Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 05/98 Ministerstva financí kterým se doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami, vydaný výměrem MF č. 01/98

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1999

se změnami:zrušeno 01/99
uveřejněno v: č. 7/1998 Cenového věstníku na straně 3
schváleno:14.05.1998
účinnost od:01.07.1998
zrušeno:01.01.1999
[Textová verze]

05/98 Výměr Ministerstva financí ze dne 14. května 1998, kterým se doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydanými výměrem MF č. 01/98 Ministerstvo financí V Praze dne 14. května 1998 České republiky Č.j. 16/38 894/1998 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví: Výměr MF č. 01/98, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/1996), ve znění výměru MF č. 03/98 (Cenový věstník částka 4/1998) se mění takto: K části I. oddíl A výměru č. 01/98 Položka č. 1 zní: "1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705, 2711) (1) Pro zemní plyn dodávaný ze státního podniku Transgas, s. p. Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Maximální dvousložková cena sazba pro výpočet stálého měsíčního platu Kč/m3 denního kupující Kč/m3 maxima ----------------------------------------------------------------- Jihočeská plynárenská, a.s. 3,79 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 3,67 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 3,72 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 3,80 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 3,78 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 3,82 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 3,71 Kč/m3 4,50 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 3,74 Kč/m3 4,50 Kč/m3 ----------------------------------------------------------------- Přitom platí, že a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího denního odběru zemního plynu v m3 dohodnutého ve smlouvě pro období od 1. července 1998 do 30. června 1999 a měsíční sazby stálého platu v Kč/m3. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový stálý měsíční plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování stálého platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo; b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 stupňů C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti fí = 0 a výhřevnosti 33,65 MJ/m3; c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze, dohodne-li se Transgas s. p. Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. (2) Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ----------------------------------------------------------------- Jihočeská plynárenská, a.s. 5,74 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a.s. 5,28 Kč/m3 Pražská plynárenská, a.s. 5,37 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a.s. 5,50 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a.s. 5,40 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a.s. 5,30 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a.s. 5,48 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a.s. 5,58 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 60,-- Kč ----------------------------------------------------------------- (3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "dodavatelé"), platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Spotřeba Maximální cena v pásmu dvousložková od-do měsíční Kč/m3 m3/rok plat v Kč ----------------------------------------------------------------- zemní 0 - 900 11,-- 6,64 plyn 901 - 6 000 110,-- 4,55 Přitom platí, že a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost." V položce č. 2 bodu (2) se první tři odstavce nahrazují textem: "(2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Sazba Stálý měsíční plat v Kč Kč/kWh ----------------------------------------------------------------- BS 11,-- 3,45 B 58,-- 2,19 N 45,-- 0,91 BV 1-2 obytné místnosti 146,-- v časových pásmech: 3-4 obytné místnosti 198,-- pro nízký tarif 0,61 5 a více obytných v ostatní době 2,00 místností 255,-- BH 1-2 obytné místnosti 131,-- v časových pásmech: 3-4 obytné místnosti 170,-- pro nízký tarif 0,61 5 a více obytných v ostatní době 1,80 místností 208,-- BP: jistič do 3 x 25 A včetně 167,-- za energii naměřenou: jistič nad 3 x 25 A v nízké tarifu 0,91 do 3 x 32 A včetně 253,-- ve vysokém tarifu 4,01 jistič nad 3 x 32 A do 3 x 50 A včetně 377,-- jistič nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně 480,-- jistič nad 3 x 63 A 839,-- ----------------------------------------------------------------- Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem." V