Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměr č. 01/98 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.1999

se změnami:Výměr 02/98, Výměr 03/98, Výměr 04/98, Výměr 01/98, Výměr 06/98, Výměr 05/98, Výměr 07/98, zrušeno 01/99
uveřejněno v: č. 20/1997 Cenového věstníku na straně 3
schváleno:04.12.1997
účinnost od:01.01.1998
zrušeno:01.01.1999
[Textová verze]

01/98 Výměr Ministerstva financí ze dne 4. prosince 1997, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. Část I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny Oddíl A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce (celního sazebníku) 1. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 (2705, 2711) (1) Pro zemní plyn dodávaný ze s. p. Český plynárenský podnik Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: maximální dvousložková cena sazba pro výpočet stálého měsíčního platu Kč/m3 denního kupující Kč/m3 maxima ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a. s. 3,54 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a. s. 3,35 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Pražská plynárenská, a. s. 3,47 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a. s. 3,49 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a. s. 3,47 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a. s. 3,53 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a. s. 3,40 Kč/m3 3,81 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a. s. 3,49 Kč/m3 3,81 Kč/m3 ------------------------------------------------------------------ Přitom platí, že a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího denního odběru zemního plynu v m3 dohodnutého ve smlouvě pro platební období od 1. ledna 1998 do 30. června 1998 a měsíční sazby stálého platu v Kč/m3. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový stálý měsíční plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování stálého platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo; b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 stupňů C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti fí = 0 a výhřevnosti 33,65 MJ/m3; c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze, dohodne-li se s. p. Český plynárenský podnik Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. (2) Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny: prodávající maximální cena ------------------------------------------------------------------ Jihočeská plynárenská, a. s. 5,22 Kč/m3 Jihomoravská plynárenská, a. s. 4,80 Kč/m3 Pražská plynárenská, a. s. 4,88 Kč/m3 Severočeská plynárenská, a. s. 5,00 Kč/m3 Severomoravská plynárenská, a. s. 4,91 Kč/m3 Středočeská plynárenská, a. s. 4,82 Kč/m3 Východočeská plynárenská, a. s. 4,98 Kč/m3 Západočeská plynárenská, a. s. 5,07 Kč/m3 Stálý měsíční plat za odběrné místo při dodávkách odběratelům s roční spotřebou zemního plynu do 60 tis. m3 56,10 Kč ------------------------------------------------------------------ (3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o Státní energetické inspekci, (dále jen "dodavatelé") platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Spotřeba Maximální cena dvousložková v pásmu od - do měsíční Kč/m3 m3/rok plat v Kč ------------------------------------------------------------------ 0 - 900 9,30 5,17 zemní plyn ------------------------------------------------- 901 - 6 000 108,10 3,49 ------------------------------------------------------------------ Přitom platí, že a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6 000 m3/rok (12měsíční odečtové období); b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky; c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost; d) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně maximální ceny podle bodu (2). 2. 40.10.10 Elektrická energie (2716) (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 9,30 2,78 B 50,-- 1,74 N 39,50 0,72 BV 1 - 2 obytné místnosti 126,70 v časových pásmech: 3 - 4 obytné pro nízký tarif 0,50 místnosti 172,-- v ostatní době 1,59 5 a více obytných místností 222,-- BH 1 - 2 obytné místnosti 114,-- 3 - 4 obytné místnosti 147,60 v časových pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,50 místností 181,30 v ostatní době 1,43 BP jistič do 3 x 25 A 145,30 za energii jistič do 3 x 32 A 219,60 naměřenou jistič do 3 x 50 A 327,70 v nízkém tarifu 0,73 jistič do 3 x 63 A 417,20 ve vysokém tarifu 3,23 jistič nad 3 x 63 A 729,70 ------------------------------------------------------------------ Maximální ceny platí pro odběr elektrické energie domácnostmi, pokud odběr elektrické energie slouží pro osobní potřebu jejich příslušníků a ostatních uživatelů bytů, jsou-li fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Sazba N Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu. Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu. Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají. Sazba BV Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady: a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto: - v pracovních dnech 8 hodin denně, - ve dnech pracovního volna 10 hodin denně. Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu. Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad. b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Sazba BH Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění. Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými zásadami, jaké jsou uvedeny pro sazbu BV. Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť. Sazba BP a) sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (3,23 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: jistič do 3 x 25 A ................. 25 000 kWh/rok jistič do 3 x 32 A ................. 30 000 kWh/rok jistič do 3 x 50 A ................. 35 000 kWh/rok jistič do 3 x 63 A ................. 40 000 kWh/rok jistič nad 3 x 63 A ................. 70 000 kWh/rok b) doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti vysokého tarifu (VT) nesmí být kratší než jednu hodinu; c) technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem); d) blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: - v dobách platnosti VT, - v dobách platnosti nízkého tarifu v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina. 3. Výrobky a výkony ve zdravotnictví (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (12,28,29, (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik, hromadně 30,33) vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního předpisu1) obsahující léčivou (účinnou) látku ve vybraných anatomicko-terapeuticko-chemických skupinách a ve vybraných lékových formách uvedených v příloze č. 2 tohoto výměru, kromě homeopatik, veterinárních výrobků a výrobků dodávaných podle zvláštního požadavku. (2) Prostředky zdravotnické techniky 24.13.41 Výrobky dentální (modelovací pasty, zubní otiskovací 24.42.23 hmoty, dentální vosky, zubní cementy a jiné zubní 24.66.42 výplně včetně amalgamů drahých a obecných kovů 33.10.17 používaných v zubním lékařství, umělé zuby, přípravky (24,28,29, na bázi sádry používané v zubním lékařství, akrylové 30,32,33, polymery a pryskyřice používané v zubním lékařství) 34,38,39, podléhající registraci nebo schválení podle zvláštního 90) předpisu 1). 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (používané (90) jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz). 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke kompenzování určité 33.10.18 vady nebo nedostatečnosti, kromě výrobků, které se (30,39,40, implantují do těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, 42,44,61, individuálních zakázek, dílů ortopedických a 62,63,64, protetických a náhrad protetických a ortodontických ve 66,72,73, stomatologii. 76,79,90, 92,94,95) 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z toho jen 33.40.11 čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru (42,90) 65 mm včetně, a čočky kontaktní (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se pro účely regulace cen považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně) zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu výrobků (90) a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí - pouze na lékařský předpis (poukaz), kromě individuálních zakázek. (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis. 85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis. (4) Sazby taxy laborum 52.31.10 K sazbám taxy laborum se připočítává spotřebovaný materiál. (5) Přirážky za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost 51.46.11 Přirážky se uplatňují v procentech k cenám včetně cla a 51.46.12 bez daně z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským 52.31.10 výrobcem nebo zahraničním dodavatelem u výrobků se 52.32.10 stanovenými maximálními cenami podle této položky a 52.48.14 výrobků uvedených v položce č. 6 části II. tohoto výměru. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis (poukaz). Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29, podle bodu (1) a položky č. 6 části II. 30,33) tohoto výměru 35 24.13.41 Výrobky dentální podle bodu (2) 32 24.42.23 24.66.42 33.10.17 (24,28,29, 30,32,33, 34,38,39, 90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, (90) lupy (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz) 20 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické 33.10.18 ke kompenzování určité vady nebo (30,39,40, nedostatečnosti včetně dílů ortopedických 42,44,61, a protetických včetně výrobků, které se 62,63,64, implantují do těla pacienta v rámci 66,72,73, zdravotního výkonu, s výjimkou srdečních 76,79,90, stimulátorů, individuálních zakázek 92,94,95) a náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii 25 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů (42,90) čiré, včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 65 mm včetně a členy dioptrické do brýlí včetně individuálních zakázek - pouze čočky a členy na lékařský předpis (poukaz). 75 Přirážka zahrnuje i výkony při opracování čočky k zasazení do obruby a vyrovnání obruby. Při externím dodání pokovení, tvrzení nebo barvení je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení, tvrzení nebo barvení. 33.40.11 Čočky kontaktní včetně individuálních (90) zakázek - pouze čočky na lékařský předpis (poukaz) 41 33.40.12 Systém dalekohledový včetně příslušenství 26 (90) 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené (90) v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí na lékařský předpis (poukaz) 43 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské= péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí 2); b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu3) a lékárny, daně z přidané hodnoty. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka. Dodavatel informuje odběratele, kromě prodeje konečnému spotřebiteli, o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu; c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem případně vynásobeným koeficientem maximálně ve výši 1,0135, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Pokud v konkrétním případě není clo uplatněno, popřípadě je sníženo, sníží se maximální cena o částku odpovídající příslušné sazbě cla podle celního sazebníku a Českého integrovaného tarifu, popřípadě o částku neuplatněného cla. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b); f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě dodavatelé výkonů, předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 8/16/1997. 4. Zdravotní péče (1) 85.11 a) Zdravotní péče hrazená zdravotním 12 pojištěním, která je poskytována 13 účastníku veřejného zdravotního 14 pojištění nebo účastníku smluvního zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou poskytující veřejné zdravotní pojištění, b) Zdravotní péče, která je poskytována ba) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, bc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu, kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí: a) maximální cena jednoho bodu je 1,-- Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí hrazenou ze zdravotního pojištění je uveden ve zvláštních předpisech 4),5); b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Počet bodů je stanoven v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.5) (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky6): Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,-- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,-- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1223,-- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,-- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,-- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,-- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,-- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2876,-- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3634,-- Kč 5. 60.10.2 Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. 6. 64 Výkony spojů vnitrostátní, z toho jen: (1) 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby kromě vnitrostátních dálnopisných a telegrafních služeb a pronájmu telekomunikačních vedení a okruhů Maximální ceny a určené podmínky platné do 31. března 1998 jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru, maximální ceny a určené podmínky platné od 1. dubna 1998 jsou uvedeny v příloze č. 4A tohoto výměru. (2) 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikační služby 64.20.22 rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů kromě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997 Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru. (3) 64.20.2 Pronájem mobilních přenosových vozů pro vnitrostátní provoz Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru. 7. 60.10.1 Doprava osob železniční vnitrostátní 60.21.10 (jízdné) a použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah pro osobní dopravu Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto výměru. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. 8. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu, z toho jen věci se sjednanou cenou vyšší, než je cena zjištěná oceněním podle zvláštního předpisu7) Ministerstvo financí stanoví maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než je cena zjištěná, který předloží kupující. Součástí návrhu je odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.7) 9. Nájemné z bytu a služby poskytované s užíváním bytů Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem.8),9) 10. Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce (1) Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci, včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků v obcích plocha užívaná plocha užívaná s počtem rekreačními chatami v zahrádkových obyvatel osadách ------------------------------------------------------------------ do 5 000 6,-- Kč/m2 3,-- Kč/m2 5 000 - 50 000 8,-- Kč/m2 4,-- Kč/m2 nad 50 000 10,-- Kč/m2 5,-- Kč/m2 b) lesních zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím v obcích skutečně zastavěná plocha s počtem obyvatel na lesních pozemcích ------------------------------------------------------------------ do 5 000 12,-- Kč/m2 5 000 - 50 000 18,-- Kč/m2 nad 50 000 24,-- Kč/m2 c) ostatních obce plocha užívaná (s počtem obyvatel) v ostatních případech ------------------------------------------------------------------ Praha 30,-- Kč/m2 Brno, Ostrava 20,-- Kč/m2 ostatní statutární10) 15,-- Kč/m2 lázeňské, Český Krumlov a Karviná 12,-- Kč/m2 ostatní nad 25 000 9,-- Kč/m2 15 000 - 25 000 7,-- Kč/m2 5 000 - 15 000 5,-- Kč/m2 1 000 - 5 000 4,-- Kč/m2 do 1 000 3,-- Kč/m2 (2) Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu (Statistický lexikon obcí ČR -1992). (3) Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. (4) Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem.11) Oddíl B Maximální ceny, které mohou stanovit místní orgány (okresní úřady a obce) Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují místní orgány obecně závaznou vyhláškou.12) Pol. Číselný kód Název č. SKP ------------------------------------------------------------------ 1. 