Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výměr č. 01/2001 Ministerstva financí kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2002

se změnami:Výměr 02/2001, Výměr 04/2001, 2/2001 (ERÚ), 3/2001 (ERÚ), Výměr 05/2001, Výměr 06/2001, Výměr 07/2001
uveřejněno v: č. 16/2000 Cenového věstníku na straně 3
schváleno:05.12.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.01.2002
[Textová verze]

01/2001 Výměr ze dne 5. prosince 2000, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Změna: 02/2001 Změna: 04/2001 Změna: 2/2001 (ERÚ), 3/2001 (ERÚ) Změna: 05/2001 Změna: 06/2001 Změna: 07/2001 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak. ČÁST I. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny ODDÍL A Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. Standardní klasifikace produkce (dále jen "SKP") (celního sazebníku) 1. 11.10.20 Zemní plyn 40.20.20 (271 121) (1) Pro zemní plyn dodávaný ze státního podniku Transgas, s. p. Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: Maximální dvousložková cena Cena za plyn Cena za kapacitu Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh (1. 4. - (1. 1. - roční - 30. 9.) - 31. 3. sazba a platu 1. 10. - za denní 31. 12.) maximum Kupující ------------------------------------------------------------------- Jihočeská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Jihomoravská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Pražská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Severočeská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Severomoravská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Středočeská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Východočeská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 Západočeská plynárenská, a. s. 0,49 0,50 4,60 ------------------------------------------------------------------- Přitom platí, že a) měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru zemního plynu v kWh dohodnutého ve smlouvě pro platební období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 a roční sazby platu za denní maximum v Kč/kWh. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový měsíční plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování měsíčního platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo, b) účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15 stupňů C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti fí = 0 a skutečné dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3. Uvedené ceny za kWh byly odvozeny od dlouhodobé průměrné hodnoty spalného tepla zemního plynu na území ČR 10,501 kWh/m3, c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze v případě, dohodne-li se Transgas, s. p. Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. (2) Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou nad 4 200 000 kWh/rok, platí tyto maximální ceny: +-------------------------------+--------------------------------+ | | Maximální dvousložková cena | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Prodávající |Kč/kWh |Kč/kWh |Cena za | | |(1. 4. -|(1. 10. -|kapacitu | | |30. 9.) |31. 12.) |roční sazba | | | | |platu za | | | | |denní maximum| | | | |Kč/kWh | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Jihočeská plynárenská,a.s. | 0,62 | 0,63 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Jihomoravská plynárenská,a.s. | 0,55 | 0,56 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Pražská plynárenská,a.s. | 0,55 | 0,56 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Severočeská plynárenská,a.s. | 0,57 | 0,58 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Severomoravská plynárenská,a.s.| 0,56 | 0,57 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Středočeská plynárenská,a.s. | 0,56 | 0,57 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Východočeská plynárenská,a.s. | 0,57 | 0,58 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ |Západočeská plynárenská,a.s. | 0,58 | 0,59 | 4,88 | +-------------------------------+--------+---------+-------------+ Přitom platí, že a) pro období od 1. 2. 2001 do 31. 12. 2001 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního odběru zemního plynu v průběhu měsíců prosince 2000, ledna 2001 a února 2001 a roční sazby platu za denní maximum, b) odběratelům, pro které není možno zjistit dosažený nejvyšší odběr v měsících prosinci 2000, lednu a únoru 2001 (noví odběratelé), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby platu za denní maximum, c) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu roční hodnoty sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. (3) Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou nad 630 000 do 4 200 000 kWh/rok, platí tyto maximální ceny: +-------------------------------+--------+---------+ |Prodávající |Kč/kWh |Kč/kWh | | |(1. 4. -|(1. 10. -| | |30. 9.) |31. 12.) | +-------------------------------+--------+---------+ |Jihočeská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Jihomoravská plynárenská,a.s. | 0,65 | 0,66 | +-------------------------------+--------+---------+ |Pražská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Severočeská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Severomoravská plynárenská,a.s.| 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Středočeská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Východočeská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ |Západočeská plynárenská,a.s. | 0,67 | 0,68 | +-------------------------------+--------+---------+ Odběratelé jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě. (4) Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou do 630 000 kWh/rok (kromě domácností), platí tyto maximální ceny: Prodávající: +-------------------------------+---------------------------------+ |Jihočeská plynárenská, a. s. |Severomoravská plynárenská, a. s.