Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

K přípravě TNI Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

Komentář k ČSN 33 2140:1986

V současnosti existuje v tuzemské praxi pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely z roku 1986. Tato norma byla v době vzniku plně v souladu s obdobnými předpisy ve vyspělých evropských státech.

Poznámka: TNI = technické normalizační informace.

Pokrok ve vývoji lékařských přístrojů pro zásahy na lidském těle a pro invazivní zásahy v lidském těle a jejich požadavků na způsoby připojení spolu s vývojem nových elektrotechnických materiálu vedl ve světě k formulaci nových požadavků pro elektrické rozvody v této oblasti. Oproti dřívějšímu názoru (který je obsažen v ČSN 33 2140), že lze elektrické rozvody ve zdravotnictví jednoznačně definovat podle místností (prostor) určených pro zdravotnictví, se v novějších elektrotechnických předpisech uvažuje s využitím elektrických přístrojů na těle či v těle pacienta.

Rovněž bylo mezinárodně uznáno, že i pro elektrické rozvody ve zdravotnictví je vhodné využít ustanovení souboru mezinárodní normy IEC 60 364 platné pro elektrické rozvody v budovách a pro jejich zvláštnosti byla vytvořena IEC 60 364-7-710: Elektrická instalace v budovách - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory. S ohledem na současné zpracovávání harmonizačního dokumentu HD 60364-7-740 v rámci prací společnosti CENELEC nelze v České republice zavést přímo moderní pojetí obsažené v IEC 60364-7-710, respektive jeho modifikace jako ČSN. Poněvadž se v současnosti dostává využitelnost zastaralé ČSN 33 2140 do stále většího rozporu v konfrontaci s požadavky dodavatelů elektrických přístrojů a zařízení pro zdravotnické prostory, bylo v technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat komentář k ČSN 33 2140, který by obsahoval hlavní rozdíly této normy a nového pojetí.

Nové definice používané v současných světových předpisech (IEC, prHD)

Zdravotnický prostor

Prostor určený ke stanovení diagnózy, pro léčení (včetně kosmetické léčby), sledování a péči o pacienty.

Poznámka: K zajištění ochrany pacientů před možnými elektrickými nebezpečími musí být v lékařských prostorech použita doplňující ochranná opatření. Druh a popis možných nebezpečí se může měnit podle poskytované péče, tedy podle terapie nebo diagnózy. Způsob, jakým budou zdravotnické prostory používány, vyžaduje jejich rozdělení do skupin pro jednotlivé zdravotnické postupy.


Obr. 1 - Pacientské prostředí

Pacient

Živá bytost (osoba nebo zvíře) podstupující zdravotnické nebo dentální vyšetření nebo léčbu (podle ČSN EN 60601-1).

Poznámka: Osoba ošetřovaná z kosmetických (estetických) důvodů může být považována, pokud se týká této normy, za pacienta.

Elektrický zdravotnický přístroj

Elektrický přístroj s jedním připojením k napájecí síti a určený výrobcem pro diagnostiku, léčení nebo monitorování pacienta, který vytváří fyzický či elektrický kontakt s pacientem, přenáší energii do pacienta či z pacienta nebo takový přenos energie do pacienta či z něj detekuje.

Ke zdravotnickému elektrickému přístroji patří příslušenství určené výrobcem, které je nezbytné pro normální použití zdravotnického elektrického přístroje (podle ČSN EN 60601-1).

Příložná část

Část zdravotnického elektrického přístroje, která při normálním použití přichází nezbytně do fyzického dotyku s pacientem, aby zdravotnický elektrický přístroj mohl plnit svoji funkci (podle ČSN EN 60601-1).

Prostor skupiny 0

Zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí.

Prostor skupiny 1

Zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. Vyšetření nebo ošetření pacientů lze přerušit anebo opakovat.

V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití příložných částí: zevně; uvnitř těla, ale ne na srdci.

Prostor skupiny 2

Zdravotnický prostor, kde:

  • se předpokládá intrakardiální použití příložných částí (například v operačních sálech nebo jednotkách intenzivní péče);
  • přerušení napájení může ohrozit život pacientů nebo jejich vyšetření;
  • ošetření není možné opakovat.

Poznámka: Intrakardiální použití je postup, při kterém je elektrický vodič umístěn do srdce pacienta nebo se pravděpodobně dostane do styku se srdcem; tento vodič je pak přístupný mimo tělo pacienta. Elektrickým vodičem mohou být izolované dráty, například elektrody kardiostimulátoru a intrakardiální EKG elektrody nebo nevodivé trubice, naplněné vodivými kapalinami.

Zdravotnický elektrický systém

Sestava více než jednoho přístroje, z nichž alespoň jeden musí být zdravotnický elektrický přístroj, určený výrobcem k propojení funkčním spojením nebo použitím přenosné rozbočovací zásuvky (podle ČSN EN 60601-1-1).

Poznámka: Systém zahrnuje doplňky, které jsou potřebné pro práci systému a jsou specifikovány výrobcem.

Pacientské prostředí

Prostor, ve kterém může nastat úmyslný nebo neúmyslný kontakt mezi pacientem a částmi zdravotnického elektrického systému nebo se těchto částí může dotknout jiná osoba (viz obr. 1).

