Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetický management měst a obcí - zpráva z konference

Portál TZB-info je odborným partnerem projektu EMMO, jehož cílem je nabídnout městům, obcím, krajským úřadům a dalším organizacím veřejné správy praktické informace pro realizaci energeticky úsporných opatření, energetické plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie. V následujícím článku uvádíme informace z konference, která proběhla 15. a 16. 6. v Praze.

Zaměření a cíle konference

V rámci konferencí a seminářů se na jedné straně představí odborníci - specialisté na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, na straně druhé obce a města, kterým zavedení úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie již přineslo konkrétní výsledky. Praktickými příklady chceme motivovat další města k cílené racionalizaci svých energetických hospodářství a k razantnímu snížení nákladů za energie.

Projekt si klade za cíl výrazně zvýšit povědomí o energetickém hospodaření obcí a měst a motivovat jejich vedení k tomu, aby se touto oblastí začala intenzivně zabývat. Chtěli bychom stimulovat takové chování, které systematicky vede k významným úsporám nákladů za energie, rozvoji municipálního podnikání v energetice a navázání těsnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetického managementu a obnovitelných zdrojů energie.

Blok 1: Strategie ČR v oblasti hospodárného využívání energií a obnovitelných zdrojů energií

Úvodní slovo

Petr Štěpánek, Hlavní město Praha

V 90. letech byla masivně podporována elektrifikace stejně jako dříve plynofikace, nikdo se nad tím nezamýšlel. Dnešní výsledek jsou statisíce přímotopů, které jsou však vůbec nejdražším způsobem vytápění. Přitom účinnost výroby elektrické energie je velice nízká, například Prunéřov asi 30 %.

Na druhou stranu roční přírůstky biomasy v lesích by mohly pokrýt značnou část spotřeby energie. V roce 2009 jsme naštěstí někde jinde, projekt Zelená úsporám je jedním z "ostrůvků pozitivní deviace".

Praha má svůj program úspor energie nazvaný Čistá energie Praha. Poskytujeme dotace na zavedení čistších a úspornějších technologií. Zhruba 2/3 jdou na OZE a tepelná čerpadla, zbývající 1/3 na plynofikaci okrajových obcí. Vypracovali jsme územní energetickou koncepci a akční plán k územní energetické koncepci. Současnou prioritou je zateplování a zefektivňování spotřeby energie s cílem alespoň nezvyšovat podíl energií na nákladech.

V naší snaze nám pomáhají energetické audity nebo nejnověji štítkování budov. Prioritně nahrazujeme ta zařízení, která jsou nejméně efektivní, nebo kde potenciál úspory je největší. Zdroje energie jsou mimo město, snažíme se však využívat veškeré dostupné vnitřní zdroje, napříkad ČOV využívá veškerou energii. Ve spalovně chystáme instalaci kogenerační jednotky. Zajímavým projektem je využítí energetického potenciálu kanalizace s využitím tepelných čerpadel.

Když se bavíme o energetice, diskuse se vždy točí kolem vytápění, pomíjí se doprava, která je celá o energetice (s výjimkou bicyklu), v případě dopravy se řeší emise, plánování dopravních tras, nikoli energetická náročnost. V současnosti preferujeme při nákupech vozidla ekologická, nabídka je sice omezená, komunální technik však máme vesměs s pohonem na zemní plyn, do budoucna zvažujeme použití bioplynu vyráběného z komunálního odpadu.

Očekávaný vývoj energetické politiky ČR

Rut Bízková, MŽP

Je celkem zřejmé, že energetika a ŽP spolu úzce souvísí. Kromě úvah, jaké zdroje budeme používat, musíme uvažovat jakou hmotu budeme používat, kromě energetické bezpečnosti musíme řešit i maateriálovou bezpečnost (a taky potravinovou, pozn. red.). Nestačí jen snižovat spotřebu materiálů a energií, je sice hezké, že současný mobil obsahuje celou řadu zařízení, která dříve byla mnohem objemnější. Je to však pouze jedna otázka, následovat musí další:

 • kde se těží suroviny?
 • kde se zpracovávají?
 • kudy a jak se dopravují?

Podobně se musíme ptát i u energetických zdrojů. Z hlediska dodávek energie jsou nejvhodnější místní zdroje, tj. takové, které jsou těženy a zpracovávány na území obce, regionu, státu případně většího území, v závislosti na tom, kdo energetickou koncepci zpracovává, zda obec, region ...

Ceny OZE nejsou tržní, podpora je však nutná z důvodu materiálové bezpečnosti. Před několika lety jsem upozorňovala, že závislost na ruském plynu může představovat problém, všichni se usmívali, pak jednou Putin zavřel kohoutek a všichni jsme viděli.