50.20.32 Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy 60.24.17 vozidel podle podmínek stanovených ve zvláštním předpisu13) a v obecně závazných vyhláškách obcí 2. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v položce č. 12 části II. tohoto výměru. 3. 60.22.11 Taxislužba osobní na území obce 4. 63.11.24 Služby parkovišť 5. 74.70.15 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního předpisu14) 6. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením 7. Nájemné z bytu, z toho jen stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce Kv, úprava základního nájemného podle polohy domu a zvýšení nájemného v některých rodinných domech Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a, 9 a 16 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb., vyhlášky Ministerstva financí č. 274/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb. Oddíl C Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů15) Pol. Číselný kód Název Cena při č. SKP prodeji od (celního výrobce sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 01.21.20 Mléko kravské syrové (0401 20 998) I. jakostní třída při 3,6 % tučnosti ČSN 57 0529 7,50 Kč/l Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně. 2. 01.11.12 Pšenice potravinářská (1001 9099) ČSN 46 1100 - 2 volně ložená 3900,-- Kč/t č.h. Za tuto minimální cenu se nakupuje pšenice potravinářská ze sklizně roku 1997 podle části A) "Zásad regulace trhu pšenice potravinářské a žita ze sklizně roku 1997" schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 1687/97. Současně platí, že minimální cena se počínaje listopadem roku 1997 zvyšuje o 30,-- Kč/t za každý další měsíc až do konce června roku 1998. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3 této normy: příměsi celkem max. 6,0 % číslo poklesu (Haggbergovo číslo) min. 220 s sedimentační hodnota - Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČSN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010. K položkám č. 1 a 2 Minimální ceny nezahrnují dopravní náklady. Část II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: - náklady na vyřazení hmotného majetku včetně zůstatkových cen vyřazeného hmotného majetku, - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, - zaviněná manka, - škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, - odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, - pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), - náklady na zastavenou nedokončenou výrobu nebo jinou zastavenou činnost, - nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, - náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, - přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod, přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), - odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, - platby za promlčené dluhy, - opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, - zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování. Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce - SKP (celního sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových vodovodů a umělých přivaděčů) Pro účely regulace cen platí: a) do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a všemi kupujícími, pak se ceny vytvoří pro celé území ve správě příslušného prodávajícího. 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná přímým 41.00.12 odběratelům 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu (dále jen "voda předaná") 90.00.11 Odstraňování odpadních vod a jejich čištění, z toho pouze voda odvedená kanalizací nečištěná, voda odpadní čištěná a voda zvláštní čištěná Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu.16) Pro účely regulace cen platí a) v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena, odpisy lze zahrnout do ceny ve výši skutečně uplatněné, maximálně však ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu 17), do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; b) ceny za 1 m3 vody dodané, nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto: (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo Cd = --------------------------- , Qd potom Co = N + kZ, kde Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní odvedené z domácností, Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, N = náklady podle pravidel věcného usměrňování cen připadající na 1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3 vody odpadní odvedené, Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování cen připadající na 1 m3, Q = celkové fakturované množství vody dodané přímým odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované množství vody odpadní odvedené, Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele, bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní odvedené od ostatních odběratelů, Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností, k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních odběratelů, nejvýše však 4; c) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností přímo nebo prostřednictvím dalšího subjektu se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele. d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky; e) způsob rozúčtování vodného a stočného18) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem19) a spotřebiteli20); nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu, popřípadě na počtu a druhu nebytových prostorů (roční směrná čísla spotřeby vody21); f) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody21) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen. 3. 11.10.20 Plynná paliva 40.20.11 kromě cen plynných paliv podle položky č. 1 40.20.16 části I. oddílu A včetně jejich přepravy 60.30.12 (2705, 2711) 4. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora (1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). (2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu.22) (3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1998 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti za rok 1997 zvýšená o 3,9 %. (4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy a) je vyráběna ze zdrojů, u nichž byla provedena změna paliva z tuhých nebo kapalných paliv na plynná paliva nebo z topných olejů s vyšším obsahem síry (těžké topné oleje) na topné oleje s nižším obsahem síry (lehké a velmi lehké topné oleje), pokud jsou současně splněny tyto podmínky: aa) kolaudace po změně paliva byla provedena po 1. lednu 1996, ab) cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 300,-- Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt je nižší než 270,-- Kč/GJ; b) do věcně usměrňované ceny platné v roce 1995 nebyly zahrnuty některé ekonomicky oprávněné náklady nebo přiměřený zisk určený na investice a cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 300,-- Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt je nižší než 270,-- Kč/GJ. Postup podle tohoto bodu může dodavatel uplatnit za podmínky, že požádá oddělení kontroly cen místně příslušného finančního ředitelství o prověření správnosti kalkulace věcně usměrňované ceny. (5) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1997 se určí takto: Q97 - N97 N97 P97 = --------- + --- , q98 q97 kde Q97 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 1997 v cenách podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 1997 v Kč, N97 = a) u výrobce tepelné energie: náklady na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1997 oceněné pořizovacími cenami, u paliva vytvořeného vlastní činností oceněné vlastními náklady v Kč, b) u distributora tepelné energie: náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 1997 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč, c) u dodavatele, který je zároveň výrobcem i distributorem tepelné energie, se náklady na palivo pro výrobu tepelné energie podle písmene a) povýší o poměrnou část nákladů na rozvod jím vyrobené tepelné energie; q97 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1997 v GJ, q98 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1998 v GJ. Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1997 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. (6) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (5), platí tato nižší cena. (7) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = = spotřeba paliva v tunách (plyn v 1000 m3) x výhřevnost paliva v GJ/t (plyn v GJ/1000 m3) x směrná účinnost kotle v % x -------------------------, 100 kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorie Výkon Účinnost při použití paliva (%) zdroje kotle --------------------------------------------------------------------------------- na zdroji koks černé brikety hnědé hnědé topný topný plyn elektr. elektr. uhlí uhlí uhlí olej olej ZP akumulační přímotopné tříděné netříděné LTO TTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A do 0,5 MW 69 68 67 66 62 80 - 85 96 98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- B 0,5 - 3 MW - 70 69 68 63 83 - 86 97 99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- C 3,1 - 6 MW - 75 - 72 65 84 - 87 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- D 6,1 - 20 MW - 77 - - 70 85 82 90 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- E 20,1 - 50 MW - 80 - - 77 87 85 92 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- F nad 50 MW - 82 - - 82 89 86 93 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (8) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3), pokud nebyl uplatněn postup podle bodu (4). (9) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro domácnosti v roce 1997 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1). (10) Prodávající předloží kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. 5. 40.10.10 Elektrická energie dodávaná z obnovitelných (2716) a druhotných zdrojů (z malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních a geotermálních zdrojů energie a bioplynů) kromě cen elektrické energie podle položky č. 2 části I. oddílu A 6. Výrobky ve zdravotnictví 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29,30, humánní včetně diagnostik hromadně vyráběné 33) nebo dovážené podléhající registraci podle zvláštního předpisu1) kromě výrobků uvedených v položce č. 3 části I. oddílu A tohoto výměru 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (30,39,40,42, nedostatečnosti, které se implantují do 44,61,62,63, těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, s 64,66,72,73, výjimkou srdečních stimulátorů 76,79,90,92, 94,95) A. Pro přechod z regulace formou maximálních cen na regulaci formou věcně usměrňovaných cen v roce 1998 na úrovni výrobců a dovozců platí: (1) U výrobků z tuzemska a dovozu obsažených v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a optických výkonů s maximálními cenami" platném od 1. července 1997 a v jeho pozdějších dodatcích (výměry MF č. 3/16/1997, č. 4/16/1997, č. 5/16/1997 a č. 6/16/1997 - Cenový věstník - řada zdravotnictví, částka 3 až 6/1997), u kterých platí počínaje rokem 1998 regulace cen podle této položky, je možno uplatnit věcně usměrňovanou cenu počínaje 1. lednem 1998. (2) Výše věcně usměrňované ceny tuzemského výrobku uplatněné v roce 1998 oproti výši maximální ceny výrobku platné k 31. prosinci 1997 může zohlednit pouze vliv změny ekonomicky oprávněných nákladů. (3) Výše věcně usměrňované ceny výrobku z dovozu uplatněné v roce 1998 oproti výši maximální ceny výrobku platné k 31. prosinci 1997 může zohlednit jednak roční nárůst nákladů, který nesmí představovat větší než jednoprocentní zvýšení ceny, a jednak vliv změny kurzu té měny, ve které byl návrh maximální ceny pro rok 1997 dodavatelem zpracován a předložen Ministerstvu financí, upraveného o vliv uplatnění koeficientu podle bodu (8) části B. této položky. Vliv změny kurzu se vyjádří u výrobků, jejichž maximální ceny byly stanoveny a) k 1. červenci 1997 procentem změny průměrného kurzu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočteného jako aritmetický průměr z kurzů vyhlášených ČNB, oproti kurzu platnému k 20. květnu 1997; b) po 1. červenci 1997 procentem změny průměrného kurzu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočteného způsobem podle písmene a), oproti kurzu platnému ke dni vyhotovení průvodního dopisu, kterým byl návrh maximální ceny předložen Ministerstvu financí. Pokud návrh maximální ceny výrobku byl předložen v české měně, vyjádří se vliv změny kurzu procentem změny kurzu německé marky vypočteným postupem podle předchozí věty. B. Pro tvorbu věcně usměrňovaných cen a jejich změny platí: (1) Věcně usměrňovaná cena tuzemského výrobku zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk související s výrobou a dodáním výrobku na sklad tuzemského odběratele. Suroviny z dovozu se do ceny zahrnují v pořizovací dovozní ceně v příslušné měně přepočtené kurzem devizového trhu uplatněným při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) a upraveným koeficientem podle bodu (8). Takto vytvořenou cenu může výrobce změnit pouze jednou ročně, a to vždy k 1. dubnu, počínaje 1. dubnem 1999. V kratších než ročních časových intervalech výrobce a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny prokazatelně zvýší o více než 8 %. Nejdříve však může zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby zvýšení nákladů trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny sníží o více než 8 %, nejpozději však musí snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby snížení nákladů trvá. (2) Věcně usměrňovaná cena dováženého výrobku se tvoří na základě dovozní ceny se zahrnutím nákladů spojených s dodáním na sklad tuzemského odběratele nebo celní sklad přepočtem z měny uplatněné při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) s použitím kurzu devizového trhu upraveného koeficientem podle bodu (8) s připočtením cla. Věcně usměrňovanou cenu dováženého výrobku může dodavatel změnit jen jedenkrát ročně, a to vždy k 1. dubnu, počínaje 1. dubnem 1999, kromě případů uvedených v bodu (3). Při změně věcně usměrňované ceny opakovaně dováženého výrobku týmž zahraničním dodavatelem se nová věcně usměrňovaná cena přepočtená na české koruny může zvýšit oproti do té doby platné věcně usměrňované ceně nejvýše o a) vliv růstu nákladů odvozený od vývoje inflace v zemích Evropské unie, který pro účely regulace cen pro rok 1999 stanoví Ministerstvo financí výměrem; b) procento změny průměrného devizového kurzu příslušné měny za období od 1. února do 28. února běžného roku, vypočteného jako aritmetický průměr z kurzů ČNB vyhlášených v tomto období, oproti průměrnému kurzu za stejné období předchozího roku s vyloučením případné změny věcně usměrňované ceny v kratším intervalu podle bodu (3). (3) V kratších než ročních časových intervalech dodavatel dováženého výrobku a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy vliv změny devizového kurzu příslušné měny oproti kurzu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6% zvýšením věcně usměrňované ceny; nejdříve však může toto zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže vliv změny devizového kurzu příslušné měny oproti kurzu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6% snížením věcně usměrňované ceny; nejpozději však musí toto snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá. Postup podle tohoto bodu se v roce 1998 poprvé uplatní v případě, jestliže procento změny devizového kurzu oproti průměrnému kurzu příslušné měny za období od 1. listopadu 1997 do 30. listopadu 1997, vypočtenému jako aritmetický průměr z kurzů vyhlášených ČNB, se projeví ve změně věcně usměrňované ceny vlivem podle písmene a) nebo b). (4) Postup podle této části se uplatní i u výrobků, které podléhaly věcnému usměrňování cen již od 1. července 1997. (5) Dodavatel na vyžádání předloží Všeobecné zdravotní pojišťovně seznam svých výrobků pro příslušné období s cenami regulovanými podle této položky a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. (6) Do cen při prodeji konečnému spotřebiteli lze zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu3) a lékárny, a daně z přidané hodnoty. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka podle položky č. 3 bod (5) části I. oddílu A tohoto výměru. Dodavatel informuje odběratele (netýká se konečného spotřebitele) o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu. (7) U dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem upraveným koeficientem podle bodu (8), přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. (8) Kurzem devizového trhu České národní banky, který je používán k přepočtu dovozní ceny výrobku podle bodů 1 až 3, se rozumí tento kurz upravený koeficientem vyjadřujícím odchylku prodejního kurzu hlavních komerčních peněžních ústavů oproti kurzu devizového trhu České národní banky, který pro rok 1998 činí maximálně 1,0135. (9) Zjištěné indexy změn kurzu devizového trhu a hodnoty průměrného kurzu devizového trhu se zaokrouhlují na tři desetinná místa a věcně usměrňované ceny pro účely prokázání zjištění procent změn cen podle bodů (1) a (3) na dvě desetinná místa. 7. Ostatní výrobky a výkony ve zdravotnictví neuvedené v položce č. 6 části II. tohoto výměru 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12,28,29,30, humánní (humánní léčivé přípravky) včetně 33) diagnostik hromadně vyráběné nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu1) Veterinární výrobky Výrobky transfúzních stanic Výrobky dodávané podle zvláštního požadavku Výrobky individuálně dovezené a výrobky používané jako vzorky pro účely vědecké, výzkumné, kontrolní nebo výukové Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravované v zařízeních lékárenské péče podle platného lékopisu 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál) (30) 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen (4202) pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 33.10.17 Výrobky ortopedické a protetické ke 33.10.18 kompenzování určité vady nebo (30,39,40,42, nedostatečnosti včetně dílů ortopedických a 44,61,62,63, protetických, s výjimkou srdečních 64,66,72,73, stimulátorů, na individuální zakázku - z 76,79,90,92, toho jen na lékařský předpis 94,95) 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve (90) stomatologii 33.40.11 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, (90) čočky kontaktní na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba výrobků ortopedických a protetických a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru a těsnící vložky, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. 8. Zdravotní péče (1) 85.11 Zdravotní péče, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění a) a není hrazena podle zvláštního předpisu4) z veřejného zdravotního pojištění, b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou (2) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním předpisu4) (3) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění4) 9. 64.20 Vnitrostátní telekomunikační služby, z toho jen zřízení dočasných účastnických telefonních stanic; vnitrostátní dálnopisné služby; vnitrostátní telegrafní služby; služby rozhlasu po drátě kromě používání účastnické stanice rozhlasu po drátě; vybavení účastnických telefonních stanic, dálnopisných stanic a koncových stanic telekomunikačních okruhů pro účely přenosu dat; zřízení nového telekomunikačního vedení a okruhu; příprava pronájmu místních, meziměstských vedení nebo okruhů; příprava pronájmu vedení nebo okruhu v jednotlivých denních hodinách; pronájem vnitrostátních telekomunikačních vedení a okruhů; zřízení a používání přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (1) Ekonomicky oprávněnými náklady a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady na zřízení, přeložení, převod, používání a na místní a meziměstská spojení účastnických dálnopisných stanic; b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady na poskytování telegrafních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu; c) na služby a výkony rozhlasu po drátě jsou náklady na zřízení, zapojení a výměnu účastnické zásuvky rozhlasu po drátě. (2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lidského života. 10. 64.20 Vnitrostátní radiokomunikační služby, z toho jen propůjčování přenosových kanálů a služby rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997 11. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová 60.21.3 doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 8 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 8 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ----- x n, T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 1993, Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 1993 upravený podle bodu (3) písm. a), T = tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 1993, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu obcí, v roce 1993, n = roční růst provozních nákladů do roku 1998 ve výši 1,093. (3) Přiměřený zisk zahrnuje a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 2,79 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy byl odsouhlasen odborem dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1993; b) prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. (4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1993, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = ----- , t . S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, t = 12,5 pro případy zahájení provozu v období let 1994 - 1996, t = 16 pro případy zahájení provozu v roce 1997, t = 17 pro případy zahájení provozu v roce 1998, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně. (5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 4 může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na linkách, popř. spojích, odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl linek s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu linek provozovaných dopravcem. 12. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa23); b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky se přepravují - děti a mladiství do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu,24) s výjimkou škol uvedených v § 54, 55 a 56 zvláštního předpisu24) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu,25) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 30 zvláštního předpisu.25) 13. Nájemné z bytu a služby poskytované s užíváním bytu, kromě nájemného podle položek č. 9 v části I. oddílu A a č. 7 v části I. oddílu B Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů8),26) 14. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení27) (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;28) c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;28) d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu;17) e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;28) f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). 15. 90.00.2 Sběr, svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu29) 16. Povinné technické prohlídky, kterými se kontroluje technický stav silničních vozidel ve stanici technické kontroly podle zvláštního předpisu30) 17. Výkony metrologické podle zvláštního předpisu31) 18. Výkony státního zkušebnictví podle zvláštního předpisu32) 19. Stavby, stavební objekty, provozní soubory, stavební a montážní práce, dodávky strojů a zařízení a projektové práce financované za účasti státního rozpočtu a za účasti prostředků poskytnutých z tohoto rozpočtu místním orgánům nebo z dalších prostředků státu, z toho jen ty věci a práce, které jsou dodávány podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 může prodávající upravit pouze o své ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů. Prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí způsob průkazu podle požadavku kupujícího. 20. 64.11 Vnitrostátní služby pošty33) z toho jen (1) 64.11.12 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 listovních zásilek a cenných psaní včetně služeb poštovních přepážek dopisnice, psaní, novinové zásilky, cenná psaní, doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky, reklamace; (2) 64.11.13 Poštovní služby související s distribucí 64.11.14 balíků včetně služeb poštovních přepážek balíky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, reklamace; (3) 64.11.14 Ostatní poštovní služby včetně služeb 64.11.15 poštovních přepážek poštovní poukázky "A", "B", "C", "D", "H" a "V", zásilky s doručenkou, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení (kromě potvrzení o pobírání důchodu nebo dávky a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží), reklamace; Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek; b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1), (2) a (3) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby; c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky: Kč --------------------------------------------------------------- dopisnice (§ 13 Poštovního řádu, dále jen "PŘ") 4,00 psaní (§ 14 PŘ) do 20 g včetně 4,60 nad 20 g do 50 g včetně 8,00 balík bez udané ceny a s udanou cenou do 2000 Kč (§ 22 PŘ) do 5 kg včetně 25,00 poštovní poukázky "C" (§ 23 PŘ) do 200 Kč včetně 10,00 nad 200 Kč do 1000 Kč včetně 20,00 nad 1000 Kč do 5000 Kč včetně 30,00 doporučeně (§ 25 PŘ) 8,00 k ceně služby doručenka (§ 26 PŘ) 5,00 k ceně služby do vlastních rukou (§ 27 PŘ) 4,00 k ceně služby potvrzení o důchodu 2,00 potvrzení 5,00 Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží; --------------------------------------------------------------- d) bezplatně se poskytují tyto služby pošty: - zásilky slepecké, - zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané; e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty. 21. 40.10.3 Výkony spojené s připojením odběrného 40.20 zařízení odběratele na rozvodné elektrické 40.30.11 zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné zařízení plynu Část III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 3 v části I. oddílu A a minimálních cen podle části I. oddílu C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.34) 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF: č. 01/97 (Cenový věstník částka 13/1996), č. 03/97 (Cenový věstník částka 3/1997), č. 04/97 (Cenový věstník částka 4/1997), č. 05/97 (Cenový věstník částka 7/1997), č. 06/97 (Cenový věstník částka 8/1997), č. 07/97 (Cenový věstník částka 9/1997), č. 08/97 (Cenový věstník částka 12/1997), č. 09/97 (Cenový věstník částka 16/1997), č. 010/97 (Cenový věstník částka 17/1997), část II. výměru MF č. 02/97 (Cenový věstník částka 2/1997). Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1998. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 2) Výměr Ministerstva financí č. 8/16/1997 (Cenový věstník - řada zdravotnictví 8/1997). 3) § 62 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. 5) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 6) Metodický návod Ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 8) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb. 9) Část I. výměru MF č. 02/97 (Cenový věstník částka 2/1997), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/97. 10) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.). 11) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.). 12) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 13) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., č. 619/1992 Sb. a č. 123/1993 Sb. § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 14) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. 15) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 242/1995 Sb. 16) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb. 17) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 18) § 37 odst. 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 19) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. 20) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. 21) Příloha k vyhlášce č. 144/1978 Sb. 22) § 12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 23) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 24) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 25) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. 26) Vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. 27) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 28) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 29) § 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 30) Zákon č. 138/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 31) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 32) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 33) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád), ve znění vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 59/1991 Sb. 34) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Náměstkyně ministra financí: Ing. Jana Fürstová, v. r. Příloha 1 Maximální ceny a určené podmínky pro odběr elektrické energie I. Všeobecné podmínky 1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou držiteli autorizace na rozvod elektřiny (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele. 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN) B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN) C - odběratelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřicí soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti. 4. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kategorií A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto: a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběrů ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu; b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu. Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 5. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou. 6. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení. 7. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak. 8. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek, b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle, c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle. 9. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období: - říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně, - duben až září v maximální délce trvání 4 hodiny denně. Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají. Pásma platnosti nízkého tarifu: - jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem; - odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří ) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu. Pásma platnosti vysokého tarifu jsou stanovena: - u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle, - u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu (nebo jen jedno z těchto pásem), ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. 10. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak. 11. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr elektrického výkonu (1/4 hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady: a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku; b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci - 5 % až + 1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy); c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši 0,33 Kč; d) za neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu 0,27 Kč za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance; e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4 hodinovým maximem elektrického výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima elektrického výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy; f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum elektrického výkonu. 12. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie: Odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě. Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem maximální rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 77,90 Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo. Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě: a) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána, a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kW cenou - u sazby A1 ........................................ 6,65 Kč - u sazby A2 ........................................ 7,55 Kč - u sazby B1 ........................................ 7,45 Kč - u sazby B2 ........................................ 8,60 Kč - u sazby B3 ........................................ 8,40 Kč - u sazby B4 ........................................ 10,00 Kč - u sazby B11 ........................................ 13,40 Kč - u sazby B12 ........................................ 13,40 Kč b) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána. Pokud odběratel sjedná maximální rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kW sjednaného rezervního výkonu 77,90 Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odstavce 5 všeobecných podmínek této části přílohy. 13. Odběr jalové energie Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00. Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy. Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru, jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně. Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvotně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník. II. Maximální ceny elektřiny A. Odběratelé ze sítí velmi vysokého napětí (VVN) A1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 90,70 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 200,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima .................... 488,00 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,01 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,74 Kč A2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 90,70 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 226,60 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,01 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,74 Kč A10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh ................................. 1,35 Kč B. Odběratelé ze sítí vysokého napětí (VN) a) odběratelé se sjednaným technickým maximem 1000 kW a více B1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 224,30 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima .................... 546,10 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,14 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč B2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 258,00 Kč - ŠT za 1 kWh .................................... 1,14 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení. b) odběratelé se sjednaným technickým maximem nad 150 kW do 1000 kW B3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 251,00 Kč - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima .................... 610,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč B4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 299,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč c) odběratelé se sjednaným technickým maximem do 150 kW včetně B5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum - za 1 kW technického maxima a měsíc ............. 110,40 Kč - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima ............................... 299,00 Kč - VT za 1 kWh .................................... 0,91 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč d) speciální tarify pro odběry z VN B10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD - za odběr 1 kWh ................................. 1,78 Kč B11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima (měřeno v pásmu VT) ........... 402,00 Kč - VT za 1 kWh (16 hodin denně) ................... 0,91 Kč - NT z 1 kWh (8 hodin denně) ..................... 0,80 Kč B12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % z celkového instalovaného výkonu - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima (měřeno v pásmu VT) ........... 402,00 Kč - VT za 1 kWh (4 hodiny denně) ................... 1,14 Kč - NT za 1 kWh (20 hodin denně) ................... 0,89 Kč B13 Dvoutarifová sazba - VT za 1 kWh .................................... 4,52 Kč - NT za 1 kWh .................................... 0,80 Kč C. Odběratelé z nízkého napětí (NN) C1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 11,70 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 5,37 Kč C2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 85,40 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 3,63 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických, resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, eventuálně, pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické, resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 4148,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 2,50 Kč C4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 122,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT ............ 0,80 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh ................................. 1,53 Kč C11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1x 25 A) ................... 390,40 Kč jistič do 3 x 16 A ............................. 658,80 Kč jistič do 3 x 25 A ............................. 976,00 Kč jistič do 3 x 35 A ............................. 1366,40 Kč jistič do 3 x 50 A ............................. 1952,00 Kč jistič do 3 x 100 A ............................ 3904,00 Kč jistič do 3 x 160 A ............................ 6246,40 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20 h/den ................................ 0,80 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4 h/den ................................. 3,63 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba elektrické energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) ................ 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A ................................. 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A ................................. 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A ................................. 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A ................................. 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A ................................ 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A ................................ 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod. se platí paušální pevný plat 13,40 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 12,80 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. III. Cenové přirážky za jalovou energii Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávkou kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo. Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno. Odběratelé kategorie A a B 1. Měření jalové energie pro hodnocení účiníku cos fí a) u odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B11, B12 a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle stejně jako odběr energie činné. Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin; b) u odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie; c) pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat; d) pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazby A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou; e) v případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele. 2. Vyhodnocení účiníku a způsob výpočtu cenových přirážek Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ------ a tomuto poměru odpovídající cos fí. kWh Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,44 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky. IV. Transformační ztráty jalové za měsíc (v 16hodinovém pásmu) u olejových transformátorů (podle ČSN 35 1120) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý Staré plechy Nové plechy výkon kVArh kVArh transform. ------------------------------------------------------------------------ kVA 3, 6, 10 kV 15, 22 kV 35 kV 110 kV 6, 10, 22 kV 35 kV 110 kV --------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 - - - - - - - 100 - - - - - - - 160 - - - - - - - 250 6 209 7 183 8 036 - 2 313 2 557 - 400 10 909 10 909 11 104 - 2 922 3 312 - 630 15 954 15 954 15 647 - 3 682 3 989 - 1 000 23 376 23 376 22 402 - 4 627 5 114 - 1 600 34 285 34 285 33 506 - 5 844 6 467 - 2 500 - 48 700 - - 15 828 15 828 - 4 000 - 72 076 - - 21 428 21 428 - 6 300 - 107 384 - - 30 681 30 681 - 10 000 - 160 710 - 121 750 43 830 43 830 43 830 16 000 - 171 424 - 187 008 66 232 66 232 66 232 25 000 - 243 500 - 292 200 97 400 97 400 91 313 40 000 - 350 640 - 448 040 126 620 126 620 126 620 63 000 - - - 582 939 - - 184 086 --------------------------------------------------------------------------------------------------- V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent. V. Cenové přirážky pro odběratele kategorie A a B za nedodržení předepsané úrovně účiníku (cos fí) 0,95 v procentech sazby za výkon a elektrickou energii ------------------------------------------------------- Rozsah Účiník Přirážka v % ------------------------------------------------------- kVArh cos fí sazby ostatní tg fí = ------ A1, A2, sazby kWh B1, B2 ------------------------------------------------------- 0,311-0,346 0,95 - - 0,347-0,379 0,94 1,21 1,12 0,380-0,410 0,93 2,45 2,26 0,411-0,440 0,92 3,72 4,43 0,441-0,470 0,91 5,02 4,63 0,471-0,498 0,90 6,34 5,85 0,499-0,526 0,89 7,69 7,10 0,527-0,553 0,88 9,07 8,37 0,554-0,580 0,87 10,49 9,68 0,581-0,606 0,86 11,94 11,02 0,607-0,632 0,85 13,41 12,38 0,633-0,659 0,84 14,94 13,79 0,660-0,685 0,83 16,49 15,22 0,686-0,710 0,82 18,08 16,69 0,711-0,736 0,81 19,71 18,19 0,737-0,763 0,80 21,39 19,74 0,764-0,789 0,79 23,10 21,32 0,790-0,815 0,78 24,85 22,94 0,816-0,841 0,77 26,66 24,61 0,842-0,868 0,76 28,51 26,32 0,869-0,895 0,75 30,41 28,07 0,896-0,922 0,74 32,36 29,87 0,923-0,949 0,73 34,36 31,72 0,950-0,977 0,72 36,43 33,63 0,978-1,007 0,71 38,55 35,58 1,008-1,034 0,70 40,72 37,59 1,035-1,063 0,69 42,97 39,66 1,064-1,092 0,68 45,28 41,80 1,093-1,123 0,67 47,66 43,99 1,124-1,153 0,66 50,10 46,25 1,154-1,185 0,65 52,63 48,58 1,186-1,216 0,64 55,24 50,99 1,217-1,249 0,63 57,93 53,47 1,250-1,281 0,62 60,70 56,03 1,282-1,316 0,61 63,56 58,67 1,317-1,350 0,60 66,52 61,40 1,351-1,386 0,59 69,58 64,23 1,387-1,423 0,58 72,75 67,15 1,424-1,460 0,57 76,03 70,18 1,461-1,494 0,56 79,42 73,31 1,495-1,532 0,55 82,94 76,56 1,533-1,579 0,54 86,58 79,92 1,580-1,620 0,53 90,37 83,42 1,621-1,663 0,52 94,30 87,05 1,664-1,709 0,51 98,39 90,82 1,710-1,755 0,50 102,64 94,74 nižší než 0,50 108,33 100,00 ------------------------------------------------------- Příloha 2 Seznam účinných látek obsažených ve výrobcích s maximálními cenami -------------------------------------------------------------------------------- ATC Název účinné látky Forma -------------------------------------------------------------------------------- A01AA01 fluorid sodný p. o. A01AC01 triamcinolon lok. A02AD antacida (soli hliníku, vápníku a hořčíku v kombinaci) p. o. A02AD01 kombinace solí p. o. A02AD04 hydrotacit p. o. A02BA02 ranitidin p. o. A02BB01 misoprostol p. o. A02BC01 omeprazol p. o. A02BX03 pirenzepin p. o. A02DA01 silikony p. o. A03AB03 oxyfenon p. o. A03AD02 drotaverin parent., p. o. A03BA01 atropin parent., p. o. A03BB01 butylskopolamin parent., p. o., p. rect. A03DA02 pitofenon kombinace s analgetiky parent., p. o., p. rect. A03EA antispasmodika a psycholeptika v kombinaci s analgetiky p. rect. A03FA01 metoclopramid parent., p. o., p. rect. A03FA02 cisaprid p. o. A04AA01 ondansetron parent., p. o. A04AD různá antiemetika (theoklát moxastinu) p. o., p. rect. A05AA01 kyselina chenodeoxycholová p. o. A05AX02 hymekromon p. o. A05BA03 silymarin p. o. A06AD11 laktulóza p. o. A07AA02 nystatin p. o. A07EA03 prednison p. rect. A07EC02 mesalazin p. o., p. rect. A07FA protiprůjmové mikroorganismy p. o. A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou p. o. A09AA enzymové přípravky p. o. A09AA02 multienzymy p. o. A09AC01 pepsin v kombinaci s kyselinotvornými látkami p. o. A10AA insulin parent. A10BA02 metformin p. o. A10BB01 glibenklamid p. o. A11CA01 retinol (vitamin A) parent., p. o. A11CC01 ergokalciferol parent., p. o. A11CC04 kalcitriol parent., p. o. A12AA03 glukonát vápenatý parent. A12AA04 uhličitan vápenatý p. o. A12BA01 chlorid draselný parent., p. o. A12CC soli hořčíku p. o. A12CC02 síran hořečnatý parent. A12CD01 fluorid sodný p. o. A14AB01 nandrolon parent. A16AX01 tioktová kyselina parent. B01AA08 ethylbiskumacetát p. o. B01AB01 heparin parent. B01AB02 antithrombin parent. B01AB06 nadroparin parent. B01AC06 kyselina acetylsalicylová p. o. B01AD01 streptokináza parent. B02AA02 kyselina tranexámová parent., p. o. B02BA01 fytomenadion parent., p. o. B02BB01 lidský fibrinogen parent. B02BC lokální hemostatika lok. B02BC01 absorbovatelná želatinová houba lok. B02BC07 kolagen lok. B02BD srážecí faktory parent. B02BD01 kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X parent. B02BD02 koagulační faktor VIII parent. B02BD03 aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII parent. B02BD04 koagulační faktor IX parent. B02BD05 koagulační faktor VII parent. B02BD08 eptakog alfa parent. B03AA02 fumarát železnatý p. o. B03AC soli trojmocného železa parent. B03AC02 hydroxid železitý se sacharózou parent. B03AC03 komplex železo-sorbitol-citronová kyselina parent. B03AD chlorid železnatý v kombinaci s kyselinou listovou p. o. B03AE10 síran železnatý v kombinaci s kyselinou listovou p. o. B03BA01 cyanokobalamin parent. B03BB01 kyselina listová p. o. B03XA01 erythropoetin parent. B05AA01 albumin parent. B05AA05 dextran parent. B05BA03 glukóza parent. B05BB01 chlorid sodný parent. B05XA02 hydrogenuhličitan sodný parent. C01AA05 digoxin parent., p. o. C01BA01 chinidin p. o. C01BA05 ajmalin parent. C01BB02 mexiletin parent., p. o. C01BC03 propafenon parent., p. o. C01BD01 amiodaron parent., p. o. C01CA03 norepinefrin parent. C01CE01 amrinon parent. C01DA02 glycerol trinitrát p. o., subling., spr. C01DX12 molsidomin p. o. C01EA01 alprostadil parent. C02AB01 methyldopa p. o. C02CA01 prazosin p. o. C02CA06 urapidil parent. C02DB01 dihydralazin p. o. C03AA03 hydrochlorothiazid p. o. C03BA metipamid p. o. C03BA04 chlortalidon p. o. C03BA10 xipamid p. o. C03BA11 indapamid p. o. C03CA01 furosemid parent., p. o. C03DB01 amilorid p. o. C03EA01 hydrochlorothiazid v kombinaci s kalium šetřícími diuretiky p. o. C04AB01 fentolamin parent. C04AD03 pentoxifyllin parent., p. o. C04AE01 hydrogenované ergotové alkaloidy parent., p. o. C04AX21 naftidrofuryl parent., p. o. C05AD04 cinchokain lok. C05AX jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití lok. C05BA01 organo-heparinoidy lok. C05CA04 troxerutin p. o. C05CX jiná kapiláry stabilizující léčiva p. o. C07AA metipranolol parent., p. o. C07AA02 oxprenolol parent., p. o. C07AA03 pindolol parent., p. o. C07AA05 propranolol parent., p. o. C07AA07 sotalol parent., p. o. C07AA12 nadolol parent., p. o. C07AA17 bopindolol parent., p. o. C07AA23 penbutolol parent., p. o. C07AB03 atenolol parent., p. o. C07AG01 labetalol p. o. C07FA metipranolol v kombinaci s antihypertenzivy p. o. C08CA05 nifedipin p. o. C08DA01 verapamil p. o. C08DB01 diltiazem p. o. C09AA02 enalapril p. o. C09BA02 enalapril v kombinaci s diuretiky p. o. C09CA01 losartan p. o. C10AA03 pravastatin p. o. C10AB04 gemfibrozil p. o. C10AC01 cholestyramin