Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2007 (říjen 2007)
Datum: 4.10.2007
obrázek titulky

AKTUALITY

REALIZÁCIA

Fotovoltická fasáda bazénovej haly v areáli Aquacity Poprad
Ide o názornú ukážku využitia fotovoltiky jej začlenením do obvodového plášťa budovy. Tento v SR zatiaľ nevyužívaný koncept prináša ďalšie uplatnenie obvodového plášťa pri projektovaní nových objektov. Inteligentné využitie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltických a termických solárnych systémov umožňuje, aby príslušný objekt sám produkoval energiu na zabezpečenie tepelnej pohody v zime aj v lete. Realizácia fotovoltickej fasády novej bazénovej haly v areáli Aquacity Poprad je v tomto smere prvou realizáciou svojho druhu na Slovensku a aj v strednej Európe.

Hotel Bellevue - kongresové a relaxačné centrum
V rámci 13. ročníka súťaže Stavba roka 2007 bolo udelených aj deväť cien vyhlasovateľov súťaže. Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky pri rekonštrukcii stavebného diela získal Hotel Bellevue - kongresové a relaxačné centrum. Okrem iného bola v tomto prípade cena udelená za vhodné uplatnenie pokrokových technológií v stavebnej realizácii, technického vybavenia budovy, ako aj poznatkov vedy a techniky pri rekonštrukcii, prístavbe a nadstavbe stavebného diela.

Capricorn Haus ako ukážka najnovšieho systému vetrania z Nemecka
Capricorn Haus je novou dominantou na južnom konci prístavu v Düsseldorfe. Svojimi veľkými zasklenými halami a dvojitou zvukovou membránou pri primárnej spotrebe energie 42,55 kWh/m2 spĺňa požiadavky na nízkoenergetickú budovu. Jeho zvláštnosťou je však koncepcia fasády, v ktorej je zabudovaný mechanizmus umožňujúci prívod vzduchu a zároveň aj odvetrávanie, a to pomocou decentralizovaného vetracieho zariadenia spolu s rekuperáciou tepla.

PROFIL

Profil spoločnosti ABC Klima, s. r. o.
Aktuálne číslo prináša profil súčasného slovenského lídra v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie,ktorého obrat sa vyšplhal k miliardovej hranici ročne. Spoločnosť sídli v modernej budove Ingsteelu v Bratislave, ktorá nesie aj kvalitný TZB rukopis ABC Klima. Spoločnosť ponúka komplexné služby - a to od projekcie cez dodávku a montáž až po servis. Má k dispozícii aj výrobný závod flexibilne reagujúci na jej potreby.

VYKUROVANIE

Ing. V. Somorová, PhD.
Zabezpečenie outsourcingu údržby a opráv vykurovacích zariadení
Autorka približuje outsourcing ako jednu z efektívnych foriem facility managementu. Údržba a opravy vykurovacích zariadení sa v súčasnosti stávajú v organizáciách najčastejšou činnosťou zabezpečovanou outsourcingom. Cieľom zabezpečenia riadenia podporných činností formou outsourcingu je znížiť prevádzkové náklady organizácie.

doc. Ing. P. Horbaj, PhD., Ing. T. Roman
Slama ako efektívny zdroj tepla na vykurovanie sídliska v obci Turňa nad Bodvou
Príspevok ukazuje premietnutie stratégie orientovať sa pri výrobe tepla na spaľovanie biomasy (drevnej štiepky, odpadového dreva, slamy a pod.) do praxe. S cieľom racionalizovať výrobu a distribúciu tepla na dosiahnutie čo najnižších cien tepla pre konečných používateľov bola v tomto zmysle obec Turňa nad Bodvou určená za jednu z optimálnych lokalít, pričom sa prihliadalo na možnú palivovú základňu a optimálny tepelný výkon. Pre dosiahnutie zámeru bolo treba realizovať dve samostatné stavby, a to sklad surovej biomasy - slamy - a kotolňu na spaľovanie slamy.

