Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 4/2004 (červenec 2004)
Datum: 28.7.2004
obrázek titulky

Ing. Miroslav Mariaš
Európska únia a obnoviteľné zdroje energie
Autor informuje o politike EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a podporných programoch EÚ pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie.

Ing. Daniela Koudelková, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Podlahové regulovanie - Regulácia tepelného výkonu
Príspevok opisuje základné používané spôsoby regulácie tepelného výkonu teplovodného a elektrického podlahového vykurovania. Hlavnú pozornosť venujú autori správnej voľbe stratégie regulácie vzhľadom na charakteristické vlastnosti osobitného druhu vykurovacieho systému.

Doc. Ing. J. Víglaský, CSc.
Kondenzácia a jej uplatnenie v bio-energetických systémoch - 1. časť
Autor venuje pozornosť spaľovaniu biomasy, najmä procesu chemických reakcií prebiehajúcich pri uvoľňovaní tepla a škodlivín, ktorý je čiastočne odlišný od spaľovania ostatných ušľachtilých palív. Charakterizuje proces spaľovania biopalív a využitia ich energetického obsahu a následne tvorbu energetických systémov na využitie kondenzačného tepla vonkajšími výmenníkmi tepla.

Ing. Pavel Ehrenwald
Optimalizácia využitia slnečného žiarenia automatickým riadením solárnych energetických systémov
Článok sa venuje novým spôsobom automatickej regulácie solárnych energetických systémov, ktoré výrazne ovplyvňujú funkciu jednotlivých prvkov solárneho okruhu a ich správanie, ako aj podmienky prevádzky pri dodržaní maximálneho využitia energie zachytenej solárnymi kolektormi.

Doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
Veterná energetika
Príspevok sa venuje veľkým projektom využitia veternej energie v zahraničí, s poukázaním na zložitosť výstavby a prevádzky týchto zariadení. Podrobnejšie sa zaoberá opisom pilotného projektu veternej energetiky v SR v lokalite Cerová.

Recenzia

Metóda EPC na Slovensku

Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Vývoj a výskum nových konštrukcií peletovacích strojov
Autor sa v príspevku venuje technológii peletovania, samotným peletám a peletovacím strojom, pričom podrobnejšie predstavuje výskum týchto strojov a novú konštrukciu peletovacieho lisu.

Doc. Ing. Ján Takács, PhD., Ing. Zuzana Poloncová
Technológia spalovania biomasy
Autori sa v príspevku venujú technológii spaľovania biomasy. Prehľadne klasifikujú a hodnotia základné typy spaľovacích zariadení. Z uvedeného hľadiska je téma príspevku vysoko aktuálna.

Ing. Zdeněk Reinberk
Vzdálené monitorování systému TZB přes Internet
Autor opisuje systém vyvinutý v rámci medzinárodného projektu Smarthomes, ktorý je schopný cez Internet monitorovať systém TZB v budove. Bližšie sa venuje aj opisu služieb pre dodávateľov a odberateľov tepla, ako aj služby pre prevádzkovateľov zásobovaných objektov.

Ing. Peter Matej
Hodnotenie efektívnosti tepelného čerpadla
Autor hodnotí metódy určovania energetickej efektívnosti tepelných čerpadiel, ktoré na základe najnovších poznatkov v tejto oblasti umožňujú ich reálne predpovedanie a porovnanie s konvenčnými systémami výroby tepla.

Portrét firmy Paragon

Dr. Jenö Kontra
Perspektívy zásobovania bytovo-komunálneho sektora geotermálnou energiou
Autor zdôrazňuje možnosť zvyšovať efektívnosť využívania geotermálnej energie a načrtáva spôsoby, ako k tomu dospieť tak z hľadiska dlhodobej, ako aj krátkodobej perspektívy.

Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Solárne koncentračné kolektory

Nové výrobky
Článok sa zaoberá princípmi koncentrácie, konštrukčnými a materiálovými problémami koncentračných kolektorov. Prezentuje tiež projekt CLON, ktorý rozpracováva originálny koncentračný kolektor vyvinutý na pracovisku autora.

 
 
Reklama