p. o. D01AA01 nystatin lok. D01AC01 klotrimazol lok. D01AE04 kyselina undecylenová lok. D01BA01 griseofulvin p. o. D02AB přípravky obsahující oxid zinečnatý lok. D02AC přípravky obsahující měkký parafin a tukové produkty lok. D02AX přípravky obsahující jiná emolliencia a protektiva lok. D03BA proteolytické enzymy (plasmin/ deoxiribonukleáza) lok. D03BA01 trypsin lok. D05AA dehty lok. D05BB02 acitretin p. o. D06AX02 chloramfenikol lok. D06BA01 sulfadiazin stříbrný lok. D07AA02 hydrokortison lok. D07AB09 triamcinolon lok. D07AC04 fluocinolon lok. D07AC13 mometazon lok. D07AD02 halcinonid lok. D07BB03 triamcinolon v kombinaci s antiseptiky lok. D07XC01 betamethason v kombinaci s kyselinou salicylovou lok. D08AD kyselina boritá lok. D10AD01 tretinoin lok. D10BA01 isotretinoin p. o. D11AX fluorouracil lok. G01AA02 natamycin vag. G01AF02 klotrimazol vag. G01AX nitrofurantoin vag. G01AX11 polyvidon-jód vag. G01AX12 ciklopirox vag. G02AB01 methylergometrin parent. G02AB02 ergotové alkaloidy p. o. G02AD02 dinoproston parent., vag. G02CA03 fenoterol parent., p. o. G02CB tergurid p. o. G02CB01 bromokriptin p. o. G02CB02 lisurid p. o. G02CB03 kabergolin p. o. G02CB04 quinagolid p. o. G03BA03 testosteron parent., p. o. G03CA mestranol p. o. G03CA03 estradiol parent. G03DA02 medroxyprogesteron p. o. G03DA04 progesteron parent. G03EA02 testosteron v kombinaci s estrogenem parent. G03GA01 choriový gonadotrofin parent. G03GA02 gonadotrofin lidský parent. G03GB02 klomifen p. o. G03HA01 cyproteron parent., p. o. G03HB01 cyproteron v kombinaci s estradiolem p. o. G03XA01 danazol p. o. G04AB04 kyselina oxolinová p. o. G04AC01 nitrofurantoin p. o. G04BC rozpouštědla močových kamenů p. o. G04BD04 oxybutynin p. o. G04BX09 extrakt Serenoa repens p. o. H01AC01 somatropin parent. H01BA02 desmopresin lok. (nasálně) H01CA01 gonadorelin lok. (nasálně) H01CB02 oktreotid parent. H02AA02 fludrokortison p. o. H02AB02 dexamethason parent., p. o. H03AA01 levothyroxin sodný p. o. H03BB01 karbimazol p. o. H04AA01 glukagon parent. H05BA01 kalcitonin parent., inhal. J01AA02 doxycyklin parent., p. o. J01BA01 chloramfenikol parent., p. o. J01CA01 ampicilin parent., p. o. J01CA12 piperacilin parent. J01CE01 benzylpenicilin parent. J01CE02 fenoxymethylpenicilin p. o. J01CF04 oxacilin parent., p. o. J01CR02 amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou parent., p. o. J01DA01 cefalexin p. o. J01DA04 cefazolin parent. J01DF01 aztreonam parent. J01DH02 meropenem parent. J01EB05 sulfafurazol p. o. J01EE01 sulfamethoxazol v kombinaci s trimethoprimem parent., p. o. J01FA01 erythromycin p. o. J01FA02 spiramycin parent. J01FF01 klindamycin parent., p. o. J01GA01 streptomycin parent. J01GB03 gentamicin parent. J01MA02 ciprofloxacin parent., p. o. J01XA01 vankomycin parent. J01XB01 kolistin p. o. J01XD03 ornidazol parent. J02AA01 amfotericin parent. J02AB01 mikonazol parent. J02AB02 ketokonazol p. o. J02AC01 flukonazol parent., p. o. J04AB02 rifampicin p. o. J04AB30 kapreomycin parent. J04AC01 isoniazid p. o. J04AK02 ethambutol p. o. J04BA02 dapson p. o. J05AB01 acyklovir parent., p. o. J06AA06 imunoglobulin proti vzteklině parent. J06BA02 imunoglobulin normální lidský pro i. v. aplikaci parent. J06BB02 imunoglobulin proti tetanu parent. J07AM01 tetanový toxoid parent. J07AX jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína) parent. J07BG01 inaktivovaný celý virus vztekliny parent. L01AA01 cyklofosfamid parent., p. o. L01AB01 busulfán p. o. L01AD01 karmustin parent. L01AD02 lomustin p. o. L01BA01 metotrexát parent., p. o. L01BB02 merkaptopurin p. o. L01BB05 fludarabin parent. L01BC02 fluorouracil parent., p. o. L01CA02 vinkristin parent. L01CB01 etoposid parent., p. o. L01CD01 paclitaxel parent. L01DA01 daktinomycin parent. L01DB01 doxorubicin parent. L01DB06 idarubicin p. o. L01DC01 bleomycin parent. L01XA01 cisplatina parent. L01XB01 prokarbazin p. o. L01XX05 hydroxymočovina p. o. L01XX13 dakarbazin parent. L02AA polyestradiol fosfat parent. L02AA01 diethylstilbestrol parent. L02AA02 polyestradiol fosfat parent. L02AA03 ethinylestradiol p. o. L02AA04 fosfestrol parent. L02AB02 medroxyprogesteron parent., p. o. L02AE01 buserelin parent., inhal. L02BA01 tamoxifen p. o. L02BB01 flutamid p. o. L02BG01 aminogluthetimid p. o. L02BG02 formestan parent. L03A dialyzát leukocytů parent. L03AA04 interferon alfa parent. L03AX stafylokoková vakcína lok. L04AA01 cyklosporin parent., p. o. L04AX01 azathioprin parent., p. o. M01AA butylpyrazolidiny (ketofenylbutazon) parent., p. o. M01AA01 phenylbutazon parent., p. o. M01AA05 klofezon parent., p. o. M01AB01 indometacin parent., p. o., p. rect. M01AC01 piroxikam parent., p. o., p. rect. M01AE01 ibuprofen parent., p. o., p. rect. M01AX01 nabumeton p. o. M01CB01 aurothiomalát sodný parent. M01CC01 penicilamin p. o. M02AA23 indomethacin lok. M02AC přípravky s deriváty kyseliny salicylové lok. M02AX jiné přípravky k léčbě kloubů a svalů k zevnímu použití lok. M03AX01 botulotoxin parent. M03BX01 baklofen p. o. M03CA01 dantrolen parent. M04AA01 allopurinol p. o. M04AB03 benzbromaron p. o. M04AC01 kolchicin p. o. M05BA02 kyselina klodronová parent., p. o. N01AH01 fentanyl parent. N01AX03 ketamin parent. N01BA02 prokain parent. N01BB trimekain parent., lok. N01BX01 ethylchlorid lok. N02AA01 morfin parent., p. o. N02AB02 pethidin parent., p. o. N02AC05 benzitramid p. o. N02AD01 pentazocin parent., p. o. N02AX02 tramadol p. o., p. rect. N02BA01 kyselina acetylsalicylová p. o. N02BA04 salicylát sodný parent. N02BB metamizol parent. N02BB02 lidokain parent. N02BE01 paracetamol p. o., p. rect. N02CA01 dihydroergotamin parent. N02CA52 ergotamin, kombinace p. o. N02CX pipethiaden p. o. N03AA02 fenobarbital parent., p. o. N03AB02 fenytoin parent., p. o. N03AD01 ethosuximid p. o. N03AE01 klonazepam parent., p. o. N03AF01 karbamazepin p. o. N03AG01 valproová kyselina parent., p. o. N03AG02 valpromid p. o. N03AX09 lamotrigin p. o. N04AA02 biperiden parent., p. o. N04AC01 benzatropin p. o. N04BA02 levodopa v kombinaci s benserazidem p. o. N04BB01 amantadin p. o. N04BD01 selegilin p. o. N05AA01 chlorpromazin parent., p. o. N05AB02 flufenazin parent. N05AB03 perfenazin p. o. N05AC02 thioridazin p. o. N05AD01 haloperidol parent., p. o. N05AF03 chlorprothixen parent., p. o. N05AG01 fluspirilen parent. N05AG02 pimozid p. o. N05AH02 klozapin parent., p. o. N05AL01 sulpirid parent., p. o. N05AN01 lithium p. o. N05AX08 risperidon p. o. N05BA01 diazepam parent., p. o., p. rect. N05BX01 mefenoxalon p. o. N05CD03 flunitrazepam parent. N06AA09 amitriptylin parent. N06AA16 dosulepin p. o. N06AB03 fluoxetin p. o. N06AB04 citalopram parent. N06AG02 moklobemid p. o. N06BA04 methylphenidat p. o. N06BX03 piracetam p. o. N07AA02 pyridostigmin parent., p. o. N07CA01 betahistin p. o. N07XX01 tirilazad parent. P01AB03 ornidazol p. o. P01BA01 chlorochin p. o. P01BD01 pyrimethamin p. o. P01CX01 pentamidin isethionát parent. P02CA03 albendazol p. o. P02CB01 piperazin p. o. P02CE01 levamizol p. o. P02CX01 pyrvinium p. o. P02DA01 niklosamid p. o. P03AB02 lindan lok. P03AC esdepallethrin lok. P03AC04 permethrin lok. R01AC01 kyselina kromogliková lok. R01AD01 beklomethason lok. R03AC02 salbutamol inhal. R03AK03 fenoterol v kombinaci s jinými antiastmatiky inhal. R03BA01 beklomethason inhal. R03BB01 bromid ipratropia inhal. R03BC01 kyselina kromoglyková inhal. R03CA01 epinefrin parent. R03CA02 efedrin p. o. R03CC02 salbutamol p. o. R03CC03 terbutalin parent. R03DA05 aminofylin parent., p. o., p. rect. R05CB01 acetylcystein parent., p. o. R05CB05 mesna inhal. R05DA04 kodein p. o. R05DB13 butamirat p. o. R06AA04 klemastin parent., p. o. R06AB03 dimetinden p. o. R06AD02 prometazin parent., p. o. R06AX bisulepin parent., p. o. R06AX02 cyproheptadin parent., p. o. R06AX09 azatadin parent., p. o. R06AX11 astemizol parent., p. o. R06AX12 terfenadin parent., p. o. R06AX13 loratadin parent., p. o. R06AX17 ketotifen parent., p. o. R06AX18 akrivastin parent., p. o. R06AX19 azelastin parent., p. o. R06AX25 mizolastin parent., p. o. R07AA02 přirozené fosfolipidy parent. S01AA azidamfenikol lok. S01AA01 chloramfenikol lok. S01AA11 gentamicin lok. S01AA12 tobramycin lok. S01AA13 fusidová kyselina lok. S01AA20 antibiotika v kombinaci s jinými léčivy lok. S01AA30 neomycin/bacitracin lok. S01AB04 sulfacetamid lok. S01AD04 trifluorothimidin lok. S01AX jiná antiinfektiva lok. S01AX13 ciprofloxacin lok. S01BA01 dexamethason lok. S01BC alkylazuleny lok. S01BC02 oxyfenbutazon lok. S01BC03 diklofenak lok. S01BC04 flurbiprofen lok. S01CA gentamicin v kombinaci s betamethasonem lok. S01CA01 dexamethason a antiinfektiva lok. S01CA02 prednizolon a antiinfektiva lok. S01CA07 fluorometolon a antiinfektiva lok. S01EA01 epinefrin lok. S01EB01 pilokarpin lok. S01EC01 acetazolamid p. o. S01ED01 timolol lok. S01FA06 tropikamid lok. S01GX01 kyselina kromoglyková lok. S01HA02 oxybuprokain lok. S01XA20 umělé slzy a jiné indiferentní přípravky lok. S03AA03 polymyxin B lok. V01AA extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA extrakty alergenů (diagnostické) intraderm. V01AA extrakty alergenů (diagnostické) PRICK test V01AA01 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA02 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA03 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA04 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA07 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA10 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA11 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V01AA20 extrakty alergenů (terapeutické) parent., p. o. V03A antistafylokokový fágový lyzát lok. V03AB14 protamin parent. V03AF03 kalcium folinát parent., p. o. V03AK tkáňová lepidla lok. V04CD01 metyrapon p. o. V04CF01 tuberkulin parent. V04CG30 kofein v kombinaci s benzoátem sodným parent. V04CL testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny) intraderm. V04CX jiná diagnostika intraderm., p. o. V06CA výživa bez fenylalaninu p. o. V06DD aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy p. o. V06DE enterální výživa p. o. V06DF náhrady mléka p. o. V06DX MCT olej p. o. V07AB voda na injekci parent. V08AA05 kyselina ioxitalamová parent., p. o. V08AB02 iohexol parent. V08AC04 adipiodon parent. V08AD01 ethylestery jodovaných mastných kyselin parent. V08BA RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý p. o. V08BA01 síran barnatý se suspenční látkou p. o. V08CA03 gadodiamid parent. -------------------------------------------------------------------------------- Příloha 3 Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah v železniční nákladní a osobní dopravě SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro nákladní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1000 hrtkm Kč/vlkm 75,36 34,37 130,32 B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro osobní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1000 hrtkm Kč/vlkm 16,70 18,01 17,05 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro železniční nákladní nebo osobní dopravu se vypočte podle vzorce Q Cm = (S1 x L) + ( ---- x S2 + S3) x L) x d 1000 kde: Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu S1 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny řízení provozu na jeden vlakový kilometr L = vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouhlená na celé km nahoru Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro osobní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro nákladní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru S2 = cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za tisíc hrubých tunových kilometrů S3 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za jeden vlakový kilometr d = diferenciační koeficient C. Diferenciační koeficienty položka č. 1. doprava vlaků pevných paliv 1,18 2. doprava vlaků tekutých a plynných paliv 1,08 3. doprava vlaků stavebnin 1,05 4. doprava vlaků nerostných surovin 1,05 5. doprava vlaků železného šrotu 1,05 6. doprava vlaků se zásilkami nebezpečného zboží (RID) 1,50 7. doprava vlaků s mimořádnými zásilkami 1,50 8. doprava ostatních vlaků (nákladních i osobních) 1,00 II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční osobní a nákladní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních a regionálních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodě 1. a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - vypracování jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - jiné výkony vyžádané externími dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), technické a komerční prohlídky vlaků (vozů), čištění, dezinfekce a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah uzavírá provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních nebo regionálních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav, motorových vozů včetně elektrických a jiných samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech, která jsou v majetku nebo nájmu oprávněného dopravce. 6. Maximální cena se určí: - pro nákladní a smíšené vlaky podle maximálních cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C, - pro osobní vlaky podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro samostatné elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v části I. písmenu A a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C. 7. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah je druh vlaku, druh substrátu a délka dohodnutých vlakových úseků dle sešitových jízdních řádů, a to i v případě, že jízda vlaku bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních nebo regionálních drah pro jiné než dohodnuté trati. Při konání plánovaných výluk dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem tak, aby mohlo být oprávněnému dopravci uděleno povolení k provozu na odklonové trase podle platných předpisů. Provozovatel celostátních nebo regionálních drah sjedná pro tyto případy s oprávněným dopravcem odklonovou trasu. Pouze v tomto případě může provozovatel drah počítat maximální cenu podle délky dohodnuté odklonové trasy. 8. V případě vlaku vezoucího více substrátů se pro určení maximální ceny použije z části I. písmene C ten diferenciační koeficient, který odpovídá substrátu v převažujícím počtu vozů. Jsou-li do vlaku zařazeny vozy se zásilkami nebezpečného zboží nebo mimořádné zásilky použijí se diferenciační koeficienty uvedené v písmenu C v položce č. 6 nebo 7. 9. Provozovatelé celostátních nebo regionálních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku ze sešitových jízdních řádů týkajících se sjednané trasy. 10. Průběh dopravních tras dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 11. Maximální ceny jsou stanoveny včetně 5 % DPH. Příloha 4 Maximální ceny a určené podmínky za vnitrostátní telekomunikační služby Maximální ceny A. Telefonní služby I. Zřízení nebo přeložení účastnických telefonních stanic (platí pro žádosti o přeložení podané od 1. 4. 1996) Maximální Maximální ceny ceny a1) b2) Kč Kč 1. Ceny za zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice 1.1. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 1.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 2 100,00 2 100,00 1.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 5 250,00 5 250,00 1.2. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 735,00 735,00 1.3. Zřízení nebo přeložení veřejné telefonní stanice 1.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 1 050,00 1 050,00 1.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 2 625,00 2 625,00 1.4. Zřízení nebo přeložení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 52 500,00 52 500,00 1.5. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 525,00 1.6. Zřízení nebo přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 1.