Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Montážní systém ALPEX-GAS vykročil do realizační praxe v ČR a dohání zpoždění

Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.

Bohužel, potvrdila se všeobecně známá zkušenost, že nové věci a nová řešení se prosazují velmi těžce, zvláště nejsou-li na ně dostatečně připraveni ti, kteří z titulů svých funkcí a pravomocí mohou tento proces buď podpořit, nebo také negativně ovlivňovat, komplikovat a zdržovat jak se ukázalo v průběhu prosazování systému Alpex-gas.

Tímto konstatováním nechceme vyvolávat nějaké historické reminiscence, neboť my řešíme aktuální současnost, kdy tento systém rozvodu plynu se v řadě zemí EU úspěšně používá téměř 13 let. Jeho použití je legislativně v EU vyřešeno a v ČR certifikováno od měsíce března 2007, avšak bez možnosti realizačního uplatnění ve stavbě!

Paradoxně však nic z toho nemělo vliv na urychlení byrokraticky opatrnického přístupu českých orgánů a institucí, které by certifikovaný a evropskou legislativou podpořený systém pomohly v ČR prosadit do realizační podoby. O jiných motivech se dá snad jen spekulovat.

Tolik stručná geneze zrodu tohoto montážního systému, na který odborná veřejnost dlouho čekala a poprvé se měla možnost s ním oficiálně seznámit na letošním ročníku mezinárodního veletrhu Aqua-therm 2009.

Konečně máme tedy tuto náročnou a drahou byrokratickou fázi prosazování systému Alpex-gas za sebou a můžeme se věnovat přínosnější a zajímavější fázi - realizační.

Základním stavebním kamenem pro kvalitní a bezpečné montáže tohoto systému je TPG 704 03 a zejména závazná a podrobná PTN 704 05, která zahrnuje i požadavky souvisejících norem a předpisů a tvoří tak komplexní podklad pro kvalifikovanou montáž, navrhování i provozování systému Alpex-gas.

V současné době proběhlo již 14 odborných školení v jednotlivých regionech ČR, kde účastníci získávají potřebné OSVĚDČENÍ, které je opravňuje k práci s tímto systémem.

Vysoká účast i kladné ohlasy na tato školení nás utvrzují v přesvědčení, že vynaložené úsilí i prostředky se zúročí ve spokojenosti realizačních firem i investorů s tímto systémem.

Účastníci oceňují zejména komplexnost pojetí tématiky školení, která je zarámována do souvisejících legislativních požadavků v plynárenské oblasti, ale i požární ochrany a dalších.

Jako zcela nezbytná a přínosná se jeví i účast odborné autority, která je schopná kvalifikovaně zodpovědět kladené otázky a zdůvodňovat přijatá řešení, aby neodcházeli účastníci školení s žádnou zásadní nejasností či pochybami o bezpečnosti a propracovanosti systému apod. Děkujeme tímto zejména Ing. Jiřímu Buchtovi, CSc., z Českého sdružení pro technická zařízení, který na sebe tento složitý a zodpovědný úkol vzal a velmi dobře ho plní ve prospěch realizačních firem, projektantů i revizních techniků v oboru plynových zařízení. Ukazuje se rovněž, že řada realizačních firem a revizních techniků nejde takzvaně s dobou a dostatečnou péči a pozornost nevěnují novinkám a změnám v nových předpisech v oboru. Často tak setrvávají na původních a již překonaných řešeních a teoriích, které již neplatí.

Co lze považovat za nejfrekventovanější obsahová témata zajímající účastníky školení?

Zmíníme pouze ta základní, nová, která jsou přijímána s povděkem jako výraz uplatnění "zdravého rozumu" při konkrétních aplikacích rozvodu plynu u vedení vnějšího i vnitřního domovního plynovodu.

U vnějšího vedení plynu se podrobně řeší uložení plynovodu v zemi (např. od HUP do objektu), před obvodovou konstrukcí objektu a pod omítkou v obvodové konstrukci objektu.