| +-------------------------------+---------------------------------+ |Jihomoravská plynárenská, a. s.|Středočeská plynárenská, a. s. | +-------------------------------+---------------------------------+ |Pražská plynárenská, a. s. |Východočeská plynárenská, a. s. | +-------------------------------+---------------------------------+ |Severočeská plynárenská, a. s. |Západočeská plynárenská, a. s. | +-------------------------------+---------------------------------+ +-----------------------+---------------------------+ | |Maximální cena dvousložková| |Spotřeba v pásmu nad-do+-------------------+-------+ | kWh/rok | měsíční plat v Kč | Kč/kWh| +-----------------------+-------------------+-------+ | od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,98 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,82 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,70 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 63 000 | 170,00 | 0,69 | +-----------------------+-------------------+-------+ (5) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: +-----------------------+---------------------------+ | |Maximální cena dvousložková| |Spotřeba v pásmu nad-do+-------------------+-------+ | kWh/rok | měsíční plat v Kč | Kč/kWh| +-----------------------+-------------------+-------+ | od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,91 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,75 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,63 | +-----------------------+-------------------+-------+ | nad 63 000 | 170,00 | 0,62 | +-----------------------+-------------------+-------+ Maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi, kromě dodávek pro podnikatelské účely. (6) Pro body (2), (3), (4) a (5) přitom platí, že účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15 st. C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti fí = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3. Uvedené ceny za kWh byly odvozeny od dlouhodobé průměrné hodnoty spalného tepla zemního plynu na území ČR 10,501 kWh/m3. 2. 40.10.10 Elektrická energie 40.10.30 (2716) (1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny a určené podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru. (2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky: ------------------------------------------------------------------ Sazba Stálý měsíční Kč/kWh plat v Kč ------------------------------------------------------------------ BS 19,-- 3,96 B 46,-- 3,16 N 85,-- 0,99 BV 1 - 2 obytné místnosti 210,-- 3 - 4 obytné v časových místnosti 284,-- pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,73 místností 369,-- v ostatní době 2,87 BH 1 - 2 obytné místnosti 190,-- 3 - 4 obytné v časových místnosti 257,-- v pásmech: 5 a více obytných pro nízký tarif 0,73 místností 334,-- v ostatní době 2,63 BP jistič do 3 x 25 A včetně 438,-- nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně 560,-- za energii nad 3 x 32 A naměřenou do 3 x 50 A včetně 875,-- v nízkém nad 3 x 50 A tarifu 1,00 do 3 x 63 A včetně 1 103,-- ve vysokém nad 3 x 63 A 1 925,-- tarifu 3,60 ------------------------------------------------------------------ Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Sazba N Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu. Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu. Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají. Sazba BV Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady: a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES), stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto: - v pracovních dnech 8 hodin denně, - ve dnech pracovního volna 10 hodin denně. Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu. Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad. b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina. Sazba BH Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění. Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV. Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými zásadami, jaké jsou uvedeny pro sazbu BV. Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť. Sazba BP a) sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (3,60 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: jistič kWh/rok ------------------------------------------------------------------ do 3 x 25 A včetně ................................ 25 000 nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně .................... 30 000 nad 3 x 32 A do 3 x 50 A včetně .................... 35 000 nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně .................... 40 000 nad 3 x 63 A ....................................... 70 000 b) doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti vysokého tarifu (VT) nesmí být kratší než jednu hodinu; c) technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem); d) blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: - v dobách platnosti VT, - v dobách platnosti nízkého tarifu v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina. 3. Výrobky a výkony ve zdravotnictví (1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12, 29, 30, 33) humánní (humánní léčivé přípravky), hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního právního předpisu1) obsahující léčivou (účinnou) látku nebo její kombinace ve vybraných anatomicko-terapeuticko-chemických skupinách a ve vybraných lékových formách uvedených v příloze č. 2 tohoto výměru, kromě homeopatik zařazených do ATC skupiny V12, veterinárních výrobků a výrobků individuálně vyrobených nebo dovezených. Za individuálně vyrobený nebo dovezený výrobek se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. (2) Zdravotnické prostředky2) podléhající prohlášení o shodě podle zvláštního právního předpisu 24.13.41 Výrobky dentální (modelovací pasty, zubní 24.42.23 otiskovací hmoty, dentální vosky, zubní 24.66.42 cementy a jiné zubní výplně včetně amalgamů 33.10.17 drahých a obecných kovů používaných v zubním (28, 29, 30, 32, lékařství, umělé zuby, přípravky na bázi 33, 34, 38, 39, 90) sádry používané v zubním lékařství, akrylové polymery a pryskyřice používané v zubním lékařství). 