Anketa

Znižovanie spotreby tepla v bytových domoch na Slovensku
Takmer všetky bytové domy na Slovensku musia riešiť otázku úsporných opatrení zameraných na znižovanie spotreby tepla. Nie každým opatrením sa však dosiahne požadovaný efekt. Nesprávne poradie obvykle realizovaných krokov môže priniesť aj finančnú stratu. Aká by mala byť teda postupnosť efektívnych úsporných opatrení? A ako sa v tejto súvislosti javia výhody a nevýhody odpojenia sa od centrálneho zdroja vykurovania? Vieme zhodnotiť aktuálny stav na Slovensku? Anketa prináša názory niekoľkých spoločností pôsobiacich v tejto oblasti na slovenskom trhu, či už v projekčných kanceláriách, energetických službách a facility manažmente, obchode a servise, alebo v teplárenstve.

PLYNÁRENSTVO

Ing. P. Hrivík
Rekonštrukcia rozvodov plynu v panelových domoch
Autorovou snahou je poskytnúť odbornej verejnosti všetky informácie týkajúce sa rekonštrukcií zastaraných rozvodov plynu. Pri nich dochádza často k nedodržaniu kvalitatívnych požiadaviek, čoho dôsledkom môže byť zníženie prevádzkovej bezpečnosti plynových zariadení v budovách. Autor sa zameriava na rekonštrukciu rozvodov plynu z medených potrubných materiálov.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

Ing. P. Kapalo, PhD.
Technicko-ekonomická analýza systémov distribúcie teplej vody
Príspevok je komplexnou technicko-ekonomickou analýzou systémov distribúcie TV. Zohľadňuje, že na posúdenie optimálneho distribučného systému TV treba poznať charakteristiku požadovaného distribučného systému a súvisiace okrajové podmienky a zároveň brať do úvahy investičné a prevádzkové náklady, náklady na energiu a vodu, ale aj charakter bývania a jeho komfort.

doc. Ing. J. Peráčková, PhD.
Implementácia európskych noriem v oblasti zdravotnotechnických inštalácií
Príspevok sa venuje aktuálnemu dianiu v preberaní európskych noriem pre oblasť zdravotnotechnických inštalácií, ktorú zastrešuje Technická normalizačná komisia TK 1 Vodovody a kanalizácie. Autorka prináša aj prehľad nových kmeňových národných noriem, ktoré vstúpili do platnosti v rokoch 2006 a 2007.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. M. Jindrák
Skúsenosti z vetrania bytových domov v ČR
Rastúce ceny energií a snaha zlepšiť bývanie naštartovali v ostatnom čase mnoho rekonštrukcií panelových bytových domov, ktoré sprevádza predovšetkým úsilie riešiť zateplenie. Pritom sa zabúda na problém vetrania po utesnení obalu stavby. Po dokončení rekonštrukcie, najmä po osadení nových vzduchotesných okien, nastáva problém s prívodom vzduchu - vetraním. Autor článku sa delí o skúsenosti z Českej republiky, ktoré sú analogické s podmienkami v SR, kde sa čoskoro očakáva riešenie tých istých problémov. Riadené vetranie by bolo v mnohých prípadoch ideálnym riešením.

ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., doc. Ing. Anton Beláň, PhD., Ing. Peter Janiga
Kvalita elektrickej energie v obvodoch s kompaktnými žiarivkami a v obvodoch verejného osvetlenia
Nosnou témou príspevku je kvalita elektrickej energie, ktorá je z pohľadu správnej činnosti elektrických prístrojov a zariadení veľmi dôležitá. Skúsenosti s ňou treba získavať z celej elektrizačnej sústavy, ako aj z jej jednotlivých častí a zároveň treba monitorovať určité parametre, analyzovať ich priebehy, skúmať zdroje rušenia a v nadväznosti na to stanoviť riešenia na znižovanie možných porúch alebo životnosti elektrických zariadení v dôsledku nízkej kvality energie.

