Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na oboustranné dorozumívací zařízení ve výtazích

Dále popisované zařízení je jedním z těch, které napomáhají ke zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob, zamezují vzniku panických situací v zastavených výtazích s uživateli.

Normou ČSN EN 81-28 jsou řešeny technické požadavky na oboustranné dorozumívací zařízení. Uvedená norma je vyhlášena jako harmonizovaná ke směrnici na výtahy. Znamená to, že norma stanovuje takové požadavky na provedení dálkové nouzové signalizace, které při jejich dodržení naplňují základní bezpečnostní požadavky stanovené výtahovou směrnicí, resp. nařízením vlády č. 27/2003 Sb.

Norma se vztahuje na výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů a je ji proto nutno používat ve spojení s ČSN EN 81-1/2. Z uvedené souvislosti vyplývá, že nouzová signalizace podle této normy by měla být instalována vždy u osobních výtahů nově uváděných do provozu a dále u výtahů v provozu, u nichž se přistupuje k odstraňování rizik ve smyslu ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011.

Co se očekává od dálkové nouzové signalizace a jaké požadavky před dodavatele nouzové signalizace norma staví lze shrnout následovně.

Provoz

Systém nouzové signalizace dovoluje obousměrné komunikaci umožnit přiměřený kontakt mezi uvězněnými uživateli výtahu a vyprošťovací službou. Zařízení vyprošťovací služby by mělo být stále připraveno poskytnout tuto službu a vyprošťovací služba by měla být schopna odpovědět na každou nouzovou signalizaci.

Je-li k dispozici možnost zásahu na osvobození uživatelů v kteroukoliv denní dobu na požadavek nouzové signalizace, znamená to nepřetržitý provoz.

Jestliže zařízení nevyžaduje pro uživatele nepřetržitý provoz, pak může být záruka vyprošťování omezena na dobu provozu.

Aby se zvýšila bezpečnost vyproštění lidí a snížilo se nebezpečí prodlužování uvěznění, měl by být zvládnut záchranný postup včetně přístupu do budovy, následovaný a zaznamenaný vyprošťovací službou, aby bylo zajištěno, že osvobození bylo úspěšné.

Nouzové signalizace

Zařízení ALARM musí zajistit, že úplná informace nouzové signalizace bude předána až do jejího potvrzení i při provádění údržby. Jestliže vysílání informace se ztratí před svým potvrzením, zpoždění mezi opětovným vysláním musí být sníženo na minimum, které dovoluje přenosová síť.

Pokud to vlastnosti sítě vyžadují a jestliže komunikace je přerušena, zařízení ALARM nesmí být na překážku opakovanému vyslání informace po jejím potvrzení. Systém nouzové signalizace musí umožnit komunikaci servisní služby, pokud nedojde k ukončení nouzové signalizace. Vyslání informace nouzové signalizace přenosovým zařízením se musí uskutečnit bez zpoždění, s výjimkou doby pro prověřování.

Mezi potvrzením a koncem nouzové signalizace se musí každé prověřování vynechat. Jestliže byla komunikace přerušena po potvrzení, nouzová signalizace musí zastavit opětovné samočinné vysílání.

Konec nouzové signalizace

Zařízení musí umožnit poskytnutí údaje ze systému nouzové signalizace vyprošťovací službě, že nouzová signalizace byla vyřešena a že nikdo už není uvězněn.

Konec nouzové signalizace může být oznámen pouze ze zařízení, které patří k nouzové signalizaci. Zařízení k uskutečnění konce nouzové signalizace musí být mimo dosah jakékoliv nepověřené osoby.

Musí se provést opatření, které umožní opětovné nastavení zařízení ALARM.

Nouzové elektrické napájení

V případě vypnutí elektrického napájení nebo při jeho poruše nesmí být zdržována nebo ztracena žádná nouzová signalizace.

Pokud je použito k dobíjení elektrického napájení, musí být k dispozici zařízení pro samočinnou informaci vyprošťovací službě dříve, než je kapacita nižší než kapacita potřebná k funkci systému nouzové signalizace po dobu 1 hodiny.

Informace v kleci výtahů

Vizuální a zvuková signalizace musí informovat cestující, že iniciovaná nouzová signalizace je potvrzena jako skutečná nouzová signalizace.

Prověřování nouzové signalizace

Musí být provedeno opatření k umožnění prověření systému nouzové signalizace, zda je vhodný.

Z tohoto důvodu musí prověření umožnit vyřazení nouzové signalizace, pokud nastane některý z těchto případů:

  • klec je v odjišťovacím pásmu a šachetní dveře jsou úplně otevřeny;
  • klec se pohybuje a dveře se otevírají v následující stanici.

Do činnosti však nesmí být uvedena žádná nouzová signalizace iniciovaná při údržbě a/nebo opravě.

Systém nouzové signalizace musí mít také zařízení, které dovolí, aby vyprošťovací služba mohla vyřadit a znovu nastavit prověřování nouzové signalizace.

Identifikace

Zařízení ALARM musí umožnit vyprošťovací službě alespoň identifikaci zařízení, když se zkouší.

Komunikace

Po spuštění iniciačního zařízení ALARM nesmí být potřebná žádná další činnost uvězněných osob.

Po spuštění nouzové signalizace nesmí mít cestující možnost přerušit obousměrnou komunikaci. Během nouzové signalizace musí mít uživatel vždy možnost ho znovu iniciovat.

 
 
Reklama