Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpora ze strukturálních fondů EU na úspory energie a obnovitelné zdroje (II)

Operační program Životní prostředí

Příjem žádostí o podporu na projekty z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí byl zahájen. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Jaká bude ale skutečná podpora? Okrajové podmínky mnohde přinášejí rozčarování.

První vlna příjmu žádostí do Operačního programu životného prostředí určeného k čerpání finančních prostředků na roku 2007-2013 byla odstartována. Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR slibuje zrychlené proplácení nákladů, rozšíření uznatelných výdajů a zjednodušenou administrativu, praví se v tiskové zprávě.

První výzva příjmu žádostí je orientována na podporu výroby tepla z OZE a realizaci úspor energie. Prozatím nebyly vyhlášeny programy na podporu výstavby či rekonstrukce zdrojů elektřiny a programy na podporu systémů vytápění pro fyzické osoby. Program pro fyzické osoby by měly do budoucna nahradit obdobný program financovaný z národních zdrojů, který se po mnoha letech překotného vývoje a častých změn v oblasti podpor využívání obnovitelných zdrojů stabilizoval a dospěl v jistou formu garance podpory daným realizacím, přestože právní nárok zde neexistuje.

Podpora zdrojů elektřiny postrádá smysl

Vyhlašovatel programu předpokládá pro výstavbu a rekonstrukci zdrojů elektřiny maximální výši podpory 20 %, což pro neziskovou sféru (s omezením pouze na obce, města, svazky obcí), na které je uvalena oproti podnikatelským subjektům řada dalších regulativ (energetický zákon, zákon o veřejných zakázkách) představuje podporu daleko za hranicí rentability. Podnikatelské subjekty mají možnost na obdobné projekty žádat o dotace v míře min. 30 % (MVE 35 %). O takové podpoře nemá smysl mluvit, natož se vůbec zabývat složitými pravidly, vymýšlet kritéria přijatelnosti atd.

Reálná výše podpory

Od 3. září 2007 je tedy možné předkládat žádosti v rámci prioritní osy 3. - Udržitelné využívání zdrojů energie na projekty z oblastí:

 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla (TČ, solární soustavy, biomasa)
 • realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Výše podpory je stanovena maximální hranicí podpory pro jednotlivé typy žadatelů. Ta je stanovena na výši 90 % (viz dále). Reálná výše podpory jednotlivých projektů se však bude pohybovat daleko pod touto hranicí (viz tabulka č. 2). Výše podpory každého projektu bude učena jednak v závislosti na uznatelných nákladech, úsporou provozních nákladů, které daná opatření žadateli přinesou v prvních 5 letech provozu, veřejnou podporou. U projektů generujících příjmy pak bude určena tzv. finanční analýzou projektu. Zatímco řada propagačních materiálů ministerstva životního prostředí lákala potencionální žadatele na vysoké procenta podpory, na lukrativnost čerpání finančních prostředků, tedy právě až 90 % dotace, pak vyhlášení programů a především další okrajové podmínky vnesla mnohde mezi klienty/žadatele značná rozčarování.

Nízkoenergetický standard

Jedno ze zásadních specifických kritérií pro program "Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry" s sebou nesou následující "drobnou" podmínku. Rekonstruovaný objekt musí po realizaci splňovat tzv. nízkoenergetické standard. Definice uvedena v implementačním dokumentu říká následující: "Standard nízkoenergetického domu (NED) se rozumí dle definice přílohy normy ČSN 73 0540-2 (2002, Z1 2005) a bude se prokazovat energetickým průkazem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. s tím, že výpočtové posouzení standardu bude proveden nikoli metodikou této vyhlášky ale podle ČSN EN 832 a souvisejících norem."

Program je určen pro neziskovou sféru, veřejný sektor, školy, nemocnice tedy objekty vesměs historického charakteru, kde s sebou jakýkoliv zásah do fasády objektu přináší změny konečné architektury. Na jakýkoliv zásah do obálky budovy je nutné získat kladné stanovisko památkářů. Tloušťka izolace pak zde může sehrát rozhodující úlohu.

V době absolutního stavebního boomu, kdy se na isolace, kamennou vatu a jiné materiály čeká řada měsíců, kdy ceny stavebních materiál a práce díky slibovaným změnám DPH odrážejí současnou poptávku, přichází vyhlašovatel programu s takovouto podmínkou.

Výsledkem bude následující:

Za cenu obrovských nákladů se zrekonstruuje několik objektů ve vlastnictví veřejných subjektů - nikoliv těch historických, (které by to potřebovaly nejvíce) ale vesměs panelových kvádrů - novodobé školy, objekty veřejné správy ze 70. a 80. let, kde provozovatelé většinou již např. okna nedávno vyměnili, ale na zateplení se prostředky nenašly (okna nesplní NED parametry a tak se opět vymění - nikoho to bolet nebude, neb to dotace zaplatí), objektů obecních pensionů, hotelů, ubytoven, lázeňských center atp., které nejsou svázány historickým vzhledem a pochybnými pravidly památkářů. Ano, ovšem. Vše bude v nízkoenergetickém standardu.