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
Verejné osvetlenie Viedne
Autor prináša širší pohľad na osvetlenie jednej z európskych metropol. Osvetlenie podľa neho zahŕňa nielen jednoduché osvetlenie pozemných komunikácií a objektov, ale aj zvýraznenie fasád budov, pomníkov, stromov, zmenu vzhľadu osvetlených objektov a pod. Výber svietidiel a dizajn a farba osvetľovacích stožiarov majú veľký vplyv na značné rozdiely vo vzhľade okolitého prostredia medzi dňom a nocou.

doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Jitka Mohelníková, PhD., Ing. František Vajkay
Posudzovanie osvetlenosti schodiskového priestoru s atypickým svetlovodom
Autori prezentujú návrh špeciálneho svetlovodného systému, pri ktorom sa využil princíp štrbinového svetlovodu, kedy sa svetlo dostáva do miestností štrbinami alebo oknami v plášti svetlovodného tubusu. Atypický štrbinový svetlovod bol navrhnutý v schodiskovom priestore v projekte obytného domu v Prahe s výškou štrnásť podlaží.

MERACIA, REGULAČNÁ A RIADIACA TECHNIKA

Ing. J. Samčík
Štruktúrovaná kabeláž - neoddeliteľná súčasť budov
Autor príspevku približuje štruktúrovanú kabeláž ako neoddeliteľnú súčasť budov, ktorá je z hľadiska použitia na prenos dát (počítačová sieť, internet), hlasu (telefonizácia) a obrazu (kamerové systémy, televízia) univerzálna. V širších súvislostiach sa zaoberá správnym výberom kabeláže, situáciou na trhu, aj výkonnostnými triedami štruktúrovanej kabeláže.

ENERGIE

Základné princípy energeticky pasívneho domu a možnosti jeho úspornej realizácie s dôrazom na technické zariadenie budovy
Príspevok s použitím názorných schém zhŕňa základné princípy energeticky pasívneho domu a ponúka niekoľko tipov na možnosti úspornej realizácie. V oboch témach sa dáva dôraz technické zariadenie budovy, resp. jej technologickú časť.

Mgr. S. Paleček
Význam vzduchotesnosti budov v trende znižovania ich energetickej náročnosti
Príspevok odráža súčasný nevyhnutný trend znižovania energetickej náročnosti budov, ktorý nachádza ideálne riešenie v koncepte nízkoenergetického a energeticky pasívneho domu. Ich požadované vlastnosti sa dosahujú tepelnoizolačnými vlastnosťami plášťa budovy, pričom sa zároveň výrazne obmedzuje možnosť prechodu vzduchu cezeň. Autor opisuje význam vzduchotesnosti budov, metódu merania vzduchotesnosti, aj výsledky realizovaných testov v ČR.

FIRMY INFORMUJÚ / NOVÉ VÝROBKY

Rober Bosch, spol. s r. o., divízia Junkers-Bosch Thermotechnik
Plynový kondenzačný kotol so zásobníkom teplej vody Junkers CerasmartModul

RNDr. Jozef Dlugopolský, CSc., Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o.
TAC Xenta 700 - komplexné monitorovanie a riadenie budov

Rehau s.r.o.
Novinka od Rehau: univerzálny inštalačný systém Raumulti press

KaMo Verteilersysteme GmbH, KaMo Frischwarmwassersysteme GmbH
Nemecký koncern KaMo predstavuje svoje výrobky na Slovensku

Systemair a.s.
Vetranie riadené ručným časovačom

Elektrodesign ventilátory SK, s. r. o.
Potrubné ventilátory

dipl. Ing. Hubert Helms, spoločnosť Armacell GmbH
Základné pojmy nízkoteplotnej izolácie, 4. časť: Priepustnosť vodnej pary

 
 
Reklama