Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jaké změny čekají ČSN v souvislosti se směrnicí 2002/91/EC?

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření. Příspěvek je určen odborné veřejnosti v oblasti TZB a výrobcům zařízení. Přináší přehled norem v oborech TZB, aktuální stav a předpokládaný termín zpracování.

V evropské normalizaci CEN, jejímž členem je Česká republika od dubna roku 1998, se pro normalizační tvorbu užívají:

 1. v rozhodující míře evropské normy EN, jejichž návrh se značí prEN,
 2. harmonizační dokumenty HD,
 3. předběžné evropské normy ENV,
 4. zprávy.

Pro praktickou práci mají jediný význam EN. Řeší se pouze pro náměty, které byly zařazeny do programu prací. Námět např. podává člen CEN, ale může ho podat celá řada stanovených subjektů.

Českou republiku zastupuje v CENu ČNI (Český normalizační institut).

Rozhodnutí o zařazení tématu provádí BT (Technický výbor). Téma se může zpracovat třemi způsoby:
==> využitím vhodné mezinárodní/národní normy,
==> přidělením TC (Technické komise),
==> převedením řešení na ISO/IEC.

V následujících obrázcích 1 a 2 je uveden průběh zpracování EN a rozhodující etapy řešení. Časové údaje jsou spíše přání úředníků sekretariátu CEN, v praxi se někdy obtížně dodržují. Je to způsobeno mnoha faktory, zejména financováním zpracovávajících expertů a dosažením souladného řešení tak, aby obstálo při formálním (oficiálním) schvalování. Normy se schvalují tzv. váženým hlasováním.


1. EN A SMĚRNICE 2002/91/EC O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření k dosažení rozumné spotřeby energetických zdrojů a snížení dopadů užití energie na životní prostředí.

Opatření se uvažují pro nové i stávající budovy. Uplatňují se nástroje:

 • minimální požadavky na energetickou náročnost nových a rozlehlejších stávajících budov při modernizaci jsou v článcích 4, 5 a 6 EPBD;
 • energetická certifikace budov v článku 7;
 • inspekce kotlů a klimatizačních zařízení v článcích 8 a 9.

Existují 3 hlavní složky pro zavedení Směrnice EPBD:

 • výpočetní metodika;
 • energetická certifikace;
 • inspekce kotlů a klimatizačních zařízení.2. CEN KOMISE

V průběhu roku 2003 řídicí výbor CENu reagoval na směrnici 2002/91/EC "Energetická náročnost budov" a rozhodnutí Evropské komise podpořit tuto směrnici normami. V průběhu 2 pracovních jednání byl zpracován dokument o tvorbě norem v 5 TC (technických komisích):

 • CEN/TC 89 Tepelná náročnost budov a stavebních prvků
 • CEN/TC 156 Větrání budov
 • CEN/TC 169 Světlo a osvětlení
 • CEN/TC 228 Tepelné soustavy v budovách
 • CEN/TC 247 Regulace pro soustavy TZB (Automatizace budov, regulace a manažerství budov)

Tento proces je dohlížen CEN/BT WG 173, Projektová skupina pro energetickou náročnost budov. Tato skupina koordinuje práci a zajišťuje vhodná vzájemná rozhraní při přípravě EN v různých (5) TC.


3. PŘEHLED EN A JEJICH NÁVRHŮ

Rozhodující úlohu při energetické certifikaci budov mají mít ČSN EN. Proto je dále uveden přehled těchto norem, již zpracovaných, ale převážně připravovaných, v oblasti TZB. Není zde uvedena velká skupina tepelně technických norem.

Dochází i k podstatné změně náplně práce odborníků při certifikaci budovy. Tato změna se projevila i v zavedené ČSN EN 12 831, kdy u nízkoenergetických domů je třeba pečlivě stanovit vlivy tepelných mostů. Zjednodušeně lze uvést, že podle tepelně technických norem se stanoví potřeba tepla na budovu (ČSN EN 832 nebo nová ČSN EN ISO 13 790) a podle níže uvedených EN se stanoví jako nadstavba míra využití prvotní energie.