Závěrem

Finančních prostředků není neomezené množství, takže zatímco, abychom tisíce budov, které se neslučují ani s požadavky na hospodaření energií před 20 lety rekonstruovali dle současných požadavků platné normy na energetickou náročnost budov (od března 2007 opět zpřísněné), podpoříme několik možná desítku objektů s nálepkou "Předražený experiment nízkoenergetického standardu."

OPŽP - prioritní osa 3. SPECIFIKACE:

Identifikace: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie
Správce programu: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (poskytovatel dotace)
Programovací období: 2007 - 2013
Příjem registračních žádostí: dle vyhlašovaných výzev, www.sfzp.cz
Plánovaná alokace prioritní osy: 672 971 000,- EUR
Cíl osy: Udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využívání odpadního tepla.

Tabulka č. 1

Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU mil. EUR
3.1

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, např.

 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla (TČ, solární soustavy, biomasa)
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny (MVE, FVE, VE)
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla
FS 437,431

max. 90%

výroba elektřiny max. 20%
3.2

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, např.

 • zateplování obvodových plášťů, střech, výměna tvorových výplní
 • rekonstrukce otopných soustav
 • zvyšování účinnosti energetických systémů
 • zavádění měřící a regulační techniky
 • využití odpadního tepla (rekuperace)
FS 215,351

max. 90%
3.3

Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby:

 • solární soustavy (přitápění, TUV)
 • tepelná čerpadla
 • kotle na biomasu
 • využití odpadního tepla (rekuperace)
FS 20,189

max. 45%
3 Udržitelné využívání zdrojů energie FS 672,971

Tabulka č. 2

Výše dotace:

ERDF a FS - Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti 85 %
SFŽP ĆR - Státní fond životního prostředí ČR 4 %
Státní rozpočet - Ministerstvo životního prostředí 1 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM Maximum 90 %

Čerpání maximální výše podpory bude odvislé od typu projektu, typu žadatele a úspor provozních nákladů, které příjemce podpory uspoří v prvních 5 letech provozu.
Rozhodný bude tzv. základ pro výpočet podpory.

ZÁKLAD = UZNATELNÉ INV. NÁKLADY - PROVOZNÍ ÚSPORA za 5 let

Maximální výše podpory bude možné čerpat v případech kdy žadatelem bude neziskový subjekt a veškerá vyrobená energie bude spotřebována pro vlastní spotřebu.

Např.: TČ, solární soustava - škola, obecní úřad, nemocnice

MAXIMÁLNÍ reálná výše dotace se bude pohybovat mezi 75 % až 85 % investice!

Specifická kritéria přijatelnosti projektů:

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.1 jsou:

 • Soulad projektu se zpracovanou krajskou (místní) energetickou koncepcí. Splnění kritéria se dokládá vyjádřením příslušného krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje.
 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.
 • Realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší.
 • Projekty, kde bude realizováno pořízení OZE pro vytápění budov/y budou přijatelné v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007). Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen.
 • Použití kotle na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností odpovídající požadavkům na účinnost kotlů, které jsou dány Směrnicí pro ekologicky šetrný výrobek č. 13-2006, odstavec 4.4.
 • U projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu nad 200 kW doložit doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva.
 • Solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz.
 • Použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním ročním topným faktorem 3,0.
 • Použití turbíny pro malé vodní elektrárny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 %, měřeno na spojce.

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.2 jsou:

 • Předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb, nástaveb a přístaveb.
 • Projekty podoblasti 3.2.1, kde budou realizovány úspory energie v budovách, budou přijatelné v případě, že hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu budou voleny tak, aby budova splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007).
 • Projekty podoblasti 3.2.1, kde budou realizovány úspory energie využitím odpadního tepla pro vytápění, budou přijatelné v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007).
 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.
 • Realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší.

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.3 jsou:

 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2.
 • Realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší.
 • Projekty, kde bude realizováno pořízení OZE nebo využíváno odpadní teplo pro vytápění budovy, budou přijatelné v případě, že budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007).
 • Použití kotle na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností odpovídající požadavkům na účinnost kotlů, které jsou dány Směrnicí pro ekologicky šetrný výrobek č. 13-2006, odstavec 4.4.
 • Solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz.
 • Použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním ročním topným faktorem 3,0.

Příjemce podpory

Oblast 3.1.: Neziskový sektor: Obce, města, definované typy příspěvkových organizací, svazky obcí, kraje, organizační složky státu, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti (100% vlastník veřejný subjekt), družstva, společenství vlastníků jednotek

Oblast 3.2.: Neziskový sektor: Obce, města, definované typy příspěvkových organizací, svazky obcí, kraje, organizační složky státu, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti (100% vlastník veřejný subjekt)

Oblast 3.3.: Fyzické osoby

ÚPLNÉ ZNĚNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA www.opzp.cz.

 
 
Reklama