Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuálny stav prípravy Európskej akceptačnej schémy pre stavebné výrobky určené pre styk s pitnou vodou

Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Schéma EAS (Európska akceptačná schéma) bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.


Vstupné informácie týkajúce sa prípravy EAS - Európskej akceptačnej schémy pre stavebné výrobky určené pre styk s pitnou vodou boli v časopise TZB Haustechnik uverejnené v rovnomennom článku v čísle 1/2003. Vo februári 2005 bol zainteresovanou pracovnou skupinou Európskej Komisie (RG CPDW) publikovaný dokument RG CPDW 186 Final, sumarizujúci rozhodnutia a dosiahnuté výsledky práce na konštituovaní uvedenej Európskej akceptačnej schémy. V nasledujúcom príspevku sú uvedené podrobnejšie informácie o aktuálnom stave prípravy EAS.

Úvod

Dokument RG CPDW 186 Final opisuje rozhodnutia a opatrenia, prijaté k rozvíjaniu Európskej akceptačnej schémy pre stavebné výrobky určené pre styk s pitnou vodou (EAS) a presadzuje návrhy pracovnej skupiny RG-CPDW o štruktúre a funkcii EAS. Ide o identifikovanie tých budúcich rozhodnutí a opatrení, ktoré budú potrebné na dokončenie prípravných prác, na schválenie konečného obsahu EAS a pre manažment jej zavedenia. Tento súhrn teda zdôrazňuje hlavné rozhodnutia, ktoré treba prijať.

Návrh EAS bol pripravený na žiadosť Európskej Komisie (ďalej len EK) expertmi nominovanými členskými štátmi v úzkej spolupráci s EK, európskou normalizačnou organizáciou CEN a priemyslom. Cieľom návrhu je položiť základ pre ďalšie kroky prijaté EK pre spoluprácu s členskými štátmi pre zriadenie, zavedenie a zorganizovanie EAS.

Legislatívny základ

Článok 10 Smernice Rady 98/83/EC (smernica o pitnej vode, DWD) žiada od členských štátov "prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby žiadne látky alebo materiály pre nové inštalácie používané pri príprave alebo distribúcii vody určenej pre ľudskú spotrebu alebo nečistoty združené s takýmito látkami alebo materiálmi pre nové inštalácie nezostali vo vode určenej pre ľudskú spotrebu v koncentráciách vyšších ako je nevyhnutné pre účel ich použitia a neobmedzovali či už priamo alebo nepriamo ochranu ľudského zdravia stanovenú v tejto smernici". Tento dokument žiada de facto od členských štátov, aby kontrolovali kvalitu výrobkov v kontakte s pitnou vodou prostredníctvom regulačného systému pre posudzovanie a schválenie týchto výrobkov.

Cieľom Smernice Rady 89/106/EEC (stavebné výrobky, CPD) je dosiahnuť jednotný trh pre stavebné výrobky. CPD stanovuje právny rámec pre označenie CE stavebných výrobkov, ktoré sú spôsobilé na ich určené používanie. Posledná časť článku 10 DWD sa odvoláva na CPD: "Interpretačný dokument a technické špecifikácie podľa článku 3(1) a článku 4(1) Smernice Rady 89/106/EEC musia rešpektovať požiadavky tejto smernice."

Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Bolo to uznané aj na seminári CEN v roku 1994 a malo to za následok odporúčanie pokračovať v normalizačnej práci v existujúcom regulačnom rámci.

Na základe týchto skutočností, EK a štyri členské štáty (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a Holandsko) iniciovali v roku 1998 projektovú štúdiu o harmonizácii štyroch národných schém, ako možný základ pre európsku schému. Výsledok tejto štúdie bol pozitívny. Na základe tejto štúdie a za podpory Stáleho výboru pre výstavbu, sa EK rozhodla iniciovať rozvoj Európskej akceptačnej schémy (EAS).

