Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 4/2008 (červen 2008)
Datum: 24.6.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

ZA A PROTI

Ing. Milan Novák, CSc.
Tepelné čerpadlá verzus slnečné kolektory
Autor má pocit, že zo strany Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku a jeho priaznivcov je snaha prezentovať tepelné čerpadlá ako ekologicky a ekonomicky najefektívnejší spôsob výroby tepla zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Zvlášť sa kladie dôraz na porovnanie so slnečnými termickými kolektormi s cieľom presvedčiť o neekonomickosti a neefektívnosti ich inštalácie na Slovensku. K rozhodnutiu napísať k tomu niekoľko poznámok ho priviedol článok Porovnanie možností efektívneho využitia tepelných čerpadiel a solárnej energie v podmienkach SR autora prof. Ing. Václava Havelského, PhD., publikovaný v časopise TZB Haustechnik č. 2/2008.

REPORTÁŽ

Ing. Milan Ružinský, PhD.
Solárne domy z technických univerzít
Ako si predstavujú dnešní mladí študenti solárne technické zariadenia budov? Už tretí raz prezentovali svoje návrhy univerzitné tímy z celého sveta v súťaži Solar Decathlon. Aj v ostatnom ročníku 2007 sa v "slnečnom desaťboji" súťažilo v návrhu, stavbe a v prevádzke inteligentných budov - solárnych domov z technických univerzít.

REALIZÁCIA

Ing. Alexander Suchal
Administratívne centrum Petržalka
Medzi množstvom novovznikajúcich administratívnych budov v centre i v širšom okolí Bratislavy zaujme svojou netradičnou architektúrou nová budova v blízkosti križovatky Panónskej a Rusovskej cesty. Neďaleko petržalskej železničnej stanice sa pred nedávnom objavili dve budovy nerovnakej výšky, každá s kruhovým pôdorysom, vzájomne prepojené ľahkou spojovacou chodbou. Nezvyčajný vzhľad budov bol výzvou aj na použitie nových, nezvyčajných technológií. Najvýznamnejšou z nich je systém vykurovania a chladenia doplnený vetranou zdvojenou fasádou a dutinkovou podlahou.

PROFIL

Daikin - to už nie je len klimatizácia
Spoločnosť so silnou filozofiou, postavená na stabilných základoch. Inovatívna, no zároveň konzervatívna v záujme udržania si svojho dobrého mena. Taká je spoločnosť Daikin na Slovensku. Viac v rozhovore pre TZB Haustechnik prezrádzajú Ing. Vladimír Orovnický a Ing. Jozef Kováč.

ENERGIE

Ing. Peter Starinský, Mgr. Peter Ševce
Garantované solárne výsledky v rámci projektu EAST-GSR
EAST-GSR je 36-mesačný projekt zameraný na podporu rozvoja trvalo udržateľného trhu so solárnym teplom na základe konceptu GSR (Garantované solárne výsledky - Guaranteed Solar Results) v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Spolupracujú na ňom aj partnerské krajiny, ako sú Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a Grécko. Projekt je podporovaný v rámci programu Inteligentná Energia - Európa (Intelligent Energy - Europe - IEE).

Ing. Jozef Ďurica
Výroba tepla v horúcovodnom kotle VESKO B - 8 MW s využitím biomasy
Zámenou palivovej základne zo zemného plynu na dendromasu sa v spoločnosti PPS Group, a. s., so sídlom v Detve naplnili ciele výrazne znížiť náklady na výrobu tepla (a tým aj znížiť nákladovosť výrobného procesu) a dosiahnuť neutrálnu produkciu emisií CO2 do ovzdušia. Tieto skutočnosti viedli zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Incheby Expo k tomu, aby alternatívnu výrobu tepla v horúcovodnom kotli VESKO B - 8 MW s využitím biomasy v spoločnosti PPS Group určili na veľtrhu Racioenergia 2008 za jeden z víťazných projektov súťažnej kategórie Najlepší projekt energetiky 2008.

Mgr. Ivan Ďuďák
CZT v Revúcej využíva výhody biomasy bez vlastnej investície
Ďalší projekt využitia biomasy prostredníctvom kotla VESKO B v Revúcej je zaujímavý najmä spôsobom realizácie, financovania a fungovania a navyše prináša úplne nový systém takýchto projektov na Slovensku. Vznikol a zrealizoval sa vďaka spolupráci dvoch silných partnerov - dodávateľa technológie, garanta prevádzky a paliva - energetickej skupiny Intech Slovakia, s. r. o., a prevádzkovateľa systému CZT v meste Revúca - spoločnosti Retes, s. r. o., člena skupiny Stefe SK, a. s. Výsledkom je úspech na výstave Racioenergia 2008 v podobe ocenenia za Najlepší projekt energetiky 2008.

