nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Na dotaz základové pásy zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 67 nalezených.
 [další stránka >>>]
[článek]Znehodnocený rozestavěný objekt v zástavbě individuálních rodinných domů 22.8.2011
.. Pro tento typ podloží byly navrženy základové pásy v hloubce 1,.. Základovými konstrukcemi jsou základové pásy z prostého betonu B 15,.. Projektová dokumentace však předpokládá ověření základových poměrů a přizpůsobení konkrétním podmínkám (v projektu byla předpokládaná třída těžitelnosti 2 a únosnost základové zeminy 0,.. a) Na základě průzkumu provedeného odbornou firmou základové pásy byly provedeny nepřípustným způsobem... že základové pásy nejsou založeny v nezámrzné hloubce... To znamená od základové spáry přibetonovat přídavný základový pás,..
[článek]CEMEX ELEGOHOUSE - postavte si dům na izolovaných základech 29.5.2014
.. nové řešení základových konstrukcí s tepelnou izolací pro všechny typy rodinných domů... nové řešení základových konstrukcí s tepelnou izolací pro všechny typy rodinných domů... která je tvořena základovými pásy,.. Základová deska na pěnoskle má ve srovnání s tradiční výstavbou na základových pásech jiné konstrukční řešení... Základová deska ELEGOHOUSEIzolační vložka systému ELEGOHOUSE Základový systém ELEGOHOUSE je řešení,.. Základové pásy jsou přerušeny izolační vrstvou XPS 700 o síle 4 cm,..
[článek]Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita 31.12.2012
.. bílých základových van a povlakových hydroizolací... Již mnoho desetiletí je u nás hydroizolační obálka spodní stavby v převážné většině případů realizována pomocí povlakových hydroizolací (asfaltové pásy,.. bílá základová vana... že i bílé vany mají své specifické problémy a z nich vyplývající rizikové faktory... Bílé základové vany Bílá vana je odborný název používaný pro základovou vanu z monolitického železobetonu,..
[článek]Poruchy v podzákladí a ve vlhkých suterénech (část 1.) 26.9.2011
.. někdy i nemožný přístup k základové spáře a základové konstrukci,..neúnosná základová půda,..snížení únosnosti základové půdy podmáčením nebo vyplavováním jemných částeček zeminy,.. který zejména v členitých základových poměrech nemůže dostatečně vystihnout všechny příčiny,.. ochrany zeminy v základové spáře,.. kde E je modul pružnosti určitého materiálu a I je moment setrvačnosti základové konstrukce... není vhodné navrhovat příliš subtilní základové konstrukce,.. Každá základová zemina se vlivem působení zatížení stlačí... je redistribuce zatížení omezena a tím se do základové půdy ..
[článek]Praktická řešení při zakládání pasivních domů 29.3.2010
.. Vzhledem ke klimatickým a různorodým geologickým podmínkám se v naprosté většině ustálilo v Česku řešení zakládat stavby na základových pasech do nezámrzné hloubky... Nosná stěna přecházející v základový pás je významným tepelným mostem... ale firma Telto PT specializovaná na základové desky,.. 2 Armování dvou nezávislých základových desek zvlášť pro vytápěnou a nevytápěnou část rodinného PD .. 3 Dokončené základové desky s prostupy pro instalace .. zda lze provést odvodnění základové rýhy... Proto v začátcích bylo nejschůdnějším řešením redukovat množství patek v řidším rastru a ..
[článek]Příčiny vlhnutí stavebních objektů 9.2.2009
.. Střešní konstrukce mívají významné přesahy (v alpských zemích není neobvyklá velikost přesahů střešní konstrukce přes obrys nosné svislé konstrukce 200 i více cm - střešní konstrukce jsou podpírány speciální úpravou nosných prvků - konzolami nebo šikmým podepřením). Velké přesahy střešních konstrukcí zabezpečují i odvod odkapávající a odtékající srážkové vody z dosahu základových konstrukcí,.. Izolace proti zemní vlhkosti je nejjednodušší formou ochrany spodní stavby proti nepříznivým účinkům vody a vlhkosti a podle platné ČSN 73 0606 je možné vystačit s jednovrstvou hydroizolací z ..