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (90) (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz). 17.52.12 Zdravotnické prostředky ke kompenzování 18.23.12 určité vady nebo nedostatečnosti, kromě 18.23.14 výrobků, které se implantují do těla 21.22.12 pacienta v rámci zdravotního výkonu, 33.10.15 33.10.17 individuálních zakázek, dílů ortopedických 33.10.18 a náhrad protetických a ortodontických ve 36.63.31 stomatologii. (30, 33, 34, 39, 40, 42, 44, 48, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 90, 94, 95) 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, 33.40.11 z toho jen čiré, včetně čoček s ochranným (90) UV filtrem, do průměru 67 mm včetně, a čočky kontaktní (kromě individuálních zakázek). Za individuální zakázku se pro účely regulace cen považují výrobky opakovaně nevyráběné (v množství do 50 ks ročně) zhotovené podle zvláštních potřeb jednotlivých pacientů uvedených na poukazu na brýle a na optickou pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje výrobek, který již má stanovenou maximální cenu. 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy uvedené v (90) "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí - pouze na lékařský předpis (poukaz), kromě individuálních zakázek. (3) Výkony optické 33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis. 85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis. (4) Sazby taxy laborum 52.31.10 Sazby taxy laborum se uplatňují ke spotřebovanému materiálu. (5) Přirážky za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost 51.46.11 Přirážky se uplatňují v procentech k cenám 51.46.12 včetně cla a bez daně z přidané hodnoty 52.31.10 vyúčtovaným tuzemským výrobcem nebo 52.32.10 zahraničním dodavatelem, nejvýše však k 52.48.14 cenám maximálním, u výrobků se stanovenými maximálními cenami podle této položky a výrobků uvedených v položce č. 6 a výrobků farmaceutických a imunobiologických humánních uvedených v položce č. 7 části II. tohoto výměru. U výrobků, u kterých navrhovatel doložil při stanovení maximální ceny propočet dopravy, lze vyúčtovanou cenu zvýšit maximálně o schválenou výši dopravného. Takto vypočtená cena nesmí překročit stanovenou maximální cenu. U výrobků oční optiky včetně individuálních zakázek se přirážky uplatňují jen, jsou-li na lékařský předpis (poukaz). Maximální přirážka v % ------------------------------------------------------------------ 24.42 Výrobky farmaceutické (12, 29, 30, 33) a imunobiologické podle bodu (1) a položky č. 6 a č. 7 části II. tohoto výměru 32 24.13.41 Výrobky dentální podle 24.42.23 bodu (2) 32 24.66.42 33.10.17 (28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 90) 33.40.22 Přístroje opticko-mechanické (90) ostatní, lupy (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na lékařský předpis (poukaz) 20 17.52.12 Zdravotnické prostředky podle 18.23.12 bodu (2) ke kompenzování 18.23.14 určité vady nebo 21.22.12 nedostatečnosti včetně dílů 33.10.15 ortopedických a protetických 33.10.17 a včetně výrobků, které se 33.10.18 implantují do těla pacienta 36.63.31 v rámci zdravotního výkonu (30, 33, 34, 39, a srdečních stimulátorů, 40, 42, 44, 48, s výjimkou individuálních 61, 62, 63, 64, zakázek a náhrad protetických 66, 73, 90, 94, 95) a ortodontických ve stomatologii 25 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické 33.40.11 ze skla i plastů, čiré, (90) včetně čoček s ochranným UV filtrem, do průměru 67 mm včetně a členy dioptrické do brýlí včetně individuálních zakázek - pouze čočky a členy na lékařský předpis (poukaz) 75 Přirážka zahrnuje i výkony při opracování čočky k zasazení do obruby a vyrovnání obruby. Při externím dodání pokovení, tvrzení nebo barvení je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení, tvrzení nebo barvení. 33.40.11 Čočky kontaktní včetně (90) individuálních zakázek - pouze čočky na lékařský předpis (poukaz) 41 33.40.12 Systém dalekohledový včetně (42, 90) příslušenství 26 33.40.13 Obruby brýlové - pouze typy (90) uvedené v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí - na lékařský předpis (poukaz) 43 V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora. Pro účely regulace cen a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí;3) b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, nejvýše však cenu maximální, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen tuto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře, tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru. Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka. Dodavatel informuje odběratele, kromě prodeje konečnému spotřebiteli, o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu; c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí Evropské unie, vyhlášeným Českou národní bankou, platným v den vystavení faktury; d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí Evropské unie, vyhlášeným Českou národní bankou, platným v den vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, případně vynásobeným koeficientem 1,0151, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Pokud v konkrétním případě není clo uplatněno, popřípadě je sníženo, sníží se maximální cena o částku odpovídající příslušné sazbě cla podle celního sazebníku a Českého integrovaného tarifu, popřípadě o částku neuplatněného cla. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami"; e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b); f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě jejich tuzemští pověření zástupci, nebo dodavatelé výkonů předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 5/16/2000. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky, ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb. Nařízení vlády č. 198/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. 