3.1. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV UŽITKOVÉ VODY

pracovní
označení WI
pracovní
skupina WG
název číslo druh stávající
stupeň
EN etapa 64 poznámky
  1 Návrh a instalace přímotopné elektrické otopné soustavy EN 14337 EN 64 04 2005 bude zavedena
překladem
 
  2 Montáž a přejímání soustavy EN 14336 EN 64 10 2004 bude zavedena
překladem
 
? 1 Obecná návrhová kritéria pro termodynamické otopné soustavy   EN 31      
31 4 Údaje nutné pro standardní ekonomické hodnoticí postupy tepelných soustav v budovách včetně obnovitelných zdrojů energie.   EN 40 2007   EPBD
7 4 Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustav - část 1 Obecná prEN 14335 EN 49 2006   EPBD
8 4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustav - část 2-1 Otopné plochy   EN 46 2006   EPBD
9 4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustav:
část 2.2.1 Výroba tepla na vytápění - Spalovací systémy (Kotle)
část 2.2.2 Výroba tepla na vytápění - Tepelná čerpadla
část 2.2.3 Výroba tepla na vytápění - Tepelné sluneční soustavy
část 2.2.4 Náročnost a jakost kombinované výroba tepla a elektřiny
část 2.2.5 Náročnost a jakost dálkového vytápění a rozsáhlých soustav s velkým objemem
část 2.2.7 Výroba tepla na vytápění - Spalování biomasy
  EN 40 2007 druhý návrh
připravený WG
EPBD
10 4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustav - část 2-3 Rozvody tepla pro vytápění   EN 40 2006 druhý návrh
připravený WG
EPBD
? 4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustav - část 2-4 Akumulace tepla   EN 40 2007 druhý návrh
připravený WG
EPBD
26 5 Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy   EN 40 2006 druhý návrh
připravený WG
EPBD
26 ? 5 Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - část 2 Návrh a dimenzování   EN 40 2006   EPBD
26 ? 5 Projektování zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - část 3 Dynamické stavy   EN 40 2006   EPBD
2   Energetická náročnost budov - Obecné užití energie, primární energie a CO2 emise   EN 40 2007   EPBD
    Energetická náročnost budov - Systémy a metody pro kontrolu kotlů a tepelných soustav   EN 40   první návrh
v úrovni 40
EPBD
  1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav EN 12828 EN 73 07 2002 zavedeno
překladem
 
  3 Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu EN 12170 EN 73 04 2002 zavedeno
překladem
 
  3 Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu EN 12171 EN 73 05 2002 zavedeno
překladem
 
  4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu EN 12831 EN 73 07 2002 zavedeno
překladem
 
5   Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav   EN 40      


3.2. VĚTRÁNÍ

pracovní
označení WI
pracovní
skupina WG
název číslo druh stávající
stupeň
EN poznámky
30   Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci větracích soustav   EN 40     EPBD
6   Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci klimatizačních soustav   EN 40     EPBD
-   Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody na instalovaných větracích a klimatizačních soustavách EN 12 599   64     EPBD
-   Návrhová kritéria a vnitřní prostředí CR 1752 CR 64     EPBD
12   Výpočet teplot v místnosti a zátěže a energie pro budovy s klimatizací místností   EN 40 2007   EPBD
156058   Dynamický výpočet teploty v místnostech, zátěže a energie pro budovy s klimatizací (včetně zastínění, pasivnímu chlazení, umístění a orientaci)     60 9. 2007   EPBD
18   Větrání budov - Výpočetní metody pro stanovení výměny vzduchu v bytech včetně infiltrace EN 13465   64 2004   EPBD
19   Větrání budov - Výpočetní metody pro stanovení výměny vzduchu v budovách včetně infiltrace     40   rozšířená
verze
EN 13 465
?
EPBD
20
21
  Větrání budov - Výpočetní metody pro energetické požadavky větracích soustav v budovách     40 2007   EPBD
156079   Větrání budov - Výpočetní metody pro energetické požadavky větracích soustav v bytech     40 2007   EPBD
25   Větrání nebytových budov - Funkční požadavky na větrací a klimatizační soustavy EN 13779   64   pravděpodobně
bude revidována
EPBD
31   Kriteria vnitřního prostředí zahrnující kvalitu tepelnou, vnitřního vzduchu (větrání) světelnou a hlukovou     40 2007   nová
-   Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky EN 12 792 EN 64     EPBD


3.3. REGULACE

pracovní
označení WI
pracovní
skupina WG
název číslo druh stávající
stupeň
EN poznámky
22   Výpočetní postupy pro zlepšení energetické účinnosti užitím integrovaných výrobků a systémů regulace a řízení   EN 40 2006   EPBD


3.4. OSVĚTLENÍ

pracovní
označení WI
pracovní
skupina WG
název číslo druh stávající
stupeň
EN poznámky
13   Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlování (včetně denního světla)   EN 40 2006   EPBD

 
 
Reklama