[článek]Napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva 1.9.2014
Napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva 1...2014 Text o napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva je prvním z volné série článků,.. Zaprvé se zde řeší napojení konstrukce na bázi dřeva na základovou desku,.. Zadruhé je třeba zohlednit celoplošný přenos z obvodové konstrukce stěny do základové desky... Strop nad podzemním podlažím/základová deska − ochrana proti vlhkosti Před postavením stěn musí být na betonovou základovou desku,.. Utěsnění může být realizováno navařenými bitumenovými pásy nebo i samolepicími, lehčími pásy.....
[článek]Základové desky snadno a rychle 12.1.2012
Základové desky snadno a rychle 12... provádění základových konstrukcí... Základová deska za několik hodin .. kdy se místo základových pásů realizuje základová deska. Použití tekuté betonové směsi typu Compacton umožňuje realizaci základové desky bez vibrování,.. Díky moderní technologii samozhutnitelných betonů je základová deska hotová během několika hodin... Základové pasy a podkladní vrstva podlahové konstrukce Samozhutnitelné betony Compacton se díky své vysoké tekutosti používají na vylití základových pasů,..
[článek]Posouzení spodní stavby panelového objektu z hlediska stavební tepelné techniky 30.3.2009
.. modelovaný v programu Area 2007 [6], se skládá z betonového základového pásu,.. V7 V4-V5 V6 tepelná izolace - Austrotherm 50 XPS-G 100 ano základový pás z betonu hutného 600x600 mm 600 ano ano ano tepelná izolace - Austrotherm 50 XPS-G 100 ano ano .. v základovém pásu, v podlahových vrstvách i v části obvodové stěny v místě koutu). V detailu V4 je oproti detailu V3 na boční straně základového pásu z vnější strany přidána tepelná izolace tl... Při následném zateplení základového pásu také z vnitřní boční strany (tzn... Protažení tepelné ..
[článek]Rodinný dům z desek CETRIS 24.11.2006
.. která je řešena "standardně", jsou základové konstrukce... založený na základové železobetonové desce a pasech. Po nezbytné technologické přestávce (vyzrání základové konstrukce) byla zahájena samotná montáž hrubé stavby... Postup montáže je pro laika obdobný jako v případě realizace sádrokartonových příček - na odizolovanou část základové desky je položen a ukotven vodorovný U profil,.. Na základové desce byly zkompletovány předpřipravené střešní příhradové nosníky, jejichž spodní pás tvoří zároveň nosnou konstrukci vnitřního podhledu... Přesahující spodní pás střešního vazníku tvoří ..
[článek]Posouzení spodní stavby panelového objektu z hlediska stavební tepelné techniky II 25.10.2010
.. Josef Knob Článek o zateplení základových konstrukcí a suterénní části z vnější strany panelového objektu bytové výstavby a rozdíly průběhů teplot a parciálních tlaků vodní páry při různých variantách tepelné izolace základových konstrukcí a suterénní části panelového objektu... modelovaný v programu Area 2007 [4], se skládá z betonového základového pásu,.. základový pás z betonu hutného o průřezu 600x600 mm,..
[článek]Jak se montují masivní dřevěné panely NOVATOP 20.7.2012
.. a to od přípravy základové desky a rozměření polohy panelů,.. Příprava základové desky Velmi důležité je co nejpřesnější rozměření základové desky a pozice jednotlivých stěn,.. Závěsné šroubyExcentrické závěsy (2 ks)Vratné zdvihací popruhy (4 ks) Jeřábnické popruhyRačnaKotvy (L profil) Ukázky uložení elementů NOVATOP Uložení na základové pásyUložení na betonový věnec a lepený hranolUložení na ocelový průvlak Uložení na lepené dřevěné hranolyUložení na stěny NOVATOPUložení na rámovou konstrukci ..
[článek]Jak jsem stavěl pasivní dům 6.5.2010
.. b) Skladba základové desky - stavba je osazena na ocelobetonových patkách průměru 25 cm,.. spojených základovými pasy z armovaného betonu šířky 20 cm,.. Do vnitřního pole základové desky jsou vrstveny struska 10 cm,.. Po obvodě je základová deska osazena folií PE,.. kontralatěmi a krytinou ROVA (plastované pozinkované plechové prolisy v pásech 1x5 m). Vrstvení jednotlivých plášťů z exteriéru do interiéru je uvedeno v následující tabulce... pasivní v obytné zóně). Akumulace tepelných zisků je řešena do základové desky,.. rozvody a základová deska byly vybudovány svépomocí obou investorů..
