Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Snižování energetické náročnosti staveb a úhrada za ústřední vytápění bytů

Úvod

Jednou z možností jak snížit energetickou náročnost centrálně vytápěných objektů je motivace konečného spotřebitele. Bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem je poměrové rozpočítávání celkové částky za vytápění domu na jednotlivé byty. Je však málo oblastí, u kterých se objevuje tolik rozporuplných názorů a fyzikálně nepodložených tvrzení. Je i málo publikací, které by mohly být podkladem pro zpracování fyzikálně jednoznačně definovaných zákonů a vyhlášek. Technická univerzita v Liberci se touto již čtvrtou konferencí hlásí k odpovědnosti odborné veřejnosti za vyjasnění a sjednocení stanovisek na základě respektování základních fyzikálních zákonů. Ke spoluúčasti byli vyzváni odborníci z vysokého školství, podnikatelské sféry i legislativních orgánů. Každému účastníkovi bylo nabídnuto aktivní zapojení do diskuze, neboť úhrada za vytápění není izolovanou sférou několika odborných pracovišť, ale týká se všech uživatelů centrálně vytápěných bytů.
Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Odborný garant konference


Příspěvky

Následně přinášíme stručný nástin příspěvků jednotlivých přednášejících, tak jak jsou obsaženy ve sborníku. Záznam diskuze k jednotlivým přednáškám a velmi rozsáhlé diskuze na závěr konference by si vyžádal stenografický záznam a autorizaci přednášejícího. Z důvodu malého prostoru k publikaci bychom museli myšlenky vytrhávat z kontextu a tím by se diskusní příspěvek mohl zdát nelogický.


Ing. Ladislav Černý
Poměrové "měření" tepla pro vytápění v bytech - právo nebo povinnost?
Ing. Černý rozdělil svůj příspěvek na osm částí, ve kterých rozebíral všechny souvislosti:
- Podmínky pro měření užití tepelné energie pro vytápění v bytech
- Legislativa a tepelná energie - nakládání a podnikání s energií v obytných budovách
- Teplota prostředí - vnitřní teplota v bytech - jako důsledek a kvalitativní znak působení tepelné energie zajišťující poskytovanou službu spojenou s užíváním bytů. Odpojený byt od ústředního vytápění v domě.
- Právo a povinnost měřit teplo nebo rozdělovat náklady na vytápění úměrně intenzitě využívání poskytované služby spojené s bydlením?
- Rozdělení nákladů na vytápění mezi spotřebitele
- Základní a spotřební složka nákladů na vytápění - na straně užití tepelné energie a fixní a variabilní náklady - na straně dodávky tepelné energie
- Metody rozúčtování nákladů na vytápění
- K metodám rozúčtování nákladů na vytápění

Ing. Alan Bura, CSc.
Informovanost veřejnosti o technických prostředcích k rozúčtování nákladů na vytápění

Než uvedeme názvy kapitol, které Ing. Bura komentoval, je nutné se zmínit o jeho záslužné akci: ve sborníku uvedl komplexní seznam 79 publikací o technických prostředcích k rozúčtování nákladů na vytápění od roku 1969 až do současnosti. Názvy kapitol jeho příspěvku jsou uvedeny tak, jak jsou řazeny za sebou: Terminologie, klasifikace technických prostředků pro rozúčtování, alternativy rozúčtování, indikátory a předpisy, indikátory a rozúčtovatelé, volba druhu pomůcek, (ne)dokonalost technických pomůcek - zde autor doslova uvádí: z referencí vyplývá, že se u nás nenabízí ani jediný systém indikace, který se zásadně neosvědčil, všechny se dočkaly početných aplikací a všechny delší dobu (víceméně) uspokojivě fungují, nedostatek experimentálně zjištěných podkladů pro rozhodování o volbě druhu indikátoru, význam teoretické interpretace principů indikátorů, základní a spotřební složka, korekce na polohu, konkurenční prostředí, reklamace rozúčtování podle indikátorů a příbuzných systémů, souhrn.


