Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

O novém harmonizačním dokumentu před jeho zavedením do tuzemské praxe

HD 384.7.711 a IEC 60364-7-711: Elektrické instalace budov Část 7:
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 711:
Výstavy, přehlídky a stánky

Vrámci činnosti technické komise TC 64 byla v roce 1998 vypracována mezinárodní norma IEC 60364-7-711: Elektrické instalace budov Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 711: Výstavy, přehlídky a stánky. Tuto normu s modifikacemi převzal CENELEC a zpracoval ji jako návrh HD 384.7.711 S1. Tento návrh je v současné době v závěrečných stádiích schvalování, takže bude s ohledem na členství ČR v CENELEC zaveden i do tuzemské praxe jako ČSN 33 2000-7-711. Nejdůležitější odchylky HD od původní IEC jsou v tomto článku označeny kurzívou.

Tato norma, tak jako i ostatní oddíly části 7, navazuje a doplňuje části 1 až 6 ČSN 33 2000 pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení), především z hlediska ochrany uživatelů.
Norma obsahuje články, přesně definující, co se v jejím rámci považuje za:

  • výstavu,
  • přehlídku,
  • stánek,
  • provizorní stavbu ve smyslu této normy,
  • provizorní elektrickou instalaci ve smyslu této normy,
  • zdroj pro provizorní elektrické instalace.

Základní postuláty
Pro jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací při výstavách, přehlídkách a na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V.

Původní norma IEC ještě navíc oproti HD uvádí podmínky pro místa s vystavovanými zvířaty - zde se předepisuje maximální efektivní hodnota napětí UL pro AC = 25 V, pro DC bez zvlnění 60 V a maximální doba odpojení je stanovena IEC 60364-4-481, tabulka 48A.

Zdůrazněna je i nutnost respektování vnějších vlivů, které vyplývají z podmínek umístění dočasně zřízené elektrické instalace, např. přítomnost vody, mechanického pnutí atd.
Z hlediska bezpečnosti je kladen požadavek, aby všude tam, kde je systém uzemnění sítě TN, byla provedena instalace TN-S.

Doplňkové uzemňovací spojení
Pokud konstrukce vozidla, vagónu, karavanu nebo kontejneru nezajišťuje stálé, spolehlivé vodivé spojení, musí být vnější vodivé části jejich konstrukce spojeny s ochranným vodičem instalace na více než jednom místě, podle konstrukce. Jmenovitý průřez měděného vodiče užitého pro tento účel nesmí být menší než 4 mm2.

Pokud bylo vozidlo, vagón, karavan nebo kontejner vyroben z izolačního materiálu, neužijí se tyto požadavky na jeho kovové části, které nemohou být pod napětím ani nedopatřením.

Ochrana proti tepelným vlivům
V případě užití SELV nebo PELV musí být ochrana zajištěna izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500 po dobu 1 minuty, nebo ohrazením či kryty poskytujícími stupeň ochrany krytem nejméně IP 4X nebo IP XXD.

Pro možnost odpojování platí, že každá samostatná provizorní konstrukce jako vozidlo, stánek nebo jednotka určená k používání jedním určitým uživatelem a každý distribuční obvod napájející venkovní instalace musí být zajištěn svým vlastním snadno přístupným a jasně rozpoznatelným odpojovacím přístrojem. Tento odpojovací přístroj musí být vybrán a použit v souladu s IEC 60364-5-537, článkem 537.2. Užijí se spínače, odpojovače, hlídače zbytkového proudu atd., které jsou pro odpojování považovány za vhodné odpovídajícím IEC standardem.

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí, že ochrana nevodivým okolím (viz ČSN 33 2000-4-41 článek 413.3) a ochrana neuzemněným místním pospojováním (viz ČSN 33 2000-4-41 článek 413.4) není dovolena.

