Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bioenergie - řešení pro udržitelný rozvoj v Evropě

Implementace Bioenergie v Nizozemsku

V Nizozemí je stejně tak jako u nás skryt nejdůležitější potenciál ve využívání obnovitelncýh zdrojů v bioenergii. Díky vhodně uskutečněnému akčnímu plánu, který podpouje spoluspalování v uhlených či plynových elektrárnách jsou dle autora cíle výroby energie z obnovitelných zdrojů reálně splnitelné.

Koncepce

Z krátkodobého hlediska je bioenergie v Nizozemsku považována za hlavní faktor, který by měl přispět k naplňování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2010 tak, jak jsou stanoveny v evropských direktivách a nizozemské národní koncepci. Nejdynamičtější nárůst v oblasti produkce obnovitelné energie mezi lety 2003 až 2006 zaznamenalo spoluspalování v existujících uhelných a plynových elektrárnách. V období 2003 až 2005 byl realizován akční plán podporující zavádění bioenergií do praxe.

V delším období je biomasa považována za udržitelný zdroj pro výrobu, chemický průmysl a paliva, a proto je nutné uskutečnit zásadní změny. Výsledky akčního plánu a podpůrných finančních nástrojů přiblížily cíle v obnovitelných energiích pro rok 2010 na dosah. Pokud však chce Nizozemí národní cíl pro rok 2010 opravdu splnit, to znamená spotřebovávat 9% a vyrábět 5% obnovitelné energie, je nutná výrazná akcelerace realizace projektů.

Akční plán využití biomasy

Za účelem urychlení implementace zformulovalo Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, ve spolupráci s tržními subjekty, tzv. "Akční plán využití biomasy". Tento plán byl přijat parlamentem koncem roku 2003 na dvouleté období a jeho výsledky jsou již k dispozici. Dřívější analýza ukázala, že v případě, že má být dosaženo zvýšení výroby energie z biomasy, musí k tomu přispět všechny segmenty trhu: spalování odpadů, spoluspalování v uhelných elektrárnách a kombinovaná výroba tepla a energie. K dosažení stanovených cílů bude nutno docílit dvoj- až trojnásobného nárůstu domácí výroby, jak je patrné z následující tabulky:

PJ 2003 2004 2005* 2010
Spalování odpadů 11,5 11,5 11,0 20
Spoluspalování 7,1 14,0 23,7 34
Spalování biomasy 10,4 10,5 10,5 15 - 25
Anaeróbní digesce 5,4 5,3 5,4 6 - 8
Dopravní paliva 0 0 0 8 - 10
Celkově 34,4 40,9 50,6 83 - 97

Tabulka 1 - Produkce bioenergie v Nizozemsku z různých zdrojů a cíle pro rok 2010
* Odhad založený na vývoji do července 2005

V únoru 2004 bylo Ministrem založeno Realizační fórum bioenergie (BERK). Pravidelně se na něm setkávali reprezentanti vlády, hlavních tržních subjektů a nevládní organizace, aby monitorovali pokrok při realizaci Akčního plánu, identifi kovali problémové oblasti a iniciovali nová opatření směřující k jejich řešení. Akční plán byl ukončen koncem roku 2005 a bude mít praktický vliv na dosahování cílů až do roku 2010.

Využívání bioenergie

Výsledky Akčního plánu je možno pozorovat na třech úrovních. Zaprvé, existují přímé výstupy pracovních skupin ve formě dokumentů, rad vládním činitelům, nových iniciativ, atd. Zadruhé je to formování názorových proudů a závěrů mezi vládními reprezentanty, tržními subjekty a enviromentálními skupinami. A zatřetí, na trhu se realizovaly projekty, které vedly k výrobě většího množství elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

Dostupnost

V roce 2003 byl nizozemským parlamentem přijat Národní plán odpadového hospodářství, který doporučuje využít toky odpadu jako např. RDF ("refuse derived fuel" - "palivo" vytvořené z části odpadu s vysokou energetickou hodnotou) v podmínkách vysoké energetické návratnosti. Takové podmínky existují v případě, že RDF je spoluspalován v uhelných elektrárnách, jakkoli pracovní skupina ve spolupráci s tržními subjekty došla k závěru, že využití čisté biomasy (nesmíchané s odpadem) by mělo být preferováno. Jelikož však takový materiál není v dostatečné míře v Nizozemí dostupný, bude se muset dovážet. Proto nabídce v praxi dominují importované dřevní pelety a rostlinné oleje nebo zbytky.