Ing. Peter Faber (Rakousko, Vídeň)
Indikátory a normy EN 834, 835
1) Historie měření tepla v bytech, HKV a EHKV.
2) Indikátory a normy EN 834, 835 - nezpochybnitelný základ rozúčtování tepla v EU.
3) Diskriminace nájemníků při rozúčtování tepla k vytápění podle dosahovaných teplot.
4) Volný trh v EU - energie jako zboží.
5) Potlačování přirozeného monopolu v zásobování teplem.
6) Vliv rozdílné energetické náročnosti bytu na výši úhrady nájemného a cenu dodávaného tepla

Autor se konference nezúčastnil, ani původně ohlášený příspěvek přes několik urgencí nezaslal. Přítomní odborníci byli vyzváni k případné obhajobě evropských norem EN 834, 835, které podle organizátorů konference jsou technicky zastaralé, fyzikálně pochybné a nevhodné pro české technické podmínky.
Nikdo z účastníků evropské normy nepodpořil.


Ing. Karel Hoder
Denostupňová metoda - přednosti, nejistoty měření

Autor se soustředil na nejistoty měření podílu spotřeby tepla stanovením resp. odhadem odpadních zdrojů tepla v bytě. Vyčíslil podíl tepla od obyvatel, domácích spotřebičů a vaření, kde se jednotlivé zdroje této "neplacené" energie blíží k 10 %.


Ing. Jiří Luňáček
Teoretické porovnání způsobů rozúčtování nákladů na OTOP dle indikátorů topných nákladů

U tohoto příspěvku uvádíme opět pouze názvy kapitol: optimalizace topných nákladů (podkapitoly: soustava jako celek, tepelné ztráty objektu, hydraulické vyregulování (vyvážení) uvnitř objektu, pata objektu, měření), donucovací prostředek pro dosažení úspor, indikátory topných nákladů, rozúčtování nákladů na OTOP, postup určení spotřebních čísel z údajů indikátorů topných nákladů, závěr. Autor v závěru zdůrazňuje, že optimalizace topných nákladů je ucelený souhrn opatření, z nichž není možné vytrhnout a řešit pouze jednu součást.


Ing. Jiří Cikhart, DrSc.
Kritické poznámky k nové energetické legislativě

Dr. Cikhart souhrnně uvedl všechny vyhlášky (k datu odevzdání příspěvku celkem 8), které navazují na zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001. V soupisu na zákon navazujících vyhlášek zatím chybí vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie pro vytápění a teplé užitkové vody konečným spotřebitelům.
K některým vyhláškám vyslovil Dr. Cikhart své připomínky.


Martin Štěpán
Rozdělování nákladů na vytápění - legálně a přitom funkčně?

Autor chtěl ve svém příspěvku reagovat na nové předpisy nově koncipovaného legislativního prostředí oblasti tepelné energetiky, vycházejícího ze zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Do doby odevzdání příspěvku nenastal žádný pokrok a proto další text vychází zejména ze zkušeností s uplatňováním již notoricky známých vyhlášek č. 245/1995 Sb., č. 85/1998 Sb. a č. 176/1993 Sb. Jedná se tedy spíše o rekapitulaci některých doposud publikovaných poznatků a nikoliv tedy o od základu nový materiál.
Názvy kapitol: práva povinnosti pojmy, předpisy pro rozúčtování, jak rozdělovat náklady na služby.


Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Modifikovaná gradenová metoda - cesta ke spravedlivému, fyzikálně zdůvodnitelnému a uživatelem bytu laicky kontrolovanému rozpočtu úhrady za vytápění

Docent Patočka provedl rozbor činností vedoucích k dosažení žádané teploty prostředí a analyzoval současný stav poměrového měření. Bez ohledu na pozitivní přínos poměrového měření, které je bezkonkurenčně nejlevnějším motivačním faktorem pro ekonomické využívání tepla je nutno při vývoji dalších systémů vycházet z podrobné analýzy nedostatků existujících indikátorů a systémů rozpočtu.
Mezi tyto nedostatky patří:

 1. U odpařovacích indikátorů:
  • neúměrně nízká až nulová hodnota odparu při nízkých teplotách otopného tělesa
  • vysoká teplotní roztažnost měrné kapaliny a tím vznikající nulová až záporná vypovídací schopnost v prvních měsících po instalaci
  • problematická přesnost odečtu v důsledku kapilární elevace, případně paralaxy mezi stupnicí a výší hladiny měrné kapaliny
  • nutnost korekce na letní odpar
  • anonymita měrné ampule umožňující korupci odečitatele bez možnosti následné kontroly
  • nutnost každoročního vstupu do bytu pro odečet a výměnu ampule
  • indikace pouze nějaké teploty povrchu otopného tělesa i když je inzerována indikace střední teploty otopného tělesa
  • proměnná hodnota c (podtržené c) podle tvaru otopného tělesa
  • problematický prostup tepla mezi otopnou vodou a měrnou kapalinou
  • chybná koncepce rozpočtu nerespektující vnitřní prostupy tepla mezi byty

