Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Karel Mrázek


23.4.2018
Ing. Karel Mrázek

Členění otopné soustavy dle evropské metodiky. Teoretická část je doplněna o popis současného stavu otopných soustav v bytových domech, se kterými se odborná veřejnost setkává. V článku jsou uvedena doporučené data pro správnou aplikaci výpočtových a návrhových postupů pro hodnocení energetické náročnosti vytápění. Zpracované téma tak lépe pomůže pochopit vliv jednotlivých veličin na hospodárný provoz otopné soustavy a jeho konečné hodnocení.

26.2.2018
Ing. Karel Mrázek

Při rekonstrukci soustav TZB je nutné respektovat prováděcí předpisy, které vymezují rámec ověřených technických postupů. V řadě příkladů praxe ukazuje na absenci těchto skutečností. Článek se zabývá výtahem z prováděcích norem a doporučením pro postup montáže a přejímky otopných soustav. Je určen nejen pro montážní firmy, ale i investory a správce, kteří provedené dílo přejímají a následně užívají.

5.2.2018
Ing. Karel Mrázek

Článek se věnuje problematice ekonomického hodnocení jako další pokračování tématiky rekonstrukce soustav TZB v BD. Zavedená ČSN EN 15459 celkových nákladů se užila při stanovení tzv. referenčních hodnot podle vyhlášky 78/2013 Sb. v posledním platném znění a poskytuje reálné hodnocení vlastníkovi pro rozhodování. Je uveden výběr hospodárné doby životnosti pro vybrané prvky a funkční díly s náklady na preventivní údržbu. V závěru je uveden příklad vyhodnocení pro BD.

29.1.2018
Ing. Karel Mrázek

Při modernizaci či výstavbě kotelen je důležitý požadavek ekodesignu. Ekodesign je soubor parametrů (především energetické účinnosti), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Článek provádí přehledem požadavků pro nové zdroje a kotelny ve vazbě na prováděcí předpisy. Při volbě a posuzování provozu kotlů je třeba pečlivě rozlišovat, zdali deklarované hodnoty jsou vztažené na výhřevnost nebo spalné teplo.

25.7.2005
Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření. Příspěvek je určen odborné veřejnosti v oblasti TZB a výrobcům zařízení. Přináší přehled norem v oborech TZB, aktuální stav a předpokládaný termín zpracování.

24.2.2005
Ing. Karel Mrázek, zastoupení Messe Frankfurt GmbH

V průběhu 5 dnů se výstava koná ve 21 halách a návštěvníci budou mít možnost seznámit se s 1 000 novinkami v expozicích více než 2 300 vystavovatelů a navštívit bohatý doprovodný program.

31.1.2005
Ing. Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Tento článek evokuje nový přístup k zavádění inteligence v bytových domech a vybraných občanských budovách, který vychází ze stavu roku 2004 a vytváří podmínky pro hospodárné vynaložení investice. Účelem úvahy není řešit vlastní provedení a zapojení systému umožňujícího inteligenci budovy. Cílem je evokovat obecné požadavky na vytvoření podmínek při realizaci stavební konstrukce a technického zabezpečení budov s ohledem na životnost budovy a její funkčnost při rozvoji elektroniky a jí vybavených spotřebičů, optimálně vysoké spotřebě energie na provoz budovy a zabezpečení dalších potřebných funkcí budovy. 
 
Reklama