Energetická náročnost ČR je vysoká, rozhodně ji lze snížit, viz obrázek. Uhlí bychom měli považovat za cenný zdroj pro budoucnost, zdroj materiálu například pro chemický průmysl, nikoli zdroj energie. Není nic rozumnějšího než územní plán a energetická koncepce obce.


Obrázek: Potenciál úspor energií

Hospodaření s energiemi českých měst a obcí

Miroslav Šafařík, PORSENNA

Současná energeická koncepce (státní) je zdrojově zaměřená, s aktivní účastí měst a obcí mnepočítá. Města musí začít sama, bez vazby na Státní energetickou koncepci. U energetické koncepce měst a obcí je dobré si udělat vizualizaci.

Nejsou-li nastaveny cíle, pak můžeme dopadnout podle starého čínského přísloví: "Nevíme-li, kam jdeme, můžeme dojít někam, kde nebudeme vědět, kde jsme."

Obce se primárně zajímají o dotace na investiční akce. Úspory energií a ochrana klimatu obvykle nejsou prioritou ani tématem. Přitom energetický management může přinést úsporu asi 30 % energií, tedy významný pokles nákladů.


Obrázek: Širší souvislosti Územní energetické koncepce města

Obvyklé fáze zavádění úsporných opatření jsou následující:

 1. nerozumím, nedělám
 2. rozumím, chápu, ale nedělám
 3. chápu a dělám
 4. dělám, i když nechápu = člověk vypne standby režim, i když neví proč

Každé město může zvyšovat svou bezpečnost, nezávislost, soběstačnost. Čím více soběstačnosti a nezávislosti, tím více peněz zůstane v obci. Zásadní je zavedneí energetického managementu. Inspirací může být například Úmluva starostů (Covenant of Mayors), ke které se před časem jako první v ČR přihlásilo město Brno. Obecně německá města jsou napřed, jsou však příklady i v Rumunsku nebo na Ukrajině.

Blok 2: Financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie

Financování úspor a OZE v komunální sféře

Petr Laník, Jan Hanuš, Komerční banka

Přístup KB k financování OZE a úspor, postup při projednávání úvěru, podpora přípravy projektů...


Obrázek: Propojení subjektů souvisejících s provozováním OZE

Operační program Životní prostředí, Národní program Zelená úsporám

Petr Štěpánek, SFŽP

Zelená úsporám

Program je sice znám, vyskytují se však informační šumy. Prostředky nám v podstatě "spadly z nebe". ČR vykázala v roce 1990 vysoké emise CO2, následoval hluboký "nezaviněný" pokles emisí, se kterými můžeme nyní obchodovat. Emise nakupují státy, jejichž hospodářství jsou pokročilejší. První obchod byl uzavřen letos s Japonskem. Každý další prodej je uzavírán za jiných podmínek, rámcové podmínky však zůstanou zachovány.

Zelená úsporám stejně jako ostatní programy SFŽP jsou financovány mimo státní rozpočet. Dotace je nároková, kdo podmínky splní, dotaci dostane (na rozdíl od OPŽP). Prioritní je zateplování, zejména komplexní zateplení (A1) a náhrada vytápění uhlím biomasou. Čím lepší výsledek, tím vyšší dotace. Doporučuji sledovat časopis Priorita.

Z diskuse:

D: Proč není podporováno měření a regulace, když má rychlou návratnost?
O: Je to dáno podmínkami smlouvy.

D: Poč jsou tepelná čerpadla dotována méně než kotel na biomasu?
O: Protože přínos z hlediska emisí CO2 je malý.

OPŽP, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Z diskuse:

D: Kdy bude vyhlášena další výzva?
O: Od 3. 8. 2009 příjem žádostí, vyhlášení podmínek bude na začátku července všechny informace jsou dostupné na www.sfzp.cz.
D: Lze žádat dotace na všechny typy objektů v majetku obce?
O: Ano
D: Můžeme spojit do jednoho projektu základní a mateřskou školu?
O: Opatrně, jeden horší projekt může stáhnout ty ostatní pod čáru, doporučuji konzultovat s našimi specialisty - poradci, doporučí Vám, co vylepšit.

Program EFEKT

Pavel Gebauer, MPO

Jeden z nejstarších programů, objem dotací je významně nižší než v Operačních programech. Zaměřuje se především na podporu informovanosti, malé projekty a pilotní projekty.

Žadatelé mohou být podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, přesnější výčet u jednotlivých priorit.

Podporovány jsou územní eneirgetické koncepce, energetický managememnt, příprava projektů financovaných z úspor energie, KGJ na bioplyn...

