Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 1/2008 (leden 2008)
Datum: 21.1.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

REALIZÁCIA

Vetranie tunela Sitina
Realizáciu vetracieho systému tunela Sitina ocenila Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava udelením ceny za rok 2007 v kategórii realizovaný projekt. Systém vetrania je jednou z najdôležitejších súčastí technologického vybavenia cestných tunelov. Do značnej miery ovplyvňuje ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, či už pri normálnej premávke, alebo pri vzniku požiarnej situácie v tuneli. Zvolený vetrací systém, jeho koncepcia, voľba konkrétnych typov ventilátorov a ich regulácia ovplyvňujú aj energetickú náročnosť vetracieho systému tunela, a tým aj výšku nákladov na prevádzku tunela.

PROFIL

Dipl. Ing. Július Forgáč
Študoval tepelné a jadrové energetické zariadenia a stroje, a stal sa uznávaným projektantom odbornej profesie vykurovanie. Je konateľom projektovej a inžinierskej kancelárie PIK, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Tvrdí, že oproti ostatným treba byť o krok vpred. V práci sa o to neustále usiluje.

ENERGIE

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Súčasnosť a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
V rámci Európskej únie sa otázky smerovania energetiky jednotlivých štátov posudzujú neustále. Do roku 2020 sú pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stanovené konkrétne ciele. Európska únia vo svojej Bielej knihe z decembra 1995 vytýčila tri kľúčové ciele energetickej politiky: zvýšenie konkurencieschopnosti, dosiahnutie bezpečnosti v zásobovaní energiami a ochrana okolitého životného prostredia.

doc. RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD., Ing. Tomáš Brestovič
Možnosti využitia fotovoltických článkov na výrobu elektrickej energie
Prudký rozvoj výroby fotovoltických článkov a ekologické problémy spojené so spaľovaním fosílnych palív prinesú pravdepodobne nárast využívania elektrickej energie získanej premenou slnečnej energie. S cieľom experimentálnych skúšok sa na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach inštaloval fotovoltický panel na báze amorfného kremíka. Cieľom bolo overenie možnosti využitia fotovoltiky v danej lokalite.

Ing. Radovan Kňazúr
Pevná biomasa a jej využitie na výrobu tepla v biomasových kotlových systémoch
Vychádzajúc zo skúseností z ostatných rokov jedným z najvhodnejších riešení stabilizovania ceny tepla a zníženia produkcie škodlivých emisií CO2 je investovanie do nových ekologickejších technológií využívajúcich pevnú biomasu na energetické účely. Pevná biomasa je v podobe rastlín chemicky zakonzervovaná slnečná energia a je jedným z najuniverzálnejších a najrozšírenejších alternatívnych zdrojov energie na zemi. Získava sa ako odpad z poľnohospodárstva, lesníctva, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a z vypestovaných rýchlorastúcich energetických drevín. Pevné formy biomasy sa ako palivo využívajú priamo v kotlových systémoch na výrobu tepla na prípravu TV a ÚK alebo na prípravu pary na výrobu "zelenej" elektrickej energie.

Břetislav Koč
Využitie veternej energie v ČR v roku 2007
Veterné elektrárne v ČR v porovnaní so susednými krajinami, najmä s Nemeckom a Rakúskom, pribúdajú len pomaly. Pokiaľ však ide o prírastok inštalovaného výkonu veterných elektrární, je isté, že rok 2007 bol v Českej republike zatiaľ najúspešnejším rokom. Tento úspech je zjavný aj v porovnaní so Slovenskom.