Ceny biomasy jsou rozhodující pro vládní podpůrné fi nanční mechanismy i pro samotné investory a klíčové je především zvýšení jejich transparentnosti. Proto byl také spuštěn experiment zpřístupňující ceny biomasy jako index na internetu.

Financování

Od svého zavedení v roce 1996 byla energetická daň pro malé odběratele výrazně zvýšena na současnou úroveň zhruba 6 Eurocentů/kWh. Daňová zvýhodnění na elektřinu z obnovitelných zdrojů prostřednictvím výjimek z ekologické daně na konečnou spotřebu elektřiny a výrobní dotace z příjmů z ekologické daně vytvořily v kombinaci s liberalizací maloobchodního trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů podmínky pro dramatický růst poptávky po této elektřině počínaje červencem 2001. Fiskální pobídky poskytované podle pravidel ekologické daně však nevyvolaly investice do dodatečných kapacit v zahraničí. Ekologická daň tak už nepředstavovala dlouhodobý efektivní stimul pro investice do obnovitelných technologií v Nizozemsku.

V červenci 2003 byl proto představen dotační mechanismus nazvaný MEP ("Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie" - tzv. enviromentální produkce elektřiny). MEP poskytuje operativní podporu skrz kombinaci garantovaných výkupních cen (feed-in tarify) a slev z ekologické daně. Výkupní ceny jsou financovány z prostředků každoročně vybraných poplatků za připojení k elektrické soustavě. Z vládních kruhů zaznívají návrhy na zvýšení rozpočtu pro podporu obnovitelné energie, prostřednictvím zvýšení úrovně těchto ročních poplatků a vyčleněním nových rozpočtových zdrojů.


Výroba energie z obnovitelných zdrojů v Nizozemsku

Situace na trhu

V posledních letech došlo k výraznému zvýšení výroby elektřiny z biomasy (především díky spoluspalováni - viz. Tabulka 1 a 2). Motivujícím faktorem byla jednak fi nanční podpora MEP tak i používaní čisté dovezené biomasy. Akční plán měl rovněž pozitivní vedlejší efekt, a to vytvoření důvěry v investiční podmínky v tomto sektoru. Hlavně farmáři tak investují do bioplynových stanic, které zaznamenávají nebývalý rozmach.

Uhelné elektrárny 2003 2004 2005*
Maasvlakte 3,9 3,5 4
Amer 1,5 5,6 8
Borssele 1,2 1,7 2
Gelderland 0,4 ... 0
Buggenum (W.A.) ... 0,06 1
Elektrárny (plyn/ropa) 2003 2004 2005*
Claus ... 2,4 14
Harculo ... 0,4  
Celkově 7,2 13,8 29

Tabulka 3 - Spoluspalování biomasy v Nizozemsku v PJ
* přibližná hodnota

Hodnocení

Zdá se být reálné naplnit cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2010 (9%) s využitím biomasy. Mnoho analýz dospělo k závěru, že pragmatický přistup, kdy sjednocení legislativy, finanční podpory, vývoje technologií, marketingu a informačních kanálů vytváří společně nejvhodnější předpoklady k úspěchu. Bereme-li v úvahu výsledky trhu je zřejmé, že byl zaznamenán značný nárůst výroby. Důvěra ve vládní podporu, ale i otevřenost k řešení problémů na trhu vyvolaly investice do nových projektů.

K dořešení samozřejmě zůstává řada dalších otázek, pokud možno na celoevropské úrovni, jako jsou např. stanovení kriterií pro rozlišování mezi obnovitelnou a udržitelnou biomasou, vytvoření a vymezení "pravidel hry" v rámci Evropy - týkající se odpadové legislativy, fi nanční podpory a emisí, definování BREF pro spalování/zplynování biomasy s ohledem k vyváženému poměru CO2 k NOX, vytvoření evropského trhu s biomasou (s přesně stanovenými třídami, kvalitou a transparentními cenami) a kriterií udržitelnosti pro dováženou biomasu.


Centrála spalující biomasu ve městě Lelysta

 
 
Reklama