Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.


17.5.2021
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné a reagují na připomínky oponentů a recenzentů. Pátý díl se věnuje další kapitole normy ČSN 74 4505, má název Zkoušení podlah.

5.4.2021
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné a reagují na připomínky oponentů a recenzentů. Čtvrtý díl se věnuje další kapitole normy ČSN 74 4505, má název Průmyslové podlahy.

18.11.2020
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec, Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a reagují na připomínky oponentů a recenzentů. Díl třetí se věnuje další kapitole normy ČSN 74 4505, má název Podlahy v bytové a občanské výstavbě.

29.6.2020
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec, Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.

Druhá část seriálu přibližuje základní technické požadavky na podlahové konstrukce tak, jak jsou uvedeny v ČSN 74 4505. Nejpodstatnější parametry, požadavky normy, jsou podrobněji vysvětleny tak, aby bylo zřejmé, jak jsou definovány a jaký mají konkrétní fyzikální/praktický význam.

22.6.2020
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec, Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili nový seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a reagují též na připomínky oponentů a recenzentů. První část seriálu přibližuje komentovanou formou nejdůležitější ustanovení ČSN 74 4505.

15.6.2020
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec, Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili nový seriál, kde budou autoři seznamovat se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a budou též reagovat na připomínky oponentů a recenzentů.

24.9.2017
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec

Společně s odborníkem na betonové konstrukce Jiřím Dohnálkem nahlížíme do historie betonového stavitelství. Pokračujeme ve výčtu významných stavebních realizací minulosti, v historii betonu a železobetonu, tentokrát převážně v oblasti mostního stavitelství. Materiál vznikl ve spolupráci s Historickým ústavem ČSAV a redakcí TZB-info.

27.8.2017
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec

Společně s odborníkem na betonové konstrukce Jiřím Dohnálkem se podíváme do historie betonového stavitelství, odhalíme významné stavební realizace minulosti a zmíníme i velký potenciál tohoto nestárnoucího materiálu. Materiál vznikl ve spolupráci s Historickým ústavem ČSAV a redakcí TZB-info.

22.2.2016
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Autor článku si klade otázky související se současnou realizací podlah a hledá odpovědi, které jsou pro projekční a prováděcí praxi naprosto nezbytné. Možná právě tyto otázky by se mohly stát podnětem pro vznik grantových projektů, které sice nebudou vykazovat punc vědecké výjimečnosti, ale budou cenné pro běžnou praxi.

10.3.2014
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., soudní znalec, Betonconsult Praha

Příspěvek upozorňuje na situace, které vznikají při posuzování trhlin v betonových a železobetonových konstrukcích. I když jsou trhliny podle ČSN EN 1992-1-1 v železobetonových konstrukcích obecně připuštěny a pouze jejich šířka musí být omezena s ohledem na funkčnost konstrukce.

25.11.2013
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult Praha, Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., Betosan Praha

Příspěvek popisuje důvody pro ověřování vlhkosti podkladních vrstev a upozorňuje na nelogičnost stávajícího přístupu, kdy je ověřována pouze vlhkost relativně tenké povrchové vrstvy v tloušťce 10 až 20 mm a zcela je opomíjen vliv vlhkosti, uzavřené v celém objemu podkladu. Příspěvek doporučuje používat in situ měření dynamické vlhkosti podkladu tak, jak to například popisují americké normy ASTM F1869-11 a ASTM D4263-83. Pouze takto zjištěné vlhkosti umožní zhotovitelům, ale i investorům vyhnout se často fatálnímu dodatečnému selhání povrchových úprav.

18.2.2013
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

V příspěvku jsou popsány okolnosti, které často vedou ke složitým sporům o výslednou kvalitu zhotovené průmyslové podlahy. Kromě kvantitativních parametrů, jako je ohybová tuhost desky, přídržnost povrchové úpravy s podkladem nebo místní rovinnost, se pozornost vždy soustřeďuje na vzhled viditelného povrchu. V příspěvku je navržena metodika hodnocení, která by umožnila alespoň částečně kvalitové posouzení průmyslové podlahy jako celku objektivizovat a vytvořit tak všem zúčastněným stranám základ pro korektní jednání.

10.10.2011
Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Společnost Betonconsult pořádala v měsíci září již šestý ročník konference Podlahy, doplněné o problematiku povrchových úprav. Konference je každoročně zdrojem unikátních informací o osvědčených řešeních i nejnovějších inovacích v oboru. V letošním roce se nejvíce hovořilo o pracovní verzi změn v normě ČSN 74 4505. V příspěvku je uveden text normy s vyznačenými návrhy změn. I vy se můžete připojit k připomínkování. Přeškrtnutý text je navržen k vypuštění, podtržený k doplnění.

14.2.2011
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Příspěvek se zaměřuje na vysvětlení příčin vad keramických obkladů, které byly aplikovány na zdánlivě stabilní podkladní konstrukce či vrstvy. Upozorňuje na objemové změny i pružné a plastické deformace železobetonových stropních konstrukcí, které mohou vyvolávat taková napětí v povrchových vrstvách tvořených keramickými obklady či dlažbou, která vedou ke vzniku trhlin nebo delaminaci.

22.11.2010
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Téma příspěvku je omezeno na průmyslové podlahy, resp. podlahy v suterénních prostárách, sloužících jako parkovací garáže v obytných či administrativních objektech. Všechny uvedené otázky bude pochopitelně nezbytné diskutovat jak s provádějícími firmami, tak dodavateli materiálu. Užitečné by bylo znát i názory projektantů na tuto problematiku.

13.5.2010
Ing. Petr Tůma Ph.D., Doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc., BETONCONSULT, s.r.o.

Cílem článku je poukázat na závažnost problematiky smršťování betonu. V platných normách je tato oblast řešena relativně stručně, což v souvislosti se změnami v technologii betonu v posledních letech klade zvýšené nároky zejména na projektanty.

31.8.2009
Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek

V příspěvku jsou popsány připomínky, které dosud autoři k normě obdrželi, včetně komentářů. Cílem je podnítit diskusi nad ustanoveními normy, aby její budoucí změna odrážela potřeby uživatelů normy. Pište své postřehy a zkušenosti autorům do diskuze k článku.

5.5.2008
doc. Ing. Jiří Dohnálek, Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., Ing. Miloslava Syrová

Příspěvek popisuje obsah nově revidované ČSN 744505 Podlahy společná ustanovení a upozorňuje zejména na zcela nové kapitoly zaměřené na průmyslové podlahy a podlahy v bytové a občanské výstavě. Příspěvek by měl sloužit široké odborné veřejnosti k vyjádření názorů a připomínek k této normě tak, aby se stala dobře použitelným nástrojem jak pro projektanty, tak pro dodavatele a investory. 
 
Reklama