3) Výměr Ministerstva financí č. 2/16/2001 (Cenový věstník - řada zdravotnictví 2/2001). 4. Zdravotní péče (1) 85.11 a) Zdravotní péče hrazená zdravotním 12 pojištěním, která je poskytována 13 účastníku veřejného zdravotního 14 pojištění nebo účastníku smluvního zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou poskytující veřejné zdravotní pojištění, b) Zdravotní péče, která je poskytována cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které zahrnuje poskytování zdravotní péče nebo mezinárodní smlouvy o poskytování zdravotní péče hrazené příslušnými cizími zdravotními pojišťovnami, c) Zdravotní péče, která je poskytována ca) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, cb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu, cc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu, kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru. Pro účely regulace cen platí a) maximální cena jednoho bodu je 1,10 Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí hrazenou ze zdravotního pojištění je uveden ve zvláštních právních předpisech;4),5) b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Počet bodů je stanoven v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.5) (2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou Maximální ceny a určené podmínky:6) Gynekologická ambulantní vyšetření v rámci diagnózy těhotenství 613,-- Kč Vyšetření před umělým ukončením těhotenství 853,-- Kč Provedení umělého ukončení těhotenství 1 223,-- Kč Hospitalizace - pobyt v jednodenním stacionáři (miniinterrupce) 128,-- Kč - ošetřovací den typ 2 (ve fakultních a dřívějších krajských nemocnicích) 443,-- Kč - ošetřovací den typ 4 (ve zbývajících nemocnicích) 334,-- Kč Kontrolní vyšetření 6 týdnů od interrupce 59,-- Kč Maximální cena za všechny výkony spojené s umělým přerušením těhotenství provedeným - do 8. týdne těhotenství (miniinterrupce) 2 876,-- Kč - mezi 8. a 12. týdnem těhotenství 3 634,-- Kč ------------------------------------------------------------------ 4) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb. 6) Metodický návod Ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994. 5. 60.10. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru. 6. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu Maximální cena je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,7) pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny včetně odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.7) ------------------------------------------------------------------ 7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 7. Nájemné z bytu a služby poskytované s užíváním bytu Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.8),9) ------------------------------------------------------------------ 8) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky č. 86/1997 Sb. a vyhlášky č. 41/1999 Sb. 9) Výměr MF č. 04/2000, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních prací. 8. Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce (1) Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci, včetně funkčně spojených a navazujících pozemků, kromě lesních pozemků v obcích plocha užívaná plocha užívaná s počtem rekreačními v zahrádkových obyvatel chatami osadách ------------------------------------------------- do 5 000 6,-- Kč/m2 3,-- Kč/m2 5 000 - 50 000 8,-- Kč/m2 4,-- Kč/m2 nad 50 000 10,-- Kč/m2 5,-- Kč/m2 b) lesních, zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím v obcích skutečně zastavěná plocha s počtem na lesních pozemcích obyvatel ------------------------------------------------- do 5 000 12,-- Kč/m2 5 000 - 50 000 18,-- Kč/m2 nad 50 000 24,-- Kč/m2 c) ostatních (včetně pronájmu hřbitovních míst) obce plocha užívaná (s počtem obyvatel) v ostatních případech kromě písm. a) a b) --------------------------------------------------- Praha 30,-- Kč/m2 Brno, Ostrava 20,-- Kč/m2 ostatní statutární10) 15,-- Kč/m2 lázeňské, Český Krumlov a Karviná 12,-- Kč/m2 ostatní nad 25 000 9,-- Kč/m2 15 000 - 25 000 7,-- Kč/m2 5 000 - 15 000 5,-- Kč/m2 1 000 - 5 000 4,-- Kč/m2 do 1 000 3,-- Kč/m2 (2) Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících na území příslušné obce podle jejich stavu uveřejňovaného Českým statistickým úřadem v aktuálním vydání Malého lexikonu obcí České republiky. (3) Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha stavby nesloužící k podnikání k podlahové ploše stavby sloužící k podnikání. (4) Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním právním předpisem.11) ------------------------------------------------------------------ 10) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 11) § 22 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., č. 183/1993 Sb., zákona č. 28/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb. 11) § 22 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., č. 183/1993 Sb., zákona č. 28/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb. ODDÍL B Maximální ceny, které mohou stanovit okresní úřady a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů ------------------------------------------------------------------ 12) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb. Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují okresní úřady a obce nařízením12) při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Pol. Číselný kód Název č. SKP 1. 50.20.32 Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy 60.24.17 vozidel podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem13) a v nařízeních obcí ------------------------------------------------------------------ 13) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 2. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v položce č. 11 části II. tohoto výměru. 3. 60.22.11 Taxislužba osobní na území obce 4. 63.21.24 Služby parkovišť 5. 