[článek]Jak na efektivní zakládání pasivních domů? 3.7.2014
..Klasické založení stavby na základových pasech už řadu let není jediný možný a také ekonomicky výhodný způsob jak zakládat pasivní domy... Zakládání na základových pasech je tedy výhodné pro obvodové stěny z méně vodivých materiálů s tepelnou vodivostí pod 0,.. Přitom takové řešení nemusí být dražší než klasické založení na základových pasech dokonce v některých případech levnější... která nastává i při klasickém založení na základových pásech... která vytváří základovou desku na bázi stropních montovaných betonových nosníků s izolační samonosnou vložkou z polystyrenu (Obr.). Jednoduše se ..
[článek]Montované nosné konstrukce - dřevěné konstrukce 2.3.2009
.. Konstrukční dřevo je dodáno na stavbu až po kompletním ukončení základových konstrukcí... KONSTRUKCE STROPŮ U lehkého dřevěného skeletu jsou podélné stropní nosníky průřezu zpravidla 50x200 mm osazeny na obvodový podkladní pás s minimální délkou uložení 70 mm... proto je důležité pečlivé provedení povrchu základových konstrukcí... Podkladní dřevěný pás je položen na pruh asfaltového pásu nebo pěněnou PE fólii s uzavřenou strukturou... Kostra lehkého dřevěného skeletu je ve srovnání se zděnou stavbou velmi lehká (40-50 kg/m2 obvodové stěny), proto musí být podkladní pás kotven k ..
[článek]Zemní filtr AS BIO FILTR 26.7.2010
Zemní filtr AS BIO FILTR 26.7.2010 Mechanický zemní filtr slouží jako dočištění odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod (DČOV) nebo septiků.AS BIO FILTR je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího zařízení a zařízení na odtah kalu (biomasy). Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže,.. Filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za DČOV nebo septik... Použití pro nádrže samonosné při osazení v zeleném pásu... Použití pro nádrže samonosné při osazení v zeleném ..
[článek]Stavby 21. století - stavby ze dřeva (V) 29.4.2005
.. Při dotyku tepelně izolačních pásů nebo desek z minerálních nebo skelných vláken a jejich oděru dojde k ucpání těchto vpichů ulomenými minerálními nebo skelnými vlákny a celá vlhkostní bilance střešního pláště se jenom zhorší...Prvním velmi důležitým detailem je styková spára mezi spodní stavbou nebo základovou deskou a obvodovou stěnou dřevostavby... že výška konstrukce podlahy s ohledem na minimálně požadovaný tepelný odpor podlahové konstrukce na terénu je zhruba 120 až 140 mm nad úrovní základové desky,.. Stejně důležité je řešení detailu napojení obvodové stěny stavby ze dřeva na ..
[článek]Realizace vodonepropustných betonových konstrukcí, tzv. „bílé vany“ 18.11.2014
.. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce... Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky... U základových desek velkých rozměrů doporučuje TP ČBS 02 provedení separační vrstvy mezi podkladní beton a základovou desku. Tato vrstva omezuje tření mezi podkladním betonem a základovou deskou a omezuje tak vznik tahových sil v základové desce...
[článek]Riziko poškození objektů zasažených povodněmi 20.6.2010
Riziko poškození objektů zasažených povodněmi 20.6.2010 Při záplavách jsou stavební konstrukce vystaveny podmínkám, které nemohou při běžném provozu nastat. Zaplavené podzemní a částečně i nadzemní prostory způsobují plné nasycení vodou obklopujících stavebních konstrukcí,.. Podstatnou roli zde hraje velikost zatížení působící na základové konstrukce... U zaplavených objektů se ve větší míře mění charakteristiky zeminy pod základovými konstrukcemi (především úhel vnitřního tření,.. nerovnoměrné sedání základových konstrukcí... U PVC povlaků voda může proniknout netěsností spár jak mezi ..