Program "nový Panel"

Jan Wagner, SFRB

Kdybychom snížili spotřebu energií v panelových domech jen na dobrou úroveň, je to porovnatelné s oběma bloky Temelína. Zateplení je v programu Panel součástí celkové rekonstrukce, považujeme za nevhodné zateplovat neopravené domy. Program Zelená úsporám naproti tomu podporuje jen zateplení, ostatní investice do regenerace musí být z vlastních zdrojů investora.

Blok 3: Efektivní energetický management - jak začít?

Co Vám může přinést efektivní energetický management?

Vladimíra Henelová, ENVIROS

Energetické audity byly z počátku považovány za další obtěžování (zbytečné) ze srany zákonodárců nebo EU. Dnes mnoha subjektům dochází, k čemu může být energetický autid dobrý - lze vyhodnocovat spotřebu energií, snadno vytipovat budovy vhodné k rekonstrukci... Starší audity, často formální, jsou dnes přepracovávány.

Kolik můžete ušetřit výběrem nejvhodnějšího dodavatele energie?

Vítězslav Grygar, eCENTRE

Se spotřebou elektřiny za 300 tis. (domov důchodců) těžko můžete smlouvat s dodavatelem elektřiny. Jiná je situace, pokud sloučíte odběry ze všech objektů z vlastnictví města v celkové hodnotě několika milionů Kč ročně. Na silové elektřině lze ušetřit 20 % i více.

Důležité je vše pečlivě po právní stránce připravit, od Smlouvy o společném postupu až po průběh elektronické aukce.


Obrázek: Elektronická aukce

Z diskuse:

D: Kdo je obchodním partnerem dodavatele elektřiny a jak probíhá administrace vzhledem k odběrným místům?
O: V tomto okamžiku je 200 registrovaných obchodníků s elektřinou, aktivních je asi 10 až 15.
D: Lze použít uvedený postup i pro teplo?
O: Těžko, distribuce je svázána s produkcí, nevím o tom, že by někde byly propojeny CZT různých výrobců tepla.

Blok 4: Jak snížit výdaje za energii

EPC - komplexní energetické služby se smluvně garantovanou úsporou

Miroslav Marada, ENESA

Energy Performance Contracting je služba, zahrnující chronologicky:

 • návrh a přípravu energeticky úsporných opatření investičního i organizačního charakteru
 • návrh a zajištění financování celého projektu
 • dodávku navržených úsporných opatření
 • energetický management a vyhodnocování úspor


Obrázek: Finanční toky v průběhu projektu EPC

Možnosti úspor ve veřejném osvětlení

Ivan Houska, Eltodo

Dosud stále první a často jediná otázka zní: "Kolik to bude stát?"
Související otázka: "Jaké jsou provozní náklady?" již často nenásleduje, přestože provozní náklady mohou být mnohem významnější.
Další otázky - životnost, změny vlastností v průběhu užívání...


Obrázek: Možnosti snížení instalovaného výkonu veřejného osvětlení

Z diskuse:

D: O kolik jsou Vaše návrhy levnější než stávající praxe, kolik s Vámi Vaši klienti ušetří?
O: Máme přehled pouze o snížení připojeného výkonu, myslím, že nabízíme nejlepší ceny na trhu.

Energeticky úsporná opatření v budovách a možnosti jejich kombinování a financování

Vladimír Sochor, SEVEN

Základní typy úsporných opatření:

 • stavební opatření (zateplení pláště budov, výměna oken)
 • technologická opatření (rekonstrukce energetických systémů)

Projekty mohou být zaměřeny na snížení spotřeby nebo efektivní výrobu energie, případně vhodou kombinaci obojího. Vedle dotací, vlastních zdrojů a úvěru existuje i možnost financovat pomocí energetických služeb (EPC)


Obrázek: Příklad projektu financovaného pomocí EPC

Z diskuse:

D: Spolupracuje ENESA a SEVEN?
O: [ENESA] Dnes už spíše nespolupracujeme. SEVEN ve veřejných zakázkách představuje obvykkle zadavatele, zatímco my uchazeče.
O: [SEVEN] Společnost SEVEN byla založena v roce 1990, metodu EPC jsme do ČR zavedli v roce 1992, na začátku jsme pomáhali firmám, které měly zájem EPC provozovat, kolem roku 1999 až 2000 jsme se přesunuli na stranu zákazníků a pomáháme jim připravit projekty a podklady

Blok 5: Vyplatí se energetický management?

