Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotle na biomasu - teorie a schémata (I)

C1. Soustava se směšovacím ventilem

Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek zahrnuje úvod do problematiky, schémata zapojení, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.

Před rozhodnutím použít jako zdroj tepla kotel na biomasu, je nutné mít zajištěný dostatečný přísun paliva. S ohledem na kvalitu dostupného paliva (zemědělské odpady, lesnické odpady, prořezy, cílené pěstění rychle rostoucích dřevin, nákup pelet) je nutné potom zvolit příslušnou technologii kotle, popřípadě zvolit správnou technologii úpravy získaného paliva (štěpkovače, atd.).

Z vypočtené roční spotřeby tepla je třeba určit roční spotřebu paliva a podle toho objemy skladovacích prostorů paliva v závislosti na intervalu jejich zásobování.

V současné době s rozvojem výstavby rodinných domů v uzavřených celcích se naskýtá možnost využití lokální centrální kotelny na biomasu (s výkony kolem 50 až 200 kW) pro vytápění a přípravu teplé vody.

Výhodou tohoto řešení je bezobslužnost dodávky tepla pro zákazníka (srovnatelný komfort s centrálním vytápěním nebo s elektřinou), nižší emise a vyšší účinnost díky kontrolovanému spalování. Pro odběratele také odpadá starost o plánování zásobování palivem.

Nevýhodou je o něco vyšší spotřeba tepla vlivem ztrát v rozvodech a investiční náklady na vybudování dálkových rozvodů a instalací měřičů tepla.

C1. Soustava se směšovacím ventilem

c1. soustava se směšovacím ventilem
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis:

Čidlo hlídá teplotu zpětné vody do kotle. Při poklesu této teploty pod 65 °C trojcestný ventil (termoregulační) přimíchává do zpátečky výstup z kotle a udržuje teplotu zpátečky nad nastavenou hodnotou. Tímto zapojením nedochází ke kondenzaci spalin v kotli, zabrání se tvorbě dehtů a kyselin a zvyšuje se životnost kotle.

Výhody:

omezení tvorby dehtů, kyselin a škodlivých emisí; vysoká životnost kotle a komínu

Nevýhody:

regulace výkonu kotle omezováním přívodu spalovacího vzduchu - provozně nevhodné (dehtování, emise škodlivin - nedokonalé spalování, nutnost čištění, nízká účinnost).

Možnosti využití:

Vhodné pouze tam kde není možné z jakýchkoliv důvodů instalovat akumulační nádoby. Je vhodný také pro otopné soustavy se stálým odběrem tepelné energie; větší objekty s další možnou technologií s odběrem tepla nebo objekty s velkým objemem přípravy TUV (nemocnice, lázně ap.).

Požadavky na instalaci:

Dispozice skladu paliva.

 
 
Reklama