Rozvoj Schémy EAS

V roku 1999 Komisia založila pracovnú skupinu pre stavebné výrobky v styku s pitnou vodou (RG-CPDW) k procesu rozvoja. Odvtedy sa podarilo realizovať veľa vecí, vrátane týchto:

 • Mandát CEN M136 vydaný v máji 2001
 • Rozhodnutie EK o preukazovaní zhody vydané v máji 2002
 • "EAS on paper", priebežná správa RG-CPDW, vydaná na konzultáciu v novembri 2001
 • Výskumný program EAS na obdobie 2001-2003
 • Oznámenie Komisie, objasňujúce jej vzťah k EAS vydané v roku 2003
 • Vypracované prístupy posudzovania pre organické, kovové a cementitové výrobky (návrh finálnych správ, november 2004)

Princípy EAS a rámec posudzovania výrobkov

Základnými princípmi EAS sú:

 • Vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa
 • Ochrana verejného zdravia založená na vedeckých poznatkoch a rovnocenná možnosť pre všetkých dodávateľov pre uvedenie výrobkov na európsky trh
 • Transparentnosť procesu EAS

Hlavné prvky schémy EAS sú identifikované v dokumente "Návrh EAS" v kontexte stanovenom smernicou CPD. Pre posudzovanie výrobkov je v tomto dokumente opísaný prístup založený na posudzovaní rizika. Detaily sú dané kategorizáciou materiálov a procesom posudzovania navrhovaných materiálov, postavené rámcovo na týchto nasledovných kľúčových komponentoch:

 • Stanovenie úplných informácií o zložení materiálov tvoriacich výrobok

 • Zhoda týchto materiálov s odsúhlasenými zoznamami PL, CL a ACL, kde :

  - zoznam PL sú materiály akceptované pre styk s pitnou vodou
  - zoznam CL špecifikuje obmedzenia, týkajúce sa zloženia a prímesí materiálov
  - zoznam ACL špecifikuje schválené prímesy

 • Počiatočné skúšanie typu výrobku pomocou súboru skúšok použitých ako vhodných pre pokrytie hľadísk ako sú:

  1. organoleptické hľadiská
  2. všeobecná hygiena
  3. toxické látky
  4. zvýšenie mikrobiálneho rastu

Dokument "Návrh EAS" preveruje začlenenie týchto komponentov do procesu skúšania výrobkov, vyrobených z rôznych druhov materiálu. Pre rôzne typy uvažovaných stavebných výrobkov sú pre proces skúšania popísané postupy posudzovania materiálov. V tejto súvislosti sú tu preskúmané sporné body skúšobného procesu. Kvôli názornosti je ako súčasť tohto príspevku v samostatnej tabuľke uvedená schéma EAS v štruktúre "Krok za krokom", ktorá výstižne popisuje jednotlivé časti postupu preukazovania zhody stavebného výrobku, určeného pre styk s pitnou vodou.