[článek]Cihly broušené SUPE®THERM SB 11.4.2007
.. Nejdříve se provede výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn (po nalepení hydroizolačních pásů). Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky... Zakládací souprava se umisťuje vždy do nejvyššího místa základové desky...
[článek]Poruchy v podzákladí a ve vlhkých suterénech (část 2.) 3.10.2011
.. někdy i nemožný přístup k základové spáře a základové konstrukci,.. Kopanými nebo vrtanými sondami podél obvodových zdí se získávají informace o základových poměrech objektu a o složení základové půdy... sklolaminát) nebo hydroizolační pásy s kovovou či skelnou vložkou... při použití hydroizolačních pásů s kovovou vložkou může být maximálně do kategorie středního rizika dokonce protiradonovou bariérou...
[článek]Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření 8.12.2014
.. neupraveného terénu a stanovené propustnosti podloží se základové půdy zatřiďují do tří kategorií radonového indexu pozemku podle Tab... výškové polohy základové spáry,.. zejména je-li v úrovni základové spáry vyšší propustnost než byla zjištěna na povrchu pozemku při radonovém průzkumu...obecně se pro stanovení koncentrace radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin na úrovni základové spáry doporučuje využít zejména přímá měření in situ,.. Protiradonová izolace může být tvořena asfaltovými pásy,.. Výjimkou jsou asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami,.. Vzdálenost ..
[článek]Vyvarujte se základních chyb při realizaci podlah 5.2.2015
Vyvarujte se základních chyb při realizaci podlah 5.2.2015 Propadlá a popraskaná nová podlaha bývá noční můrou řady projektantů, realizačních firem i investorů. Dopátrat se, zdali udělal chybu projektant, realizační firma nebo výrobce některého z použitých materiálů, bývá zpravidla vyhroceným procesem... Typickým případem je pokládka na asfaltové hydroizolační pásy, kde se na každém běžném metru nachází spoj pásů s navýšením cca 3 mm...Základová železobetonová deska Hydroizolační asfaltové pásy .. asfaltové pásy,.. Desky EPS byly zcela chybně položeny přímo na nerovnosti vzniklé svařováním ..
[zpráva]Výborné tepelněizolační vlastnostmi cihel řady POROTHERM 44 EKO+ 22.9.2010
Výborné tepelněizolační vlastnostmi cihel řady POROTHERM 44 EKO+ 22.9.2010 Nepodceňujte řešení detailů a můžete mít pasivní dům bez zateplení s tloušťkou zdiva pouhých 44 cm! Právě typové detaily mohou být rozhodujícím prvkem pro získání bydlení v pasivním energetickém standardu... následuje napojení obvodové stěny na základovou desku (či základové pásy) a souhrn končí napojením střechy na zdivo...
[článek]Podlahové konštrukcie z hľadiska akustiky 21.7.2008
Podlahové konštrukcie z hľadiska akustiky 21.7.2008 Na zvýšenie komfortu bývania v obytnom priestore či skvalitnenie pracovného prostredia v prevádzkových objektoch má vplyv aj skladba podlahovej konštrukcie,.. Základom týchto konštrukcií je stropná alebo základová doska,.. V styku stropnej konštrukcie so zvislými stenami sa po celom obvode miestnosti položia pásy izolačného materiálu (hrubé 10 až 15 mm) až do výšky budúcej roznášacej vrstvy... 1 Skladba ťažkej plávajúcej podlahy (1 - okrajový pás izolace,.. K tomu prispievajú aj okrajové pásy izolácie,.. 4 Skladba ľahkej plávajúcej podlahy ..
[článek]Hydroizolace staveb – závady a poruchy 26.5.2014
Hydroizolace staveb –.. základová spára v hloubce cca −.. Projekt řešil stavbu s ochranou proti tlakové vodě a navrhl dvě vrstvy asfaltových modifikovaných pásů a dále s ohledem na výskyt radonu byla součástí projektového návrhu i izolace proti radonu –.. svislá hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů (po předchozí penetraci železobetonu), chráněná lepenými deskami z extrudovaného polystyrenu tl... Docházelo v menší míře k proniku vody ze svislých stěn z voděvzdorného železobetonu s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů... které bylo v přímém styku se ..
