Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Archiv článků autora:2.2.2022
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Jiří Vrba

Recenzovaný Článek rozděluje otvory do komína podle jejich účelu, uvádí způsob provedení jednotlivých otvorů včetně podmínek vycházejících z ČSN 73 4201.

22.2.2017
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Návrh a výpočet komínů zahrnuje evropské normy EN 13384-1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny a EN 13384-2 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

8.2.2017
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Stručný výtah z předpisu obsahuje zejména informace o výrobcích s vyšší technickou, technologickou a inteligentní úrovní, upřesňuje požadavky pro instalaci a stavební úpravy, které nové technologie měření vyžadují a představuje varianty umístění měřidel, obzvláště v návaznosti na další instalační systémy (elektro).

1.8.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Recenzovaný V článku je na grafickém průběhu ochlazování vody v potrubí demonstrován význam tepelné izolace při malé rychlosti proudění vody. Menší nutnost izolovat potrubí je při vysoké rychlosti proudění. Tato závislost je aplikovaná na trubních rozvodech teplovodních otopných soustav.

18.7.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová

Recenzovaný Článek uvádí všeobecné zásady a kritéria návrhu tepelné izolace potrubí, které jsou uvedeny v ČSN EN 12 828. Parametry tepelné izolace jsou tabelárně stanoveny pro izolační třídy podle provozního parametru.

4.7.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová

Recenzovaný Na příkladu výpočtu se stanoví chladnutí vody při průtoku potrubím pro extrémní hodnoty prostupu tepla v závislosti na rychlosti proudění a tepelné izolaci. Ve výsledcích je dokumentována nevýhodnost nízké rychlosti proudění, daná mnohdy předimenzováním potrubí.

20.6.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová

Recenzovaný V článku je odvozen vztah pro ochlazování teplé vody v potrubí v chladnějším venkovním prostředí. Ochlazování a následná tepelná ztráta má tvar exponenciální funkce, která je závislá na exponentu chladnutí.

6.6.2016
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová

Recenzovaný Článek uvádí základní vztahy pro určení tepelné ztráty u teplovodního potrubí s tepelnou izolací z rozdílů teplot vnitřního a venkovního prostředí u rovinného a válcového tvaru. Výpočet vychází ze součinitele prostupu tepla podle součinitele vodivosti a součinitelů přestupu tepla.

6.4.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová, Jiří Drašnar

Při výrobě plastových výlisků lisostřikem vzniká odpadní energie, která bývá likvidována. Energeticky a ekologicky výhodnější je odpadní teplo využívat například jako ve firmě IMS Drašnar s.r.o. z České Třebové, jejichž systém využití odpadního tepla a související problematika je dále popsána.

10.1.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Rozdíl mezi teplotou teplé vody pro vodovod, která je připravována na konstantní hodnotu, a proměnnou teplotou otopné vody má nezanedbatelný vliv na provoz TČ. Zjednodušeně lze říci, že čím větší je rozdíl mezi teplotou na straně výparníku a na straně kondenzátoru, tím je horší účinnost provozu tepelného čerpadla.

18.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Článek popisuje zohlednění změny tepelnětechnických parametrů u zateplené budovy v případě připojení na CZT, možnosti hydraulického oddělení domovní soustavy od přípojky z předávací stanice (PS) a princip použití vyrovnávací nádoby s regulačními prvky. V závěru pak energetické a hydraulické hodnocení úprav domovní otopné soustavy.

11.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Článek nabízí obecné zásady pro výpočet tepelných ztrát a pravidla pro vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. – délku otopného období a dodávku tepla, omezení nebo přerušení vytápění, vytápění mimo otopné období, stejně tak jako teplotní podmínky a rozdělení regulace.

4.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

K tomu aby interní mikroklima v obytných budovách vyhovovalo normovým a předpisovým požadavkům, je nutné mít pro návrh vytápění a větrání dobré vstupní výpočetní parametry. Následující článek se věnuje shrnutí nejdůležitějších parametrů pro výpočet tepelného výkonu, tj. požadavkům na vnitřní teploty vzduchu a stanovení vhodného průtoku větracího vzduchu.

27.10.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Vlastnosti a kvalita vnitřního prostředí v budově má vliv na spokojenost, výkonnost i zdraví. Požadavky na optimální hodnoty interního mikroklima jsou odvozeny z fyziologicky optimálních a přípustných klimatických podmínek vhodných pro pobyt lidí v budovách.

21.5.2012
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Příspěvek chce upozornit na záludnost použití materiálů, u nichž nebezpečí koroze vyžaduje zvýšené opatření na dosažení řady parametrů při návrhu i provozu trubní sítě. I při splnění všech legislativních předpisů, zásad nebo doporučení životnost takového potrubí nedosahuje předpokládaných 50 let. 
 
Reklama