Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem a "zdražování" elektrické energie

Článek se zabývá provozními náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem. Její variabilní i fixní složkou a jejich změnami ve srovnání s rokem minulým. Ukazuje se, že např. při kvalitně zatepleném objektu resp. malé spotřebě energie si zákazník díky razantnímu snížení paušálních sazeb a změně konstrukce VT a NT významně nepohoršil.

V souvislosti se zdražením elektrické energie, ke kterému došlo na základě cenového rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 s účinností od 1. ledna t. r., cenové politiky jednotlivých distributorů a vedle mnohých diskuzí a ohlasů na toto téma je dále pojednáno o "navýšení" nákladů na vytápění pomocí TČ na konkrétním příkladě.

Porovnáme-li spotřeby elektrické energie s jinými technologiemi v oblasti vytápění obnovitelnými zdroji energie, např. kotel na biomasu vč. automatických dopravníků paliva, či solární kolektory, kde dochází též ke spotřebě elektrické energie jednotlivými dopravníkovými pohony, oběhovými čerpadly, automatickou regulací, je zřejmé, že navýšení cen elektrické energie se v oblasti vytápění pomocí OZE týká zejména vytápění TČ. Ta v závislosti na provozních podmínkách, resp. topném faktoru spotřebovávají elektrickou energii v objemu okolo 1/3 dodané energie do sekundárního okruhu.

Dále se nebudeme zabývat dopadem zdražení zemního plynu na provozní náklady TČ, která používají k pohonu kompresoru toto médium.

Původně médii zveřejňovaná zpráva ERU o zdražení elektrické energie v průměru o 8,9 % dostává po detailním propočtu jednotlivých tarifních sazeb a tarifů konkrétní podobu, např. až 53,6 % zdražení v nízkém tarifu sazby C55d. viz propočet pana Jana Kaiseršata. Toto navýšení má znatelný dopad na výši provozních nákladů TČ, které tak ztrácí výraznou "konkurenční" výhodu vůči svým substitutům, kotlům na biomasu či solárním kolektorům.

Investiční a provozní náklady

V souvislosti s každou investicí je vhodné zmínit důležitost investičních a provozních nákladů a přímou souvislost mezi nimi, jelikož právě volba investice (technické parametry technologie) ovlivňuje výši budoucích provozních nákladů, v našem případě na vytápění.

Investici je nutné posuzovat z pohledu celého investičního celku, tzn. nejen z pohledu hlavní technologie, v našem případě TČ, ale vč. zahrnutých veškerých nutných nákladů, např. spojená potřeba instalace podlahového či stěnového topení. Též je nutné uvažovat s náklady, resp. výnosy nejbližší ušlé (obětované) příležitosti, tzn. např. s ekonomickými dopady instalace plynového kotle při volbě TČ.

V souvislosti s instalací TČ má přímý dopad jak na investiční tak i na provozní náklady volba typu TČ a úroveň projektu a realizace celého systému. Volba typu je zejména omezena dostupným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Úroveň projektu a realizace zase závisí na odbornosti a zkušenostech projektanta a realizátora. Dále je rozhodující výkon TČ, resp. procento pokrytí tepelných ztrát objektu, s tím spojená nutnost instalace bivalentího zdroje tepla a tím vzniklé navýšené provozní náklady. V neposlední řadě má velké dopady volba zapojení TČ do otopného systému a jeho celková realizace. Regulace má zejména zase vliv na počet a bodu sepnutí kompresoru, což ovlivňuje jeho životnost.

Při rozhodování o volbě nejvhodnější investici je nutné provést minimální ekonomické hodnocení investic, které obsahuje následující analýzy:

  • analýza čisté současné hodnoty
  • analýza doby návratnosti investice
  • analýza vnitřního výnosového procenta investice

Nová investice by samozřejmě měla mít mj. za cíl snížení současných provozních nákladů nebo lépe, a zároveň, zvýšení výnosů, vedle např. zvýšení komfortu obsluhy investičního celku.

Podrobněji v mnohých odborných publikacích zaměřených na ekonomické hodnocení investic.

Provozní náklady jsou náklady k zajištění provozu investičního celku, které zahrnují:

  • náklady na energie nutné k provozu
  • náklady na zajištění údržby, tj. preventivní /servisní prohlídky/a po poruše/oprava či výměna strojních částí

Náklady na údržbu

Většina výrobců, zejména pak prodejců uvádí, že jimi vyráběné či prodávané TČ je téměř bez údržbové. Pravdou je, že TČ mají nízké nároky na údržbu. Je to ovšem podmíněno bezvadným návrhem a instalací celého systému. Právě na základě správné instalace dle bezvadného projektu je možné získat téměř bezúdržbový systém vytápění. I přesto je vhodné jednou za rok před začátkem topné sezony provést preventivní údržbu, které spíše spočívá v očištění zejména ventilátoru kondenzátoru /typ vzduch - XXX/, a v pohledem zkontrolované těsnosti primárního i sekundárního okruhu, kontrola nastavení regulace, apod. Cena takovýchto servisních prohlídek se pohybuje v rozmezí cca 1000-2500,- Kč plus cestovní náhrady.