75.24.12 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu14) ------------------------------------------------------------------ 14) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 6. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popela do úřední popelnice s označením 7. Nájemné z bytu, z toho jen stanovení koeficientu růstu nájemného Ki, úprava základního nájemného podle polohy domu a zvýšení nájemného v některých rodinných domech Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a, 9 a 16 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky č. 86/1997 Sb. a vyhlášky č. 41/1999 Sb. ODDÍL C Minimální ceny stanovené podle zvláštního právního předpisu15) Pol. Číselný kód Název Cena č. SKP při prodeji (celního od výrobce sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 1. 01.11.51 Řepa cukrová (1212 9180) ČSN 46 2110 minimální cena při základní cukernatosti 16 % 978 Kč/t čisté hmotnosti Za vyšší nebo nižší cukernatost od základní cukernatosti se dohodne přirážka nebo srážka v přiměřené výši. Minimální cena se vztahuje na cukrovou řepu ze sklizně roku 2001 vypěstovanou na území České republiky pro stanovené produkční kvóty cukru. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 2110 ve znění pozdějších změn při takto změněných požadavcích: cukernatost nejméně 15 % minerální nečistoty nejvýše 20 % rostlinné příměsi celkem nejvýše 1 % Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s dopravou cukrové řepy, které hradí kupující. 2. 15.83.12 Cukr třtinový nebo (1701) řepný v pevném stavu, rafinovaný a chemicky čistý, z toho jen: Cukr bílý krystal odpovídající příslušným ustanovením zvláštního právního předpisu16) minimální cena volně ložený 16 500 Kč/t Pro zboží stejného užití (s výjimkou tekutých cukrů), které se od cukru bílého krystalu s minimální cenou liší pouze některými určenými podmínkami16a) se sjedná cena vyšší nejméně nebo nižší nejvýše o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídajících těmto odlišným určeným podmínkám a o tomuto rozdílu přiměřený zisk. U tekutých cukrů platí tato minimální cena přepočtená podle obsahu sacharózy v sušině stanoveného polarimetrickou metodou. Minimální cena se vztahuje na množství odpovídající tuzemskému podílu kvót jednotlivých producentů cukru. Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s dopravou cukru, které hradí kupující, a platí pro období začínající dnem 1. září 2001 a končící dnem 31. srpna 2001. ------------------------------------------------------------------ 15) Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005. 16) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb. 16a) § 2 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. ODDÍL D Pevné ceny stanovené Ministerstvem financí Pol. Číselný kód Název č. SKP (celního sazebníku) ------------------------------------------- (1) 16.00 Tabákové výrobky (2401, 2402, 2403) Pevné ceny a určené podmínky při prodeji konečnému spotřebiteli doutníků, cigarillos, lulkových, dýmkových, cigaretových, šňupavých a žvýkacích tabáků, tabákového odpadu, cigaret a tabákových vložek z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret a ostatních tabákových výrobků podle zvláštního právního předpisu16b) jsou uvedeny v samostatných výměrech Ministerstva financí řady "T". ------------------------------------------------------------------ 16b) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb. ČÁST II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, - zaviněná manka, - škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami) včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, - veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, - pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), - nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, - náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, - přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), - odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, - platby za promlčené dluhy, - opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, - zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování, - odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního předpisu,17) - důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem, - odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - výdaje na reprezentaci. Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního jmění, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo zvláštními právními předpisy. Pol. Číselný kód Název č. SKP (celního sazebníku) ------------------------------------------------------------------ 17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 1. 41.00.12 Voda povrchová (kromě vody z průmyslových vodovodů a umělých přivaděčů) Pro účely regulace cen platí a) do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu; b) odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné;17) c) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých s. p. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody; d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. ------------------------------------------------------------------ 17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 2. 