Európska akceptačná schéma (EAS) Krok za krokom

Preukazovanie zhody

KROK KTO REGULAČNÉ DOKUMENTY
EAS A NORMY CEN
POZNÁMKY
1. Prihláška, úplný popis výrobku, informácie o výrobnom procese, výsledky iných typových skúšok (nie EAS) Výrobca Príručka výrobcu pre schému EAS Harmonizované výrobkové normy Ak nie je k dispozícii výrobková norma, príprava normy bude pracovnou agendou CEN alebo EOTA
2. Podrobná previerka prihlášky Notifikovaný certifikačný orgán Certifikačný manuál EAS Prijatie prihlášky je podmienené úplnosťou informácií
3. Preverenie zhody so zoznamami PL, CL alebo ACL používanými v rámci schémy EAS Notifikovaný certifikačný orgán Zoznamy PL, CL a ACL ako časti schémy EAS Ak je dosiahnutá plná zhoda, nasleduje krok 4. Ak nie, výrobca sa obráti na administratívnu jednotku EAS, aby zahájila hodnotiaci proces pre doplnenie novej látky, zmesi alebo prímesy do zoznamov PL, CL alebo ACL
4. Predcertifikačný audit systému vnútropodnikovej kontroly a odobratie vzoriek pre typové skúšanie podľa EAS Inšpekčný orgán v rámci zodpovednosti notifikovaného certifikačného orgánu Certifikačný manuál EAS Výrobcovi môže zlyhať systém kvality výroby. V takom prípade nie je certifikácia možná
5. Stanovenie obsahu protokolu pre skúšanie podľa EAS Notifikovaný certifikačný orgán Certifikačný manuál EAS Skúšobný protokol je závislý na výrobku a riadi sa podľa certifikačného manuálu
6. Typové skúšanie podľa EAS Skúšobné laboratórium v rámci zodpovednosti notifikovaného certifikačného orgánu Normy pre skúšanie - EN  
7. Protokol o výsledkoch skúšok Skúšobné laboratórium Certifikačný manuál EAS Protokol predložený prihlasovateľovi a notifikovanému certifikačnému orgánu
8. Hodnotenie výsledkov skúšok. Porovnanie s akceptačnými hodnotami (limitmi) Notifikovaný certifikačný orgán Certifikačný manuál EAS a zoznam akceptačných hodnôt (limitov) pre EAS Ak výrobok nevyhovel, je to oznámené všetkým notifikovaným certifikačným orgánom a riadiacemu výboru EAS. Nepripúšťa sa opakovaná prihláška výrobku
9. Certifikácia výrobku, jeho označenie CE značkou, s logom EAS. Zmluva o následnom certifikačnom audite Notifikovaný certifikačný orgán Certifikačný manuál EAS a harmonizované EN Publikácia vydaného certifikátu a doplnenie tohto výrobku do zoznamu schválených výrobkov
10. Následný certifikančný audit (kontrolný audit) Notifikovaný certifikačný orgán, inšpekčný orgán a skúšobné laboratórium Certifikačný manuál EAS Ak výrobok nevyhovel kontrolnému auditu: ukončí sa platnosť certifikátu a táto skutočnosť sa oznámi

Manažment EAS

To aby EAS efektívne fungovala ako jednotná schéma si v určitých bodoch vyžaduje intervenciu na európskej úrovni. Bude to zahŕňať:

 • udržiavanie a priebežné rozvíjanie schémy
 • poskytnutie informácií o EAS užívateľom a výrobcom
 • udržiavanie a aktualizácia zoznamu PL, CL a ACL
 • aktualizácia skúšobných metód a technických špecifikácií
 • posudzovanie otázok kladených certifikačnými orgánmi
 • udržiavanie databáz schválených výrobkov
 • monitoring trvalého a efektívneho realizovania schémy

Boli vytvorené návrhy pre manažovanie a operatívne opatrenia a boli špecifikované požiadavky na zdroje. Avšak bez toho, aby boli k dispozícii úplné detaily schémy EAS, nie je možné odhadnúť v akomkoľvek stupni presnosti náklady, ktoré vyvolá prevádzkovanie EAS. Návrh EAS identifikuje rôzne typy a úrovne nákladov, ktoré vzniknú a načrtáva pravdepodobné zmeny vo vývoji nákladov, ktoré by mali postupne klesať.

Jeden z výstupov dokumentu "Návrh EAS" je ten, že je potrebné zmeniť smernicu EU č. 98/83/EC o pitnej vode, aby sa vytvoril právny základ pre fungovanie schémy EAS vo väzbe na existujúci právny základ pre označenie stavebných výrobkov značkou CE, vykonávaným podľa smernice o stavebných výrobkoch.