Náklady na údržbu zahrnují zejména náklady na zajištění servisních prohlídek. Dále zahrnují servisní zásah při údržbě po poruše a případně také náklady na výměnu porouchané části. Údržba po poruše se ovšem u kvalitně navržených a realizovaných soustav vyskytuje minimálně a jedná se převážně o výrobní vady jednotlivých součástí, což je řešeno převážně v průběhu první topné sezony v rámci záručních podmínek.

Náklady na energii

TČ je alternativním zdrojem energie nikoliv obnovitelným zdrojem energie, jelikož z cca 1/3 spotřebovává v závislosti na provedení buď elektrickou energii (vyrobená z 96 % pomocí fosilních palivových zdrojů) či zemní plyn.

Dále je demonstrováno "navýšení" provozních nákladů na vytápění v souvislosti s navýšením cen elektrické energie od 1. 1. 2006 v porovnání s rokem 2005. Referenční hodnoty pro ceny od společnosti ČEZ roku 2006 slouží jako aritmetický průměr všech dříve "samostatných" distribučních společností, které nyní spadají do skupiny ČEZ a.s.

Aktuální sazby cen elektrické energie pro tepelná čerpadla

Podmínky jednotlivých sazeb pro konečné zákazníky

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31.3.2005 operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Sazba D 55 rok 2005 Sazba D 55d rok 2006 Sazba D 55 rok 2005 Sazba D 55d rok 2006 Sazba D 55 rok 2005 Sazba D 55d rok 2006
E.ON E.ON PRE PRE průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE ČEZ
cena v Kč/MWh vysoký tarif 4130 2 002,26 4240 1 917,33 4204 1 982,86
nízký tarif 1050 1 585,77 1060 1 559,74 1090 1 628,25
Jistič Měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 86 63 86 64,26 93 59,5
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 156 77 138 78,54 148,6 73,78
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 181 87 172 88,06 185,6 83,3
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 225 99 215 99,96 232,4 95,2
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 290 115 275 116,62 297 111,86
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 365 134 343 135,66 370,8 130,9
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 441 158 429 159,46 463,8 154,7
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 557 189 540 190,4 584,4 185,64
jistič nad 3x63 A za každou 1 A 8,6 2,4 8,6 2,38 9,3 2,38
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,4 1 3,4 0,95 3,74 0,95

Tabulka č. 1: Porovnání cen sazby D55 platné v roce 2005 a nové sazby D55d platné v roce 2006

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4.2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Sazba D 56 rok 2005 Sazba D 56d rok 2006 Sazba D 56 rok 2005 Sazba D 56d rok 2006 Sazba D 56 rok 2005 Sazba D 56d rok 2006
E.ON E.ON PRE PRE průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE ČEZ
cena v Kč/MWh vysoký tarif 3800 2 023,24 3120 1 952,53 3658 2 010,05
nízký tarif 1110 1 585,77 1180 1 559,76 1174 1 628,38
Jistič Měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 185 129 191 152,32 195,6 128,52
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 316 183 306 220,15 313,2 184,45
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 390 219 382 265,37 391,6 222,53
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 474 264 478 321,3 489,6 268,94
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 586 327 611 399,84 627 333,2
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 747 400 764 489,09 783,4 408,17
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 903 489 955 602,14 979 500,99
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1155 607 1203 748,51 1234 622,37
jistič nad 3x63 A za každou 1 A 18,5 9 19,1 11,19 19,56 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 7,4 3 7,6 3,69 7,84 3,09

Tabulka č. 2: Porovnání cen sazby D56 platné v roce 2005 a nové sazby D56d platné v roce 2006.

Následuje propočet "navýšení" nákladů na elektrickou energii v rodinném domě s malou spotřebou energie v roce 2005 a po 1. 1. 2006, na základě referenčních hodnot rodinného domu spotřeb elektrické energie uvedených v článku Ing. Renaty Strakové (Náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem v roce 2005 a porovnání s rokem 2004)

  Dům s malou spotřebou energie
Celková roční spotřeba elektřiny 8 817 kWh
Z toho VT 712 kWh
Z toho NT 8 105 kWh
Jistič 3x32 A

  stálé platby VT NT Celkem za rok Navýšení v Kč Navýšení v %
Sazba D 55 rok
2005
E.ON 3480 2941 8510 14931    
Sazba D 55d rok
2006
E.ON 1380 1426 12853 15658 727 4,87
Sazba D 55 rok
2005
PRE 3300 3019 8591 14910    
Sazba D 55d rok
2006
PRE 1399 1365 12642 15406 496 3,33
Sazba D 55 rok
2005
průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE 3564 2993 8834 15392    
Sazba D 55d rok
2006
ČEZ 1342 1412 13197 15951 559 3,63

Tabulka č. 3: Navýšení nákladů na elektrickou energii pro tarifní sazbu D55d v porovnání s původní D55.

