Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Stanislav Toman


18.4.2016
Ing. Stanislav Toman

Zajistit možnost bezpečné evakuace hořícího domu a zásahu požárních jednotek je úkolem úzké spolupráce požárního technika a vzduchotechnika. Autor ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se současným stavem legislativy týkající se tohoto problému. Poukazuje na zásadní problém spočívající v rozdílech požadovaných hodnot v platných ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“ pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty.

9.2.2015
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Seriál 3 článků byl vytvořen k nové možnosti parkování aut na plyn v garážích a popisuje zásady návrhu větracích systémů pro garáže, jejich provozování, analýzu rizika vzniku výbušné atmosféry a protokol o určení vnějších vlivů. Třetí část se věnuje požárnímu větrání a ovládání, provozním režimům, detekci a monitoringu škodlivin.

26.1.2015
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Publikovaný článek shrnuje podstatné informace k aktuální tematice – větrání garáží v České republice. Pro rozsáhlost problematiky je příspěvek rozdělen do tří částí. První část třídílného seriálu pojednávala všeobecně o předpisech a metodice návrhu provozního větrání. Tato druhá část se věnuje havarijnímu větrání.

27.10.2014
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Série článků vychází z právních a normativních předpisů, reflektuje novou situaci ohledně možnosti parkování vozidel na plynná paliva a rozebírá všechny větrací systémy, které se mohou v garážích vyskytovat. Věnuje se návrhovým zásadám provozního větrání, vymezení havarijního větrání a základům požárního větrání.

2.4.2012
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Příspěvek přináší základní pohled na problematiku větrání obytných budov z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ne každý projektant či dodavatel vzduchotechniky bytových a rodinných domů je si vědom důležitosti tohoto aspektu a dodržuje ho v požadované úrovni. Článek seznamuje zájemce s podstatnými náležitostmi, které musí být řešeny a zohledněny.

23.2.2009
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních

Oba autoři se dohodli na tom, že je vhodné rozdělit rozsáhlý komplex norem pro energetické výpočty na dva samostatné soubory (1.soubor norem - stavební, 2.soubor norem - energetické systémy budov). V českém prostředí jde patrně o první pokus utřídění technických norem s tímto zaměřením.

20.8.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, Údolní 315/96, 142 00 Praha 4

Stále častěji se setkávám s dotazy na certifikaci prvků a komponentů systémů pro odvod kouře a tepla. Proto považuji za účelné zveřejnit odpovědi na tyto otázky. Předkládaný text byl konzultován s kompetentní autorizovanou a notifikovanou osobou (PAVUS, a.s.).

12.3.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT + VZT, Praha

II. část článku upozorňuje na nezbytnost sjednocení výpočtových metod a návrhových zásad propojením českých a evropských norem. Nutnost spolupráce projektanta požárního větrání s dalšími profesemi, ale také nezbytnost koordinace činnosti požárního větrání s ostatními protipožárními systémy

5.3.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT + VZT, Praha

Článek stručně charakterizuje jednotlivé druhy požárního větrání: větrání chráněných únikových cest a odvod kouře a tepla. Popisuje základní principy jejich fungování na bázi přirozeného a nuceného způsobu větrání.

19.9.2005
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Příspěvek seznamuje čtenáře se základními pojmy a předpisy z oblasti požární ochrany. Autor ukazuje, že pro dobrý návrh vzduchotechnického zařízení z hlediska požární ochrany a přímo pro požární ochranu je nezbytná orientace v základních pojmech a požadavcích předpisů požární ochrany stavebního díla. Neméně významným cílem je pokus autora sjednotit rozdílné slovní označení pro shodné pojmy u obou oborů, nebo vysvětlit skutečný význam těchto označení.

17.3.2005
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Příspěvek navazuje na článek téhož autora, ve kterém byla řešena protipožární ochrana potrubních prostupů systémů vytápění, chlazení, vodovodu, kanalizace, plynovodu, požárního vodovodu atp. Prostupy vzduchotechnických potrubí jsou však poněkud složitější. Autor vysvětluje legislativní a normativní požadavky na ochranná protipožární zařízení. Podrobně uvádí možná technická řešení prostupů vzduchotechnických potrubí požárně dělicími konstrukcemi.

11.1.2005
Ing. Stanislav Toman

Portál TZB-info zveřejňuje ve své nové rubrice Vzory dokumentů "Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení". Rozšiřuje se tak nabídka pomůcek pro obor vzduchotechniky. Protokol obsahuje pět formulářů, které účelně popisují provedení zkoušek: Identifikační list, Grafický list, List zkoušky chodu, List měření a zaregulování vzduchových výkonů, List závěrečného vyhodnocení.

14.7.2004
Ing. Stanislav Toman, Ing. Ivana Karlovská

Článek informuje o nových platných normách a předpisech v oboru požárního odvětrání stavebních objektů. Úplný výčet platných předpisů a norem v této oblasti, včetně všech vydaných a schválených norem umožňuje projektantům a investorům získat orientaci v současných požadavcích na vzduchotechniku z hlediska zajištění požární bezpečnosti staveb.

22.6.2004
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.

18.4.2001
Ing. Stanislav TOMAN, Projekční kancelář ÚT+VZT, Praha

Porovnání legislativních materiálů pro vymezení rozsahu projektové dokumentace v jejich jednotlivých stupních a etapách. Návrh upřesnění požadovaného rozsahu projektové dokumentace. Odborná veřejnost získá podklad k jednání v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a pomůcku pro vytvoření tlaku na legislativní organizace. 
 
Reklama