Poznámka: Tato definice platí, pokud je předem určena poloha pacienta; pokud poloha určena není, je nutno vzít v úvahu všechny možné polohy pacienta.

Hlavní rozváděč budovy

Vstupní rozváděč, který zajišťuje distribuci elektrické energie v budově (nebo v části budovy), monitoruje pokles nebo ztrátu napětí a při splnění zadaných podmínek přepíná odběr na záložní přívod nebo bezpečnostní zdroj.

Zdravotnická IT síť

IT síť, která splňuje specifické požadavky pro napájení přístrojů ve zdravotnických prostorech.

Doplňkové definice vyplývající z jiných předpisů

Budova zdravotnického zařízení

Budova, v níž jsou zdravotnické prostory, které mohou sloužit pro ústavní nebo ambulantní péči (podle definice 2.1 v ČSN 73 0835).

Zdravotnické prostory pro ústavní péči

Prostory v budovách zdravotnických zařízení, kde se poskytuje zdravotnická péče hospitalizovaným pacientům (podle definice 2.3 v ČSN 73 0835).

Zdravotnické prostory pro ambulantní péči

Prostory v budovách zdravotnických zařízení, kde se poskytuje zdravotnická péče pacientům, docházejícím do zdravotnického zařízení (podle definice 2.2 v ČSN 73 0835).

Sdružené ambulantní zařízení

Zdravotnické zařízení, kde jsou soustředěna pracoviště ambulantní péče (zdravotnické prostory pro ambulantní péči), podle potřeby doplněna o příslušné vyšetřovací a léčebné složky (podle definice 2.5 v ČSN 73 0835).

Skupina místností (zdravotnických)

Zdravotnické prostory jsou prostory, které spojuje funkce nebo jsou v nich vzájemně propojené zdravotnické elektrické přístroje. Skupinou místností může být například operační sál, předoperační místnost, pooperační místnost, případně operační sádrovna nebo dospávání.

Základní zdroj

Zdroj elektrické energie, který napájí elektrické rozvody ve zdravotnických zařízeních v běžném, bezporuchovém stavu (zpravidla distribuční síť rozvodných závodů).

Bezpečnostní zdroj

Zdroj elektrické energie, který zásobuje důležité obvody při závadě na základním zdroji (zpravidla spalovací motor s generátorem).

Doplňující bezpečnostní zdroj

Zdroj elektrické energie, který zásobuje obvody vyžadující kratší dobu přerušení napájení, než je doba obnovení dodávky elektrické energie z bezpečnostního zdroje.

Hlavní přívod

Přívod, který napájí rozváděč nebo část rozváděče v bezporuchovém stavu elektrických rozvodů.

Záložní přívod

Přívod, který napájí rozváděč nebo část rozváděče při přerušení dodávky elektrické energie z hlavního přívodu.

Méně důležité obvody

Část elektrických rozvodů v budovách zdravotnických zařízení, které jsou napájeny pouze ze základního zdroje elektrické energie.

Důležité obvody

Část elektrických obvodů ve zdravotnických zařízeních, které jsou napájeny ze základního a bezpečnostního zdroje. Skládají se z bezpečnostního zdroje (nezávislého na základním zdroji elektrické energie), redundantního napájecího přívodu z méně důležitých obvodů, příslušného přepínacího obvodu, napájecích vedení mezi rozváděči, vlastních rozváděčů a výstupních vývodů včetně zásuvkových vývodů nebo vývodů k připojovacím svorkám napájeného zařízení. Z důležitých obvodů jsou napájeny nezbytné zdravotnické elektrické přístroje a další elektrická zařízení, která jsou důležitá pro udržení provozu zdravotnického zařízení.

Velmi důležité obvody

Část elektrických obvodů ve zdravotnických zařízeních, které jsou napájeny ze základního, bezpečnostního a doplňujícího bezpečnostního zdroje elektrické energie. Skládají se z doplňujícího bezpečnostního zdroje (nezávislého na základním i bezpečnostním zdroji elektrické energie), redundantního napájecího přívodu z důležitých obvodů, příslušného přepínacího obvodu, napájecích vedení mezi rozváděči, z vlastních rozváděčů a výstupních vývodů včetně zásuvkových vývodů nebo vývodů k připojovacím svorkám napájeného zařízení. Z velmi důležitých obvodů jsou napájeny nezbytné zdravotnické elektrické přístroje, které jsou důležité pro zajištění zdraví nebo života pacientů.

Bezpečnostní obvody

Bezpečnostní obvody jsou obvody, které zajišťují napájení při přerušení základního napájení. Těmito obvody jsou důležité a velmi důležité obvody.

Přenosná rozbočovací zásuvka

Sestava dvou nebo více zásuvek, určená k připojení k flexibilním kabelům či šňůrám nebo tvořící jejich nedílnou část, kterou lze při připojení k napájení snadno přemísťovat z jednoho místa na jiné (podle ČSN EN 60601-1-1).

Doba přepnutí

Ve smyslu normy je doba přepnutí časový úsek mezi okamžikem, kdy se opustí přípustná hodnota tolerance napětí spotřebiče (výpadek napětí spotřebiče), a okamžikem obnovení napětí do přípustného tolerančního rozsahu spotřebiče.

 
 
Reklama