Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 6/2007 (prosinec 2007)
Datum: 5.12.2007
obrázek titulky

AKTUALITY

REALIZÁCIA

Technológia 21. storočia v novom sídle firmy Viessmann v Bratislave
25. augusta 2007 uviedla firma Viessmann do prevádzky nové školiace, predvádzacie a administratívne centrum v Bratislave. Z hľadiska technického zariadenia ide o príklad budovy s využitím najnovších technológií, ako aktívne betónové jadro (ABJ) (použité prvý raz na Slovensku), natural cooling, aktívna fasáda či inteligentný systém riadenia budovy a elektroinštalácie objektu.

Využitie solárnej energie v centralizovanom zásobovaní teplom
Využitie solárnej energie na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami nízke, aj keď môžeme na strechách rodinných domoch vidieť slnečné kolektory v čoraz väčšej miere. U nás ojedinelým je ale využitie slnečnej energie v systéme centralizovaného zásobovania teplom.

PROFIL

Profil spoločnosti Heracle, s. r. o.
Začiatky spoločnosti HERACLE, s. r. o., siahajú do roku 1993, keď ešte pôsobila na slovenskom trhu pod názvom UNIVERSA Bratislava, s. r. o. Po piatich rokoch firma prijala svoj dnešný obchodný názov, s ktorým úspešne podniká v oblasti vykurovania, zdravotnotechnických inštalácií a stropného chladenia. "Vykurovací systém má byť jednoduchý, prehľadný a spoľahlivý," hovorí Ing. Pavel Zálešák, konateľ spoločnosti HERACLE, s. r. o. "Snažíme sa ísť touto cestou, pretože najjednoduchšia cesta býva často aj najkvalitnejšia. A to je náš cieľ."

VYKUROVANIE

doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Komíny a dymovody s funkciou komína - funkčná a konštrukčná charakteristika
Jednotlivé typy komínov a dymovodov s funkciou komína sa od seba odlišujú z viacerých hľadísk. Príspevok prináša základné rozdelenia a príslušné funkčné a konštrukčné charakteristiky komínov a dymovodov s funkciou komína. Zároveň dopĺňa niekoľko praktických informácií týkajúcich sa návrhu a použitia komínov.

Anketa

Aktuálne produkty a trendy v segmente kotlov určených pre rodinné domy
Vykurovacie obdobie je už v plnom prúde, preto sa zameriame na pripravenosť našich firiem v segmente kotlov určených pre rodinné domy. Ako sa pripravili a aké novinky prinášajú? Reagujú aj na aktuálne potreby znižovania energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie? Aké produkty považujú za perspektívne?

ENERGIE

Ing. Michal Piterka
Vývoj energetickej legislatívy na Slovensku s dôrazom na rozpočítanie nákladov
Energetická legislatíva na Slovensku prešla od rozdelenia federácie svojím vývojom. Ak sa chceme bližšie pozrieť na segment rozpočítania nákladov, nesmieme opomenúť vzťah v celom reťazci energetika - cenová regulácia - metrológia - rozpočítanie nákladov.

Ing. Peter Lukáč, PhD., Ing. Eva Schvarzbacherová, PhD.
Možnosti úspor pri nasadení čerpadiel so zmenou otáčok pri vykurovaní a príprave teplej vody
V súčasnosti je už technológia čerpadiel využívajúcich plynulú zmenu otáčok dostatočne známa a pomerne rozšírená aj v našich prevádzkach. Je to aj vďaka čoraz menšej investičnej náročnosti na frekvenčné meniče, ktoré sa stávajú najmä pri menších čerpadlách ich integrovanou súčasťou. Hlavným motívom na využívanie takýchto čerpadiel je úspora energie a pružná reakcia na zmenené podmienky v danej sústave. Čerpadlá so zmenou otáčok sa úspešne využívajú v oblasti chladenia, vykurovania a prípravy teplej vody.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Rastislav Konkoľ
Stanovenie potreby energie na vykurovanie pre energetickú certifikáciu budov
V nadväznosti na smernicu č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a rady o energetickej hospodárnosti budov sa postupne v celej EÚ stali budovy predmetom racionalizácie potreby energie. V našich klimatických podmienkach ide najmä o znižovanie potreby energie na vykurovanie budov, a to v celom procese výroby, distribúcie a odberu.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody
Potreba energie na prípravu teplej vody sa sleduje počas celého roka a pozostáva z potreby energie na spotrebovanú teplú vodu v jednotlivých druhoch budov, z potreby energie na fungovanie distribučnej sústavy, z potreby vlastnej energie a z potreby energie pri výrobe teplej vody. V súčasnosti treba venovať čoraz väčšiu pozornosť stanoveniu celkovej dodanej energie v domoch od hranice budovy k výtokom teplej vody a energetickému hodnoteniu prípravy teplej vody v bytových domoch.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Postupy a prostriedky hodnotenia hospodárnosti osvetlenia pri energetickej certifikácii budov
Energetická certifikácia budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. sa týka aj hodnotenia hospodárnosti osvetlenia. Článok prináša praktické postupy a prostriedky tohto procesu, ako aj odporúčania k návrhom formulárov a špecifikácií parametrov na zber údajov a ukážky spracovania softvérových nástrojov na vyhodnotenie hospodárnosti osvetľovacej sústavy budovy v zmysle príslušných technických noriem.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

