Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hodnocení energetické náročnosti budovy pomocí programů firmy PROTECH

Soubor programů je průběžně vyvíjen a aktualizován zejména z hlediska vývoje legislativy a potřeby praxe. Rozšíření souboru programů o nový výpočtový modul Stabilita a zisky podporuje zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy.

V současné době lze soubor programů rozčlenit na následující tématické okruhy:

A) Tepelné ztráty a hodnocení energetické náročnosti budov
B) Návrh hydraulických okruhů a jejich vyregulování (otopné soustavy, podlahové vytápění, rozvody vody včetně cirkulace)
C) Kotelny (větrání kotelen, návrh komínů, výpočet emisí, posouzení možnosti umístění spotřebičů plynů)
D) Honoráře (tvorba nabídkových cen za projektové práce a inženýrské činnosti podle systému UNIKA i podle metodiky ČKAIT)

Hodnocení energetické náročnosti budov podporují programy TOB, TZ a modul Stabilita a zisky.


Program TOB
Je určen k hodnocení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540:2004 Tepelná ochrana budov a umožňuje provést tyto výpočty:
 • tepelný odpor a součinitel prostupu tepla.
 • průběh kondenzace ve stavební konstrukci a roční bilance kondenzace vodních par.
 • pokles dotykové teploty podlahových konstrukcí.
 • hodnocení konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou.
Práce s programem je podporována katalogem stavebních materiálů. Katalog obsahuje položky z ČSN 73 0540-3:2002 a údaje fyzikálních veličin řady výrobků používaných na obvodové a střešní pláště.


Program TZ
Podle řady ČSN, vyhlášek a metodických pokynů umožňuje následující výpočty:
 • výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění podle ČSN 06 0210. Je možné ho provádět po místnostech nebo obálkovou metodou.
 • součinitele prostupu konstrukcí lze zadávat do úlohy z klávesnice, vybírat z katalogu nebo přímo zadávat s využitím dialogových oken programu TOB.
 • výpočet rozdělení tepelných ztrát mezi jednotlivé konstrukce.
 • připravuje se modul pro výpočet podle ČSN EN 12831:2005 - Výpočet tepelného výkonu.
Podle dalších závazných nebo doporučených předpisů provádí program TZ tyto výpočty:
 • výpočet potřeby energie na vytápění podle metodiky ČEA.
 • výpočet potřeby tepla na ohřev TUV podle ČSN 06 0310:2001.
 • výpočet potřeby paliva na vytápění a ohřev TUV.
 • rozdělení potřeby energie a paliva na jednotlivé měsíce otopného období.
 • výpočet a tisk dokumentu Energetický štítek budovy podle ČSN 73 0540:2004 a podle vyhlášky 291/2001 Sb.
 • výpočet a tisk dokumentu Energetický průkaz budovy podle vyhlášky 291/2001 Sb.
S podporou rozsáhlé databáze otopných těles lze do místností navrhnout:
 • otopná tělesa nebo akumulační kamna.
 • pro vybranou skupinu místností navrhnout akumulační elektrokotelny.
Průběžně jsou upravovány tiskové výstupy a program je aktualizován v návaznosti na Metodické pokyny vydávané MŽP, které předepisuje požadavky na náležitosti k žádostem o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Spolupráce s CAD systémy
Kromě standardního zadávání všech údajů z klávesnice je průběžně rozšiřována spolupráce s různými CAD systémy. Zde se vyskytuje široká paleta možností od přebírání jednotlivých rozměrů místností až po předání všech údajů o celém objektu jediným stisknutím tlačítka. Způsob předání dat závisí převážně na možnostech CAD systému a možnostech distributora CAD systému provádět potřebné úpravy.

V současné době jsou k dispozici následující možnosti:
 • přímé předání všech údajů o rozměrech jednotlivých místností a jejich konstrukcí umožňuje spolupráce s programem PITCAD, který v ČR nabízí firma PITSOFT Ostrava. Všechny údaje o nakreslených místnostech jsou předány jedním příkazem.
 • podpora ze strany programu CADKON TZB 2D firmy AB Studio Praha. Při zadávání jednotlivých rozměrů konstrukcí obklopujících místnost lze jednotlivé údaje z výkresu snímat kliknutím.
 • novinkou v nabídce firmy PROTECH je dodávka podpůrného programu pro přebírání rozměrů konstrukcí z výkresů zobrazených v ACAD R14 a vyšších verzích. Připravuje se podpora pro LT verze.
Pokud to CAD systém umožňuje, pokračuje spolupráce i v oblasti schémat a výpočtu otopných soustav.


Modul Stabilita a zisky
Rozšiřuje možnosti programu TZ o:
 • určení průběhu poklesu teploty po ukončení vytápění (zimní stabilita místnosti)
 • určení vzestupu teploty v místnosti v letním období (letní stabilita místnosti)
 • výpočet tepelných zisků zasklenými plochami obvodového pláště v topném období podle ČSN 73 0542:1995

Popis postupu při vyhodnocení energetické náročnosti budovy
 1. S využitím spolupráce programu TZ a programu TOB zadáme do úlohy potřebné konstrukce tvořící plášť. U každé konstrukce lze zadat dvě varianty skladby, u výplní též různé rozměry a součinitele prostupu tepla.
 2. Z nabídky vybereme položku Energetický štítek a ze zadaných konstrukcí sestavíme plášť budovy. Zadáme objem a povrch budovy.
 3. Program vypočítá a vyhodnotí všechny energetické ukazatele stanovené vyhláškou 291/2001 Sb. a ČSN 73 0540:2004. Přepínač variant zobrazí výsledky pro různé varianty konstrukcí.
 4. Pokud jsou použity stavební konstrukce s tepelnětechnickými vlastnostmi podle platných předpisů a objekt po tomto výpočtu nevyhovuje (což je velice častý případ), je ještě možné v souladu s vyhláškou 291/2001 Sb. provést výpočet tepelných zisků z oslunění, podle platných norem.
 5. K tomuto výpočtu lze použít modul Stabilita a zisky, který umožňuje výpočet tepelných zisků zasklenými plochami obvodového pláště v topném období podle ČSN 73 0542:1995.

Tepelné zisky zasklenými plochami obvodového pláště v topném období
Výpočet je prováděn podle ČSN 73 0542:1995 - Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov. Tento výpočet umožňuje vyhodnotit vliv různých druhů použitých skel, velikosti zasklené plochy a orientace zasklených ploch vůči světovým stranám na hodnotu ev měrné spotřeby tepelné energie za otopné období vypočítané podle vyhlášky 291/2001 Sb. Na základě těchto výpočtů lze provést návrh úpravy zasklených ploch tak, aby byla snížena výsledná hodnota ev, a tím dosáhnout lepšího hodnocení objektu ukazatelem stupně energetické náročnosti SEN.

Při zadávání jednotlivých prosklených ploch a jejich orientace vůči světovým stranám je třeba zkontrolovat, zda v otopném období nebude uvažovaná zasklená plocha zastíněna vůči slunci okolní zástavbou. V případě trvalého zastínění by měla být této ploše přiřazena orientace na sever. U zasklených ploch orientovaných na sever je roční hodnota globálního slunečního záření tvořena jen difúzní složkou globálního slunečního záření. Zohledněním zastínění posuzované plochy v průběhu otopné sezóny nemůže dojít k nadhodnocení tepelných zisků zasklenými plochami.

Další informace o souboru programů firmy PROTECH lze nalézt na www.protech.cz.
Vaše případné dotazy zodpovíme telefonicky na čísle 487 727 254 nebo e-mailem na adrese protech@protech.cz.

 
 
Reklama