Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny podle nového občanského zákoníku – co se mění pro klienty stavebních spořitelen

Nejvýraznější změnou pro klienty je problematika dědictví stavebního spoření. Dříve byl na základě § 8 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření dědicem spoření v první řadě pozůstalý manžel či manželka, kteří měli možnost pokračovat ve spoření i po smrti partnera. Podle nového občanského zákoníku, již toto pravidlo neplatí. Smlouva smrtí klienta zanikne a zůstatek stavebního spoření se stává předmětem dědického řízení.

Dědic má nárok na výplatu uspořené částky, státní podpory evidované na účtu zesnulého klienta včetně státní podpory za kalendářní rok, ve kterém klient zemřel, a to podle skutečně uspořené částky ke dni smrti. Součástí pozůstalosti jsou také případné dluhy klienta vyplývající ze stavebního spoření.

Příklad dědictví:

Pokud vám např. zemře manželka, která v den smrti má na smlouvě o stavebním spoření naspořeno např. 180 000 Kč, manželčina smlouva o stavebním spoření automaticky zanikne a nebude na ní už možné pokračovat ve spoření. Naspořená částka 180 000 Kč se od letoška stane součástí pozůstalosti, tedy předmětem dědického řízení. V případě dědictví ze zákona (bez závěti) dědí manžel a děti stejným dílem, proto by v případě, že měli manželé jedno dítě, zdědil každý po 90 000 Kč.

Další změny se dotknou informační povinnosti spořitelny vůči klientům a podoby smluv, které budou stavební spořitelny svým klientům vydávat. Tyto dokumenty však s každým klientem obvykle prochází jeho finanční poradce, proto samotný klient tyto změny ani nemusí postřehnout.

Stavební spoření pro děti

U smluv o stavebním spoření u nezletilého účastníka postačuje k jejich uzavření nebo změně nadále souhlas zákonného zástupce. Zákon výslovně uvádí, že toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a reaguje tak na úpravu rodinného práva v novém občanském zákoníku. Vklady na účtu stavebního spoření jsou majetkem nezletilého dítěte, proto musí mít zákonní zástupci k nakládání s takovým majetkem schválení soudu, nejde-li o běžnou záležitost nebo záležitost sice výjimečnou, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. V zájmu ochrany nezletilého klienta se vyžaduje souhlas soudu například v případech výběru vkladů z účtu dítěte nebo při uzavření smlouvy o úvěru, pokud se nejedná o zanedbatelnou majetkovou hodnotu. Řízení ve věcech péče o jmění nezletilého dítěte lze zahájit jen na návrh zákonného zástupce. Soud v něm případ posoudí a rozhodne, zda tímto úkonem dítě neutrpí újmu, zda je to pro dítě výhodné apod.

Co se nemění:

Pro klienty je však důležité, že podstata a principy stavebního spoření se v souvislosti s novým občanským zákoníkem nijak nemění. Důležité je také připomenout, že nedojde k avizované změně pravidel pro státní podporu stavebního spoření. „Naspořené prostředky je možné i nadále využít na cokoliv, není nutné dokládat ani účelové využití státní podpory. Nemění se ani výše státní podpory. I nadále bude poskytována ve výši 10 % z ročně zaúčtovaných vkladů, ovšem pouze do maximální výše 2 000 korun, které klient získá, pokud za rok naspoří 20 tisíc korun,“ říká Jitka Jechová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

 
 
Reklama