Ing. Juraj Šmelík
Povinnosť merania spotreby teplej vody v širšom kontexte jej výroby a distribúcie
Pri stále rastúcich nákladoch na prvotné energie (plyn, elektrinu) a vodu je racionalizácia výroby, transportu a spotreby tepla prvoradou podmienkou na udržanie konkurencieschopnosti systémov CZT. Za ostatné roky sa v tomto zmysle urobilo vo vykurovacích systémoch mnoho - či už zo strany dodávateľa tepla, alebo jeho odberateľov, problematika týkajúca sa teplej vody však zostala nedotknutá.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Peter Tomlein, PhD.
Chladivá a životné prostredie
V tvorbe legislatívy Európskej únie je zreteľná a jasná tendencia postupu od bezpečnostných aspektov k hľadiskám životného prostredia. To platí aj pre chladivá. Medzi najznámejšie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady patria nariadenie EP a Rady č. 2037/2000 o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, zamerané na chlórované chladivá a nariadenie (ES) č. 842/2006 o určitých fluorovaných skleníkových plynoch, zamerané na fluorované chladivá z hľadiska priameho vplyvu na oteplenie zeme.

Ing. Jan Vidim
Protimrazová ochrana a jej inštalácia
Ochrana proti zamrznutiu predstavuje v systéme vzduchotechnickej jednotky jednu z najdôležitejších bezpečnostných funkcií. Pokiaľ sa správne naprojektuje, nainštaluje z hľadiska kúrenárskeho a z hľadiska merania a regulácie, oživí sa a pravidelne kontroluje, zabráni významným škodám na zariadení.

NÁZORY A FAKTY

Doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc.
Spôsobujú emisie CO2 globálne otepľovanie? 1. Časť
Nová rubrika Názory a fakty bude prinášať pohľady na témy, ktoré sa často vnímajú ako kontroverzné alebo nie celkom vedecky podložené. Pokrok vo vede a technológii sa však bez takýchto "iných názorov" nezaobíde. Rubrika má otvoriť priestor na širšiu diskusiu a umožniť každému mať na vec vlastný názor. Úvodnou témou sa stáva po tohtoročnom udelení Nobelovej ceny mieru nanajvýš aktuálna téma globálneho otepľovania.

FIRMY INFORMUJÚ

dipl. Ing. Hubert Helms, spoločnosť Armacell GmbH
Základné pojmy nízkoteplotnej izolácie, 5. časť: Montáž elastomérových izolačných materiálov - spoľahlivé spoje

Ing. Vladimír Janotka
Belimo - Novinky z oblasti vzduchotechniky a vody na rok 2008

Danfoss, s. r. o., divízia Tepelná technika
Odpočty meračov tepla ako z rýchlika

Elektrodesign ventilátory SK, s. r. o.
Elektrodesign ventilátory SK predstavuje novinky na rok 2008

Ing. Roman Grolmus, spoločnosť Grolmus a spol. s r. o.
Zariadenia LUNOS - tak veľa ako treba, a najmenej ako sa dá

Ing. Mikuláš Krescanko, spoločnosť ProMinent Slovensko, s. r. o.
Revolúcia v dávkovaní od spoločnosti ProMinent

REHAU, s. r. o.
Zemný výmenník tepla Awadukt Thermo

Sensus Metering Systems, a. s.
Meranie spotreby energie a vody v bytoch

Siemens, s. r. o, divízia Building Technologies
Novinky firmy Siemens

Viessmann, s. r. o.
Viessmann začal produktovú ofenzívu

REGISTER

Register XV. ročníka (2007) TZB HAUSTECHNIK

 
 
Reklama