[článek]Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb byla oceněna na Aqua-thermu Praha 2009 8.12.2009
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb byla oceněna na Aqua-thermu Praha 2009 100 procentní utěsnění budovy - i na těžko přístupných místech 8... Bezešvý je v pravém slova smyslu správný název pro prostup kanalizačního potrubí stěnou(nebo základovou deskou domu) s průchodkou pro prostup potrubí HL800... základovou deskou domu a na připravený bitumenový izolační límec se nataví bitumenové izolační pásy popř... určené pro utěsnění průchozích potrubních konstrukcí přes hydroizolační pásy spodních staveb,..
[článek]Případ závady suterénních konstrukcí z vodonepropustného betonu 15.9.2014
.. Základová spára se nachází z velké části pod hladinou spodní vody,.. Dilatační spáry ze tří konstrukčních celků mají probíhat až do základové desky,.. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je pod celým objektem provedena základová deska tloušťky 300 mm (pod schodištěm a výtahovou šachtou 500 mm), která je v místech stěn a sloupů podpírána pilotami... že základová deska a suterénní stěny jsou vodotěsně vybetonovány se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro trhliny,..
[článek]Vzduchotěsnost dřevostaveb v souvislostech 6.9.2010
.. Parotěsnicí vrstvu lze vytvořit také z asfaltových pásů nebo z konstrukčních desek na bázi dřeva s přelepenými spoji... souvisely s provedením detailů v místě napojení stěny na základovou konstrukci,.. Na střeše byla dokončena parotěsnicí vrstva z asfaltového pásu na bednění z desek OSB/3... V prvním případě je většina tepelné izolace umístěna mezi krokvemi (popřípadě mezi spodními pásy příhradových vazníků) a zbývající tepelná izolace je vložena pod krokve mezi profily nosné konstrukce vnitřních obkladových desek... Správně provedený asfaltový pás se svařenými nebo slepenými (pokud je ..
[článek]Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry 7.6.2010
.. 17). Výstup z programu AREA 2005 (předchozí verze AREA 2009 [4] ). d) Dodatečná tepelná izolace základového pásu a soklu u nepodsklepených budov Zásadní vliv na průběh povrchových teplot ve vodorovném koutu má materiál obvodové stěny,.. umístěná na boční straně základového pásu u nepodsklepených budov má na průběh povrchových teplot v koutě v interiéru často jen malý vliv (viz obr... v základovém pásu,.. na boční straně základového pásu a v místě soklu...
[článek]Zajímavé technologie staveb: polystyrenový dům 5.8.2011
Zajímavé technologie staveb: polystyrenový dům 5.8.2011 Žádný stavební odborník by si neměl nechat ujít příležitost seznámit se s novou technologií, ať už u domků rodinných či u staveb s širším využitím. Jistý stavebník v Ostravě byl nucen uvažovat o nástavbě své provozovny, ale jedním z problémů byla velmi malá nosnost původní nosné konstrukce... kdo je schopen betonáže rovné základové desky. Na základovou desku se položí fošna o šířce 150 mm a tloušťce 50 mm do polyuretanového lepidla a může se zahájit se stavbou... Pro Sdružení výrobců asfaltových materiálů ČR vypracoval Standardy ..
[katalog]Cemex: Přehled sortimentu výrobků
Cemex betonové směsi, lité podlahy a potěry, vymývaný beton vyrobky/cemexCEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů. Zabývá se rovněž těžbou a zpracováním kameniva, nabízí kvalitní přírodní tříděný i netříděný kámen a písek. V České republice CEMEX provozuje 63 betonáren, 7 štěrkoven, 5 kamenolomů a cementovou mlýnici. INTERAKTIVNÍ MAPA betonáren, lomů a štěrkoven CEMEX AnhyLevel® - anhydritový litý potěr ..
[zpráva]Podlahové odtoky - neviditelní specialisté 21.7.2014
Podlahové odtoky - neviditelní specialisté 21.7.2014 Každý odtokový systém má své charakteristické znaky. V opačném smyslu to znamená: Každý problém má optimální řešení.Každý, kdo někdy stavěl nebo rekonstruoval, se při hledání správné varianty odvodnění seznámil s celou řadou možností. Různé prostory v domě vyžadují různá řešení. Jiná jsou zařízení pro odtok vody z koupelny, jiná jsou vhodná pro rekonstrukce a jiná zase pro odvodnění terasy nebo sklepa. Bezbariérové sprchy v úrovni podlahy vyžadují výkonné odtoky .. Použít je možné buď izolační pásy,.. Často se totiž osazují přímo do ..
