Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla - dotace a DPH

Objekt zateplený podle podmínek SFŽP má tak malou spotřebu energie, že špičkové tepelné čerpadlo, které sníží již tak malou spotřebu třeba o 80%, ušetří tak málo provozních nákladů na vytápění, že se za dobu své životnosti nezaplatí. Naskýtá se otázka, proč byla tak nelogicky postavena pravidla a čemu měla sloužit.

Dotace na tepelná čerpadla se míjejí účinkem
Vývoj dotací na tepelná čerpadla ze Státního fondu životního prostředí v letech 2003 a 2004 se vlivem naprosto nevhodně nastavených kritérií odrazil v počtu podaných žádosti a poskytnutí dotací. V paměti máme ještě kontrolu auditů a vlastních realizací z konce roku 2003 a začátkem roku 2004 se zjištěnými nedostatky. I když kontrolu prováděli odborníci, dá se jen odhadovat, kolik úsilí a finančních nákladů kontroly stály.

Otázkou je - bylo to nutné? Nemyslím tím provádění kontroly s hospodařením dotací, to musí být v souladu se schválenými pravidly, ale moje otázka je směrována ke koncepci podmínek pro přiznání dotací.

Pokud si je pozorně přečteme, pak požadavek na extrémní zateplení objektů, na něž by mohla být dána dotace na tepelné čerpadlo, se ukáže jako nesmyslný. Objekt provedený podle požadavků, tj. zjednodušeně řečeno zateplený o 40% více (v roce 2003) nebo o 25% více (v roce 2004) proti normové hodnotě, se výrazně prodraží. Zcela jistě o více než 100 000 korun, což je maximální výše dotace. Navíc takto provedená "termoska" má tak malou spotřebu energie, že špičkové tepelné čerpadlo, které sníží již tak malou spotřebu třeba o 80%, ušetří tak málo provozních nákladů na vytápění, že se za dobu své životnosti nezaplatí.

Naskýtá se otázka, proč byla tak nelogicky postavena pravidla a čemu měla sloužit? Nemyslím si, že účelem bylo zastavit dotace na podporu instalací tepelných čerpadel.

Obecně je podpora tepelným čerpadlům ze strany Ministerstva životního prostředí deklarována, ale nějak nekontrolovaně vznikl "paskvil", který se bohužel podařilo schválit a oficiálně vydat. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat a ve snaze dostat se k dotačním penězům byly "upraveny" energetické audity přiložené k žádostem o dotace. Bylo to však nutné? Podvádět se nesmí, ale celý problém vznikl při zpracování prováděcích směrnic.

Iniciativa Asociace pro využití tepelných čerpadel
Asociace pro využití tepelných čerpadel hned od počátku upozorňovala na "na hlavu" postavená kritéria. Situace pro rok 2004 se sice proti roku 2003 maličko zlepšila, ale bez praktického významu. S vědomím, že to tak dál jít nemůže, iniciovala Asociace ještě ve stádiu příprav dotačních podmínek pro rok 2005 schůzku Ministerstva životního prostředí, Českého ekologického ústavu, zpracovatele "Směrnice" a Státního fondu životního prostředí, aby byly vypracovány podstatné změny v dotační politice, která přispěje k oživení v oblasti podpory instalací.

Asociace předložila vypracované koncepce, jejíž hlavní podmínkou z hlediska stavebního hodnocení je, aby objekty vyhovovaly platným normám, aby instalované tepelné čerpadlo mělo náležitá schválení a dosahovalo normované parametry a neobsahovalo škodlivá chladiva. Koncepce dále navrhuje zrušení povinnosti dodání energetického auditu, protože stejně nic neřeší a jen situaci komplikuje a stojí peníze.

