Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Přístupy Ministerstva životního prostředí k problematice dešťových vod v urbanizovaném prostředí

Tento příspěvek zazněl na semináři k využívání dešťových vod společnosti Marley. V článku najdete priority současných řešení a možnosti financování projektů na využívání dešťových vod.

1. Problematika dešťových vod

 • oblast kvalitativní
  • znečištění v atmosféře
  • znečištění na zemském povrchu "cestou" do vodního toku
 • oblast kvantitativní
  • okamžité a intenzivní plošné zatížení zasaženého území vodou
  • erozivní činnost
  • nedostatek srážek k doplňování vodních zásob

2. Plán hlavních povodí ČR

 • dělen do 3 oblastí
  • ochrana vod jako složky životního prostředí
  • ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod
  • trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami
 • stanovuje pro období 2007 až 2012 rámcové cíle, hlavní principy a zásady státní politiky k prosazení cílů
 • závazný dokument pro přípravu plánů oblastí povodí
 • obsahuje priority a programy opatření, včetně časového plánu a způsobu financování

Mezi navrhovaná opatření mimo jiné patří:

 • Snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí
 • Snižovat znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových vod z městských a průmyslových kanalizací, zejména z jednotných kanalizací
 • Opatření k optimalizaci vodního režimu krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a ochrana proti vodní erozi - zasakovací pásy, průlehy, obnova retenčních prostorů
 • Správná zemědělská praxe - vhodné umisťování plodin, způsoby zemědělského obhospodařování
 • Zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

3. Možnosti financování

Operační program Životní prostředí - předpokládá finanční prostředky pro období 2007 až 2013, včetně čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků Fondu soudržnosti (CF) a nutné dostatečné národní spolufinancování (SFŽP, SR, prostředky obcí, měst a krajů)

 • Stanoveno 8 priorit
  • Priorita 1 - Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní
  • Priorita 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny
 • Předpokládané finanční prostředky na tyto 2 priority přes 2 mld. EUR

4. Výzkum

Resortní program výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007 až 2013 - předpokládá se uvolnění finančních prostředků do 2 mld. Kč

 • K danému tématu lze navrhnout projekty v oblastech výzkumu
  • dopady antropogenních vlivů a opatření pro zmírnění změn klimatu
  • ochrana vod, půdy a horninového prostředí
 • Již realizované projekty
  • Vliv klimatických změn na množství a kvalitu vodních zdrojů
  • Vyhodnocení možnosti modelování klimatu v regionální oblasti

5. Závěr

Cílem aktivit MŽP je řešit dešťové vody v maximální míře tam, kde spadnou opatřeními blízkými přírodě a jen v přiměřeném rozsahu i technickými opatřeními

 • minimalizovat výstavbu jednotné kanalizační sítě
 • minimalizovat vytváření velkých zpevněných ploch bez vyřešení akumulace srážkových vod
 • podpora vyhlášky k novému stavebnímu zákonu v oblasti řešení dešťových vod
 
 
Reklama