[článek]Cihlový dům pro budoucnost bude sloužit k testování tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů 24.10.2012
Cihlový dům pro budoucnost bude sloužit k testování tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů V praxi si otestujeme cihelný dům s technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností 24... Nadstandardní je založení na železobetonové základové desce,.. Pro splnění náročných požadavků z pohledu těsnosti obvodových konstrukcí včetně podlahy byla provedena vodorovná vodotěsná izolace z asfaltových pásů,.. Boční strany základové desky jsou opatřeny extrudovaným polystyrenem o tloušťce 14 cm... Tepelněizolační vrstva zhutněného násypu pěnového skla RefaglassVýztuž základové desky..
[článek]Energeticky úsporný rodinný dům v praxi (III) 4.3.2004
Energeticky úsporný rodinný dům v praxi (III) Izolace 4.3.2004 Dnešní díl seriálu je věnován především popisu provedení jednotlivých tepelných izolací... Tepelný most je pouze u paty sloupu do základové desky a částečně v horní části při přechodu na železobetonový průvlak... Celá výška (200 mm) od základové desky ke spodnímu okraji oken je vyplněna izolační pěnou...Na vodorovnou hydroizolaci základové desky je na vnější straně obvodové zdi navařen svislý pás hydroizolace o výšce 0,.. protože dál do země už byl základový pas litý přímo do bagrovaného základu...
[článek]Sanace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou 16.2.2015
Sanace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou 16.2.2015 Ing. Ivan Misar, Ph.D., autorizovaný inženýr Příspěvek se zabývá dodatečnou izolací stavebních konstrukcí na styku se zeminou. Je prezentován postup sanačních prací, kde nám významným pomocníkem jsou směrnice WTA tuto problematikou popisující a řešící. Jsou zde komentovány jednak injektáže, tlakové i beztlakové, stejně jako dodatečné vodorovné izolace. Významnou roli sehrává vhodný materiál a dodržování předepsané technologie...Základové poměry stavby ..asfaltové izolační pásy .. který spolehlivě odvede vodu od základového zdiva to..
[článek]Optimální volba sanační metody u objektů zasažených vlhkostí (1. část) 2.12.2013
Optimální volba sanační metody u objektů zasažených vlhkostí (1... Kopanými nebo vrtanými sondami podél obvodových zdí se získávají informace o základových poměrech objektu a o složení základové půdy... sklolaminát) nebo hydroizolační pásy s kovovou či skelnou vložkou... při použití hydroizolačních pásů s kovovou vložkou může být maximálně do kategorie středního rizika dokonce protiradonovou bariérou... Utěsnění povrchů zdiva může být řešeno klasickými izolacemi v návaznosti na plošné izolace podlah (živičnými hydroizolačními pásy,..
[článek]Zesílení železobetonových sloupů objektu CPI City Center Olomouc 5.8.2013
Zesílení železobetonových sloupů objektu CPI City Center Olomouc 5.8.2013 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Příspěvek popisuje zkušenosti získané při projektování, návrhu a provádění sanace železobetonové konstrukce, která je tvořena ve spodní části železobetonovým skeletem, od 3.NP stěnovou soustavou T06B s ohledem na přitížení dalším nadzemním podlažím... Hotel je založen plošně na základových patkách a pasech v úrovni únosných vrstev štěrků...vytvoří se objímka pod spodní hranou stopní desky a nad horní hranou základové desky,..Vlastnosti..
[zpráva]Fórum expertů poradí, jak správně založit pasivní dům na izolaci 21.5.2014
Fórum expertů poradí, jak správně založit pasivní dům na izolaci 21.5.2014 Málokdy se na jednom místě sejde hned několik odborníků, aby diskutovali o nejlepším možném řešení. Fórum expertů, odborné setkání organizované Centrem pasivního domu, ale takovou unikátní příležitost nabízí. V pondělí 26. května se bude v Praze mluvit o základech pasivních domů, které díky vysokým energetickým nárokům vyžadují odstranění tepelných mostů pomocí izolace... možnosti a zásady založení pasivních domů se základovou deskou na tepelné izolaci ..Možnosti vyloučení tepelného mostu v patě zdiva u klasického ..
