Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2008 (září 2008)
Datum: 2.9.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

ZA A PROTI

prof. Ing. V. Havelský, PhD.
Tepelné čerpadlá verzus slnečné kolektory - ešte raz
Týmto príspevkom reaguje autor na článok Ing. M. Nováka, CSc., "Tepelné čerpadlá verzus slnečné kolektory" (TZB Haustechnik č. 4/2008). To, že tepelné čerpadlá (TČ) predstavujú energeticky, ekologicky aj ekonomicky najefektívnejší spôsob výroby tepla v porovnaní so všetkými obnoviteľnými zdrojmi energie, je vedecky dokázateľný fakt. Potvrdzujú to nielen publikácie pracovníkov Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT), ale aj práce zahraničných autorov. Podložil to odkazmi na literatúru v jeho článku v TZB Haustechnik č. 2/2008 a dokumentuje to aj ďalšími publikáciami. Cieľom týchto publikácií je, aby štátna administratíva a technická verejnosť akceptovali TČ ako najefektívnejší alternatívny zdroj tepla v podmienkach SR. Na Slovensku sa na využitie slnečných kolektorov pre výrobu tepla schválila štátna dotácia, ktorá by v prípade použitia pre podporu TČ priniesla viac ako dvojnásobné úspory primárnej energie pri výrazne nižších emisiách CO2. To je jednoznačne dokázané v publikáciách od doc. Ing. Petra Tomleina, PhD.

doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
Tepelné čerpadlá - využitie obnoviteľných zdrojov energie
Autor víta článok Ing. Milana Nováka, CSc., uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu, v ktorom uviedol základné argumenty na uplatnenie solárnych kolektorov. Ing. Novák zároveň oslovil aj Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) v súvislosti s tepelnými čerpadlami (TČ), pričom zapochyboval o možnosti pokladať ich za technické zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie (OZE). Autor považuje za správne, že sa argumenty na základe ktorých sa rozhoduje o rozdeľovaní peňazí nás všetkých, odborne prediskutujú. Už v roku 2006 sa snažili pripomienkovať stratégiu na vyššie využitie OZE, z ktorej sa TČ ako technické zariadenia využívajúce OZE v tom čase vyradili. To sa prejavilo na informačnej kampani vo vzťahu k OZE, keďže táto stratégia nezahŕňa nízkopotencionálne teplo zo vzduchu a vody. TČ sa určite nepresadzujú na úkor iných technických zariadení, skôr naopak, pocítilo sa aj iné negatívne pôsobenie v právnom systéme SR. Vzniklo motto: Tepelné čerpadlá sa podporia, ak sa nič proti nim nepodnikne.

REALIZÁCIA

Ing. Zuzana Szárazová
Osvetlenie budovy EBC
Večerné ulice mesta Banská Bystrica sú bohatšie o jednu atrakciu - multimediálne osvetlenie fasády budovy EBC (Europa Business Center), ktorá mení nočnú siluetu mesta. Tento spôsob osvetlenia budovy je na Slovensku v takomto veľkom rozsahu ojedinelý. Technológia SSL (solid state lighting) - polovodičové osvetlenie, ktorá sa aplikovala na celej ploche presklenej časti budovy, v kombinácii so špeciálnymi úzko žiariacimi výbojkovými výkonovými svetlometmi, vytvára kombinované moderné multimediálne osvetlenie. Umožňuje reprodukciu video a obrazových materiálov, ako aj rôznych efektov až v 16 miliónoch farbách na celej fasáde budovy.

PROFIL

Profil spoločnosti Applied Precision
"Boli sme v pravý čas na pravom mieste" - také niečo si môže dovoliť povedať firma, ktorá v krajine bez akejkoľvek tradície meracej techniky a elektroniky našla spôsob, ako úspešne vyplniť priestor práve v tejto oblasti. Dokonca tak, že jej prístroje na presné merania možno dnes nájsť na všetkých kontinentoch. Spoločnosť Applied Precision, s. r. o., nám v rozhovore pre časopis TZB Haustechnik priblížil jeden z jej konateľov - Ing. Mikuláš Bobik, PhD.