Předurčí nám sazba DPH zda tepelná čerpadla nebo raději kotel?
Bohužel neradostně se vyvíjí jednání ohledně DPH na tepelná čerpadla. V minulých dnech po několika jednáních a argumentacích dostala Asociace pro využití tepelných čerpadel od pana ministra financí dopis, v němž potvrzuje, že vše, co je mimo ohraničení stěn rodinného domu, podléhá dani z přidané hodnoty ve výši 19%, co je uvnitř, patří pod sníženou sazbu ve výši 5%. Toto rozhodnutí pro nás postrádá jakoukoliv logiku, protože technicky nelze jednotlivé funkční části tepelných čerpadel od sebe oddělit. To také platí o finančním rozdělení, ale zákon o DPH je zákon. Docela si dovedu představit, jak se budou hledat různé kličky jak tuto legislativní normu obejít. Proč jedno zařízení, které je stejné jako druhé, plní stejnou funkci a jen proto, že je pod střechou, je o 14% levnější než to, které musí z technických důvodů mít svou část mimo dům, musí být prostě dražší.

Paradoxem se pak stává, že i ten nejhorší kotel na spalování bůhví čeho je zatížen DPH ve výši 5%, ale vysoce ekologická zařízení, kterými bezesporu tepelná čerpadla jsou, mají DPH 19%.


K PROBLEMATICE DPH PRO TEPELNÁ ČERPADLA
STANOVISKO MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Zákon o DPH vymezuje, že sníženou sazbu DPH je možno uplatnit za vymezených podmínek pouze u bytových a rodinných domů a bytů. Tedy u těchto objektů jako takových, což bylo zakotveno do kriteria, že rozhodující je půdorys objektu. Pokud je určité zařízení vně domu, nelze sníženou sazbu daně uplatnit. Upřímně řečeno, najít jiné bezproblémové kriterium je v podstatě nemožné - měl by jím snad být objekt i s okolím? - jak velkým? Měla by snad snížené sazbě daně podléhat zařízení, která přesahují půdorys objektu? A pokud tak - např. v případě rozvodných sítí - až k vodárně či elektrárně atd.? I tak by pak vždy mohla být zařízení, která by byla za vymezenou hranicí. Proto bylo kriterium půdorysu objektu zvoleno jako nejjednoznačnější z možných.

Dovolávání se ekologických aspektů je naprosto irelevantní - DPH je (měla by být) neutrální daní a Šestá směrnice obecně nezná zvýhodňování určitého zboží nebo služeb z ekologických důvodů.

Stanovisko k sazbě daně u tepelných čerpadel vychází z ustanovení § 47 a 48 zákona o DPH. Z ustanovení § 47 odst. 5 vyplývá, že se u stavebních prací uplatní základní sazba daně. Výjimka je uvedena v ustanovení § 48 zákona o DPH, kde je definována bytová výstavba, u které lze uplatnit sníženou sazbu daně.

Vzhledem k tomu, že je bytová výstavba definována podle poměru podlahové plochy určené pro bydlení k podlahové ploše určené pro nebytové účely, vychází další výklad z toho, že se u dodání všech ostatních staveb, které poměrem podlahových ploch nesplňují podmínky bytové výstavby, uplatní základní sazba daně. Ustanovení § 48 odst. 2 zákona o DPH umožňuje u staveb, které odpovídají definici bytové výstavby, uplatnit u konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, sníženou sazbu daně.

Z výše uvedeného vyplývá, že sníženou sazbu daně lze u konstrukcí, strojů a zařízení uplatnit výhradně tehdy, pokud jsou tyto konstrukce, stroje a zařízení zabudovány nebo zamontovány do staveb, které poměrem podlahové plochy splňují podmínky pro bytovou výstavbu.

U tepelného čerpadla jsou tyto podmínky splněny pouze u té části čerpadla, která je zabudovaná do stavby, splňující podmínky bytové výstavby. U části čerpadla, která se nachází mimo stavby určené pro bytové účely, se uplatní základní sazba daně.

Mgr. Marek Zeman
vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí
Ministerstvo financí ČR

 
 
Reklama