Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výtahy s částečně ohrazenou šachtou

Posuzování rizik výtahu umístěného v částečně ohrazené šachtě je velmi ožehavou otázkou. Požadavky na ohrazení nových výtahů jsou zcela jednoznačné. Podle ČSN EN 81-1/2 musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, stropem a podlahou. Pouze v případech, kdy se nepožaduje ochrana před šířením požáru, např. u panoramatických výtahů na galeriích nebo v atriích, u výtahů ve věžích atd., nemusí být šachta úplně ohrazena. Pro tyto případy norma stanoví následující podmínky:

a) výška ohrazení nad plochami, které jsou obvykle osobám přístupné, je dostatečná pokud zabrání:

 • ohrožení osob pohyblivými částmi výtahu a
 • osobám možnost rušení bezpečného provozu výtahu tím, že se mohou dotýkat částí výtahu v šachtě buď přímo, nebo předměty drženými v ruce; výška ohrazení je pokládána za dostačující, je-li podle obrázků 1 a 2, t.j.:

  1. na straně šachetních dveří minimálně 3,5 m,
  2. na ostatních stranách je minimálně 2,5 m a s minimální vodorovnou vzdáleností od pohyblivých částí výtahu 0,5 m; je-li vzdálenost od pohyblivých částí větší než 0,5 m, může být hodnota 2,5 m plynule zmenšena na minimálně 1,1 m při vzdálenosti 2 m; tyto údaje jsou znázorněny na obr. 1 a 2;

b) ohrazení musí být plnostěnné;

c) ohrazení musí být umístěno do 0,15 m od hrany schodiště nebo podesty (viz obr. 1);

d) musí být učiněna opatření, aby bezpečná funkce výtahu nebyla ovlivněna jinými technickými zařízeními;

e) musí být provedena zvláštní bezpečnostní opatření u výtahů vystavených povětrnostním vlivům, např. u výtahů na vnějších fasádách budov.

POZNÁMKA: Zřízení výtahu s částečným ohrazením šachty by mělo být provedeno jen po důkladném posouzení podmínek okolí a místa provozu.


Obrázek 1 - Částečně ohrazená šachta
C = klec
D = vzdálenost k pohyblivým dílům
H = výška ohrazení

Obrázek 2 - Částečně ohrazená šachta, rozměry

Při posuzování stávajících ohrazení šachty podle ČSN 27 4007 z hlediska existujících rizik, za použití ČSN EN 81-80, je situace podstatně složitější. Pokud ČSN EN 81-80 připouští, že stěny ohrazení existujících výtahů (stávajícího ohrazení) mohou být perforované, potom u rozměrů částečně ohrazených šachet již takovouto úlevu neumožňuje a striktně stanoví, že tyto musí odpovídat ČSN EN 81-1/2. Proto u výtahů ohrazených po celé výšce postačuje, aby při identifikaci rizik byly zohledňovány pouze požadavky na materiál použitý na ohrazení. U částečně ohrazených šachet již nestačí posuzovat pouze provedení stěn, ale je nutné se vyrovnat se všemi požadavky včetně výšky ohrazení v závislosti na vzdálenosti pohybujících se částí. Závěr z uvedeného lze shrnout v tom smyslu, že předpisy sice tolerují perforované stěny, nikoliv již požadavky na rozměry ohrazení v závislosti na vzdálenostech ohrazení, resp. pohybujících se částí.

Předpokladem toho, aby perforované stěny mohly být ponechány, resp. byly hodnoceny z hlediska výskytu rizik jako postačující, je jejich provedení podle požadavků ČSN EN 294. Prakticky z toho vyplývá, že:

 • je-li výtah umístěn v částečně ohrazené šachtě, potom ohrazení musí mít minimální výšku v místě čelní stěny 3,5 m, u ostatních stěn 2,5 m; podmínkou pro výšku ohrazení ostatních stěn je, že vzdálenost pohybujících se částí výtahu je větší než 0,5 m od ohrazení,
 • při vzdálenostech pohyblivých částí větších než 0,5 m může být výška ohrazení úměrně snížena až na výšku 1,1 m při vzdálenosti pohyblivých částí 2 m (viz obr. 2),
 • kromě čelní stěny, která musí být plnostěnná, může být ohrazení ostatních stěn z perforovaného materiálu. Vyplývá to z toho, že nelze na jedné straně klást požadavek na co nejmenší vzdálenost okraje podlahy klece od čelní stěny a na druhé straně vyžadovat co největší bezpečnou vzdálenost pohybujících se částí,
 • v případě perforovaného materiálu u ostatních stěn je nutné splnit požadavky na rozměry otvorů podle tabulky 5 ČSN EN 294. Pro čtvercové otvory vychází, že otvory s délkou strany větší než 20 mm, ale menší než 30 mm jsou vyhovující pro vzdálenost pohybujících se částí 550 mm od ohrazení.
 • při vzdálenosti pohybujících se částí menší než 550 mm, nejméně však 120 mm, se za vyhovující považují stěny z perforovaného materiálu se čtvercovými otvory s délkou strany max. 20 mm. V tomto případě však nastupuje požadavek, že ohrazení musí být po celé výšce šachty, nepostačuje již zmíněná výška 2,5 m, která je dostačující pro vzdálenosti pohybujících se částí alespoň 0,5 m od ohrazení.

Pozn.: Tabulka 5 ČSN EN 294: 1993 Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami, je zapracována do technického návodu TN 18

 
 
Reklama