Původní norma IEC ještě dále (navíc) oproti HD uvádí podmínky pro místa s vystavovanými zvířaty - v místech užívaných pro zvířata musí pospojování spojit všechny neživé části a ostatní vodivé části, kterých se lze dotknout současně, s ochranným vodičem. Pokud je elektrické vedení v podlaze, musí být jeho ochranný vodič připojen na místní doplňkové pospojování.

Výběr ochranných opatření v závislosti na vnějších vlivech z důvodu ochrany před vznikem požáru - samočinné odpojení napájecích kabelů, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů, musí být zajištěno u zdroje zařízením omezujícím zbytkový proud, zbytkový proud nesmí překročit 300 mA. (Původní IEC požadovala 500 mA).

Tato zařízení musí poskytovat prodlevu při vybavení v souladu s IEC 60947-2, nebo být typu S v souladu s IEC 61008-1 nebo IEC 61009-1 pro proudové chrániče chránící konečné obvody.

POZNÁMKA - Doporučení k dodatečným ochranným opatřením souvisí se zvýšeným rizikem poškození kabelů v provizorních prostorách.

Všechny zásuvkové obvody do 32 A a všechny konečné obvody, kromě obvodů určených pro nouzové osvětlení, mají být chráněny proudovým chráničem s vypínacím poruchovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.
Z důvodu ochrany proti požáru musí být motory, které jsou ovládány automaticky nebo na dálku a které nejsou nepřetržitě pod dohledem, vybaveny chrániči proti překročení teploty s manuálním znovuspouštěním.

Ochrana před vytvářeným teplem
Svítidla - výbojková, bodová světla, malé projektory a jiná zařízení nebo přístroje s vysokou teplotou povrchu musí být vhodně chráněna, instalována a umístěna v souladu s odpovídajícími normami. Všechna takováto zařízení musí být umístěna mimo dosah hořlavých materiálů tak, aby se předešlo jejich styku.

Výlohy a vývěsní štíty musí být vyrobeny z materiálů majících odpovídající odolnost proti teplu a mechanickému namáhání, jejich elektrické rozvody musí být odpojitelné, musí mít ventilaci, a to i se zřetelem na hořlavost exponátů v souvislosti s tvorbou tepla.

Na stáncích nesmí být instalovány obvody obsahující větší množství elektrických zařízení, osvětlovacích zařízení nebo lamp, která jsou schopna vytvářet teplo ve větším rozsahu, ledaže je provedena adekvátní ventilace, např. dobře větrané sklepy konstruované z nehořlavých materiálů. Vždy se musí vzít v úvahu pokyny výrobce tohoto zařízení.

Výběr a stavba elektrického zařízení
Ovládací a ochranné přístroje musí být umístěny v ochranné skříni, kterou lze otevřít jen s použitím klíče nebo nástroje s výjimkou těch částí navržených a zamýšlených k obsluze nepoučenými osobami (laiky) (BA1) podle článku 322.1 ČSN 33 2000-3.

Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, musí být použity kabely s pancéřovým pláštěm nebo kabely chráněné proti mechanickému poškození. Propojovací vodiče musí mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm2 a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245. Pružné šňůry, pokud nejsou chráněny proti mechanickým poškozením, nesmějí být vedeny v zónách přístupných veřejnosti.

Způsoby kladení vedení
Není-li v budovách užívaných pro pořádání výstav atd. elektrická požární signalizace, musí být vodiče vedení:

  • odolné proti ohni a takové, které vytváří málo zplodin hoření;
  • jednožilové nebo mnohožilové nepancéřované kabely uloženy v kovových nebo nekovových trubkách či lištách, poskytujících ochranu proti ohni v souladu s IEC 60614 nebo IEC 61084 a poskytujících stupeň ochrany krytem nejméně IP 4X.

Elektrické spoje
Spojování kabelů nesmí být prováděno s výjimkou nutného zapojení do elektrického obvodu. Spoje musí být provedeny s využitím konektorů odpovídajících normám IEC, případně může být spoj proveden v uzavřeném prostoru se stupněm ochrany krytem nejméně IP 4X nebo IP XXD.
Tam, kde hrozí přenášení tahu na koncovky vedení, musí spoj obsahovat ukotvení.

