Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Efektivní propojení průmyslu s výzkumem

Evropská rada si na svém Lisabonském zasedání v roce 2000 vytyčila smělý plán. Jeho obsahem je, že se do roku 2010 stane EU nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Hlavní princip spočívá ve větší podpoře vědecko-výzkumných aktivit s výrazným nárůstem finančních toků ve výzkumu. Jedná se především o širší zapojení komerčních subjektů do výzkumu s cílem vytváření znalostních principů udržitelného rozvoje společnosti. Primárním záměrem "Lisabonské strategie" je dosažení 3% HDP alokovaných na výzkum v každé členské zemi a aktivní podpora zaměstnanosti. Nebude se hledat globální cesta dosažení cílů, ale jednotlivé země mohou určit vlastní strategii jak tohoto záměru dosáhnout. Zvýšení podílu soukromého sektoru ve výzkumném úsilí má být podníceno daňovým zvýhodněním, moderními způsoby řízení výzkumných institucí a jejich spoluprací s univerzitami. Je nutné dosažení úzké spolupráce průmyslu a výzkumu na bázi vzájemné prospěšnosti - tzv. synergických vazeb.

Synergické vazby jsou takové vazby, kdy si účastněné strany navzájem pomáhají k dosažení vlastních specifických cílů. V České republice zatím není příliš běžná spolupráce soukromých subjektů s výzkumnými a vzdělávacími ústavy, přitom je taková spolupráce velmi výhodná. Průmyslové podniky získají technologický náskok před konkurencí, vychovávají si úzce specializované odborníky v řadách studentů a doktorandů, spolupracující vědecká pracoviště získávají finance pro svou činnost a tím se následně zkvalitňuje vybavení laboratoří i úroveň vzdělání vědeckých pracovníků. Úspěšná spolupráce jednotlivých subjektů přináší požadovaný úspěch a rozvíjí spirálu pozitivních účinků.

Podíl firem na investicích do výzkumu a vývoje by měl stále růst. V současné době tvoří o něco málo více než polovinu veškerých výdajů (54 % - průměr EU25). Ve Spojených státech přitom dávají firmy na výzkum 63 % a v Japonsku dokonce 75 %. Z evropských států přispívají firmy na výzkum nejméně v Lotyšsku (17 %) a nejvíce v Lucembursku (80 %). Česká republika se svými 51,5 % blíží průměru EU.

Investice do výzkumu jsou považovány za jeden z nejdůležitějších zdrojů hospodářského růstu a konkurenceschopnosti evropských firem. V globalizovaném světě nemohou evropské země konkurovat levnou pracovní silou, jejich konkurenční výhodou by měla být specializace na technologicky náročnější odvětví a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Účast firem na financování výzkumu je rovněž významným ukazatelem. Vypovídá o tom, kolik procent výzkumných projektů nachází praktické uplatnění v inovacích a vytváření nových výrobků a technologií.

Jak už bylo výše uvedeno, v České republice i přes pozitivní trendy zatím spolupráce mezi průmyslem a vědou poněkud pokulhává. Ovšem najdou se samozřejmě i výjimky. Typickým tuzemským příkladem efektivní spolupráce průmyslu a výzkumných ústavů je rožnovská společnost Solartec, s.r.o. (www.solartec.cz). Tato obchodně výrobní firma je jediná v ČR, která se zabývá výrobou fotovoltaických článků špičkové kvality. Technologie fotovoltaiky je ve světě velmi populární a má před sebou obrovskou perspektivu i když je zatím relativně nákladná. I z tohoto důvodu probíhá v této oblasti po celém světě dynamický vývoj (odvětví fotovoltaiky dosahovalo v posledních letech až 30-40% ročního růstu), neustále se zvyšují požadavky zákazníků na účinnost článků, snižuje se energetická náročnost jejich výroby, klesají ceny technologie (ročně asi o 5 %) apod.

Aby Solartec nezůstal za konkurencí technologicky pozadu, úzce spolupracuje při řešení jednotlivých výzkumných zadání s univerzitami a Akademií věd. Výsledky pak postupně integruje do svých výrobních postupů. Spolupráce je výhodná pro obě strany. Solartec získá tolik potřebné technologie pro zlepšení vlastní konkurenceschopnosti, spoluřešitelské subjekty vytěží dostatek prostředků k financování svých potřeb na provoz a zařízení. Do řešení dílčích úkolů zapojují univerzity nejen své špičkové odborníky, ale také studenty. V rámci zadávání diplomových a disertačních prací získává Solartec odborníky, které dále zaměstnává a přispívá k lepší situaci na pracovním trhu. Prestiž univerzity pak roste spolu s množstvím uplatněných absolventů a "přímo úměrně" roste i počet podaných přihlášek.