ENERGIE

Ing. Belo Füri, PhD.
Systémy kombinovanej výroby tepla a mechanickej energie, 1. časť
Kombinovaná výroba elektrickej energie je progresívnym technickým prostriedkom na zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia. Je to účinný spôsob aj z hľadiska využitia primárnych zdrojov. Energia je stále nielen drahšia, ale aj vzácnejšia, a jej rastúca výroba poškodzuje životné prostredie. Kombinovanú výrobu tepla a mechanickej energie - kogeneráciu možno po technickej stránke charakterizovať ako zariadenie na výrobu tepla a elektrickej energie, kde na pohon elektrického generátora slúži piestový spaľovací motor alebo spaľovacia turbína, za ktorou je umiestnené zariadenie na výrobu tepla.

doc. Ing. Ján Takács, PhD., Ing. Filip Štefanička
Geotermálna energia v areáloch rekreačných zariadení
Geotermálna energia (GE) sa v Slovenskej republike využíva na centralizované zásobovanie teplom (CZT) mestských a sídelných aglomerácií (najmä vykurovanie a prípravu teplej vody), na zabezpečenie prevádzky rekreačných zariadení, v sektore poľnohospodárstva a v konečnom stupni na chov rýb. Celkové množstvo GE, ktorá sa využíva v 36 lokalitách, predstavuje hodnotu tepelného výkonu 187,7 MWt a výdatnosť 846,4 l/s. Overený tepelný výkon v existujúcich projektoch je 314,3 MWt (pričom sa predpokladá, že geotermálna voda sa vychladí na referenčnú teplotu Θr = +15 °C). V podmienkach Slovenska sa GE využíva najmä na rekreačné účely v 32 lokalitách - s tepelným výkonom 118,3 MW, čo predstavuje 63,0 %. V areáloch rekreačných zariadení sa aplikujú zvyčajne (vonkajšie) prietočné bazény s riedenou geotermálnou vodou (GTV). V ostatnom čase sa využívajú aj recirkulačné bazény s ohrievanou bazénovou vodou, pričom GTV je primárnym zdrojom energie

Prof. Ing. Peter Dušička, PhD.; doc. Ing. Tomáš Hodák, PhD.; Ing. Peter Šulek, PhD.
Využitie primárneho hydroenergetického potenciálu na Slovensku
Vodné toky patria už tradične k základným zdrojom energie. Na Slovensku boli vodné elektrárne (VE) a malé vodné elektrárne (MVE = VE s inštalovaným výkonom do 10 MW) jednými z prvých, ktoré vyrábali elektrickú energiu. Primárny, technicky využiteľný hydroenergetický potenciál (HEP), ktorý sa využíva vo VE a MVE, patrí medzi prírodné bohatstvo každej krajiny. HEP možno definovať ako súčet priemerných ročných výrob vo vybudovaných a technicky realizovateľných VE a MVE daného územia. Jeho využitie na výrobu elektrickej energie je však v rôznych krajinách a na rôznych kontinentoch sveta rozdielne. Ovplyvňujú ho najmä prírodné podmienky a stupeň hospodárskeho, technického a spoločenského rozvoja príslušnej krajiny. Vyspelé európske štáty dnes využívajú HEP svojich tokov na 65 až 95 %. Na Slovensku sa aj napriek výborným prírodným podmienkam HEP využíva asi len na 56 %.

prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Prieskum dostupnosti biomasy v regióne, 1. časť
Dostatok a dostupnosť biomasy ako energetickej suroviny na jej využitie v sektore energetiky z aspektu dlhodobého horizontu je pre každý investičný zámer kardinálnou otázkou. Ani tá najdokonalejšia výrobná technológia sa nedá použiť pri výrobe akéhokoľvek produktu, ak sa základná surovina na vstupe nedodáva v požadovanej kvalite, množstve a za prijateľnú cenu. Biomasa sa v posledných rokoch dostáva z úrovne zaujímavej alternatívnej energetickej suroviny do úrovne atraktívnej až strategickej suroviny a následne aj akceptovaného paliva pre všetky typy užívateľov v priemyselnej i v komunálnej sfére. Tento článok sa snaží priblížiť problematiku biomasy v širšom kontexte ako len z pohľadu pestovania, resp. mapovania a získavania biomasy pre sektor energetiky.