 2. U elektronických indikátorů:
  • vysoká cena
  • problematický odečet pouze nějaké teploty povrchem otopného tělesa, nikoliv střední teploty otopného tělesa
  • problematická spouštěcí teplota u jednotlivých indikátorů vedoucí k nulovým náměrům
  • chybná koncepce rozpočtu nerespektující vnitřní prostupy tepla mezi byty a umožňující "krádeže tepla"

 3. U gradenové metody:
  • vysoká cena
  • chybné určení podílu úhrady při dodatkových zdrojích tepla (el. spotřebiče, pobyt osob, sluneční energie)
  • chybné určení podílu úhrady při dodatečném zateplení jednotlivého bytu
  • nízká vypovídací schopnost pro jednotlivé místnosti bytu v případě jednoho společného snímače
  • snadná ovlivnitelnost teplotního snímače

Uvedené nedostatky nemají v žádném případě sloužit jako negativní reklama dosud používaných indikátorů a systémů rozpočtu.

Dále byl řešen fyzikální základ rozpočtu při energetické bilanci vytápěné místnosti doplněný grafy a tabulkami změny teploty otopné vody při průtoku otopnými tělesy. Jiná situace nastane při trvalém pootevření okna, kdy gradenová metoda selhává, neboť výrazný pokles teploty místnosti vede k výraznému snížení úhrady za vytápění, i když tepelné ztráty místnosti se výrazně zvyšují.

Modifikovaná gradenová metoda
V předchozí kapitole bylo poukázáno na selhání odpařovacích a elektronických indikátorů v případě výrazného uzavírání otopného tělesa a selhání gradenové metody při otevírání okna. Podstatou modifikace gradenové metody je získání teploty místnosti resp. teplotního rozdílu proti venkovní teplotě nikoliv přímým měřením, ale výpočtem podle teploty zpětného potrubí otopného tělesa resp. získáním venkovní teploty z hydrometeorologických měření. Tato úprava je podstatou modifikace gradenové metody, která nejen vylučuje chybné náměry při otevírání okna, ale umožňuje indikaci v každé vytápěné místnosti. Tato modifikovaná metoda je nazývána VIPA.
Autor dále uvedl algoritmy rozpočtu úhrady za vytápění pomocí indikátorů VIPA C, VIPA CT a VIPA E.
Na závěr příspěvku byl uveden návrh dohody mezi vlastníkem (správcem) domu a uživatelem centrálně vytápěného domu o způsobu rozpočtu celkové částky za vytápění domu na jednotlivé místnosti.


Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Taťjana Jánošková
Rozpočítavanie spotreby tepla jako súčasť facility management

Autoři předvedli tabulku 90 bytových domů, postavených na Slovensku v různých stavebních soustavách, zásobovaných z jediného zdroje, u kterých ukázali vliv měřící a regulační techniky na snížení spotřeby tepla na vytápění. Z tabulky, která hodnotila roky 1994 až 2000 přehledně vyplynul výrazný vliv použité stavební soustavy na specifickou spotřebu tepla a vliv snížení spotřeby tepla po hydraulickém vyvážení otopné soustavy, osazení termostatickcých ventilů a montáže poměrových rozdělovačů otopných nákladů.
Facility management (řízení, provoz, údržba) je jedním z nejvýznamnějších prostředků snižování energetické náročnosti bytových domů.
Následně byl uveden přehled řešení zajišťujících tuto činnost.


Ing. Jiří Luňáček
Deset let zkušeností regulace, měření a rozúčtování nákladů v objektech

Po velmi podrobném představení všech souvislostí autor na závěr uvedl: Lze konstatovat, že vyregulování topných systémů a rozúčtování nákladů na OTOP dle indikátorů topných nákladů jsou jednoznačným přínosem nejen pro "spravedlivé" rozdělení nákladů, ale zejména pro snížení celkové spotřeby tepla a tím i úplaty pro jednotlivé byty. Toto opatření neznamená snížení komfortu vytápění, ale znamená topit kde chci, kdy chci, kolik chci a podle toho platit. Celková úspora ve výši 15 - 20 % není pouze úsporou uživatelů bytů, ale v mnoha případech i dodavatelů tepla, neboť umožní na stávající tepelné sítě připojit další odběratele. Uváděné efekty a úspory jsou zcela závislé na použitých ITN (odpařovací, elektronické, VIPA atp.) a všechny dosud známé i případné nové systémy a způsoby rozúčtování by měly mít stejné legislativní možnosti. Návrh vyhlášky však preferuje překonané a technicky zastaralé systémy rozpočtu.


