Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Účtování zemního plynu v kWh

Od 1.dubna 2001 budou všem odběratelům účtovány dodávky zemního plynu podle množství dodané energie v kWh, namísto dosavadního odebraného objemu v m3.

Od 1.dubna 2001 budou všem odběratelům účtovány dodávky zemního plynu podle množství dodané energie (v kWh), a ne podle odebraného objemu (v m3). Změna ve způsobu účtování vychází z požadavku, aby všichni odběratelé dostávali za tutéž cenu stejnou službu, v tomto případě stejné množství energie. Tento krok, na kterém se shodli jak orgány státní správy, tak dodavatelé zemního plynu, zajistí objektivnější vyhodnocování a účtování spotřeby zemního plynu.
Nový způsob vyjadřování spotřeby zemního plynu odstraní některé nepřesnosti, které vznikaly při účtování odběru podle objemu. Česká republika, stejně jako většina evropských zemí, získává zemní plyn z různých zdrojů. Podíl dodávek z jednotlivých zdrojů se v průběhu odečtového období mění, a proto nemohou plynárenské společnosti zajistit, aby všichni odběratelé dostávali po celou dobu zemní plyn stejného složení.
V této souvislosti je nutné připomenout, že se v žádném případě nejedná o takové rozdíly ve složení zemního plynu, které by se mohly negativně projevit na provozu plynového spotřebiče.
Tím, že budou odběratelé platit za energii dodanou v zemním plynu, budou odstraněny nepřesnosti ve vyjadřování objemu zemního plynu způsobené nadmořskou výškou místa odběru a současně bude platba odpovídat složení a kvalitě dodávaného zemního plynu. Nový způsob je mnohem objektivnější než doposud používaná metoda odečítání a vyjadřování spotřeby v objemových jednotkách. Přechod na vyjadřování spotřeby zemního plynu v energetických jednotkách neznamená v žádném případě zvýšení ceny zemního plynu!
Změna účtování se odběratelů nijak nedotkne. Spotřeba zemního plynu bude nadále měřena plynoměrem a způsob provádění odečtů bude stejný jako dosud. Plynárenské společnosti však budou počítat částku za dodaný plyn novým způsobem. Nejdříve bude objem zemního plynu naměřený v krychlových metrech přepočítán na objem za standardních podmínek (tj. za teploty 15°C a tlaku 101,325 kPa). Tím se odstraní rozdíly mezi odběrateli plynu v různých nadmořských výškách. V další fázi bude toto objemové množství přepočítáno na dodanou energii (v kilowathodinách). Pro přepočet budou využity výsledky nepřetržitě probíhající analýzy zemního plynu, kterou budou zajišťovat plynárenské společnosti. Nejlépe si rozdíly mezi oběma způsoby můžeme ukázat na jednoduchém příkladu:
Přechod na účtování dodávek zemního plynu v energetických jednotkách zjednoduší mimo jiné i porovnávání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody při využívání různých paliv a energií, zejména zemního plynu s elektrickou energií a teplem.

Nejlépe si rozdíly mezi oběma způsoby účtování můžeme ukázat na následujícím příkladu:

Současný způsobNově od 1.4.2001
Pro výpočet částky za dodaný zemní plyn je využívána cena v Kč/m3 stanovená výměrem Ministerstva financí.Pro výpočet částky za dodaný zemní plyn bude využívána cena v Kč/kWh stanovená rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
úhrada za odebraný zemní plyn
=
spotřeba odečtená na plynoměru
x
cena za 1 m3
+
stálá platba
úhrada za odebraný zemní plyn
=
spotřeba odečtená na plynoměru
x
koeficient přepočtu na standardní podmínky
x
spalné teplo zemního plynu
x
cena za 1 kWh
+
stálá platba

koeficient přepočtu na standardní podmínky slouží pro přepočet naměřeného objemu zemního plynu na objem za standardních podmínek (tj. za teploty 15°C a tlaku 101,325 kPa)

spalné teplo zemního plynu vyjadřuje průměrný energetický obsah zemního plynu během odečtového období v dané lokalitě a slouží pro přepočet objemu zemního plynu na množství vyjádřené v energetických jednotkách (spalné teplo se pohybuje kolem 37 MJ/m3)
 
 
Reklama