VYKUROVANIE

Ing. Karol Keher, doc. Ing. Peter Horbaj, PhD., Ing. Ľuboš Kertész
Niekoľko poznámok k odpájaniu verzus neodpájaniu sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom, 2. časť
Prvá časť tohto článku sa zaoberala predovšetkým centralizovaným zásobovaním teplom (CZT). Pokúšala sa hľadať odpovede na otázky, prečo ľudia zvažujú odpojenie sa od CZT a čo im to môže priniesť. V dnešnom pokračovaní si trochu viac priblížime decentralizované zásobovanie teplom a jeho situáciu v dnešných pomeroch.

Ing. Ondřej Šikula, PhD.
Dynamika tepelných reakcií vykurovania integrovaného v stene
Veľkoplošné vykurovanie predstavuje zvláštnu skupinu vykurovacích plôch. Toto vykurovanie privádza teplo do vykurovaného priestoru prevažne sálaním, ale aj konvekciou a vo vykurovanom priestore umožňuje vytvoriť vhodnú tepelnú mikroklímu pre pobyt osôb. Povrchová teplota vykurovacej plochy je v porovnaní s bežnými teplovodnými sústavami nízka, čo umožňuje znížiť teplotu teplonosnej látky a využiť niektoré obnoviteľné zdroje energie (OZE). Táto skutočnosť prináša jednak zníženie tepelných strát z prívodných a odvodných potrubných vetiev, jednak možnosť použiť vratnú vodu na ochladzovanie spalín z kondenzačných kotlov, a tak využiť kondenzačné teplo spalín, ktoré z bežných kotlov odchádza zo zdroja tepla nevyužité.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.; Ing. Zuzana Kuniková
Analýza návrhu hrúbky tepelnej izolácie podľa európskych noriem a predpisov, 2. časť
Článok je pokračovaním rovnomenného príspevku z predchádzajúceho čísla a zaoberá sa určením hrúbky tepelnej izolácie na potrubí teplej vody a cirkulácie. Hrúbka izolácie sa určovala podrobným výpočtom podľa fyzikálnych vzorcov, pričom sa zohľadnila okrajová podmienka podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 625/2006 Z. z, ktorá predpisuje hodnotu tepelnej straty potrubia distribučnej sústavy teplej vody v nových a obnovených budovách vo výške 8 W/m. Následne sa získané výsledky (t. j. hrúbky tepelných izolácií potrubí pre rôzne tepelnoizolačné materiály a rôzne teploty) porovnali s výsledkami z predchádzajúceho článku, ktoré sa získali výpočtovo grafickou metódou podľa STN EN ISO 12241.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Peter Tomlein, PhD.
Klimatizácia s priamym chladením, 2. časť
Druhá časť článku o klimatizácii s priamym chladením dokončuje možnosti delenia tejto techniky a zameriava sa na otázky, ktoré s jej využívaním úzko súvisia - či už ide o servisné zabezpečenie, správnu prevádzkovú prax, kontroly úniku chladiva, alebo spotrebu energie. Neobchádza ani aktuálne trendy v klimatizácii.

MERACIA REGULAČNÁ TECHNIKA

Anketa: Meranie a regulácia spotreby tepla - splnili očakávania?
Otázky merania a regulácie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody rieši v súčasnosti zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z. Rozpočítanie nákladov bližšie ustanovuje vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Spýtali sme sa odborníkov z praxe, ako sa pozerajú na zavedenie merania (vodomery, pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov/tepla) a regulácie (termostatické ventily a hlavice) v bytoch.

FIRMY INFORMUJÚ

ALBATROS2 riadi aj alternatívne zdroje energie

Systemair, a. s.
Požiarne ventilátory Systemair

Sensus Metering Systems, a. s.
Inovácia na trhu v oblasti priemyselných vodomerov

Robert Bosch, spol. s r. o.
Nová generácia plynových kondenzačných kotlov rady Cerapur

Jarema Chmielarski, Armacell GmbH
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory, 4. Časť

Viessmann, s. r. o.
Novinky vykurovacej techniky od spoločnosti Viessmann

 
 
Reklama