VYKUROVANIE

Anketa
Aktuálne produkty a trendy v segmente kotlov určených pre veľké objekty a bytovú výstavbu
V druhej časti ankety o aktuálnych produktoch a trendoch v segmente kotlov sa zameriame na pripravenosť našich firiem v segmente kotlov určených pre veľké objekty a bytovú výstavbu. Ako sa na vykurovacie obdobie pripravili a aké novinky prinášajú? Počítajú aj pri tomto type objektov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie? A ako vidia v tomto smere nastavenie legislatívnych a technických podmienok?

doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Výpočtové kritériá priemerov prieduchov samostatných komínov podľa ČSN EN 13384-1, 1. časť
Pri návrhu priemeru prieduchu je tlaková rovnováha pre dané množstvo prúdiacich spalín prieduchom rozhodujúcim faktorom. V hydraulike všeobecne platí, že počas prúdenia sa všetok dispozičný tlak spotrebuje na tlakové straty. Pri výpočte komína treba poznať hodnotu dispozičného tlaku a pre zvolený priemer prieduchu stanoviť tlakovú stratu na základe zisteného prietoku.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

Ing. Zdeněk Žabička
Odvodnenie zariaďovacích predmetov umiestených pod hladinou vzdutej vody
Podľa ustanovenia noriem zariadenia, ktoré sa nachádzajú pod hladinou spätného vzdutia v stokovej sieti, nesmú umožňovať zaplavenie objektu vzdutou vodou. Ohrozené priestory a zariadenia sa musia chrániť technickým opatrením podľa EN 12056 Vnútorné kanalizácie - Gravitačné systémy: "Kanalizačným potrubím chráneným proti spätnému vzdutiu sa nesmie odvádzať odpadová voda z plôch, zariaďovacích predmetov a zariadení, ktoré sú nad najvyššou hladinou spätného vzdutia v stokovej sieti."

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Jaroslav Šottník, PhD.
Kritériá tvorby mikroklímy pri modernizáciách objektov pre chov zvierat a možnosti ich zabezpečenia
Optimálna tvorba mikroklímy má veľký význam aj v objektoch pre chov hospodárskych zvierat. Experimentálne definovanie špecifických problémov jej procesu v modernizovaných objektoch má prispieť k objasneniu vplyvu technologicko-stavebných aspektov na možnosť dosiahnutia požadovaných štandardných ukazovateľov. Základom sú v našom klimatickom pásme pri premenlivosti podmienok v lete a v zime tepelnoizolačné vlastnosti. Realizované hodnotenia vo vybraných objektoch pre chov zvierat prinášajú analýzu výsledkov, diskusiu a záverečné odporúčania.

ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
Vieme, čo od osvetlenia chceme?
Osvetlenie verejných pozemných komunikácií a priľahlého priestoru má prispieť k pocitu bezpečnosti chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel počas noci a poskytnúť orientáciu používateľom osvetľovacieho zariadenia v relevantnom priestore. Pri návrhu osvetľovacích zariadení treba vziať do úvahy hľadisko dennej a nočnej funkcie, šetrenia energiou, ochrany hmyzu, rušivého vyžarovania svetla do okolia a ochrany životného prostredia vôbec. Často sa však na základné funkcie osvetlenia a ich vzájomné súvislosti zabúda.

NÁZORY A FAKTY

Doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc.
Spôsobujú emisie CO2 globálne otepľovanie? 2. časť
Druhá časť prináša pokračovanie autorových názorov na aktuálnu tému globálneho otepľovania, ktoré konfrontuje s názormi odborníkov z celého sveta prezentovanými v mnohých publikáciách. Autor sa zamýšľa nad efektívnosťou boja proti tomuto fenoménu a používanými prostriedkami.

FIRMY INFORMUJÚ

dipl. Ing. Hubert Helms, spoločnosť Armacell GmbH
Základné pojmy nízkoteplotnej izolácie, 6. časť: Zvláštne aspekty montáže elastomérových izolačných materiálov

ELEKTRODESIGN ventilátory SK, s. r. o.
Radiálne ventilátory od firmy ELEKTRODESIGN ventilátory SK

Siemens, s. r. o, divízia Building Technologies
Regulačné ventily Siemens s magnetickým pohonom

 
 
Reklama