  stálé platby VT NT Celkem za rok Navýšení v Kč Navýšení v %
Sazba D 56 rok
2005
E.ON 7032 2706 8997 18734    
Sazba D 56d rok
2006
E.ON 3924 1441 12853 18217 -517 -2,76
Sazba D 56 rok
2005
PRE 7332 2221 9564 19117    
Sazba D 56d rok
2006
PRE 4798 1390 12642 18831 -287 -1,50
Sazba D 56 rok
2005
průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE 7524 2605 9515 19644    
Sazba D 56d rok
2006
ČEZ 3998 1431 13198 18628 -1016 -5,17

Tabulka č. 4: "Navýšení" nákladů na elektrickou energii pro tarifní sazbu D56d v porovnání s původní D56.

V porovnání s v mnohých diskuzích uváděnému navýšení cen elektrické energie poněkud překvapivé snížení nákladů na tuto energii v referenčním domě je vysvětlitelné relativně razantním snížením paušálních cen "za jistič" (v absolutní částce). Sloučíme-li toto snížení dílčí ceny s nízkou spotřebou, dojde paradoxně ke snížení celkových nákladů na elektrickou energii. A to vzhledem k tomu, že až cca 53% zdražení v NT při této nízké spotřebě "nevyrovná" snížení celkových nákladů na elektrickou energii na základě snížení dílčích cen za paušální platby "za jistič".

Níže je uveden obdobný výpočet pro vetší dvougenerační rodinný dům. Pro náš případ je dále uvedena referenční celková spotřeba elektrické energie při vytápění pomocí TČ.

  Demonstrační údaje pro dvougenerační dům
Celková roční spotřeba elektřiny 35 268 kWh
Z toho VT 2 848 kWh
Z toho NT 32 420 kWh
Jistič 3x40 A

Navýšení nákladů na elektrickou energii v souvislosti se změnou cen od 1.1.2006 je pak u tarifní sazby D55d následující.

  stálé platby VT NT Celkem za rok Navýšení v Kč Navýšení v %
Sazba D 55 rok
2005
E.ON 3480 11762 34041 49283    
Sazba D 55d rok
2006
E.ON 1380 5702 51411 58493 9210 18,69
Sazba D 55 rok
2005
PRE 3300 12076 34365 49741    
Sazba D 55d rok
2006
PRE 1399 5461 50567 57427 7686 15,45
Sazba D 55 rok
2005
průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE 3564 11972 35337 50874    
Sazba D 55d rok
2006
ČEZ 1342 5647 52787 59777 8902 17,50

Tabulka č. 5: Navýšení nákladů na elektrickou energii pro tarifní sazbu D55d v porovnání s původní D55.

Obdobně pro navýšení cen u tarifní sazby D56d.

  stálé platby VT NT Celkem za rok Navýšení v Kč Navýšení v %
Sazba D 56 rok
2005
E.ON 7032 10822 35986 53841    
Sazba D 56d rok
2006
E.ON 3924 5762 51411 61097 7256 13,48
Sazba D 56 rok
2005
PRE 7332 8886 38256 54473    
Sazba D 56d rok
2006
PRE 4798 5561 50567 60926 6453 11,85
Sazba D 56 rok
2005
průměr SČ,SM,ST,VČ,ZČE 7524 10418 38061 56003    
Sazba D 56d rok
2006
ČEZ 3998 5725 52792 62515 6512 11,63

Tabulka č. 5: Navýšení nákladů na elektrickou energii pro tarifní sazbu D56d v porovnání s původní D56.

Ceny byly zaokrouhleny dle matematických pravidel.

Z uvedeného je zřejmé, že tolik diskutované zvýšení cen za elektrickou energii a jeho dopady na nárůst nákladů při vytápění pomocí TČ se s rokem 2006 dotýká velké části uživatelů těchto systémů vytápění. Pouze část uživatelů s objekty s velmi dobrými tepelně technickými parametry toto "navýšení" cen vnímají kladně, jelikož vzhledem ke snížení dílčích cen "za jistič" došlo k celkovému snížení nákladů na elektrickou energii.

Neodlučně s obnovitelnými, v případě TČ alternativními, zdroji energie je, či by měla být samozřejmostí také snaha o snižování energetické náročnosti. V úvahách o systému vytápění se s každoročním nárůstem cen energie bude jednat o tepelnou náročnost budovy. Ta především určuje výkon zdroje tepla a tím pádem náklady na vytápění. Projektům na nové systémy vytápění nebo rekonstrukce současných systémů by tak měl předcházet rozbor technicky možných a ekonomicky smysluplných opatřeních pro snížení tepelné náročnosti objektu.

Na závěr je vhodné též poukázat na téměř shodné ceny v jednotlivých tarifech (VT, NT) pro obě tarifní sazby D55d a D56d. Je možné, že se v dalším cenovém rozhodnutí ERU opět dočkáme pouze jedné tarifní sazby...?

 
 
Reklama