Ing. Miroslav Los
Denostupňová metoda - praktické zkušenosti, rozúčtování

Princip denostupňové metody spočívá v trvalém měření vnitřní teploty bytu, venkovní teploty a v průběžném výpočtu těchto teplot v probíhajícím čase. Výsledky výpočtů (denostupně) se trvale zaznamenávají v paměti měřícího systému a každému uživateli se spolu s vnitřní teplotou bytu a venkovní teplotou zobrazují na displeji měřící jednotky umístěné v každém bytě. Pro výpočet mají všechny byty stejnou venkovní teplotu, všem plyne stejný čas, ale mají různé vnitřní teploty bytu. Centrálně odečtené hodnoty takto zaregistrovaných denostupňů ze všech bytů, se po topné sezóně použijí pro rozúčtování nákladů.
Uvedení praktických výsledků v okamžitém čase na sídlišti v Blansku na obrazovku počítače v konferenční místnosti v Liberci zabránil pouze slabý signál mobilního telefonu. Další rozbor metody vyvolal zajímavou diskuzi.


Ing. Vilibald Zunt
Rozúčtování tepla pro vytápění dle registrujících technických prostředků a problémy s tímto spojené

Příspěvek na konferenci přednesen nebyl, jsou pouze shrnuty závěry z příspěvku otištěného ve sborníku.

Autor rozebral spotřební a základní složku nákladů pro vytápění a soustředil se na řešení problému nulového náměru na indikátoru (případ, kdy nájemník celou zimu netopí a profituje na úkor ostatních nájemníků v domě). V takovém případě je možné, že nájemníci porušili občanský zákoník v § 454: Bezdůvodně se obohatil ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám a dále § 690: Nájemníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

Ján Turoň
Aplikácia systému VIPA na Slovensku

Autor rozebral vývoj ceny tepla, měrné spotřeby a nákladů na m2 vytápěné plochy u konečného spotřebitele od roku 1989 v % v městě Bánovce nad Bebravou. Zatímco za celou dobu vzrostla cena tepla o 1 667 % na GJ, měrná spotřeba klesla z 0,92 GJ/m2 na 0,34! Dále uvedl přednosti indikátorů VIPA a přehled zavádění systému PRVN VIPA na Slovensku (v letošním roce dosáhl počet aplikací již čísla 43 000).Ing. Zdeněk Vitamvás, CS.
Porovnání měření poměrových indikátorů různých typů

Jednalo se o porovnávací měření v Liberci v roce 1999 a v Semilech v roce 2000. Autor uvedl výsledky měření a jejich hodnocení včetně reprodukovatelnosti údajů indikátorů.

Stejný autor přednesl i následující příspěvek s názvem Modifikovaná gradenová metoda.

V příspěvku uvedl přehled užívaných metod rozúčtování, důkaz o shodě konečného výsledku poměrového měření u metody gradenové a VIPA, teplotu zpětného potrubí otopného tělesa, vliv prostupů a dodatkových zdrojů tepla, vliv "otevřeného okna" a vliv uzavřeného otopného tělesa.


Ing. Miroslav Dostál
Státní program úspor v energetice pro rok 2002

Autor uvedl přehled připravovaného řešení systému podpor pro rok 2002 a rozebral činnost existujícího konzultačního systému ČEA pomocí volání zdarma na infolinku 0800 - 155211.

Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Moderní komponenty vytápěcího systému

Oficiální část konference uzavřel Doc. Patočka přednáškou s výše uvedeným názvem. V ní též graficky uvedl případy, kdy se v praxi při regulaci radiátorů a stoupaček ÚT střetává vliv samotížné cirkulace s činností oběhového čerpadla tak výrazně, že může vést až k takovému extrému, kdy do radiátoru vstupuje otopná voda zpátečním a odchází vstupním potrubím.


Závěr

Na závěr následovala bohatá diskuze účastníků z praxe. Téma konference bylo velmi aktuální, maximální počet přítomných se účastnil až do pozdních odpoledních hodin druhého dne, což v našich tuzemských podmínkách nebývá časté. Organizátoři konference děkují ještě jednou tímto způsobem všem přítomným za jejich účast a rozsáhlou diskuzi a těší se na setkání na dalších podobných akcích.
 
 
Reklama