Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jaké zajímavosti a novinky nám přinesl letošní veletrh ve Welsu? Aneb Energiesparmesse ještě jednou ...

Letošní Veletrh úspor energií (Energiesparmesse), který se konal ve dnech 6. - 9. března 2003 v hornorakouském Welsu, byl opět zaměřen, tak jak již jeho název napovídá, na úspory energií a byl určen jak pro laickou veřejnost, tak také pro odborníky, kteří se o výše uvedenou problematiku zajímají.

Tento veletrh každý rok navštěvuje také řada našich spoluobčanů, aby viděli, jakou cestou při úsporách energií se vydávají naši jižní sousedé.

Nabídka témat byla široká - sahala od nejrůznějších druhů stavebních materiálů, přes vytápěcí systémy až k oknům, dveřím a koupelnám. Magnetem pro většinu návštěvníků byly opět praktické ukázky využití obnovitelných zdrojů energie, a to jak slunečních zařízení, tak také kotlů spalujících biomasu.

Právě kotle na spalování biomasy byly na letošnímu veletrhu prezentovány řadou vystavovatelů. Jednalo se zejména o kotle na pelety, které dokážou spolu se šnekovými dopravníky paliva (pelet) nebo vakuovými sacími systémy celý proces spalování plně zautomatizovat a pohodlí při obsluze je téměř shodné s obsluhou jako například u plynového kotle. Vzhled některých kotlů byl velmi zdařilý a působil až nadčasovým dojmem.

Byly zde vystavovány i kotle na spalování pelet z České republiky, jejichž výrobci se již plně uplatnili na zahraničním trhu, který účinnými ekonomickými nástroji lépe podporuje širší využití biomasy k energetickým účelům než je tomu bohužel v současné době v České republice.

Kotle na pelety nejsou zatím v ČR tak rozšířeny, jako je tomu v Rakousku nebo v ostatních ekonomicky vyspělých zemích.


Praktická ukázka zařízení
na využívání dešťové vody
Je to způsobeno zejména malou propagací těchto výrobků, vyšší cenou kotlů, nerozvinutou sítí distributorů pelet a nedostatečnou podporou ze strany státu. Většina výrobců pelet z větší části vyváží pelety do zahraničí a podobný trend je v současné době i u výrobců kotlů na pelety.

Na Energiesparmesse byla také řada vystavovatelů, kteří nabízeli zařízení týkající se využití dešťové vody pro potřeby zásobování domácnosti užitkovou vodou na splachování WC, praní, úklid, nebo na zalévání zahrady.

Velký zájem byl opět o bezplatná energetická poradenství poskytovaná jak na stáncích některých firem, tak zejména na stánku O.Ö.Energiesparverband z Lince, kde bylo energetické poradenství prováděno nezávislými energetickými poradci. U více než 10 stolečků bylo stále živo, poradci Energiesparverband byli v průběhu výstavy neustále vytíženi zájemci o poradenství z oblasti stavební problematiky, vytápění, měření a regulace, vzduchotechniky, zdravotní instalace, elektroinstalace, využití obnovitelných zdrojů energií a úspor energií nejen v domácnostech, ale i v průmyslových podnicích a v podnicích veřejné sféry.

Poznámka:
Energiesparverband byl zřízen hornorakouskou vládou jako instituce nabízející bezplatné energetické poradenství a organizující akce a projekty na podporu úspor energií na úrovni národní, přeshraniční i EU (v ČR koordinuje a zčásti financuje činnost Energy Centre České Budějovice).


Návštěvníci výstavy využívali v hojné míře nabídku
bezplatného energetického poradenství.

Pro české návštěvníky mělo Energy Centrum České Budějovice
na veletrhu své konzultační středisko.
Na snímku Ivana Hlinková a Milan Bechyně.

Více než 1 600 vystavovatelů mohlo být spokojeno s tím, že návštěvníci veletrhu byli tou pravou cílovou skupinou, kterou chtěli svými produkty oslovit. Výstava byla přehledně členěna a firmy zabývající se shodným nebo podobným oborem byly vždy soustředěny ve stejné hale. Byla tak současně možnost porovnání cen dodávaných výrobků a nabídek jednotlivých firem.

Žádný z návštěvníků neodcházel s prázdnou, kromě tašek plných prospektů si návštěvníci odnášeli také spoustu nových dojmů, podnětů a informací týkajících se problematiky racionálního využití energií.