Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové normy pro vnitřní kanalizaci

V současné době probíhají práce na nové české normě pro vnitřní kanalizaci, která bude národním předpisem k platné evropské normě pro vnitřní kanalizaci ČSN EN12056 z června 2001.

V červnu 2001 byla vydána nová norma pro vnitřní kanalizaci ČSN EN 12056 části 1-5.

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy
část 1: Všeobecné a funkční požadavky
část 2: odvádění splaškových vod - navrhování a výpočet
část 3: odvádění dešťových vod ze střech - navrhování a výpočet
část 4: čerpací stanice odpadních vod - navrhování a výpočet
část 5: instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

Tato norma je překladem evropské normy jen s omezeným množstvím národních poznámek.

Aby mohla vzniknout jakákoliv evropská norma, je třeba najít konsensus všech členských států CEN. Z toho důvodu jsou evropské normy v některých částech souhrnem řešení používaných v jednotlivých členských státech a v některých částech jsou pouze velmi obecné a specifikují jen zásadní požadavky bez konkrétního řešení, které je ponecháno na národních předpisech. Tento princip je i v ČSN EN 12056 a absence aktuálních národních předpisů se tak stává problémem.

Dne 13.5.2002 se v ČSNI v Praze konala první odborná korektura nové národní normy ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, která navazuje na platnou ČSN EN 12056. Protože evropská norma je velmi obsáhlá a některá popisovaná řešení se v ČR nepoužívají, zvolili autoři české normy variantu, kdy česká norma obsahuje jen ta ustanovení, které v EN nejsou nebo ustanovení EN omezují, rozšiřují nebo upravují. Pro uživatele bude tedy nezbytné zakoupit obě normy, které na sebe navazují.

Po zapracování připomínek z tohoto jednání se vrátíme k základním bodům, které upravují nyní platnou ČSN EN 12056. Zpracování této normy bylo inzerováno ve věstníku, což znamená, že bylo možné se přihlásit i do připomínkového řízení. Pokud by ještě nyní někdo měl zájem o účast na připomínkách, ráda Vám zprostředkuji kontakt na autory.

 
 
Reklama