Ostatní zařízení
Svítidla namontovaná níže než 2,5 m (v dosahu paží) od úrovně podlahy nebo jinak přístupná náhodnému kontaktu musí být připevněna. Umístěna nebo chráněna musí být tak, aby se zamezilo nebezpečí zranění osob nebo vznícení materiálu.

V případě instalace vnějšího osvětlení se postupuje podle ČSN 33 2000-7-714 a stupeň ochrany krytem musí být minimálně IP 33.

ELV osvětlovací systém pro vláknové světelné zdroje
Pokud je užito systému osvětlení pomocí svítidel na malé napětí, musí být v souladu s EN 60598-2-23.

Upevnění svítidel
Nesmí být použity upevňovací prvky svítidel, pronikající jejich izolací - kromě případů, kdy jsou upevňovací prvky kabelů a svítidel jednotné a za podmínky, že upevňovací prvky svítidel jsou nerozpojitelné od okamžiku, kdy jsou připojeny ke kabelu.

Instalace elektrických výbojkových svítidel a jejich umístění
Instalace jakýchkoli neonových poutačů nebo svítidel, jako jsou osvětlovací prvky na stánku, nebo jako součást exponátu s jmenovitým napájecím napětím vyšším než AC 230/400 V, musí být v souladu s následujícími podmínkami.

Neonový poutač nebo svítidlo musí být instalováno mimo dosah paží nebo být adekvátně chráněno tak, aby bylo omezeno riziko zranění osob.

Povrch nebo materiál stánku za neónovým poutačem nebo svítidlem nesmí být z nehořlavého materiálu a musí odpovídat požadavkům národních norem.

Ovládací zařízení s výstupním napětím vyšším než AC 230/400 V musí být upevněna na nehořlavý materiál.

Nouzové spínací zařízení
Napájení neónových poutačů, svítidel a exponátů, ovládaných nouzovým spínačem musí být samostatnými obvody. Spínač musí být snadno viditelný, přístupný a označen v souladu s požadavky místních úřadů.

Elektrické motory
Tam, kde může elektrický motor působit zvýšené nebezpečí, musí být motor na všech pólech zajištěn nadproudými relé a tyto prostředky musí motor ovládat (viz IEC 60204-1).

Transformátory ELV a elektronické konvertory
Sekundární obvod každého transformátoru nebo elektronického konvertoru musí chránit chránič s manuálním znovuspouštěcím zařízením.

Zvláštní pozornost musí být věnována instalaci transformátorů ELV. Tyto musí být montovány mimo dosah paží veřejnosti a mít dostatečné větrání. Z důvodů testování a údržby musí být zajištěn přístup osobám znalým nebo osobám poučeným.
Elektronické konvertory musí být v souladu s IEC 61046.

Zásuvky a vidlice
Musí být instalován odpovídající počet zásuvek tak, aby bylo možno bezpečně vyhovět požadavkům uživatelů.
Pokud je instalována zásuvka v podlaze, musí být dostatečně chráněna proti náhodnému vniknutí vody.

Do vidlice nesmí být připevněn více než jeden pružný kabel nebo vodič.
Nesmí být používány rozdvojky a vícecestné adaptéry.

Původní IEC na tomto místě uvádí podmínky pro lokální zdroje elektřiny s generátory pro sítě TN, TT a IT. Požaduje, aby jejich uzemnění bylo v souladu s články 542.1 a 542.2 a 543 normy IEC 60364-5-54. Dále je zde požadavek na připojení vodivého pláště generátoru ke střednímu vodiči nebo středu při zapojení vinutí generátoru do hvězdy - neplatí pro systém sítě IT.

Revize
Provizorní elektrické instalace výstav, přehlídek a stánků musí být revidovány na místě v souladu s ČSN 33 2000-6-61 po každém smontování.