Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové zadávací směrnice EU dnes zveřejněny!

Dnes, 28. března 2014, byly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než dvouletém legislativním procesu zveřejněny nové směrnice upravující zadávání veřejných zakázek.


Nové směrnice upravují zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně:
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES; a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.
Směrnice jsou dostupné i v češtině na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
Lhůta pro jejich vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve.
Podle dostupných informací by měl být již do konce května 2014 předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a v říjnu pak paragrafové znění.
Nové směrnice nemění radikálně dosavadní koncepci, přináší však řadu zajímavých novinek, mezi nimiž lze zmínit například: větší možnosti jednání o nabídkách i pro veřejné zadavatele;
  • jednoznačná pravidla pro in-house výjimku;
  • zjednodušení prokazování kvalifikace;
  • možnost hodnotit organizaci, vzdělání a zkušenosti členů týmu určeného k plnění veřejné zakázky, pokud na kvalitu plnění mohou mít významný dopad;
  • výrazné rozšíření možností změn uzavřených smluv, resp. zadávání víceprací.

Jakkoliv se nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách zdá poměrně vzdálené, je možné a vhodné se na jeho přijetí začít připravovat v některých aspektech již dnes, a to například na výše zmíněnou možnost hodnocení kvality týmu pomocí průběžného vytváření životopisů klíčových zaměstnanců.

 
 
Reklama