položce č. 2 bodu (2) v části označené "Sazba BP" se v písmenu a) poslední větě slova za dvojtečkou nahrazují slovy: "jistič do 3 x 25 A včetně 25 000 kWh/rok jistič nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně 30 000 kWh/rok jistič nad 3 x 32 A do 3 x 50 A včetně 35 000 kWh/rok jistič nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně 40 000 kWh/rok jistič nad 3 x 63 A 70 000 kWh/rok". V položce č. 3 bodu (2) a bodu (5) ve sloupci "Číselný kód Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku)" se zrušují: u skupiny "Výrobky dentální" číslo "24" a u skupiny "Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů" číslo "42". V položce č. 3 bodu (5) se ve sloupci "Číselný kód Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku)" u skupiny "Systém dalekohledový včetně příslušenství" v závorce vkládá číslo "42". V položce č. 3 písmenu b) se za slovo "výkony" vkládá slovo "a" a slova "osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu3) nebo prodejce vyhrazených léčiv podle zvláštního předpisu3a) a lékárny" se zrušují. Za první větu se vkládá nová věta, která zní: "V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního odběratele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen tuto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon." K části II. výměru č. 01/98 V položce č. 4 v bodu (3) se na konci doplňuje věta: "Takto zvýšenou průměrnou věcně usměrňovanou cenu je možno překročit nejvýše o částku vlivu sjednané vyšší ceny zemního plynu pro výrobu tepelné energie v souladu s maximální cenou zemního plynu stanovenou s účinností od 1. července 1998. Přitom platí ustanovení bodu (6)." V položce č. 6 bodu (6) se v první větě zrušují slova "osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu3) nebo prodejce vyhrazených léčiv podle zvláštního předpisu3a) a lékárny". Za první větu se vkládá nová věta, která zní: "V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního odběratele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen takto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon." V položce č. 6 bodu (7) se na konci textu doplňuje tato věta: "Takto přepočtená cena nesmí být vyšší než cena určená podle bodu (2)." V položce č. 7 se v prvním odseku za slovem "uzávěru" nahrazuje slovo "a" čárkou a na konci textu se doplňují slova "a štítku pro informace o léčivu". Za text prvního odseku se vkládá nový odsek, který zní: "- poměrnou část ceny technologického materiálu spotřebovaného při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně připravovanému množství léčiva předepsanému v lékařském předpisu a celkové použitelnosti technologického materiálu uvedené výrobcem,". K přílohám výměru MF č. 01/98 V příloze č. 1 části I. "Všeobecné podmínky" odstavci 1 se ve druhé větě zrušují slova "pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky". V příloze č. 4A části "Maximální ceny A. Telefonní služby" se doplňuje bod VI., který zní: "VI. Hovory uskutečněné prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Každý tarifní impuls uskutečněný a1) prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" 3,00 Kč/impuls 2. V místním a meziměstském styku a1) se započítává jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 36 sekund v době slabého provozu za každých započatých 72 sekund" V příloze č. 4A části "Určené podmínky - Obecné podmínky" se doplňuje bod 7., který zní: "7. Při prodeji Předplacených telefonních karet, které umožňují uskutečnění telefonních hovorů z kterékoli telefonní stanice (účastnické stanice i veřejného telefonního automatu), platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A. VI. 1 vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedeným na Předplacené telefonní kartě. V příloze č. 4A části "Určené podmínky A. Podmínky pro telefonní služby" se doplňuje bod VI., který zní: "VI. Hovory uskutečňované prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" 1. Za automaticky uskutečňované hovory prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením poskytovatele (položka A. VI. 2) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A. VI. 1. 2. Za místní i meziměstský telefonní hovor uskutečněný prostřednictvím služby "Předplacená telefonní karta" je maximální cena stanovená v závislosti na délce hovoru a době, ve kterém je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi podle položky A. VI. 2 od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí. 3. Doba silného provozu a slabého provozu v místním i meziměstském styku je uvedena v bodu A. IV. 9 určených podmínek. 