41.00.11 Voda pitná a užitková dodávaná přímým 41.00.12 odběratelům 41.00.20 Voda pitná a užitková předaná do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu (dále jen "voda předaná") 90.00.11 Odstraňování odpadních vod a jejich čištění, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná, voda odpadní čištěná a voda zvláštní čištěná Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu.18) Pro účely regulace cen platí a) v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena, odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné,17) do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů; b) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností přímo nebo prostřednictvím dalšího subjektu se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele; c) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky; d) způsob rozúčtování vodného a stočného19) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem20) a spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. Nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (roční směrná čísla spotřeby vody);21) e) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody21) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen. ------------------------------------------------------------------ 17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 18) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb. 19) § 37 odst. 1 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 20) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 21) Příloha k vyhlášce č. 144/1978 Sb. 3. 11.10.20 Plynná paliva kromě cen plynných paliv 40.20.11 podle položky č. 1 části I. oddílu A včetně 40.20.16 jejich přepravy 60.30.12 (2705, 2711) 4. 40.30.11 Energie tepelná (1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). (2) Výrobce spalující topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního právního předpisu.22) (3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen a předávacích stanic, dále platí, že nesmí být v průměru za rok 2001 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vyjádřená v GJ měřených na vstupu do vytápěného objektu (v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt se zohledněním ztrát ve venkovních rozvodech) za rok 2000 zvýšená o - 3,5 % pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 2000 na vstupu do vytápěného objektu do 350,- Kč/GJ včetně, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt do 315,- Kč/GJ včetně; - 2,5 % pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 2000 na vstupu do vytápěného objektu nad 350,-- Kč/GJ, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt nad 315,-- Kč/GJ. Přitom platí ustanovení bodu (6). Ceny uvedené v tomto bodu se rozumějí včetně daně z přidané hodnoty. (4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy: a) pořizovací cena paliva se v roce 2001 zvýšila natolik, že tímto vlivem se průměrná věcně usměrňovaná cena zvýší oproti roku 2000 o více než stanovené procento pro příslušný interval v bodu (3). V takovém případě může prodávající překročit procenta stanovená v bodu (3) pouze o částku odpovídající promítnutí tohoto vlivu vyšší ceny paliva pro výrobu tepelné energie pro domácnosti, b) Energetický regulační úřad udělí pro rok 2001 výjimku ba) jestliže dodavatel tepelné energie provedl: - změnu paliva z tuhých paliv na ušlechtilá paliva (plyn), nebo změnu topného oleje na topný olej s nižším obsahem síry, s ukončením rekonstrukce v roce 2000 nebo v roce 2001, - odsíření zdroje s ukončením v roce 2000 nebo v roce 2001, - rekonstrukci tzv. čtyřtrubkových rozvodů na rozvody dvoutrubkové, včetně změny výměníkových (předávacích) stanic s ukončením rekonstrukce v roce 2000 nebo v roce 2001, bb) došlo-li ke změně právní subjektivity předchozího vlastníka nebo provozovatele na podnikatelský subjekt, bc) ve zvláštních případech, kdy je ohrožena dodávka tepelné energie konečnému spotřebiteli. K žádosti o výjimku zaslanou Energetickému regulačnímu úřadu přiloží žadatel ve dvou vyhotoveních: - podrobné zdůvodnění žádosti, - kalkulaci věcně usměrňované ceny (VUC) roku 2000 s uvedením jak tato VUC navazuje na cenu roku 1999, - kalkulaci požadované VUC roku 2001, - popis způsobu jak jsou ceny zakomponovány do smluv s odběrateli, - účetní závěrku za roky 1999, 2000. (5) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 2000 se určí takto: Q2000 - N2000 N2000 P2000 = ------------- + -----, q2001 q2000 kde Q2000 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 2000 v cenách podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 2000 v Kč; N2000 = náklady výrobce na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 2000 oceněné pořizovacími cenami, popřípadě vlastními náklady u paliva vytvořeného vlastní činností, nebo u distributora náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 2000 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč; q2000 = skutečný objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 2000 v GJ; q2001 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 2001 v GJ. Údaje pro propočet průměrné ceny roku 2000 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. (6) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (5), platí tato nižší cena. (7) Do ceny nelze zahrnout náklady na pronájem hmotného a nehmotného majetku a současně odpisy tohoto majetku. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné podle zvláštního právního předpisu.17) (8) Prodávající předloží kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Tato povinnost se vztahuje i na vlastníky nebo provozovatele domovních kotelen a předávacích stanic. (9) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3), pokud nebyl uplatněn postup podle bodu (4). (10) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. (11) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: spotřeba tepelné energie v GJ = = spotřeba paliva v tunách [plyn v 1 000 m3] x x výhřevnost paliva v GJ/t [plyn v GJ/1 000 m3] x směrná účinnost kotle v % x -------------------------, 100 kde - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, - směrná účinnost kotle v % je stanovena výpočtem projektanta u nového zařízení, v ostatních případech se dosadí z následující tabulky: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorie Výkon Účinnost při použití paliva (%) zdroje kotle ----------------------------------------------------------------------------------- na zdroji koks černé brikety hnědé hnědé topný topný plyn elektr. elektr. uhlí uhlí uhlí olej olej ZP akumulační přímotopné tříděné netříděné LTO TTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A do 0,5 MW 69 68 67 66 62 80 - 85 96 98 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B 0,5 - 3 MW - 70 69 68 63 83 - 86 97 99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C 3,1 - 6 MW - 75 - 72 65 84 - 87 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D 6,1 - 20 MW - 77 - - 70 85 82 90 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E 20,1 - 50 MW - 80 - - 77 87 85 92 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F nad 50 MW - 82 - - 82 89 86 93 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 22) § 12c odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 5. 