Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci Vytápění Třeboň 2015

19. - 21. května 2015, Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň

Vážení,
Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.
Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Časový program konference

ÚTERÝ 19. 5. 2015
14.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
19.00 Společenský večer na uvítanou
Účinkují: hudební skupina Medicimbal
STŘEDA 20. 5. 2015
8.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
9.00 Zahájení konference - prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera KORADO a. s.
10.00 Energetická náročnost budov
(Ing. Václav Mužík)
11.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 Oběd
15.00 Využití obnovitelných zdrojů energií (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.)
19.00 Společenský večer
Slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2014
Účinkují: Jazzraut Kvintet
ČTVRTEK 21. 5. 2015
9.00 Řízení a regulace otopných soustav
(Ing. Lubomír Zejda)
10.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00 Současná problematika CZT
(Ing. Jaroslav Smolík)
12.30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55 Ukončení konference - prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnosti budov (Mužík)

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.: Nová legislativa v energetickém hodnocení budov
 • Ing. Petr Kotek, Ph.D.: Energetická koncepce většího celku
 • Ing. Jan Antonín, Ing. Zdeněk Ročárek, Ing. František Duda, Ing. Petr Kotek, Ph.D.: Nová zelená úsporám a potenciál úspor v residenčním sektoru budov ČR
 • Ing. Jan Neuwirt: Tři roky provozu pasivní administrativní budovy
 • Ing. Václav Helebrant.: Rekuperace tepla z procesů a jeho využití pro vytápění a přípravu TV
 • Ing. Jakub Hrbek: Dotační programy (SFŽP)
 • Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Martin Barták, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: TZB v budovách s téměř nulovou spotřebou energie
 • Ing. Martin Bažant: Energetická náročnost pasivního domu s různými energetickými zdroji

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

 • Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.: Tloušťka tepelné izolace ve světě a u nás
 • prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Matematické simulace THR
 • Ing. Jindřich Boháč: Dynamika teplotních polí deskových OT
 • Ing. Jakub Dvořák: Využití zavěšených sálavých pasů pro letní chlazení
 • Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.: Nové poznatky o spalování biomasy
 • Ing. Petr Kudera: Přechod z páry na vodu u výrobního podniku
 • Ing. Vladimír Jirout: Přívod spalovacího vzduchu nejen k plynovým spotřebičům
 • Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.: Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku
 • Ing. Vlastimil Mikeš: První otopné těleso se řízeným zatékáním (přednáška generálního partnera)
 • Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Tepelné čerpadlo a návrh přípravy teplé vody
 • Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Vytápění budov s nízkou spotřebou energie
 • Dr. Ing. Petr Fischer: Zámek Kamenice nad Lipou – stav vytápění po 15 letech
 • Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D.: Otopné plochy a mikrobiální mikroklima

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška)

 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Obnovitelné zdroje energie a požadavky na budovy
 • Ing. Vladimír Kostka: Štítkování tepelných čerpadel
 • doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Jak nenavrhovat solární tepelné soustavy na bytových domech
 • Ing. Jan Sedlář, Ing. Michal Broum, Ing. Robert Krainer, Ph.D.: Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v bytovém domě
 • Ing. Petr Horák, Ph.D., Marcel Koňařík, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.: Dlouhodobý monitoring TČ země-voda z pohledu tepelného výkonu vrtu
 • Jiří Kalina: Solární systémy pro bytové domy
 • Ing. Miloš Škarka: Parní kotelna Návsí se spalováním biomasy
 • Ing. Nikola Pokorný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.: Modelování a testování solárních kolektorů v praxi
 • Petr Kramoliš, doc. Mojmír Vrtek, CSc.: Specifika navrhování tepelných výměníků pro solární soustavy
 • Ing. David Borovský: Netradiční soustava zásobování teplem s využitím OZE – Vallda Heberg
 • Ing. Vladimír Stupavský: Realita na trzích s dřevními peletami a kotli na biomasu
 • Ing. Marek Blaha: EcoCute - vysokoteplotní tepelná čerpadla s chladivem CO 2 pro ohřev teplé vody

Řízení a regulace otopných soustav (Zejda)

 • Ing. Jiří Cígler, Ph.D., Ing. Jan Široký, Ph.D.: Prediktivní řízení - porovnání pěti pilotních aplikací
 • Ing. Jan Široký, Ph.D., Ing. Jiří Cígler, Ph.D.: Aktivní energetický management
 • Ing. Jan Vidim: Centrální systém MAR
 • Ing. Jakub Horna: Sběrnice KNX pro HVAC aplikace, ovládání stínicí techniky a světel
 • Josef Jáchim: Přesná regulace výkonu pomocí ventilů s lineární nebo rovnoprocentní charakteristikou?
 • Ing. Viktor Plaček: Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu

Současná problematika CZT (Smolík)

 • Mgr. Pavel Kaufman: Legislativa, celkový pohled na současný stav
 • Ing. Miroslav Houfek: CZT v průběhu přechodu z páry do vody
 • Ing. Jiří Duda: Uplatnění TČ v bytových domech a teplárenství
 • Ing. Jiří Šíma: Kompenzátory s nízkou osovou silou
 • Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Napojení výrobních hal vytápěných sálavými panely na CZT
 • Ing. Vladimír Galád: Je správné odpojit se od CZT?
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc.: Efektivnost kogeneračních zařízení v CZT
 • Ing. Miroslav Machalec: Netradiční řešení horkovodní přípojky

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.: Energeticky soběstačný dům pro bydlení
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Měřené spotřeby energie objektů RD ve vazbě na výpočet energetické náročnosti budov
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Ing. Petr Komínek : Optimalizace provozu otopné soustavy budovy pro vzdělávání po její rekonstrukci
 • Ing. Zdeněk Lyčka: Nové technologie spalování pevných paliv v malých zdrojích
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Vytápění administrativní budovy po zateplení
 • Ing. Lukáš Emingr, Ph.D.: Zkušenosti s provozem budov
 • Ing. Pavel Kvasnička: Provoz kondenzačních kotlů v rekonstruovaných otopných soustavách RD Ing. arch. Martin Kny: Provozní stavy velkoobjemového zásobníku tepla

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

19. až 21. 5. 2015 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

Konferenční poplatek

Pro členy STP 1.600 Kč, pro ostatní 2.600 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 12. 5. 2015. Můžete využít online přihlášku na www.stpcr.cz nebo e-mail stp@stpcr.cz, případně zaslat poštou na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.

Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude podána u prezence.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro firmy - vystavovatele

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.
Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 16.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE:

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE:


PARTNEŘI KONFERENCE:


VELETRŽNÍ PARTNER KONFERENCE:


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE:


Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

 
 
Reklama