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 184,00 184,00 2. Ceny za přeložení účastnické telefonní stanice (platí pouze pro žádosti o přeložení podané do 31. 3. 1996) 2.1. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením 2.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 525,00 525,00 2.1.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 1 313,00 1 313,00 2.2. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením 184,00 184,00 2.3. Přeložení veřejné telefonní stanice 2.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 263,00 263,00 2.3.2. právnická osoba a fyzická osoba pro podnikatelské účely 657,00 657,00 2.4. Přeložení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 13 125,00 13 125,00 2.5. Přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 132,00 132,00 2.6. Přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem 2.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 46,00 46,00 II. Přeměna a převod účastnických telefonních stanic 1. Cena za přeměnu účastnických telefonních stanic 1.1. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, prováděná na žádost účastníka 600,00 525,00 2. Cena za převod účastnických telefonních stanic 2.1. Převod účastnictví nebo změna ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice 170,00 210,00 III. Používání účastnických telefonních stanic Kč/měsíc Kč/měsíc 1. Ceny za používání účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny 1.1. Účastnická telefonní stanice se samostatným připojením 90,00 90,00 1.2. Účastnická telefonní stanice s podvojným připojením 54,00 54,00 1.3. Účastnická telefonní stanice se skupinovým připojením 17,00 17,00 1.4. Digitální připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu 1 370,00 1 323,00 IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory Kč/impuls Kč/impuls 1. Ceny za automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1.1. Každý tarifní impuls uskutečněný z účastnické telefonní stanice 2,25 2,24 1.2. Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného telefonního automatu (VTA) 3,00 3,00 1.3. V místním telefonním styku se započítává jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 180 sekund 180 sekund v době slabého provozu za každých započatých 360 sekund 360 sekund 1.4. V meziměstském styku se započítávají tarifní impulsy v: 1.4.1. I. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 180 sekund 180 sekund v době slabého provozu za každých započatých 360 sekund 360 sekund 1.4.2. II. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 36 sekund 36 sekund v době slabého provozu za každých započatých 60 sekund 60 sekund 1.4.3. III. tarifním pásmu jeden tarifní impuls v době silného provozu za každých započatých 24 sekund 24 sekund v době slabého provozu za každých započatých 40 sekund 40 sekund U meziměstských telefonních hovorů tarifovaných telefonní ústřednou, která neumožňuje vyslání prvního periodického tarifního impulsu v okamžiku přihlášení volaného účastníka, se k počtu tarifních impulsů vysílaných se stanovenou periodicitou (v závislosti na pásmu a době hovoru) připočítává jeden tarifní impuls za každý uskutečněný meziměstský hovor. V. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny Kč Kč 1. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky meziměstské telefonní ústředny 1.1. Obyčejný meziměstský hovor bez dalších služeb v: 1.1.1. I. tarifním pásmu za první tři minuty 6,00 9,00 za každou další započatou minutu 2,00 2,00 1.1.2. II. tarifním pásmu za první tři minuty 15,00 21,00 za každou další započatou minutu 4,00 4,00 1.1.3. III. tarifním pásmu za první tři minuty 21,00 29,00 za každou další započatou minutu 6,00 6,00 B. Používání účastnické stanice rozhlasu po drátě Kč/měsíc Kč/měsíc 1. 1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro fyzickou osobu pro osobní potřebu 30,00 30,00 1.2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu po drátě po jejím zapojení pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě 30,00 30,00 b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě 172,00 172,00 c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě 400,00 400,00 d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě 860,00 860,00 e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu po drátě než 70 se k částce 860,00 Kč připočítává cena vyplývající z rozdílu počtu reproduktorů rozhlasu po drátě. Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě: Cena za 70 reproduktorů 860,00 se zvýší o cenu za 30 reproduktorů podle ceny za 11 až 35 reproduktorů 400,00 Celková cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě 1 260,00 Určené podmínky Obecné podmínky 1. Výkony telekomunikací se poskytují za podmínek uvedených: - v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - ve vyhlášce č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb., - ve vyhlášce č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění vyhlášky č. 40/1988 Sb., - v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, - ve vyhlášce č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované a) právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které byly poskytováním telekomunikačních služeb (kromě telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí) pověřeny povolujícím orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), b) fyzickými a právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které poskytují telekomunikační služby, kromě - telekomunikačních služeb spočívajících v dočasném přístupu k telefonnímu přístroji (nevztahuje se na telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice), kdy uživatel neuzavírá příslušnou smlouvu s poskytovatelem telekomunikačních služeb, - telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí. Pokud telekomunikační zařízení poskytovatele neumožňuje evidovat počet tarifních impulsů uskutečněných uvnitř poskytovatelem používané telekomunikační sítě nebo používaného telekomunikačního zařízení, dohodne poskytovatel s uživatelem počet těchto tarifních impulsů. Maximální cena tohoto hovorného (paušální cena) se vypočte jako násobek dohodnutého počtu tarifních impulsů a maximální ceny za tarifní impuls (položka č. A. IV. 1.1.). 3. U účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny, které umožňují počítání uskutečněných hovorů v závislosti na délce jejich trvání a době, ve které jsou uskutečněny, musí vyúčtování telekomunikačních služeb za příslušné zúčtovací období obsahovat i rozpis počtu tarifních impulsů minimálně za: a) hovory místní a vnitrouzlové (I. meziměstské tarifní pásmo) a za služby tarifované v místní nebo uzlové telefonní síti, jejichž cena je odvozena od počtu impulsů, b) hovory meziuzlové (II. a III. meziměstské tarifní pásmo) a za volání na služby, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů a telefonní číslo začíná číslicí "0" (hovory s meziměstským rozlišovacím číslem), c) hovory mezinárodní (hovory s mezinárodním rozlišovacím číslem "00" včetně hovorů v příhraničním styku). Toto ustanovení jsou poskytovatelé povinni realizovat od doby uvedené v pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb. 4. Maximální ceny a určené podmínky uvedené v této příloze se nevztahují na telekomunikační služby poskytované a) mezi pevnou telekomunikační sítí a mobilní radiotelefonní sítí, b) v rámci mobilní radiotelefonní sítě jednoho poskytovatele, c) mezi mobilními radiotelefonními sítěmi více poskytovatelů. 5. Při prodeji telefonních karet platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A. IV. 1.2. vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedených na telefonní kartě kromě telefonních karet určených pro reklamní (označeny slovem "Publicity") a sběratelské účely (označené slovy "Pouze pro sběratelské účely"), jejichž počet vyrobených kusů nepřesahuje 3000 kusů od druhu a počet telefonních jednotek uvedených na telefonní kartě nepřesahuje 10 jednotek. 6. Maximální ceny a podmínky uvedené v oddílech IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory a V. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny platí i pro hovory uskutečněné prostřednictvím přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN). A. Podmínky pro telefonní služby Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uvedené v písmenu A. I. se nevztahují na dočasné účastnické telefonní stanice. I. Zřízení nebo přeložení účastnických telefonních stanic 1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.1.1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 2. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.1.2. Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za zřízení přímého spojení s meziměstskou telefonní ústřednou na žádost účastníka platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.1.2., a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu pro osobní potřebu nebo o právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely. 4. Za zřízení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A. I. 1.3.2. 5. Za zřízení digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.4. 6. Přepojují-li se do digitálního připojení, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na veřejnou digitální telefonní ústřednu, již dříve zřízená přípojná vedení - účastnické telefonní stanice (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A. I. 1.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných telefonních stanic (u telefonních stanic zřízených před 1. 1. 1981 o cenu ve výši 600,-- Kč za každou přepojenou telefonní stanici). Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací. 7. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A. I. 1.5. 8. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.6. 9. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A. I. 1. platí pouze pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané od 1. dubna 1996. 10. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A. I. 2. platí pouze pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané do 31. března 1996. 11. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice. II. Přeměna a převod účastnických telefonních stanic 1. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici nebo na účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná. 2. Cena za přeměnu podle položky A. II. 1. se neuplatňuje, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, provedená z podnětu poskytovatele, je bezplatná. 3. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 4. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici se počítá nejvýše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na účastnickou telefonní stanici plně placenou. 5. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A. II. 2.1. III. Používání účastnických telefonních stanic 1. V maximálních cenách za používání účastnické telefonní stanice není zahrnuta cena za pronájem a údržbu koncového telefonního přístroje. 2. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na automatickou telefonní ústřednu nebo jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně platí maximální ceny stanovené v položce A. III. 1. Toto ustanovení se nevztahuje na používání digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu. 3. Za používání účastnické telefonní stanice připojené na žádost účastníka na jinou než příslušnou telefonní ústřednu se platí ceny za pronájem vedení a okruhů sjednané podle nabídkového ceníku poskytovatele této služby. 4. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dní mezi dvěma snímáními stavů tarifních impulsů. Období, za které jsou tarifní impulsy účtovány, musí být ve vyúčtování telekomunikačních služeb vyznačeno (minimálně datum snímání stavu počitadla). Delší zúčtovací období lze uplatnit pouze se souhlasem telefonního účastníka. Při zřízení nebo zrušení účastnické telefonní stanice nesmí zúčtovací období přesáhnout 70 kalendářních dní od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla stanice zřízena, resp. zrušena. 5. Za používání digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, platí maximální cena stanovená v položce A. III. 1.4. O příslušnosti připojení rozhoduje poskytovatel. 6. Za používání nově zřízené účastnické telefonní stanice a nově zřízeného digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se cena platí od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením nebo přeměnou charakter účastnické telefonní stanice, platí odpovídající cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena. 7. Při zrušení účastnictví výpovědí účastníka se platí cena i za měsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skončila jednoměsíční výpovědní lhůta. Při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení účastnické telefonní stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz telefonní stanice zastaven, platí poměrná část ceny za používání. 8. Maximální cena za používání se platí i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice na žádost účastníka i po dobu zastavení provozu telefonní stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem. 9. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice nebo při přerušení provozu přímého spojení trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní není účastník povinen platit za dobu přerušení ceny za používání telefonní stanice, pokud za přerušení neodpovídá. Předpokladem je, že účastník včas uvědomí poskytovatele o přerušení provozu nebo že se poskytovatel o tom jinak doví. Úhrady již zaplacené připíše poskytovatel ve prospěch účastníka nebo mu je vrátí. 10. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.) a u veřejné telefonní stanice se cena za používání neplatí. IV. Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory 1. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením poskytovatele (položky A. IV. 1.3. a A. IV. 1.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A. IV. 1.1. 2. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením poskytovatele (položky A. IV. 1.3. a A. IV. 1.4.) a maximální ceny tarifního impulsu stanovené v položce A. IV. 1.2. 3. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory stanoví cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným registračním telekomunikačním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny jako hovory se záznamem spojení a platí pro ně maximální ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky stanovené v položce A. V. 1. 4. Maximální cena tarifního impulsu u hovoru uskutečněného z účastnické telefonní stanice je stanovena v položce A. IV. 1.1., u hovoru uskutečněného z veřejného telefonního automatu v položce A. IV. 1.2. 5. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a době, ve které je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi podle položky A. IV. 1.3. od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 6. Za meziměstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečněny. 7. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány podle položky A. VI. 1.4., a to od okamžiku zrušení přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují. 8. Pro meziměstské hovory mezi místními telefonními obvody téhož uzlového telefonního obvodu platí četnost tarifních impulsů pro I. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A. IV. 4.1. Pro meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody platí četnost tarifních impulsů pro II. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A. IV. 1.4.2. Pro meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody platí četnost tarifních impulsů pro III. tarifní meziměstské pásmo, stanovená v položce A. IV. 1.4.3. Do III. tarifního meziměstského pásma se zařazují i meziměstské hovory uskutečněné mezi TTO České Budějovice - Praha, Most - Plzeň, České Budějovice - Brno, Hradec Králové - Olomouc. Viz následující tabulku. Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO ------------------------------------------------------------------ P T Č P K M Ú L H P J B Z O O r á e l a o s i r a i r l s l a b s z r s t b a r h n í t o h o k e l t í e d d l o n r m a r é ň o r e u a a o v n e c b v v u B y a c i a a c u d K c d V r e ě a L á j r a l o y b o v e v i m é c e ------------------------------------------------------------------ Praha - 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Tábor 2 - 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ České Budějovice 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Plzeň 2 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Karlovy Vary 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Most 2 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Ústí nad Labem 2 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Liberec 2 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Hradec Králové 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Pardubice 2 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 2 3 3 2 ------------------------------------------------------------------ Jihlava 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 - 2 3 3 3 ------------------------------------------------------------------ Brno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - 2 3 2 ------------------------------------------------------------------ Zlín 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - 2 2 ------------------------------------------------------------------ Ostrava 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - 2 ------------------------------------------------------------------ Olomouc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 - ------------------------------------------------------------------ 9. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) i v meziměstském telefonním styku je od 07.00 do 18.00 hodin v pracovních dnech. Doba slabého provozu je od 18.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. 10. Hovorné se neplatí u hovorů s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch příslušné telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezistátních hovorů a s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky. V. Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny 1. Pro hovory uskutečněné metodou rychlého meziměstského provozu bez záznamních lístků platí maximální ceny jako pro automaticky uskutečňované hovory pomocí tarifních impulsů s rozlišením slabého a silného provozu s tím, že za zprostředkování každého hovoru se započte jeden tarifní impuls. 2. Pro meziměstské hovory se záznamem spojení (prostřednictvím spojovatelky) platí maximální ceny podle tarifních meziměstských pásem a délky hovoru podle položky A. V. 1.1., druhu hovoru (viz bod 6. části V. těchto podmínek) a požadovaných služeb. 3. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných hovorů (bod 7. části IV. těchto podmínek). Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu. 4. Délka hovoru je doba od začátku hovoru do konce hovoru. Začátek hovoru je: a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila, b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání, c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí, d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného, e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi. Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu nebo odzvoněním, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou. 5. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti ceně za hovor, tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K reklamacím vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně poskytovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. 6. Druhy hovoru jsou stanoveny v Telefonním řádu. Tísňový hovor se poskytuje zdarma. Za uskutečněný tísňový hovor, který byl přihlášen neoprávněně, platí maximální cena jako za bleskový hovor. Pro pilný hovor platí maximální cena ve výši dvojnásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. Pro bleskový hovor platí maximální cena ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. 7. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro registraci tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory platí hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných registračním telekomunikačním zařízením ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a platí pro ně maximální ceny stanovené za hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky. B. Podmínky pro používání účastnické stanice rozhlasu po drátě 1. V maximální ceně za používání není zahrnuta cena za účastnický reproduktor rozhlasu po drátě. 2. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce B. 1.1. 3. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce B. 1.2. 4. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, za které účastník neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě neuplatňuje. 5. Poškodí-li účastník zařízení pro rozhlas po drátě, které je majetkem poskytovatele, uhradí mu oprávněné náklady spojené s opravou, případně výměnou. ------------------------------------------------------------------ 1) a - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro všechny poskytovatele telekomunikačních služeb kromě a. s. Dattel. 2) b - maximální ceny telekomunikačních služeb platné pro a. s. Dattel. Příloha 4A Platí od 1. dubna 1998 Příloha 5 Maximální ceny a určené podmínky pro vnitrostátní radiokomunikační služby rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání 64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo propůjčování okruhů rozhlasových a přenosy rozhlasové) 64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní) A. Podmínky 1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace. 2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "uživatel"), které zajišťují a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu - středních vln (SV), - krátkých vln (KV), - dlouhých vln (DV), b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II), c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech. 3. Primární služby jsou: a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II c) televizní vysílání Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV, případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu. Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu. Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní, případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci. 4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb. 5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny. 6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače, převaděče určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B této přílohy, pokud není maximální cena uvedena v části C. 7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin. 8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele, např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele. 9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu. 10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť. 11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována. 12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech. 13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994). 14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice: Spe = K1x + K2, kde Spe - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč, x - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle technických podmínek (kW), K1, K2 - parametry regresní přímky. Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se vypočte na základě rovnice: Spo = L1y + L2, kde Spo - cena za skutečně odvysílanou hodinu, y - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických předpisech. V případě jejich nedodržení se používá skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW). Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače, a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo nižší kategorie, L1, L2 - parametry regresní přímky. Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak. B. Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV Výstupní Spo - maximální cena pohyblivé složky vysokofrekvenční (Kč/hodina provozu) výkon vysílače v kW Spe - maximální cena pevné složky (x, y) (Kč/rok) kategorie R1: Spo = (22,36 y + 11,16) . 1,05 (0 je menší x,y Spe = (74 906,17 x + 880 774,4) . 1,05 x,y je menší 4) kategorie R2: Spo = (0,89 y + 91,85) . 1,05 (4 je menší rovno x,y Spe = (46 964 x + 1 015 373,3) . 1,05 x,y je menší rovno 70) kategorie R3: Spo = (1,69 y + 65,20) . 1,05 (70 je menší rovno x,y Spe = (18 689,6 x + 2 739 286,5) . 1,05 x,y je menší rovno 700) kategorie R4: Spo = (1,93 y + 108) . 1,05 (700 je menší x,y) Spe = (6 321,87 x + 10 325 322,2) . 1,05 Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II kategorie R5: Spo = (17,14 y + 0,13) . 1,05 (0 je menší x,y Spe = (941 212 x + 188 554,9) . 1,05 x,y je menší 1) kategorie R6: Spo = (2,87 y + 13,8) . 1,05 (1 je menší rovna x,y) Spe = (105 918,88 x + 1 007 692,3) . 1,05 Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %. Televizní vysílače I. - III. TV pásma Výstupní Spo - maximální cena pohyblivé složky vysokofrekvenční (Kč/hodina provozu) výkon vysílače obrazu Spe - maximální cena pevné složky v kW (x, y) (Kč/rok) kategorie T1: Spo = (1,42 y + 1,88) . 1,05 (0 je menší x,y Spe = (2 071 974,05 x + 219 949,35) . 1,05 x,y je menší 0,2) kategorie T2: Spo = (4,97 y + 31,28) . 1,05 (0,2 je menší rovno x,y Spe = (267 948,82 x + 1 577 208,28) . 1,05 x,y je menší rovno 20) kategorie T3: Spo = (4,95 y + 30,61) . 1,05 (20 je menší x, y) Spe = (30 636,23 x + 6 333 250,65) . 1,05 Televizní vysílače IV. - V. TV pásma kategorie T4: Spo = (0,92 y + 1,98) . 1,05 (0 je menší x, y Spe = (2 766 932,6 x + 627 610,97) . 1,05 x,y je menší 0,2) kategorie T5: Spo = (4,96 y + 113,63) . 1,05 (0,2 je menší rovno x,y Spe = (194 334,37 x + 1 916 817,26) . 1,05 x,y je menší rovno 20) kategorie T6: Spo = (5 y + 114,87) . 1,05 (20 je menší x, y) Spe = (20 239,15 x + 5 467 457,3) . 1,05 Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %. C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW. Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV kategorie R1: (0 je menší x, y Spo = (22,36 y + 11,16) . 1,05 x,y je menší 4) Spe = (74 906,17 x + 880 774,4) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 1 35,20 1 003 465,- 2. 2 58,70 1 082 116,- 3. 2,5 70,40 1 121 442,- 4. 3 82,20 1 160 768,- kategorie R2:(4 menší rovno x,y Spo = (0,89 y + 91,85) . 1,05 x,y menší 70) Spe = (46 964 x + 1 015 373,3) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 4 100,20 1 263 391,- 2. 5 101,10 1 312 703,- 3. 6 102,00 1 362 015,- 4. 7 103,00 1 411 327,- 5. 10 105,80 1 559 264,- 6. 18 113,30 1 953 762,- 7. 20 115,10 2 052 386,- 8. 25 119,80 2 298 947,- 9. 30 124,50 2 545 508,- 10. 35 129,10 2 792 069,- 11. 40 133,80 3 038 630,- 12. 50 143,20 3 531 752,- 13. 60 152,50 4 024 874,- kategorie R3: (70 menší rovno x,y Spo = (1,69 y + 65,20) . 1,05 x,y menší rovno 700) Spe = (18 689,6 x + 2 739 286,5) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 70 192,70 4 249 936,- 2. 80 210,40 4 446 177,- 3. 100 245,90 4 838 659,- 4. 150 334,60 5 819 863,- 5. 200 423,40 6 801 067,- 6. 250 512,10 7 782 271,- 7. 300 600,80 8 763 475,- 8. 400 778,30 10 725 883,- 9. 600 1 133,20 14 650 699,- kategorie R4: (700 menší x, y) Spo = (1,93 y + 108) . 1,05 Spe = (6 321,87 x + 10 325 322,3) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 750 1 633,30 15 820 061,- 2. 1 500 3 153,20 20 798 534,- VKV FM vysílače kategorie R5: (0 menší x, y Spo = (17,14 y + 0,13) . 1,05 x,y menší 1) Spe = (941 212 x + 188 554,9) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 0,02 0,50 217 748,- 2. 0,03 0,70 227 631,- 3. 0,05 1,00 247 396,- 4. 0,10 1,90 296 810,- 5. 0,20 3,70 395 637,- 6. 0,32 5,90 514 230,- 7. 0,40 7,30 593 292,- 8. 0,50 9,10 692 119,- kategorie R6: (1 menší rovno x,y) Spo = (2,87 y + 13,8) . 1,05 Spe = (105 918,88 x + 1 007 692,3) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 1 17,50 1 169 292,- 2. 2 20,50 1 280 507,- 3. 3 23,50 1 391 721,- 4. 6 32,60 1 725 366,- 5. 8 38,60 1 947 796,- 6. 10 44,60 2 170 225,- Televizní vysílače I.-III. TV pásmo kategorie T1: (0 menší x,y) Spo = (1,42 y + 1,88) . 1,05 x,y menší 0,2) Spe = (2 071 974,05 x + 219 949,35) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 0,01 2,00 252 702,- 2. 0,1 2,10 448 504,- kategorie T2: (0,2 menší rovno x,y Spo = (4,97 y + 31,28) . 1,05 x,y menší rovno 20) Spe = (267 948,82 x + 1 577 208,28) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 0,2 33,90 1 712 338,- 2. 0,3 34,40 1 740 473,- 3. 1 38,10 1 937 415,- 4. 2 43,30 2 218 761,- 5. 2,5 45,90 2 359 434,- 6. 5 58,90 3 062 800,- 7. 10 85,00 4 469 531,- 8. 20 137,20 7 282 994,- kategorie T3: (20 menší x,y) Spo = (4,95 y + 30,61) . 1,05 Spe = (30 636,23 x + 6 333 250,65) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 30 188,10 7 614 954,- Televizní vysílače IV.-V. TV pásmo kategorie T4: (0 menší x,y menší 0,2) Spo = (0,92 y + 1,98) . 1,05 Spe = (2 766 932,6 x + 627 610,97) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 0,01 2,10 688 044,- 2. 0,02 2,10 717 097,- 3. 0,08 2,20 891 414,- 4. 0,10 2,20 949 519,- 5. 0,15 2,20 1 094 783,- kategorie T5: (0,2 menší rovno x,y Spo = (4,96 y + 113,65) . 1,05 x,y menší rovno 20) Spe = (194 334,37 x + 1 916 817,26) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 0,2 120,30 2 053 468,- 2. 0,5 121,90 2 114 684,- 3. 0,7 123,00 2 155 494,- 4. 1 124,50 2 216 709,- 5. 2 129,70 2 420 760,- 6. 5 145,40 3 032 914,- 7. 10 171,40 4 053 169,- 8. 16 202,60 5 277 476,- 9. 20 223,50 6 093 680,- kategorie T6: (20 menší x,y) Spo = (5 y + 114,87) . 1,05 Spe = (20 239,15 x + 5 467 457,3) . 1,05 položka výstupní vysokofrekvenční maximální cena maximální cena výkon vysílače pohyblivé složky pevné složky kW Kč/h Kč/rok -------------------------------------------------------------------------- 1. 50 383,10 6 803 386,- Televizní převaděče, goubau vedení výkon (W) Kč/rok --------------------------------------------- do 10 W včetně 88 996,- nad 10 W - 30 W včetně 111 223,- nad 30 W - 100 W včetně 140 982,- goubau vedení 83 956,-- Příloha 6 Maximální ceny a určené podmínky pro přenos signálů prostřednictvím mobilních přenosových vozů 64.20.2 - Přenosy rozhlasové - Přenosy televizní A. Určené podmínky 1. Pro služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů platí maximální ceny uvedené v položce 1. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3 části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrové vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). Dnem použití se rozumí každý započatý kalendářní den. U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje sazba za druhý den přenosu. 2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech, a platí pro ně cena podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 3. Kategorie místních televizních přenosů: - M1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem, - M2 pilný, tj. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem. 4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3. 5. Kategorie dálkových televizních přenosů: a) z prozkoumaných míst - D1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, - D2 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně - dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); - tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); - čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km); b) z neprozkoumaných míst - D3 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem. 6. Za pracovní den splňující lhůty uvedené v předchozích odstavcích se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hodin. 7. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně jako vlastní přenos. B. Maximální ceny za pronájem mobilních přenosových vozů: 64.20.2 - přenosy rozhlasové - přenosy televizní -------------------------------------------------------------------------- Položka Druh služby Maximální cena -------------------------------------------------------------------------- 1. Mobilní přenosy 1.1 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu jednoho kalendářního roku 1 433 000,- Kč/rok 1.2 Přenosový vůz při smluvním použití na dobu kratší než jeden kalendářní rok 24 150,- Kč/den 1.3 Denní použití přenosového vozu v pásmu: (silniční vzdálenost v km) I. - do 100 km 3 465,- Kč/den II. - do 200 km 4 620,- Kč/den III. - do 300 km 6 930,- Kč/den IV. - do 400 km 9 240,- Kč/den V. - nad 400 km 11 550,- Kč/den 1.4 Od III. pásma včetně se počítá ke každému přenosu o jeden den navíc. 1.5 Při objednání pilného přenosu se zvyšuje cena za denní použití (položka 1.3) o 20 %- 1.6 Televizní modulátor 136 500,-- Kč/rok Příloha 7 Maximální ceny (jízdné) a určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě I. Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy ------------------------------------------------------------------ Obyčejné jízdné Číslo pásma Tarifní vzdálenost --------------------------------- 2. vozová třída 1. vozová třída ------------------------------------------------------------------ 1 1 - 10 6 9 ------------------------------------------------------------------ 2 11 - 15 8 12 ------------------------------------------------------------------ 3 16 - 20 11 16 ------------------------------------------------------------------ 4 21 - 25 13 19 ------------------------------------------------------------------ 5 26 - 30 16 24 ------------------------------------------------------------------ 6 31 - 35 19 28 ------------------------------------------------------------------ 7 36 - 40 22 33 ------------------------------------------------------------------ 8 41 - 50 27 40 ------------------------------------------------------------------ 9 51 - 60 32 48 ------------------------------------------------------------------ 10 61 - 70 38 57 ------------------------------------------------------------------ 11 71 - 80 43 64 ------------------------------------------------------------------ 12 81 - 90 48 72 ------------------------------------------------------------------ 13 91 - 100 53 79 ------------------------------------------------------------------ 14 101 - 110 58 87 ------------------------------------------------------------------ 15 111 - 120 62 93 ------------------------------------------------------------------ 16 121 - 140 72 108 ------------------------------------------------------------------ 17 141 - 160 82 123 ------------------------------------------------------------------ 18 161 - 180 92 138 ------------------------------------------------------------------ 19 181 - 200 101 151 ------------------------------------------------------------------ 20 201 - 225 114 171 ------------------------------------------------------------------ 21 226 - 250 126 189 ------------------------------------------------------------------ 22 251 - 275 138 207 ------------------------------------------------------------------ 23 276 - 300 148 222 ------------------------------------------------------------------ 24 301 - 350 170 255 ------------------------------------------------------------------ 25 351 - 400 192 288 ------------------------------------------------------------------ 26 401 - 450 214 321 ------------------------------------------------------------------ 27 451 - 500 236 354 ------------------------------------------------------------------ 28 501 - 550 258 387 ------------------------------------------------------------------ 29 551 - 600 278 417 ------------------------------------------------------------------ 30 601 - 650 298 447 ------------------------------------------------------------------ 31 651 - 700 318 477 ------------------------------------------------------------------ 32 700 a více 342 513 ------------------------------------------------------------------ II. Druhy jízdného (1) Obyčejné jízdné - je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné. (2) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného uvedeného v příloze č. 7, části I. (dále jen obyčejné jízdné) - je cena za přepravu a) dětí od 6 do 15 let (v 1. a 2. vozové třídě) b) důchodců (ve 2. vozové třídě) c) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě) (3) Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného - je cena za přepravu a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (ve 2. vozové třídě) b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních (ve 2. vozové třídě). (4) Rychlíkový příplatek k jízdnému činí maximálně a) u zvláštního jízdného pro 2. vozovou třídu podle bodu 2b) a 2c) 16,- Kč b) u zvláštního jízdného pro 2. vozovou třídu podle bodu 3a) a 3b) 8,- Kč. Rychlíkový příplatek se neuplatňuje u obyčejného jízdného a u zvláštního jízdného pro děti od 6 do 15 let. III. Bezplatná přeprava Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě b) důchodci - držitelé průkazů uvedených v části IV. článku 3.5.1. ve 2. vozové třídě c) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky - v 1. a 2. vozové třídě d) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P - ve 2. vozové třídě v rozsahu a za podmínek stanovených v části IV článku 3. IV. Určené podmínky Článek 1 Obecné podmínky 1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech. 2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb., č. 74/1985 Sb. a č. 357/1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ"). 3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného. 4. Ve vlacích kategorie IC, EC a SC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem. Při zpoždění vlaku o 60 a více minut má cestující nárok na vrácení příplatku. 5. V rychlících se uplatňuje k jízdnému rychlíkový příplatek ve stanovených případech. Článek 2 Jízdenky 1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě. 2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "Tam" a k jedné cestě směrem "Zpět" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším. 3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána. 6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché. 7. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. 8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. 9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí. 10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou. 11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu. 12. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu. 13. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě. 14. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. 15. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého (obyčejného) jízdného. Článek 3 Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce. 2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců. 3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle části II., bod 4. 4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2. 5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle ceníku nebo zvláštní jízdné. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná. 6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné. 3.1. Přeprava dětí 1. Děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. 2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. 3.2. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené na zdraví (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů1) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. 2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.2.1. ještě nárok na: - bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; - bezplatnou přepravu invalidního vozíku; - bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomých se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě. 4. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu rychlíkový příplatek podle části II., bod 4b). U průvodce se rychlíkový příplatek neuplatňuje. 3.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky 1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu. 2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí rodiče pro jednotlivé jízdy zvláštní jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného jízdného. 3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno. 5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. 6. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek v maximální výši 8,-- Kč pro každou cestu. 3.4. Zvláštní jízdné pro důchodce 1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod - starobní - vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr) - sociální - plný invalidní důchod na základě rozhodnutí o přiznání důchodu a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr, mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. 2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20,-- Kč. 3. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek v maximální výši 16,-- Kč. 3.5. Přeprava důchodců - účastníků odboje 1. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu vydaného - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, - Konfederací politických vězňů České republiky, - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, - Sdružením bývalých politických vězňů České republiky, mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití vlaků kategorie IC, EC a SC se uplatňuje zvláštní příplatek podle článku 1.4. 2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje obyčejné jízdné 1. vozové třídy. 3.6. Přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR 1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu2) v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy. Vysvětlivky: Pojmy: Dopravce - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici Přerušení jízdy - vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na cestě a pokračování v jízdě v době platnosti jízdenky - jiným vlakem z téže stanice nebo ze stanice, která leží na téže cestě blíže stanici cílové - z přestupní stanice jiným než nejbližším vhodným přípojným vlakem Rychlík - vlak o vyšší průměrné cestovní rychlosti s omezeným počtem zastavení Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci Stanice - místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu Českých drah Zkratky: EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z vozů pouze 1. vozové třídy, s možností telefonního spojení a nabídkou dalších služeb) ZTP - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví ZTP/P - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod ŽPŘ - Železniční přepravní řád ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb. a vyhlášky č. 138/1997 Sb. 2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Příloha 8 Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného ------------------------------------------------------------------------------------------ Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné (km) (Kč) (km) (Kč) ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 - 4 3,00 161 - 170 90,00 5 - 7 4,00 171 - 180 96,00 8 - 10 6,00 181 - 190 101,00 11 - 13 8,00 191 - 200 108,00 14 - 17 9,00 201 - 210 113,00 18 - 20 11,00 211 - 220 120,00 21 - 25 14,00 221 - 230 125,00 26 - 30 17,00 231 - 240 131,00 31 - 35 19,00 241 - 250 138,00 36 - 40 22,00 251 - 260 144,00 41 - 45 24,00 261 - 270 150,00 46 - 50 26,00 271 - 280 155,00 51 - 55 30,00 281 - 290 162,00 56 - 60 32,00 291 - 300 167,00 61 - 70 36,00 301 - 320 179,00 71 - 80 42,00 321 - 340 190,00 81 - 90 47,00 341 - 360 202,00 91 - 100 52,00 361 - 380 213,00 101 - 110 58,00 381 - 400 224,00 111 - 120 64,00 401 - 420 237,00 121 - 130 68,00 421 - 440 248,00 131 - 140 74,00 ------------------------------------------- 141 - 150 79,00 a dále každých 20 km 11,00 151 - 160 84,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Určené podmínky pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu Část I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., - zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, - zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, - vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ), - vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb., - vyhláška č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel. 4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Část II. Základní podmínky Čl. 1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (50% sleva), se přepravují - děti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 19. 2.2. Za zlevněné jízdné, maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (62% sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle čl. 12 a 13. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c), - poslanci a senátoři Parlamentu České republiky podle čl. 20 písm. b), - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu podle čl. 20 písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP podle čl. 20 písm. c), - průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes podle čl. 13. Čl. 2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl. 3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž celková hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. 1. písm. a), se přepravují bezplatně. Čl. 4 Přeplatky a nedoplatky 1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče, popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem. 2. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje. 3. Z ceny jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1. O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad. 4. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími se vrátí cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 5. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc. 6. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy. Čl. 5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Čl. 6 Stanovení jízdného 1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost. 2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. Čl. 7 Přímé vypravení Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. Čl. 8 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3) Čl. 9 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Čl. 10 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl. 11 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok. Část III. Jízdné pro občany těžce postižené na zdraví a bezplatná přeprava jejich průvodců a vodicích psů Čl. 12 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Čl. 13 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně. Čl. 14 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP/P. Čl. 15 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. Část IV. Jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky Čl. 16 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl. 17 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. 3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. 4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl. 18 Odbavení držitele průkazu Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl. 19 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. Část V. Přeprava důchodců - účastníků odboje a přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR Čl. 20 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách; b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5); c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. Čl. 21 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu Osoby uvedené v čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem. ------------------------------------------------------------------ 1) § 11 odst. 4 a § 16 odst. 4 SPŘ. 2) § 15, 17, 19 a 22 SPŘ. 3) § 10, 11, 16 a 34 SPŘ. 4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 
 
Reklama