40.10.10 Elektrická energie dodávaná z obnovitelných (2716) a druhotných zdrojů (z malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních a geotermálních zdrojů energie a bioplynů) kromě cen elektrické energie podle položky č. 2 části I. oddílu A 6. Výrobky ve zdravotnictví 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12, 28, 29, 30, humánní hromadně vyráběné nebo dovážené 33) podléhající registraci podle zvláštního právního předpisu1) kromě výrobků uvedených v položce č. 3 části I. oddílu A tohoto výměru 33.10.15 Zdravotnické prostředky2) ke kompenzování 33.10.17 určité vady nebo nedostatečnosti, které se 33.10.18 implantují do těla pacienta v rámci (30, 33, 39, 40, zdravotního výkonu, včetně srdečních 42, 44, 61, 62, stimulátorů 63, 64, 66, 72, 73, 76, 79, 90, 92, 94, 95) Pro tvorbu věcně usměrňovaných cen a jejich změny platí: (1) Věcně usměrňovanou cenu opakovaně dodávaného výrobku po 1. 5. 1999 může tuzemský výrobce nejvýše zvýšit nebo je povinen nejméně snížit oproti platné věcně usměrňované ceně počínaje 1. červencem 2001 a) o vliv růstu nákladů odvozený od vývoje inflace České republiky za rok 1999 a rok 2000. Vliv vývoje inflace se mění podle roku, kdy byl výrobek s věcně usměrňovanou cenou uveden na trh. V tabulce č. 1 jsou uvedeny přepočítací koeficienty, kde koeficient ve sloupci A již obsahuje inflaci za rok 1999 a 2000, ve sloupci B a C pouze za daný rok; b) u surovin a materiálů z dovozu použitých při výrobě tuzemských léčiv a zdravotnických prostředků o procento změny vývoje směnných kursů devizového trhu příslušné měny za období od února 1999 do března 2001, oproti měsíci, ve kterém vstoupila v platnost příslušná věcně usměrňovaná cena zahrnující surovinu nebo materiál z dovozu, dále upravené koeficientem vyjadřujícím rozdíl v odchylce prodejního kursu hlavních peněžních ústavů oproti kursu devizového trhu České národní banky uplatněnému v roce 1999 a 2000 oproti roku 2001, uvedené v tabulce č. 2; indexy použité podle tabulky č. 2 musí odpovídat měně podle bodu (2) a měsíci, ve kterém vstoupila v platnost prvně stanovená věcně usměrňovaná cena s vyloučením případné změny věcně usměrňované ceny v kratším intervalu podle bodu (6). Pro výpočet nové věcně usměrňované ceny opakovaně dodávaného výrobku, který neobsahuje suroviny nebo materiály z dovozu, použije tuzemský výrobce maximálně přepočítací inflační koeficient pro Českou republiku příslušného roku uvedený v tabulce č. 1. (2) U věcně usměrňovaných cen opakovaně dodávaných tuzemských výrobků, do kterých vstupují suroviny a materiály z dovozu fakturované v jiné měně, než ve které byly zahrnuty do ceny platné od 1. 5. 1999 nebo do nově zařazených tuzemských výrobků po tomto datu, bude vliv vývoje kursu devizového trhu vypočítán podle vývoje měny uplatněné při výpočtu ceny suroviny a materiálů z dovozu zahrnuté do věcně usměrňované ceny platné od 1. 5. 1999 nebo do nově zařazené po tomto datu. (3) Věcně usměrňovanou cenu opakovaně dodávaného výrobku po 1. 5. 1999 může dodavatel dováženého výrobku nejvýše zvýšit nebo je povinen nejméně snížit oproti platné věcně usměrňované ceně počínaje 1. červencem 2001 o a) vliv růstu nákladů odvozený od vývoje inflace země výrobce za rok 1999 a rok 2000. Vliv vývoje inflace se mění podle skutečného roku, kdy byl výrobek s věcně usměrňovanou cenou uveden na trh. V tabulce č. 1 jsou uvedeny přepočítací koeficienty, kde koeficient ve sloupci A již obsahuje inflaci za rok 1999 a 2000, ve sloupci B a C pouze za daný rok; b) procento změny vývoje směnných kursů devizového trhu příslušné měny za období od února 1999 do března 2001 oproti měsíci, ve kterém vstoupila v platnost příslušná věcně usměrňovaná cena, dále upravené koeficientem vyjadřujícím rozdíl v odchylce prodejního kursu hlavních peněžních ústavů oproti kursu devizového trhu České národní banky uplatněnému v roce 1999 a 2000 proti roku 2001 uvedené v tabulce č. 2; indexy použité podle tabulky č. 2 musí odpovídat měně podle bodu (4) a měsíci, ve kterém vstoupila v platnost prvně stanovená věcně usměrňovaná cena s vyloučením případné změny věcně usměrňované ceny v kratším intervalu podle bodu (8). Pro výpočet nové věcně usměrňované ceny opakovaně dodávaného výrobku z dovozu použije dodavatel dováženého výrobku maximálně přepočítací inflační koeficient pro danou zemi příslušného roku uvedený v tabulce č. 1. (4) U věcně usměrňovaných cen opakovaně dodávaných výrobků z dovozu fakturovaných v jiné měně, než ze které byla vypočtena věcně usměrňovaná cena platná od 1. 5. 1999 nebo nově zařazených výrobků po tomto datu,bude vliv vývoje kursu devizového trhu vypočítán podle vývoje měny uplatněné při výpočtu věcně usměrňované ceny platné od 1. 5. 1999 nebo nově zařazené po tomto datu. (5) Postup podle bodů (1) až (4) platí i pro výrobky, které byly k 1. 7. 