Dalším druhem spolupráce Solartecu s partnery je participace na evropských projektech v rámci Evropského rámcového výzkumného programu FP6. Těžit zde lze zejména z pravidelné komunikace se zahraničními partnery, kteří se zabývají obvykle podobnými R&D aktivitami na poli fotovoltaiky. Na tématických konferencích pořádaných hlavním řešitelem bývají prezentovány dosažené zkušenosti ze zemí jednotlivých účastníků, a to je samozřejmě přínosem pro další pokrok ve společném úsilí podpory a rozvoje této technologie. To přispívá k vytváření společného evropského výzkumného prostoru a ve svém důsledku ke zvyšování konkurenceschopnosti evropského výzkumu a průmyslu. Zapojením do evropských výzkumných struktur tak lze dosáhnout globálních, ale i dílčích úspěchů. Konkrétně Solartec se u nás stal špičkovým odborníkem v oblasti fotovoltaiky, a to nejen v oblasti obchodní, kde je u nás v současnosti jedničkou, ale právě i v oblasti R&D. Jeho vědečtí pracovníci jsou uznáváni po celém světě a jsou pravidelnými účastníky mnoha konferencí, kde přispívají hodnotnými přednáškami. Mezinárodní spolupráce také znamená pro Solartec cenné zkušenosti při navrhování fotovoltaických systémů, jejich dodávce i instalaci. Participací Solartecu v evropských rámcových projektech získaly také některé české univerzity nevratnou finanční pomoc na výstavbu jejich vlastních FV elektráren a tyto jim slouží jako výborný nástroj pro další výzkum.

V současnosti pracuje v Solartecu 87 zaměstnanců, z toho 50 na výrobní lince a 37 THP včetně mnoha kvalifikovaných výrobních inženýrů. Zároveň úzce spolupracuje se 13ti studenty z různých vzdělávacích ústavů a pomáhá jim s řešením diplomových i disertačních prací. Kromě této oficiální spolupráce pomáhá pomocí elektronické pošty a osobních setkání i dalším studentům. Díky úspěšné spolupráci s výzkumnými partnery se v příštích letech očekává výrazné rozšíření výrobních kapacit a s tím spojené adekvátní zvýšení počtu zaměstnanců. Některým výše zmiňovaným studentům pak bude při rozšiřování kapacit nabídnut trvalý pracovní poměr.

K řešení VaV úkolů má Solartec vybudovaný mladý a kvalitně připravený tým, skládající se z osmi pracovníků, který v současnosti spolupracuje na řešení VaV projektů se čtyřmi českými výzkumnými a univerzitními ústavy. Na jejich pracovištích probíhá řešení formou zadávání bakalářských, diplomových případně disertačních prací. Lze říci, že naše univerzity jsou ve svých oborech na úrovni světové špičky a byla by škoda nevyužít a nerozvíjet jejich potenciál, což se nám (ČR) později vrátí na vysoce kvalifikované pracovní síle a na hospodářském růstu.

Doufejme, že takových příkladů, jakým je firma Solartec na poli fotovoltaiky, bude postupně přibývat a Česká republika se stane územím, kde se produkují výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Stejným způsobem, tedy sázkou na vzdělání a hi-tech technologie, se rozhodlo jít po svém vstupu do EU např. Irsko, které bylo kdysi nejchudší zemí Evropy a dnes patří k nejvyspělejším ekonomikám. Nechceme totiž, aby se Česká republika stala díky investičním pobídkám pouze dočasným lákadlem pro investory, kteří z ní dříve nebo později odejdou a zanechají zde jen "montážní haly". Naopak, chceme se stát krajinou, která bude technologie vyvážet a ovoce svého know-how sklízet doma.

Solartec s.r.o.
logo Solartec s.r.o.

Elektřina ze slunce - FOTOVOLTAIKA. Výrobce fotovoltaických solárních článků a fotovoltaických solárních panelů. Poradenství, projektování, montáž a instalace fotovoltaických systémů. Zákaznická řešení. Vývoj aplikací.