Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plán odpadového hospodářství přijat

Datum: 23.12.2014  |  Autor: Ing. Milan Bechyně, redakce

Po půlročním připomínkovém řízení a procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) včera vláda schválila Plán odpadového hospodářství pro roky 2015–2024 předložený ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.

Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Nový Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2015–2024 navazuje na předchozí POH ČR 2003–2013, který byl prodloužen až do letošního roku. POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady, je plně v souladu s evropskou odpadovou legislativou. Platit začne od 1. ledna 2015.

Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ze kterého bude možné čerpat do roku 2020 až 459 mil. eur na podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR.

"Česká republika se v novém Plánu odpadového hospodářství zavazuje k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. ČR patří mezi evropské skládkařské velmoci. Proto strategie navržená v plánu odpadového hospodářství vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. K naplňování strategie nám pomůžou finanční prostředky z nového Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ze kterého bude možné čerpat prostředky na celý systém nakládání s odpady. Ministerstvo zároveň připravuje motivační program pro kraje, ze kterého bude moci každý region čerpat až 1 milion korun na zpracování svého krajského POH. Chceme tak motivovat jednotlivé regiony, aby krajské plány odpadového hospodářství schválily co nejdříve," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Schválený POH ČR nově zahrnuje i Program předcházení vzniku odpadů. Ten se zaměřuje například na řešení textilního odpadu, využití potravinových bank pro předcházení potravinového plýtvání nebo např. na systém tzv. opraven pro rozbité výrobky, které nemusí nutně skončit v odpadu. Součástí plánu je analýza současného stavu odpadového hospodářství ČR a částečné výstupy z ekonomické analýzy nakládání s odpady ve zprávě z hodnocení dopadů regulace. Oproti předchozímu plánu odpadového hospodářství se zde více prolínají obecné principy „soběstačnosti a blízkosti“, zároveň principy „znečišťovatel platí“ a „rozšířená odpovědnost výrobce“ s úmyslem dodržovat evropskou hierarchii nakládání s odpady.

Strategie nového plánu vychází ze 4 hlavních cílů:
  • předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů,
  • minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi,
  • udržitelný rozvoj společnosti, přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“,
  • maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Do roku 2020 je cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky nejvýše na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020 oproti roku 1995. Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Všechny kraje musí následně do 18 měsíců, tj. nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového hospodářství. Aby došlo k co nejrychlejší přípravě krajských POH, rozhodlo se MŽP motivovat kraje poskytnutím finanční podpory na zpracování POH, jako tomu bylo před 10 lety. Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje výzvu pro kraje, ze které bude moci každý kraj čerpat až 1 milion korun na zpracování krajského POH. Cílem ministerstva je, aby krajské plány byly přijaty v kratším termínu, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o POH ČR.

Další podrobnosti na: http://www.mzp.cz/cz/news_141222_Vlada_schvalila_POH

 

Hodnotit:  

Datum: 23.12.2014
Autor: Ing. Milan Bechyně, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

technická podpora výrobců