Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Doporučené zásady pro zprovoznění vzduchotechnických a klimatizačních zařízení kontaminovaných záplavovou vodou

VZT zařízení, která byla znečištěna kontaminovanou vodou a bahnem při letošních záplavách, mohou být při jejich znovuuvedení do provozu zdrojem a cestou šíření mikrobiální kontaminace vzduchu ve vnitřním prostředí. Důsledkem je možné zdravotní ohrožení osob v tomto prostředí pobývajících. Dodržením následujících doporučení, která vycházejí z obecně stanovených zásad pro zacházení s technickými zařízeními, která přišla se záplavovou vodou do styku (viz www.mzcr.cz nebo www.szu.cz), lze riziko zdravotního ohrožení snížit. Provozovatele VZT může dodržení uvedených doporučení ochránit i před právními důsledky možného ohrožení osob. Nejsou uvedeny podrobné postupy. Vzhledem k velkému množství variací VZT zařízení i větraných a klimatizovaných prostorů je nutné individuální posouzení jednotlivých případů a přiměřená odborná aplikace následujících doporučení:

  1. všechny nasákavé části zařízení musí být vyměněny, tj. filtry, obvodový sendvičový plášť jednotek (pokud je výplň z nasákavého materiálu), tlumiče hluku, manžety - pružné vložky, těsnění, izolace (pozn.: musí být vyměněny všechny izolace, které byly nasáklé vodou nejen z důvodů hygienických, ale takové izolace i po vysušení ztrácí svoje izolační vlastnosti), protipožární klapky, flexibilní potrubí, textilní a polyuretanové potrubí;
  2. jednotky nebo jejich části, tj. výměníky tepla a chladu, oběžná kola ventilátorů, uložení rotorů elektromotorů, ložiska apod., pokud je nelze spolehlivě vyčistit a vydezinfikovat, musí být vyměněny;
  3. elektromotory ventilátorů, které mohou kontaminovat rozváděný vzduch, a které lze vyjmout, je možné vysušit odbornou firmou při vyšší teplotě, jejich další použití jen po kontrole oprávněnou firmou;
  4. jistící, regulační a řídící prvky elektroinstalace se musí vyměnit;
  5. rozvody vzduchu (přiváděcí, odváděcí i odpadní) včetně vyústek musí být vyčištěny a vydezinfikovány - jestliže nelze vzduchovody rozebrat, vyčistit a vydezinfikovat, musí být vyměněny, potrubí jevící známky koroze nebo poškození musí být vyměněno;
  6. u zděných kanálů a komor průlezných nebo jinak přístupných musí být vlhké zdivo asanováno včetně dezinfekce a protiplísňových opatření, kanály a komory nepřístupné pro tato opatření se musí vybourat a rekonstruovat;
  7. tam, kde hrozí kontaminace větracího vzduchu z venkovního prostředí, je vhodné použít atestované baktericidně a fungicidně ošetřené filtry;
  8. po znovuzprovoznění VZT doporučujeme provést kontrolu kvality vnitřního prostředí laboratořemi hygienické služby nebo ostatními akreditovanými laboratořemi - především v prostorách, kde se pohybuje větší množství osob (shromažďovací prostory vč. stanic metra apod. - zde se jeví účelné provést kontrolní měření i v průběhu rekonstrukčních prací).

Vhodné dezinfekční prostředky jsou uvedeny na adrese:
www.szu.cz/svi/ahem/obsah-2002-02.html nebo www.szu.cz/cem/povodne/dezi.htm

Případné dotazy zodpovím:
Prof. Ing. František Drkal, CSc.
tel.: 22435 2480
e-mail: drkal@fsid.cvut.cz