Následné opatrenia

V budúcnosti sú vyžadované ďalšie opatrenia, aby boli úplne špecifikované a odsúhlasené metódy pre implementáciu a prevádzkovanie schémy EAS. Budúce úlohy teda zahŕňajú:

 • Doplnenie chýbajúcich častí postupov posudzovania výrobkov podskupinami RG-CPDW
 • Doplnenie skúšobných metód pripravovaných CEN-om (a nadväzujúceho výskumu financovaného EK) a harmonizovaných výrobkových noriem
 • Príprava manuálov schémy EAS, ktoré budú detailne špecifikovať spôsob fungovania schémy pre všetkých účastníkov
 • Notifikácia certifikačných a skúšobných orgánov a ustanovenie Fóra notifikujúcich orgánov s cieľom podporovať vysoký štandart rutinnej praxe
 • Ustanovenie riadiacich a organizačných opatrení
 • Zavedenie revidovaných právnych a regulačných režimov ako na európskej tak aj na úrovni členských štátov EÚ
 • Návrh prechodných opatrení pre prechod od existujúcich národných schvaľovacích systémov k schéme EAS
 • Poskytovanie informácií

Kľúčové rozhodnutia sú identifikované, z nich najdôležitejšie bude stanovenie (prostredníctvom Rozhodnutia EK) akceptačných hodnôt a určenie prechodného programu, aby sa umožnil prerod existujúcich schválených výrobkov do schémy EAS z praktického a ekonomického hľadiska.
Uznáva sa dôležitosť priebežného informovania všetkých zainteresovaných strán počas celého procesu vývoja a implementácie schémy EAS.

Závery

Pri príprave schémy EAS bola pracovnou skupinou RG-CPDW vykonaná rozsiahla práca a v tejto súvislosti bola odsúhlasená základňa pre postup posudzovania výrobkov. V rámci pracovnej skupiny RG-CPDW bola dosiahnutá dohoda ohľadne štruktúry EAS, priemysel a únia vodárenských asociácií krajín EÚ (Eureau) podporujú navrhovanú schému EAS, v EÚ teda sú k dispozícii adekvátne odborné znalosti, aby mohla schéma EAS fungovať.
Schéma EAS bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.
Charakter schémy si bude vyžadovať ustanovenie riadiacich, technických a administratívnych štruktúr na európskej úrovni. Teraz je na všetkých zainteresovaných stranách vykonať nevyhnutné kroky pre dokončenie vývoja schémy EAS a to menovite:

 • pre EK - pripraviť na základe tohto dokumentu zmeny v smernici EÚ o pitnej vode a Rozhodnutia EK, potrebné na ustanovenie nevyhnutného právneho rámca na vytvorenie základne pre prevádzku EAS a urobiť zodpovedajúce opatrenia pre zavedenie schémy EAS.
 • pre členské štáty EÚ - pokračovať v spoločnej práci na vývoji a implementácii EAS a pripraviť rozhodovací proces na národnej ako i na úrovni EÚ.
 • pre CEN - pokračovať v práci na tvorbe harmonizovaných technických noriem.
 • pre notifikované certifikačné orgány ustanovené členskými štátmi - vykonávať certifikáciu stavebných výrobkov určených pre styk s pitnou vodou podľa smernice EÚ o stavebných výrobkoch a podľa požiadaviek schémy EAS, spolupracovať v rámci skupiny notifikovaných orgánov a pripraviť príručku pre certifikáciu.

Literatúra

 1. EAS - The European Acceptance Scheme for Construction Products in contact with Drinking Water. Proposal of the Regulators Group on Construction Products in Contact with Drinking Water. RG-CPDW 186 Final, February 2005.
 2. Smernica Rady č. 89/106/EEC týkajúca sa stavebných výrobkov v znení zmien podľa smernice Rady č. 93/68/EEC; Official Journal of the EC - L40, 11.2.1989.
 3. Smernica Rady č. 98/83/EC o kvalite vody, určenej na ľudskú spotrebu; Official Journal of EC - L330, 5.12.1998.
 
 
Reklama