Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 2/2004 (duben 2004)
Datum: 1.4.2004
obrázek titulky

Správy - informácie

Príhovor

Prof. Ing. L. Jurišica, PhD., Ing. B. Georgiev
Systémové a inteligentné čerpadlá vo vykurovaní
Autor v článku pokračuje v predstavovaní zvlhčovacích zariadení od pôvodných až po technicky najmodernejšie typy.

Ing. P. Hrivík
Zásady navrhovania distribučných plynovodov v podmienkach plynárenstva v SR
Výrazný pokrok pre rozvoj plošnej plynofikácie v podmienkach SR priniesla aplikácia polyetylénových potrubných materiálov na distribúciu plynu. Autor v článku upozorňuje na jednotlivé požiadavky vyplývajúce z technických predpisov a noriem, venuje sa stanoveniu prietoku plynu a hydraulickým prepočtom

Čestné uznanie SSTP

Prof. Ing. D. Petráš, PhD., Ing. P. Ehrenwald
Nová norma na navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov v budovách - STN EN 12828
Táto európska norma spracovaná technickou komisiou CEN/TC 228 - Vykurovacie systémy v budovách nahrádza doterajšiu STN 06 0310 Ústredné vykurovanie - projektovanie a montáž a čiastočne aj STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

Ing. I. Mikulecký
Rozdežovače vykurovacích nákladov - skúsenosti z používania v členských krajinách EÚ
Autor v článku opisuje skúsenosti členských štátov EÚ s meraním a rozúčtovaním množstva tepla, ceny za teplo a rozúčtovacie systémy, spôsoby výpočtu ceny, trendy a situáciu v SR.

Ing. M. Kurčová
Vplyv tepelno-hydraulického vyregulovania na objektivitu rozpočítavania nákladov na teplo podža PRVN
Autorka v článku zdôvodňuje nevyhnutnosť tepelno-hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy na zabezpečenie objektívneho určovania spotreby tepla na vykurovanie konečných spotrebitežov. Stručne zhŕňa teoretické a prevádzkové požiadavky na parametre vykurovacej sústavy a ich vplyv na objektivitu rozpočítavania nákladov.

Ing. P. Galo
Aktivity CEN/CENELEC podporujúce kogeneráciu
Článok sa venuje návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o podpore kogenerácie založenej na dopyte po úžitkovom teple na vnútornom trhu s energiou.

Nové výrobky

Ing. J. Vrána
Nejnovější evropské normy (EN) pro zdravotně technické instalace a jejich souvislost s ostatními předpisy
V roku 2003 sa v ČR v rámci práce technických normalizačných komisií 94 Vodárenstvo a 95 Kanalizácia prejednávalo osem prekladov EN týkajúcich sa zdravotnotechnických inštalácií vypracovaných technickými komisiami CEN/TC 164 Zásobovanie vodou a CEN/TC 165 Kanalizácia. Tieto nové EN sa postupne zavádzajú do sústavy ČSN a STN. Vzhľadom na rozdielne zvyklosti v jednotlivých členských krajinách európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) nemôžu EN riešiť príslušnú problematiku podrobne, a preto bývajú doplňované ustanoveniami národných noriem.

Ing. Z. Bratská
Novelizované právne predpisy na hygienické kritériá pre pitnú vodu a kontrolu jej kvality
Autorka rozoberá kritériá na kvalitu pitnej vody a vodných zdrojov a ich kontrolu na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 29, ktorá je v platnosti od februára 2002.

Ing. J. Cikhart, DrSc.
Indikace a rozúčtování tepla v souvislosti s platnou legislativou ČR a EU
Autor rozoberá spôsoby rozúčtovania nákladov na teplo a prípravu teplej vody na základe platnej legislatívy a upozorňuje na možnú kolíziu s dikciou smerníc Rady EU.

Nové výrobky

 
 
Reklama