4. Hovorné se neplatí u hovorů s telefonními stanicemi uvedenými v bodu A. IV. 10 a při spojení s řídícím centrem služby "Předplacená telefonní karta". 5. Služba "Předplacená telefonní karta" má omezenou dobu platnosti, která je uvedena na kartě. Doba platnosti se počítá ode dne prvního přihlášení účastníka k evidenci u řídícího centra služby "Předplacená telefonní karta". Karta má platnost minimálně 90 dní od prvního přihlášení účastníka u řídícího centra." V příloze č. 7 část I. zní: "I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy ----------------------------------------------------------------- Číslo Tarifní Obyčejné jízdné pásma vzdálenost km ------------------------------------ 2. vozová třída 1. vozová třída ----------------------------------------------------------------- 1 1 - 10 8,-- 12,-- ----------------------------------------------------------------- 2 11 - 15 11,-- 16,50 ----------------------------------------------------------------- 3 16 - 20 14,-- 21,-- ----------------------------------------------------------------- 4 21 - 25 17,-- 25,50 ----------------------------------------------------------------- 5 26 - 30 20,-- 30,-- ----------------------------------------------------------------- 6 31 - 35 23,-- 34,50 ----------------------------------------------------------------- 7 36 - 40 26,-- 39,-- ----------------------------------------------------------------- 8 41 - 50 32,-- 48,-- ----------------------------------------------------------------- 9 51 - 60 38,-- 57,-- ----------------------------------------------------------------- 10 61 - 70 44,-- 66,-- ----------------------------------------------------------------- 11 71 - 80 50,-- 75,-- ----------------------------------------------------------------- 12 81 - 90 56,-- 84,-- ----------------------------------------------------------------- 13 91 - 100 62,-- 93,-- ----------------------------------------------------------------- 14 101 - 110 68,-- 102,-- ----------------------------------------------------------------- 15 111 - 120 74,-- 111,-- ----------------------------------------------------------------- 16 121 - 140 86,-- 129,-- ----------------------------------------------------------------- 17 141 - 160 98,-- 147,-- ----------------------------------------------------------------- 18 161 - 180 110,-- 165,-- ----------------------------------------------------------------- 19 181 - 200 120,-- 180,-- ----------------------------------------------------------------- 20 201 - 225 130,-- 195,-- ----------------------------------------------------------------- 21 226 - 250 140,-- 210,-- ----------------------------------------------------------------- 22 251 - 275 150,-- 225,-- ----------------------------------------------------------------- 23 276 - 300 160,-- 240,-- ----------------------------------------------------------------- 24 301 - 350 180,-- 270,-- ----------------------------------------------------------------- 25 351 - 400 200,-- 300,-- ----------------------------------------------------------------- 26 401 - 450 220,-- 330,-- ----------------------------------------------------------------- 27 451 - 500 240,-- 360,-- ----------------------------------------------------------------- 28 501 - 550 260,-- 390,-- ----------------------------------------------------------------- 29 551 - 600 280,-- 420,-- ----------------------------------------------------------------- 30 601 - 650 300,-- 450,-- ----------------------------------------------------------------- 31 651 - 700 320,-- 480,-- ----------------------------------------------------------------- 32 701 a více 350,-- 525,-- ----------------------------------------------------------------- V příloze č. 7 části IV. čl. 2 bodu (10) se doplňují tyto věty: "Je-li jízda konána po více úsecích (tratích) obsluhovaných různými dopravci, stanoví se celkové jízdné (z nástupní do cílové stanice) součtem jízdného za jednotlivé úseky (lomené jízdné) příslušných dopravců. Tarifní kilometrická vzdálenost jednotlivých úseků (tratí) příslušných dopravců se uvede na jízdence." V příloze č. 7 části IV. čl. 3 bod (3) zní: "(3) Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě." V příloze č. 7 se zrušují v části II. bod (4), v části IV. čl. 1 bod (5), v části IV. čl. 3.2 bod (4), v části IV. čl. 3.3 bod (6), v části IV. čl. 3.4 bod (3) a v části IV. čl. 3.5 slova "osobních vlaků a rychlíků". Výměr nabývá účinnosti dnem 1. července 1998. Náměstkyně ministra financí: Ing. Jana Fürstová, v. r.

 
 
Reklama