U vnitřního vedení plynovodu se jedná o instalaci po povrchu konstrukcí s využitím bezpečnostních protipožárních armatur, v konstrukcích, tj. pod omítkou stěn (bez ochranných profilů) a v podlaze bez omezení, což je nutno chápat jako preferovaný způsob vedení plynového potrubí s vysokou mírou protipožárního zabezpečení, v neposlední řadě je to vedení plynovodu v kanálech, podhledech, za obklady stěn a v šachtách.

Požadavky na tato jednotlivá vedení potrubí Alpex-gas jsou podrobně specifikovány v PTN 704 05 a při školení je jim věnována náležitá pozornost. Jsou častým tématem diskuze a dotazů. Pro lepší názornost výkladu dané problematiky jsou používána i schématická zobrazení aplikačních situací dle této podnikové technické normy, viz. ukázka:

Zcela mimořádná pozornost je však věnována tolik diskutované požární bezpečnosti rozvodu plynu potrubím Alpex-gas při vnitřním povrchovém vedení. Je to logické vzhledem k dlouholeté praxi, kdy se povolovali pouze kovové rozvody plynu. Uskutečněné zkoušky ve zkušebnách i zahraniční zkušenosti paradoxně prokázaly, že právě systém vedení plynu vícevrstvým potrubím Alpex-gas za použití správně instalovaných protipožárních armatur vykazuje vyšší bezpečnost provozu než tradiční rozvody plynu.

Jak je toho dosaženo?

Velmi jednoduchým řešením, které předpokládá vždy na vyústění povrchového vedení potrubí Alpex-gas do místnosti (prostoru) instalovat výše zmíněnou protipožární armaturu. Tato naprosto spolehlivě uzavírá průtok plynu při zvýšené okolní teplotě na 95°C po dobu 60 minut při teplotě až 925°C. Tuto podmínku nedokážou splnit ani ocelové šroubované rozvody, ani lisované spoje na Cu bez těchto protipožárních armatur. Nehledě na to, že požárně nejslabším místem plynové instalace je sám plynový spotřebič, jelikož jeho plynová armatura má teplotu tání již 380°C, případně plynoměr apod. Aby navržené řešení před únikem plynu při požáru mělo 100% funkčnost, je třeba beze zbytku splnit základní podmínku, které se při školení věnuje prvořadá pozornost a tou je správné umístění této protipožární armatury, viz. schéma umístění.

Přívodní potrubí se závitovým spojem musí být vždy a za každých okolností protipožárně ochráněno zapuštěním do stavební konstrukce a opatřeno protipožárním tmelem.

Instruktážní video pro aplikaci PTN 704 05 - Domovní rozvody plynu ve vícevrstvém potrubí s přetlakem do 5 bar

Pokud nelze upřednostnit vedení plynovodu ve zdi nebo v podlaze, pak vnější rozvod s takto aplikovanými protipožárními armaturami je zcela bezpečný dle požadavků norem a není třeba se ho vůbec obávat.

V závěru školení probíhá prakticko-metodická část, spojování potrubí Alpex-gas s lisovacími tvarovkami typu IVAR.PRESS. Tato osvědčená technologie je používána společností IVAR CS téměř 10 let na topenářských a sanitárních rozvodech, proto nečiní drtivé většině účastníků školení žádných potíží. Rozhodující je zde použití lisovacích čelistí s konturou "B", trubky ALPEX-GAS žluté barvy a tvarovky IVAR.PRESS se žlutým fixačním kroužkem, ostatní postupy zůstávají beze změn.

Závěrem vyjadřuji přesvědčení, kterého jistě nabyla i většina již proškolených účastníků školení, že v podstatě neexistuje žádný racionální důvod, proč nepoužívat tento moderní a bezpečný systém k rozvodu plynu. Je to jen další alternativa k tradičním stávajícím technologiím, která se však vyznačuje větší flexibilitou montáže s vyšší bezpečností provozu, vyšší produktivitou práce i nižšími pořizovacími náklady.

To jsou jistě dostatečně pádné argumenty, které vyvolávají poměrně značný zájem odborných firem po proškolení k získání potřebného osvědčení pro montáž systému Alpex-gas. Z tohoto důvodu bude školení na tento systém probíhat kontinuálně i v roce 2010.

Další informace o systému Alpex-gas a termínech školení najdete na internetových stránkách www.ivarcs.cz.

Autor: Jaroslav Hoskovec
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...