[článek]Neřešené vlhkostní problémy a zateplení budov 7.1.2010
Neřešené vlhkostní problémy a zateplení budov 7.1.2010 Před provedením zateplení bychom měli výpočtem dosáhnout alespoň vyrovnané vlhkostní bilance prostoru: množství odváděné vlhkosti musí být stejné, nebo větší, než množství v prostoru vytvářené či ukládané.Širokému publiku stavební veřejnosti a běžnému zájemci z řad uživatelů staveb je dnes známo, že stavba má být před prováděním kontaktního zateplovacího systému suchá. A když není? A co znamená suchá? V první řadě je třeba vysvětlit pojem suchá,.. kdy se začíná používat vodorovná izolace asfaltovými pásy,.. základová rýha je předem ..
[článek]Soubor pasivních rodinných domů v obci Koberovy 31.3.2008
Soubor pasivních rodinných domů v obci Koberovy 31.3.2008 Pasivní domy jsou někdy mylně chápány, jako spíše experimentální stavby s nezvyklým vzhledem, které si nechávají stavět investoři s velmi individuálním přístupem k bydlení. Projekt domků v obci Koberovy ukazuje, že i několik pasivních domů pohromadě může působit harmonickým přirozeným dojmem i v prostředí tradiční české obce a splňovat požadavky běžných uživatelů... kde přízemní část vytváří soustava sloupků v rozteči až 3 m uložených na základovém prahu,.. Solární termické panely v rozsahu 6m2 jsou na sedlových střechách uspořádány..
[katalog]Českomoravský beton: Přehled sortimentu výrobků
Českomoravský beton vyrobky/ceskomoravsky-betonSpolečnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina Českomoravský beton působí již přes 20 let na českém trhu a patří k největším výrobcům transportbetonu. Provozuje přes 68 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria... ..
[článek]Nízkonákladový pasivní dům 28.3.2011
.. Veškeré cihlové zdi jsou založeny na šáru porobetonu pro potlačení tepelného mostu do základové desky (vpravo dole). Podobně jako do svislých stěn ukládáme kamennou vlnu i do šikminy pod střechou... Po instalaci kamenné vlny je třeba provést i zateplení podlahy nad základovou deskou deskami z EPS. Je vhodné před pokládáním polystyrenových desek vyrovnat svařené hydroizolační pásy tenkou vrstvou jemného písku,.. Pokládání desek z EPS v celkové tloušťce 24 cm (může být i 30 cm) na základovou desku... pokud jej umístíme do základových pasů - viz... Zemní registr v základových pasech ..
[článek]Uzemnění rozvodů a pospojování u technických zařízení v budovách 7.6.2010
Uzemnění rozvodů a pospojování u technických zařízení v budovách 7.6.2010 Ing. Vladimír Kůla, CSc., Katedra elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Rozbor uzemňování rozvodů. Ukázky návrhu zemničů až po ochranné pospojování TZB. Funkce, principy včetně realizace pospojování je podpořeno ČSN a obrázkovou formou. Doplňková ochrana pro vnitřní vodovod.Jeden z hlavních požadavků na provedení silnoproudého rozvodu,..Podzemní stavební sítě zabudované v základech (základové uzemnění - příklad KARI SÍTĚ), .. se zřídí především základový zemnič...5 - pro zemnící desku (..
[článek]Mobilní garáž na klíč je levnější než klasická 28.2.2012
Mobilní garáž na klíč je levnější než klasická Přečtěte si o cenovém porovnání betonových a plechových garáží v ČR 28.2.2012 Kvalitní garáž spolehlivě ochrání naše auto před zloději i před nepřízní počasí. V případě, že máme dům bez garáže a přemýšlíme o její stavbě, zaměříme se na ty mobilní, tzv. prefabrikované s dodávkou na klíč. Pak už zvolíme jen stavební systém či materiál. Na výběr máme prefabrikovaný beton, kov i dřevo. Je důležité vědět, jestli potřebujeme celou garáž nebo přístřešek, tzv. carport. garáž garážové stání zastřešeníNázev napovídá,.. či obvodový betonový pás... i ..