VYKUROVANIE

Anketa: Bytové odovzdávacie stanice pre vykurovanie a prípravu teplej vody
Bytové odovzdávacie stanice (OST) sa stávajú najnovším trendom pri výstavbe bytových domov a je zrejmé, že sa im v najbližšom čase budeme podrobnejšie venovať. Na začiatok sa však pokúsime zodpovedať niekoľko základných otázok: Čo nám bytové odovzdávacie stanice prinášajú? Vieme už identifikovať aj prípadné obmedzenia, riziká alebo problémy, ktoré sa v súvislosti s ich používaním môžu objaviť v praxi? Aké sú ich výhody pre užívateľov priestorov, prípadne povinnosti pri ich prevádzke? Pýtame sa investorov a užívateľov, dodávateľov, projektantov a odborníkov z akademickej obce.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Zuzana Kuniková
Analýza návrhu hrúbky tepelnej izolácie podľa európskych noriem a predpisov - 1. časť
Problematika navrhovania a realizácie tepelných izolácií na potrubiach a zariadeniach rozvodov teplej vody úzko súvisí so šetrením energiou, a tým aj s energetickou hospodárnosťou budov. V novembri 2006 nadobudla platnosť vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vyhláške sa predpisuje hodnota tepelnej straty potrubia distribučnej sústavy teplej vody v nových a obnovených budovách vo výške 8 W/m. Podľa tejto okrajovej podmienky musí projektant navrhnúť požadovanú hrúbku tepelnej izolácie na potrubí teplej vody a cirkulácie.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Peter Tomlein, PhD.
Klimatizácia s priamym chladením - 1. časť
V klimatizácii s priamym chladením, tzv. DX (direct expansion) systémom, sa vzduch ochladzuje s veľkým teplotným rozdielom, pričom sa ochladzuje až pod teplotu rosného bodu, a tak nastáva kondenzácia vzdušnej vlhkosti. Časť chladiaceho výkonu sa teda odčerpá odvodom latentného tepla, čiže na odvod tepelnej záťaže nie je k dispozícii celý chladiaci výkon zariadení. Tento jav je však v prípade komfortnej klimatizácie žiaduci, pretože v priestoroch, kde sa trvale vyskytujú alebo pracujú ľudia, je dôležité odvádzať nielen teplo, ale aj zvýšenú vlhkosť.

ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

Ing. Marián Flimel, CSc.
Tvorba prostredia z hľadiska zabezpečenia denného svetla v budovách
Článok sa zaoberá požiadavkami na denné svetlo a možnosťami ich zabezpečenia počas životného cyklu stavby. Podrobne rozvádza projektovú etapu v štádiu projektu na územné rozhodnutie a niektoré parciálne časti projektového návrhu - ciele tvorivého procesu, analýzu požiadaviek, koncepciu návrhov a dopracovanie koncepcie. Tieto časti návrhu dominujú pri ďalších etapách spresňovania projektu.

NÁZORY A FAKTY

JUDr. Ing. Mgr. Petr Měchura
Teplovodný kozub - najúčinnejší zdroj tepla pre rodinné domy?
Prečo má teplovodný kozub väčšiu účinnosť ako kotol? Autor kladie túto - možno pre niekoho provokatívnu - otázku, s hlavným cieľom informovať verejnosť, ktoré zariadenia na spaľovanie biomasy v rodinných domoch majú v praxi najvyššiu účinnosť, lebo len tým môže biomasa (a s ňou spojené zdravé životné prostredie) veľa získať.

FIRMY INFORMUJÚ

Systemair, a. s.
Systemair predstavuje kompaktné jednotky

KKH spol. s. r. o.
Referencia plynových kotlov MGK v kotolni Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave

Alfa Laval Slovakia s. r. o.
Vykurovanie a ohrev vody v jednom balení s Cetetherm Mini City

REHAU, s. r. o.
REHAU podporuje solárny trh

Jarema Chmielarski, Armacell GmbH
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory, 3. časť

Ing. Vladimír Janotka
Nové superrýchle servopohony xNQ24A a xRQ24A od firmy Belimo

Robert Bosch, spol. s r. o.
Plynový kondenzačný kotol so zásobníkom teplej vody Junkers CerasmartModul

Ing. Ľudovít Müller, Ing. Dušan Žák, Hoval Slovakia, s. r. o.
Chladenie hál vykurovacími jednotkami

 
 
Reklama