Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Nové normy pro zdravotní techniku

Seminář se koná v Praze a v Brně a přednášet budou zpracovatelé nových norem, které zásadním způsobem ovlivňují navrhování vnitřních rozvodů studené i teplé vody.

Již třetím rokem na přelomu února a března pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí seminář pro projektanty a provozovatele budov. Seminář vždy rekapituluje novinky za poslední rok, které zásadním způsobem zasahují do práce projektantů a ovlivňují provoz vnitřních rozvodů vody.

I v letošním roce je tomu tak, jen téma je letos skutečně důležité, protože došlo ke změnám základních norem.

Přednášet budou přímo zpracovatelé norem a členové autorských týmů a bude rezervován prostor pro diskusi a vysvětlení pojmů a postupů.

Na semináři zazní následující komentáře a přednášky:

1. k nové normě ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
(přednášet bude Ing. Jakub Vrána, PhD.)

O normě:

Norma navazuje na ČSN EN 806-1 a ČSN EN 806-2 pro vnitřní vodovody a uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu dimenzování potrubí běžných instalací vnitřních vodovodů. Běžná instalace se v České republice předpokládá v:

 • rodinných domech;
 • bytových domech do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné;
 • administrativních budovách do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm;
 • prodejnách, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů;
 • multifunkčních budovách s byty, administrativními prostory a prodejnami, které splňují výše uvedená omezení.

Instalace v jiných budovách se nazývají speciálními instalacemi a dimenzují se podle národní normy ČSN 75 5455. Potrubí protipožárních zařízení, např. požárních vodovodů, se dimenzuje podle ČSN 75 5455 a ČSN 73 0873. Rovněž podrobný výpočet vnitřních vodovodů ve výše uvedených budovách se provádí podle ČSN 75 5455. Potrubí vnitřního vodovodu vně budov a vodovodních přípojek se dimenzuje podle ČSN 75 5455. Do vydání ČSN 75 5455 platí ČSN 73 6655 z 1985-11-16. Norma tvoří třetí část evropské normy sestávající z těchto pěti částí:

 • Část 1: Všeobecně (zavedena v červenci 2002 v ČSN EN 806-1);
 • Část 2: Navrhování (zavedena v říjnu 2005 v ČSN EN 806-2);
 • Část 3: Dimenzování;
 • Část 4: Montáž (zatím pouze návrh, dosud nezavedena);
 • Část 5: Provoz a údržba (zatím pouze návrh, dosud nezavedena).
Třídicí znak: 755410
Vydána: říjen 2006
Účinnost od: 1.11.2006

2. k nové normě ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
(přednášet bude Ing. Vladimír Valenta)

O normě:

Norma platí pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace a pro provoz zařízení. Uvádí se základní podklady pro optimální návrh a pro technicky i hospodárně správné provedení montáže zařízení. Její užití vytváří podmínky pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení. Zabezpečuje hygienické požadavky. Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže, přejímacím odborníkům a vlastníkům a osobám, které zpracovávají návody.

Třídicí znak: 060320
Vydána: září 2006
Účinnost od: 1.10.2006

3. k připravované normě ČSN 75 5455
(přednášet bude Ing. Žabička)

O normě:

Cílem aktualizace normy je úprava podle požadavků navazující evropské normy a uvedení normy do souladu se současnou úrovní materiálové základny. Norma je nyní v připomínkovém řízení.

NAVAZUJÍCÍ PŘEDNÁŠKY:

 • Výsledky analýz spotřeby vody (přednáší prof. Karel Kabele, CSc.) - Na semináři na jaře 2006 seznámil prof. Kabele účastníky s výsledky měření spotřeby vody v bytových domech v Plzni. Cílem připravované přednášky je naměřená čísla zobecnit a zasadit do souvislostí s požadavky normy a předpisů pro návrh vnitřních vodovodů.
 • Vliv chemického složení vody při ohřevu vody (přednáší Ing. Zdeněk Vosmík) - přednáška bude věnována vlivu chemismu vody na úsady a korozi, významu vyhodnocování charakteru vody při volbě způsobu a zdroje ohřevu vody a zohlednění charakteru vody při provozu.
 • Aktuality: Termická dezinfekce a membránová filtrace, volba zdroje pro přípravu TV, regulační armatury.

Pozvánka na seminář ZDE!

 
 
Reklama