[článek]Rodinný bazén - věrný přítel (V) 12.7.2002
Rodinný bazén - věrný přítel (V) 12.7.2002 V minulém pokračování seriálu o rodinných bazénech jsme se zaměřili na možnosti materiálového provedení bazénových van u privátních bazénů. Dnes budeme pokračovat bazény betonovými, tvárnicovými, celokovovými a nerezovými. Bazény betonové Patří k nejpracnějším konstrukcím, citlivým na přesnost prováděných prací a kvalitu provádění. Dobře provedený betonový bazén má téměř neomezenou životnost...Pro nerezové bazény se zřizuje jako stavební připravenost pouze betonový základový pás,..
[článek]Co kromě dřeva musí mít kvalitní dřevostavba? 23.10.2014
Co kromě dřeva musí mít kvalitní dřevostavba? 23.10.2014 Zelené domky začaly v Česku vyrůstat před třemi lety. Zájem o ně pokračuje i dnes. Své by o tom mohl vyprávět pan Petr Zapletal, který udává směr firmě Zelené domky.cz. Jen v letošním roce jich firma postaví bezmála dvacet a zájem neustále sílí. Za stavitelem dřevostaveb, který používá systémové skladby Knauf Insulation, jsme se zajeli podívat přímo do jedné z nich. Jednoduchá, energeticky úsporná dřevostavba byla umístěna do malé obce nedaleko Olomouce... Založená je na betonové základové desce... Při stavbě základní rámové konstrukce..
[článek]Suché podlahové systémy a co je pod nimi a nad nimi 9.5.2011
Suché podlahové systémy a co je pod nimi a nad nimi 9.5.2011 doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Znalost konstrukce, skladby, principů návrhu a možnosti zlepšení akustických a tepelně technických parametrů suchých podlahových systémů jsou nutností při návrhu i montáži suché podlahy jako ověřeného a technicky dokonalého řešení v moderní stavbě.Suché podlahy nacházejí ve stavebnictví čím dál tím větší uplatnění. Protože lze po jejich položení velmi brzy po podlaze chodit,..2 mm). PE-fólie se pokládá celoplošně na podklad a pásy by měly mít překrytí minimálně 20 cm... To se týká rovněž základové ..
[článek]Suché podlahové prvky FERMACELL a co je pod nimi a nad nimi 22.5.2009
Suché podlahové prvky FERMACELL a co je pod nimi a nad nimi 22.5.2009 Konstrukce, skladba a návrh podlahových systémů FERMACELL. Řešení podlahových konstrukcí pomocí podlahových prvků FERMACELL. Zlepšení akustických parametrů a tepelně technických parametrů podlah.Suché podlahy nacházejí ve stavebnictví čím dál tím větší uplatnění. Po jejich položení lze velmi brzy po podlaze chodit, nabízí se v používání suchých podlah racionální metoda,..2 mm). PE-fólie se pokládá celoplošně na podklad a pásy by měly mít překrytí minimálně 20 cm... To se týká rovněž základové desky,.. ve které nebyla ..
[článek]Pasivní dům v Plzni 26.3.2010
Pasivní dům v Plzni 26.3.2010 Pátrat v české kotlině po pasivních domech stále ještě připomíná hledání jehly v kupce sena. Důvodem je nejen vyšší pořizovací cena, ale i řada předsudků o jejich konstrukci i samotném užívání. Vzorový pasivní dům v Plzni svou osvětovou činností úspěšně boří mnohé mýty o ekologickém bydlení.Překvapivý vnitřní komfort Pátrat v české kotlině po pasivních domech stále ještě připomíná hledání jehly v kupce sena...vchodové dveře s vložkou z polyuretanové pěn Konstrukční a materiálové řešení Dům je založený na základových pásech...

 [další stránka >>>]
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVeletrh ISH Frankfurt: prestižní přehlídka koupelen, vytápění a instalacíPrestižní anketa o titul TOP DŮM zná svého vítězeP3: developer a správce průmyslových nemovitostí vykazuje růst i v ČR