Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 1/2004 (únor 2004)
Datum: 13.2.2004
obrázek titulky

Správy - informácie

Príhovor

Doc. Ing. K. Ferstl, PhD.
Prístroje a zariadenia na vlhčenie vzduchu - 2. časť
Autor v článku pokračuje v predstavovaní zvlhčovacích zariadení od pôvodných až po technicky najmodernejšie typy.

Recenzia

Prof. Ing. J. Valášek, PhD., Ing. A. Sumec
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - 5. časť
Autori sa v článku vracajú k 5. kapitole rovnomennej publikácie, kde analyzujú tieto oblasti: potreba teplej vody, spôsoby ohrevu vody, zariadenia na prípravu teplej vody, distribučná sieť teplej vody, výtokové armatúry.

Doc. Ing. Š. Antal, PhD.
Kombinované systémy zásobovania teplom - riešenia pre budúcnosť
Autor článku poukazuje na konkrétne aplikácie kombinovaných energetických systémov v interakcii s klasickými kondenzačnými kotlami a slnečnými kolektormi. Navrhované technické riešenia posudzuje z energetického a ekonomického hľadiska, ktoré čitateľa najviac zaujmú.

Ing. M. Flimel, PhD.
Tepelnotechnická problematika nevykurovaných schodísk bytových domov v zimnom období
Článok je zaujímavou konfrontáciou nameraných a výpočtovo stanovených hodnôt teploty vzduchu po výške bytového domu. Výsledky meraní uvádzané v článku potvrdzujú potrebu stanovenia teploty vzduchu na stanovenie vnútornej povrchovej teploty so schodiskom susediacej deliacej steny a nadimenzovanie vykurovania miestnosti susediacej so schodiskom.

Ing. S. Kožuchová
Experimentálne stanovenie stupňa využitia kondenzačného kotla
Autorka článku na základe experimentu poukazuje na problém stanovenia stupňa využitia nových druhov kotlov kondenzačnej techniky, ktorý sa v praxi udáva v technických listoch výrobcov, nie je však súčasťou legislatívnych a normotvorných predpisov.

Cena SSTP

Ing. P. Ehrenwald
Meranie a regulácia vlhkosti vzduchu v klimatizačných zariadeniach
Článok podáva prehľad o súčasných spôsoboch regulácie vlhkosti vzduchu a poskytuje odborný výklad k jeho progresívnym metódam. Obsahuje schémy zapojenia regulačných prvkov a priebehy úprav vzduchu v h, x-diagramoch názorne zobrazujúce reguláciu činnosti adiabatických práčok a parných zvlhčovačov v klimatizačnom zariadení pri rozličných stavoch vonkajšieho a privádzaného vzduchu.

Doc. Ing. J. Peráčková, PhD., Ing. P. Gitchinský
Analýza návrhu strešných žľabov ako súčasti gravitačného odvodnenia striech
Autori v príspevku analyzujú problematiku strešných žľabov a ich napojenia cez výtoky rôznych tvarov do odpadových potrubí. Na konkrétnych príkladoch sa poukazuje na dôležitosť diferencovania normou ponúkaných hodnôt výdatnosti dažďa vzhľadom na hodnotu odvodňovacieho objektu a najmä jeho vybavenia.

Prof. Ing. I. Šenitková, PhD., Ing. S. Vilčeková
Oxidy dusíka vo vnútornom prostredí budov
Článok analyzuje tvorbu kvality vnútorného prostredia v bytových priestoroch nielen z hľadiska garantovania tepelno-vlhkostných parametrov,ale aj z hľadiska bezpečnosti vnútorného prostredia v dôsledku chemického znečistenia.

Ing. D. Kopačková
Vlastnosti materiálů pro vnitřní vodovod musí být posuzovány v souvislostech
Autorka v článku zdôvodňuje nevyhnutnú kontinuitu procesu projekt - stavba - uvedenie do prevádzky.Základnou podmienou úspešnej realizácie vodovodu vnútri budov je použitie uceleného systému, t.j. potrubia (rúr a tvaroviek) vrátane kompenzačných prvkov, uchytenie potrubia na stavebnú konštrukciu atď.

Ing. J. Šabíková, PhD.
Predstavenie nových STN EN 12170 a 12171
Článok predstavuje preklad uvedených noriem zameraných na oblasť údržby a prevádzky vykurovacích systémov.

Čestné uznania SSTP

Nové výrobky

 
 
Reklama