Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 2/2008 (březen 2008)
Datum: 19.3.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

REPORTÁŽ

Kde vzniká svetlo?
Na Slovensku je jediný závod na výrobu svetelných zdrojov. Patrí spoločnosti OSRAM Slovakia, a. s., a nachádza sa v Nových Zámkoch, ktoré sú podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Johanna Müllauera najkrajším mestom na svete.

REALIZÁCIA

Európska cena pre obec Kněžice v ČR
Prestížnu Európsku cenu za energetickú efektívnosť (EEA) si v októbri 2007 v Drážďanoch prevzala obec Kněžice z ČR. Ocenenie získala za výstavbu bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou, ktorá je teraz hlavným zdrojom energie v obci, a za ďalšie úsporné opatrenia, napríklad zvýšenie efektivity verejného osvetlenia.

PROFIL

ATTACK, s. r. o.
Na Slovensku patrí medzi najväčších výrobcov kotlov a výborne sa jej darí aj v exporte. Jej kotly odolávajú mrazivým teplotám až na ďalekej Sibíri. Firma, ktorej v sídle vo Vrútkach pri Martine nechýba blízkosť bratislavského diania. ATTACK, s. r. o.

ENERGIE

prof. Ing. Václav Havelský, PhD.
Porovnanie možností efektívneho využitia tepelných čerpadiel a solárnej energie v podmienkach SR
Energetická efektívnosť akéhokoľvek systému transformácie energií sa všeobecne definuje ako množstvo získanej energie na jednotku dodanej pohonnej energie na zabezpečenie prevádzky daného systému. Systém s vyššou hodnotou energetickej efektívnosti je z hľadiska spotreby pohonnej energie nepochybne hospodárnejší. Toto hľadisko však pre používateľa nie je rozhodujúce. Pre neho je výhodnejší ten systém, ktorý má vyššiu hodnotu využitej (užitočne spotrebovanej) energie z daného zariadenia na porovnateľnú jednotku dodanej pohonnej energie.

Ing. Silvia Vilčeková, PhD., Ing. Eva Burdová
Energetická bilancia v systéme environmentálneho hodnotenia budov
Problematika environmentálneho hodnotenia a certifikácie budov začína v ostatných rokoch už aj na Slovensku vystupovať do popredia. Zmyslom environmentálneho hodnotenia je zistiť fyzický stav budov, umožniť ich porovnávanie, nájsť ich možný potenciál a navrhnúť opatrenia na zvýšenie environmentálnej bezpečnosti budov. V súvislosti s nastupujúcou energetickou certifikáciou budov sa objavujú názory, že energeticky hospodárne budovy sú aj environmentálne vhodné.

Ing. Ján Magyar
TZB ako súčasť energetickej efektívnosti na Slovensku v rokoch 2008 až 2010
Vybrané opatrenia a činnosti v oblasti energetickej efektívnosti na najbližšie tri roky konkretizuje Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010, schválený vládou SR 24. októbra 2007. Ako strategický programový dokument určuje kvantifikované ciele, definuje už existujúce, ako aj novonavrhované energeticky úsporné opatrenia, ktoré by sa mali realizovať v jednotlivých sektoroch spotreby energie, a zároveň stanovuje mechanizmy na zabezpečenie realizácie týchto navrhnutých opatrení a na ich monitorovanie.

Anketa
Obnoviteľné alebo tradičné?
Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú európskou, ale aj svetovou témou dňa. Nestali sa však tak trochu rukojemníkom a prostriedkom politických hier a súťažení? Aká je situácia na Slovensku? Ako podporuje naša vláda využívanie OZE a ako sa to premieta do reality? Skúsili sme sa spýtať, čo si o tom myslia ľudia z najrozličnejších oblastí profesijného života.

VYKUROVANIE

Ing. Eva Schvarzbacherová, PhD.
Možnosti využívania odpadového tepla spalín
Jednou z možností úspor energie je aj využívanie odpadového tepla spalín pri spaľovaní zemného plynu. Využiť možno spalné a latentné teplo obsiahnuté v spalinách pri klasických kotloch a pri kondenzácii spalín. Odpadové teplo spalín možno využiť aj pomocou ekonomizérov a termokondenzátorov.

doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Výpočtové kritériá priemerov prieduchov samostatných komínov podľa ČSN EN 13384-1, 2. časť
Druhá časť príspevku uvádza ďalšie varianty tlakových kritérií pri podtlakových komínoch a prináša aj tlakové kritériá pri pretlakových komínoch. Stále platí, že pri návrhu priemeru prieduchu je tlaková rovnováha pre dané množstvo prúdiacich spalín prieduchom rozhodujúcim faktorom.

