Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet skutečného rozdělení teplonosné látky v dvoutrubkové soustavě

Program DIMOSW na návrh dvoutrubkových otopných soustav představila firma PROTECH před rokem. Ve spolupráci s několika sty uživateli doznal program v průběhu uplynulého roku bouřlivý vývoj. Nově vyvinutý výpočtový modul, který firma PROTECH nabízí jako nadstavbu k programu DIMOSW, umožňuje jak výpočet rozdělení toku teplonosné látky, tak výpočet některých modelových provozních stavů, které nastávají na otopné soustavě v průběhu otopné sezóny.

Na firemních dnech firem PROTECH a ARNEMA bude představen výpočtový modul k programu DIMOSW firmy PROTECH, který umožňuje modelovat některé provozní stavy otopné soustavy a vypočítat skutečné rozdělení teplonosné látky v dvoutrubkové otopné soustavě.

Program DIMOSW na návrh dvoutrubkových otopných soustav představila firma PROTECH před rokem. Při vývoji Windows verze programu DIMOS na návrh otopných soustav byly využity zkušenosti s prací s DOS verzí programů DIMOS a GDS. Ve spolupráci s několika sty uživateli doznal program v průběhu uplynulého roku bouřlivý vývoj.

Program DIMOSW lze charakterizovat těmito znaky:

  • každý spotřebič (otopné těleso, VZT jednotka, smyčka podlahového vytápění atp.) může mít svůj vlastní, uživatelsky nastavitelný teplotní spád
  • posuzovaná dvoutrubková hydraulická soustava může obsahovat spotřebiče typu otopné těleso, chladicí nebo otopná VZT jednotka, celý objekt (při výpočtech venkovních soustav CZT) nebo smyčku podlahového vytápění (ty lze navrhnout ve spolupráci s programem PODLAHY)
  • jednotlivé větve soustavy mohou mít na počátku větve různou výpočtovou teplotu teplonosné látky. Teplota teplonosné látky na zpátečce větve je hodnota dopočítaná pomocí směšovací rovnice a teplotních spádů jednotlivých spotřebičů větve
  • ke každé větvi lze přiřadit objekt paty větve. Při zadávání pat větví má uživatel k dispozici výběr z cca dvaceti nejběžnějších zapojení používaných v otopných a chladicích soustavách. Rozšíření o další zapojení je dáno potřebou praxe a zaváděním nových typů regulátorů.

Zavedení objektu paty větve (viz obr. 1 a obr. 2) vytvořilo podmínky k tomu, aby bylo možné pomocí programu navrhnout vyvážení otopných těles, vyvážení jednotlivých větví, návrh regulátorů diferenčního tlaku, návrh regulačních dvou a třícestných ventilů s kontrolou autority těchto ventilů a návrh čerpadel jak pro jednotlivé podřízené větve otopné (chladicí) soustavy, tak případná čerpadla na patě celé soustavy.


Obr. 1: Soustava s patami 11 až 24


Obr. 2: Soustava s hydraulickým rozdělovačem

Výše uvedené základní výpočty jsou prováděny standardním postupem. Z požadavku na přenášený výkon a ze zadané hodnoty teplotního spádu jednotlivých spotřebičů je vypočítán hmotnostní průtok teplonosné látky v jednotlivých úsecích soustavy. Na základě průtoku jsou navrženy průměry trubek. K zajištění dosažení požadovaného průtoku je proveden návrh nastavení vyvažovacích ventilů u jednotlivých spotřebičů, vyvažovacích ventilů na patách větví a potřebný pracovní bod čerpadla.

Skutečný průtok soustavou je závislý na tom, jak se skutečná hodnota kv vyvažovacích prvků (prakticky a technicky nastavitelná na použitém ventilu) liší od požadované hodnoty kv a na skutečném dispozičním tlaku na vstupu do posuzované soustavy.

Nově vyvinutý výpočtový modul, který firma PROTECH nabízí jako nadstavbu k programu DIMOSW, umožňuje jak výpočet rozdělení toku teplonosné látky, tak výpočet některých modelových provozních stavů, které nastávají na otopné soustavě v průběhu otopné sezóny.

Výpočtový modul umožňuje tyto výpočty:

  • výpočet změny potřebného dispozičního tlaku a hmotnostního průtoku na patě objektu v závislosti na uzavírání termostatických ventilů otopných těles na větvích umístěných např. na jižní fasádě
  • výpočet změny dispozičního tlaku pro regulační prvky jednotlivých otopných těles vlivem změny teploty teplonosné látky, která vyvolá změnu samotížného vztlaku
  • výpočet skutečného rozdělení průtoku teplonosné látky. Na základě nastavení ventilů v okruhu jednotlivých těles (nastavení ventilů ze základního výpočtu, nebo zadané uživatelem) a dispozičního tlaku (ze základního výpočtu, nebo zadané uživatelem) je vypočítán průtok teplonosné látky v jednotlivých spotřebičích a na větvi celkem
  • návrh L a U kompenzátorů pro vybranou množinu úseků větve

Pomocí nového matematického aparátu, kterým disponuje modul k programu DIMOSW, lze provádět řadu dalších výpočtů a posouzení hydraulických okruhů. Jejich postupné zavádění závisí na potřebách praxe a požadavcích uživatelů.

Grafická podpora zadání hydraulické soustavy do programu DIMOSW

Program DIMOSW umožňuje načtení úloh pořízených pomocí DOS verze programu GDS a pokračovat v návrhu soustavy pomocí programu DIMOSW.

Program GDS bude v průběhu roku 2004 nahrazen grafickým editorem pro zakreslení otopné soustavy. Výpočet této soustavy bude prováděn programem DIMOSW, se kterým bude připravovaný grafický editor spolupracovat.

Program DIMOSW je upraven pro načtení otopné soustavy zakreslené pomocí programu CADKON/TZB 2D. O této problematice bude na firemních dnech hovořit Ing. Marek Mašek z firmy AB Studio Praha. S ohledem na kapacitní možnosti pracovníků firmy PROTECH bude spolupráce těchto dvou programů dokončena a odladěna v průběhu měsíce dubna 2004. Firma PROTECH bude na vyžádání zasílat takto doplněný program bezplatně.

Firemní dny firmy PROTECH a ARNEMA

Na firemních dnech bude proveden výklad práce s programem PODLAHY, který je určen na návrh teplovodního podlahového vytápění. Program umožňuje návrh jednotlivých smyček a otopných těles, jejich připojení na bytový rozdělovač a návrh nastavení ventilů.
Při spolupráci s programem DIMOSW lze jednotlivé bytové rozdělovače propojovat do větších celků, kde jednotlivé větve mohou mít různé vstupní teploty teplonosné látky.

V části věnované programu DIMOS bude proveden výklad zásad při zadávání soustav a jejich jednotlivých větví.

Dále bude předveden a vysvětlen postup práce při výpočtu skutečného rozdělení průtoků v soustavě a různé praktické aplikace tohoto výpočtu.

Část výkladu bude též věnována programu TZW, kde jsou průběžně prováděny úpravy dle požadavků uživatelů.

Ing. Marek Mašek seznámí účastníky s možnostmi programu CADKON/TZB 2D a spoluprací tohoto programu s programem TZW a nově připravovaném propojení na program DIMOSW.

termíny firemních dnů a on-line přihláška

CD s popsanými novinkami bude k dispozici od 10.04.2004.