Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 05/97 Ministerstva financí kterým se mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/97

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1998

se změnami:zrušeno 01/98
uveřejněno v: č. 7/1997 Cenového věstníku na straně 2
schváleno:15.05.1997
účinnost od:01.07.1997
zrušeno:01.01.1998
[Textová verze]

05/97 Výměr Ministerstva financí kterým se mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/97 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví: Výměr MF č. 01/97, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/1996), se mění a doplňuje takto: K části I. oddíl A výměru č. 01/97 Položka č. 1 zní: "1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705,2711) (1) Pro zemní plyn dodávaný ze s. p. Český plynárenský podnik Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: +----------------------------------------------------------------+ | maximální dvousložková cena | | sazba pro výpočet| | Kč/m3 stálého měsíčního| | platu Kč/m3| |kupující denního maxima| +----------------------------------------------------------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. 3,05 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Jihomoravská plynárenská, a.s. 2,88 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Pražská plynárenská, a.s. 2,99 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Severočeská plynárenská, a.s. 3,00 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Severomoravská plynárenská, a.s. 2,99 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Středočeská plynárenská, a.s. 3,04 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Východočeská plynárenská, a.s. 2,93 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | |Západočeská plynárenská, a.s. 3,00 Kč/m3 3,28 Kč/m3 | +----------------------------------------------------------------+ Přitom platí, že a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího denního odběru zemního plynu v m3 dohodnutého ve smlouvě pro období od 1. července 1997 do 30. června 1998 a maximální měsíční sazby stálého platu v Kč/m3. Při překročení dohodnutého nejvyššího denního odběru se pro měsíc, ve kterém k překročení došlo, určí nový stálý měsíční plat, který platí i pro další měsíce; b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 stupňů celsia, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti 0 a výhřevnosti 33, 65 MJ/m3; c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze, dohodne-li se s. p. Český plynárenský podnik Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. (2) Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: +----------------------------------------------------------------+ |prodávající maximální cena| +----------------------------------------------------------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. 4,49 Kč/m3| |Jihomoravská plynárenská, a.s. 4,13 Kč/m3| |Pražská plynárenská, a.s. 4,20 Kč/m3| |Severočeská plynárenská, a.s. 4,30 Kč/m3| |Severomoravská plynárenská, a.s. 4,23 Kč/m3| |Středočeská plynárenská, a.s. 4,15 Kč/m3| |Východočeská plynárenská, a.s. 4,29 Kč/m3| |Západočeská plynárenská, a.s. 4,36 Kč/m3| | | |Stálý měsíční plat za odběrné místo | |při dodávkách odběratelům | |s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 48,30 Kč | +----------------------------------------------------------------+ (3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, (dále jen "dodavatelé") platí tyto maximální ceny a určené podmínky: +-----------------------------------------------------------------+ | Maximální cena dvousložková | | | | Spotřeba měsíční plat Kč/m3 | | v pásmu od-do v Kč | | m3/rok | +-----------------------------------------------------------------+ | 0 - 900 8,- 4,45 | |zemní plyn -----------------------------------------------------+ | 901 - 6000 93,- 3,- | +-----------------------------------------------------------------+ Přitom platí, že a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost; d) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně maximální ceny podle bodu (2)." V položce č. 3 bodu 2 se tabulka s maximálními cenami nahrazuje následující tabulkou: +-----------------------------------------------------------------+ |Sazba Stálý Kč/kWh| | měsíční | | plat | | v Kč | +-----------------------------------------------------------------+ |BS 8,- 2,39| | | |B 43,- 1,50| | | |N 34,- 0,62| | | |BV 1-2 obytné místnosti 109,- v časových pásmech: | | 3-4 obytné místnosti 148,- pro nízký tarif 0,43| | 5 a více obytných místností 191,- v ostatní době 1,37| | | |BH 1-2 obytné místnosti 98,- v časových pásmech: | | 3-4 obytné místnosti 127,- pro nízký tarif 0,43| | 5 a více obytných místností 156,- v ostatní době 1,23| | | |BP jistič do 3 x 25 A 125,- za energii naměřenou: | | jistič do 3 x 32 A 189,- v nízkém tarifu 0,63| | jistič do 3 x 50 A 282,- ve vysokém tarifu 2,78| | jistič do 3 x 63 A 359,- | | jistič nad 3 x 63 A 628,- | +-----------------------------------------------------------------+ K části I. oddíl B výměru č. 01/97 V položce č. 6 za slovy "č. 30/1995 Sb." Se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova " a vyhlášky č. 86/1997 Sb.". K části II. výměru č. 01/97 V položce č. 4 se v bodu (3) na konci doplňuje věta: "Takto zvýšenou průměrnou věcně usměrňovanou cenu je možno překročit nejvýše o částku vlivu sjednané vyšší ceny zemního plynu pro výrobu tepelné energie v souladu se stanovenou maximální cenou zemního plynu s účinností od 1. července 1997. Přitom platí ustanovení bodu (6).". Poznámka pod čarou č. 27 zní: "27) Vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.". Výměr nabývá účinnosti dnem 1. července 1997. Náměstkyně ministerstva financí: Ing. Jana Fürstová, v. r.

 
 
Reklama