Udržitelná energetika jako společné téma NSZM ČR pro období 2008/2009

Vojtěch Kučera, NSZM

Udržitelná energetika by měla být stálým tématem na radnicích a magistrátech. Téma udržitelnosti by se mělo prolínat všemi ostatními tématy. Problém hodnocení trvalé udržitelnosti je, že obce mají problém sledovat exaktní indikátory. Jsme rádi, když vůbec přijdou na to, že by mohli zřídit místo energetického manažera.

Pakt starostů a primátorů - závazek k udržitelné lokální energetice

 • Zjisti množství emisí města jako výchozí bod pro další postup
 • Připravit Akční plán udržitelné energetiky [APUE]
 • Implementovat Akční plány a podávat pravidelně zprávy o postupu
 • Spolupracovat s občany a dalšími partnery
 • Podporovat a stimulovat další města, aby se zapojila - První český signatář - Brno.

Z diskuse:

D: Víte, že existuje systém EIS (energetický informační systém)?
O: Podobných informačních zdrojů je celá řada, některé jsem uvedl v přednášce.

Energetický management na sídlišti - Brno - Nový Lískovec

Jan Sponar, ÚMČ Brno - Nový Lískovec

Po regeneraci jednotlivých domů spotřeba energie klesla méně, než bylo původně plánováno, v pozdějších letech spotřeba klesla dokonce na nižší úroveň, než očekával energetický audit, přestože rekuperace tepla nefunguje uspokojivě.


Obrázek: Snižování spotřeby energie až na nízkoenergetickou úroveň

D: Kolik lidí se u Vás zabývá energetickým managementem?
O: Na plný úvazek nikdo, pro všechny zúčastněné se jedná o vedlejší činnost v rámci zaměstnání. V našem případě to je 1000 bytů, celkem asi 20 stanic, obchází je 1 technik, který stejně má v popisu práce kontrolovat předávací stanice 1x týdně, v průběhu této činnosti zaznamená hodnoty. Výhodou je, že jakékoli anomálie mohou být okamžitě vyhodnoceny z hlediska pravděpodobných příčin. Data nabíhají víceméně automaticky, občas se někdo podívá. Myslím, že je to hezký příklad pro malé obce, že není třeba nákladný aparát.

EPC na souboru budov ve vlastnictví Pardubického kraje

Michal Votřel, KrÚ Pardubického kraje

Energetický auditor navrhnul nějaká opatření, nebyl však na nich zainteresován, výsledek nemusel být ideální. Naproti tomu EPC poskytovatel navrhne opatření, které financuje z vlastních prostředků, jeho zisk závisí na kvalitě návrhu.

Částky na úhradu nákladů byly odečteny z provozních nákladů podporovaných institucí. Mají sice nižší rozpočet, ale zároveň mají nižší náklady, takže ve výsledku jsou na tom stejně.


Obrázek: Původní náklady, splátky EPC a úspory Pardubického kraje

Z diskuse:

D: Podle čeho jste vybírali? Cena, návratnost, výška investice?D: Motají se mi dvě věci - garantovaná úspora je v GJ, vyhodnocování je v Kč, jak se s tím vyrovnáte?
O: Na to jsou matematické vzorce, tento problém řešila právě odborná firma, která pro nás výběrové řízení organizovala a vyhodnocovala.

Blok 6: Obnovitelné zdroje energie v komunální sféře

Konference pokračovala druhý den prezentacemi obnovitelných zdrojů energie a praktickými zkušenostmi zástupců měst a obcí různé velikosti.

Zajímavé informace z druhého dne konference uveřejníme v následujícím dílu tohoto článku.

Závěrečné slovo organizátora

Michal Pop, B. I. D. Services

Energie se pravděpodobně stane klíčovou komoditou 21. století. Odhaduje se, že již bylo vytěženo 50 % zásob fosilních paliv. Něco je třeba v chování lidí změnit.

Obce a města mají vlastní zdroje energie, například komunální odpady, střechy, nevyužité pozemky. Celá řada vhodných řešení je známa již dlouhou dobu, ať už se jedná o zateplení, bioplyn, kogeneraci nebo jiné obnovitelné zdroje. Tento potenciál je dosud využíván okrajově. Již však vznikají první "ostrůvky pozitivní deviace", přejme si, ať jich je stále více.

Energetika je v současnosti vnímána v municipalitách pouze jako nákladová položka, s kterou nelze nic udělat, pouze lze očekávat, že do budoucna poroste. Nebudeme-li nic dělat, za 25 let zaplatíme za energii víc, než vyděláme. Města a obce však nemusí za energie platit nic. Využitím potenciálu úspor a OZE lze dosáhnout i pozitivní bilance výdajů za energie.

Zbývá otázka: "Kdo, když ne Vy? Kdy, když ne teď?"

 
 
Reklama