TECHNIKA A HYGIENA PROSTREDIA

doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová
Kontaminácia rozvodov teplej vody legionelou
Mikrobiologické znečistenie pitnej vody choroboplodnými zárodkami spôsobuje zdravotné riziko sprevádzané rôznymi problémami a ochoreniami. Medzi takéto ochorenia patrí aj legionelóza, známa pod názvom legionárska choroba. Spôsobujú ju ubikvitárne vodné baktérie Legionella pneumophila s priemerom 0,2 až 0,7 #m, ktoré plávajú vo vode. Ak sa dostanú do žalúdka, neprejavujú sa. Nebezpečné sú však v pľúcach.

Wolfgang Heinl
Tepelná úprava pitnej vody termickou dezinfekciou vo Fakultnej nemocnici Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove
Vo Fakultnej nemocnici Univerzity Ludwiga Maximiliana so sídlom v Grosshaderne riešia prevenciu množenia legionely v systéme teplej vody pomocou termickej dezinfekcie. Na zabezpečenie pitnej vody bez legionely sa inštalovalo dvojstupňové zariadenie, ktoré využíva vysokoúčinné doskové výmenníky tepla. Prvý ohrievací stupeň je určený na ochladenie vody na teplotu v mieste odberu a zároveň slúži na rekuperáciu tepla. Cirkulácia je plne zahrnutá do dezinfekčného cyklu. Cieľom je zásobovať celú nemocnicu teplou vodou bez legionely.

Ing. Danka Šimonyiová, Ing. Zuzana Sirotná, RNDr. Mária Horecká, CSc.
Mikrobiologická kvalita vnútorného ovzdušia
Ovzdušie v budovách s nútenou cirkuláciou vzduchu môžeme definovať ako ovzdušie, ktoré nie je priamo spojené s vonkajším ovzduším a ktoré výrazne ovplyvňujú vnútorné zdroje znečistenia. Hlavnými zdrojmi znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší týchto budov sú stavebné materiály, vybavenie interiéru a ľudská činnosť. Ak sa v tejto súvislosti nevenuje dostatočná starostlivosť technickým zariadeniam a technologickým procesom nútenej cirkulácie vzduchu, hodnoty koncentrácií niektorých znečisťujúcich látok sú vo vnútornom prostredí budov často vyššie ako vo vonkajšom prostredí.

MERACIA, REGULAČNÁ A RIADIACA TECHNIKA

Ing. Zuzana Szárazová
Technológie a rozhrania pre inteligentné domácnosti
V komunikačnej a výpočtovej technike sa za ostatné roky urobil obrovský pokrok. Telefóny aj počítače sú dostupné širokému okruhu ľudí a ich miniaturizovanie a sofistikovanosť sú také dokonalé, že sa stali prirodzenou súčasťou našich životov. Sprevádzajú nás aj v domácnostiach, ktoré sa postupne stávajú podľa našich predstáv inteligentnými.

FIRMY INFORMUJÚ

Jarema Chmielarski, spoločnosť Armacell GmbH
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory, 1. časť

Climat, s. r. o.
Odparovacie chladiče v klimatizácii

RNDr. Jozef Dlugopolský, CSc., Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
Energetická efektívnosť pri ovládaní osvetlenia od firmy Schneider Electric

Johnson Controls, Inc.
Vzduchom chladená skrutková chladiaca jednotka s plynulou reguláciou otáčok kompresora YCIV - YORK Symphony

Viessmann, s. r. o.
Solárne kolektory Viessmann - kolektory na ohrev teplej vody a podporu vykurovania

F.W.OVENTROP GmbH & Co.KG
Oventrop predstavuje kompaktné stanice Regudis

Daikin Airconditioning Central Europe Slovakia, s. r. o.
Daikin Europe predstavuje aktualizáciu sortimentu výrobkov VRV na rok 2008

 
 
Reklama