2001 přeřazeny z kategorie úředně stanovených maximálních cen do věcně usměrňovaných cen. (6) Věcně usměrňovaná cena tuzemského výrobku zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk související s výrobou a dodáním výrobku na sklad tuzemského odběratele. Suroviny z dovozu se do ceny zahrnují v pořizovací dovozní ceně v příslušné měně přepočtené kurzem devizového trhu uplatněným při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) a popřípadě upraveným koeficientem podle bodu (8). Výrobce a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny prokazatelně zvýší o více než 8 % a to maximálně do výše této změny náklad. Nejdříve však může zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby zvýšení nákladů trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže se celkové ekonomicky oprávněné náklady zahrnuté do ceny sníží o více než 8 %, a to nejméně o výši této změny nákladů nejpozději však musí snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby snížení nákladů trvá. (7) Věcně usměrňovaná cena dováženého výrobku se tvoří na základě dovozní ceny se zahrnutím nákladů spojených s dodáním na sklad tuzemského odběratele nebo celní sklad přepočtem z měny uplatněné při určení základu pro vyměření cla (celní hodnota) s použitím kurzu devizového trhu popřípadě upraveného koeficientem podle bodu (8) s připočtením cla. Věcně usměrňovanou cenu dováženého výrobku může dodavatel (zahraniční dodavatel nebo jeho tuzemský pověřený zástupce) změnit pouze v případech uvedených v bodu (3). (8) Dodavatel dováženého výrobku a) může cenu zvýšit jen v případě, kdy vliv změny kurzu devizového trhu příslušné měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6% zvýšením věcně usměrňované ceny a to maximálně do výše této změny kurs; nejdříve však může toto zvýšení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny věcně usměrňované ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá; b) je povinen cenu snížit, jestliže vliv změny kurzu devizového trhu příslušné měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny se projeví více než 6% snížením věcně usměrňované ceny a to nejméně o výši této změny kursu; nejpozději však musí toto snížení ceny uplatnit po uplynutí devadesáti dní od určení výchozí věcně usměrňované ceny nebo od data poslední změny ceny, pokud i po uplynutí této doby kurzový vliv trvá. (9) Do cen při prodeji konečnému spotřebiteli lze zahrnout jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, nejvýše však cenu odpovídající pravidlům věcného usměrňování, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen takto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře, tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru. Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka podle položky č. 3 bod (5) části I. oddílu A tohoto výměru. Dodavatel informuje odběratele (netýká se konečného spotřebitele) o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu. (10) U dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, popřípadě upraveným koeficientem podle bodu (8), přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena nesmí být vyšší než cena určená podle bodu (2). (11) Pokud dovozní cena uvedená na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, doprovázejícím zboží přes hranice do České republiky, je v české měně, vyjádří se vliv změny kurzu devizového trhu procentem změny kurzu devizového trhu euro vypočteným způsobem podle bodu (2) nebo (3). (12) Zjištěné indexy změn kurzu devizového trhu a hodnoty průměrného kurzu devizového trhu se zaokrouhlují na tři desetinná místa a věcně usměrňované ceny pro účely prokázání zjištění procent změn cen podle bodů (1) a (3) na dvě desetinná místa. (13) Kurzem devizového trhu České národní banky, který je používán k přepočtu dovozní ceny výrobku, se rozumí tento kurz upravený koeficientem vyjadřujícím odchylku prodejního kurzu hlavních komerčních peněžních ústavů oproti kurzu devizového trhu České národní banky, který činí maximálně 1,0151. (14) Pokud je v této položce použit termín "kurz devizového trhu", míní se tím u měn zemí Evropské měnové unie přepočítací poměry uváděné v lístku kurzů devizového trhu a přepočítacích poměrů České národní banky. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky, ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb. Nařízení vlády č. 198/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. Tabulka č. 1 ---------------------------------------------------------------------- KOEFICIENT pro změny VUC stanovené: ----------------------------------- Země Název v roce 1999 v roce 2000 v roce 2001 ----------------------------------- A B C ---------------------------------------------------------------------- J JAPONSKO 0,990 0,993 1,000 ---------------------------------------------------------------------- A RAKOUSKO 1,029 1,021 1,000 ---------------------------------------------------------------------- CZ ČESKÁ REPUBLIKA 1,060 1,039 1,000 ---------------------------------------------------------------------- F FRANCIE 1,022 1,016 1,000 ---------------------------------------------------------------------- D SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 1,026 1,020 1,000 ---------------------------------------------------------------------- S ŠVÉDSKO 1,016 1,013 1,000 ---------------------------------------------------------------------- CH ŠVÝCARSKO 1,024 1,016 1,000 ---------------------------------------------------------------------- ost. ostatní země 1,033 1,021 1,000 ---------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2 Indexy změn vývoje směnných kursů upravené o rozdíl v odchylce prodejního kursu hlavních peněžních ústavů oproti ČNB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VUC stanovena v období: --------------------------------------------------------------------------- MĚNA 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999 11/1999 12/1999 --------------------------------------------------------------------------- Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rakousko šilink 1 ATS 0,9499 0,9621 0,9769 0,9787 0,9791 0,9717 0,9749 0,9831 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austrálie dolar 1 AUD 1,0328 0,9441 0,9523 0,9953 0,9813 0,9893 0,9789 0,9639 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Belgie frank 100 BEF 0,9498 0,9619 0,9767 0,9785 0,9770 0,9717 0,9750 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kanada dolar 1 CAD 1,1140 1,0282 1,0555 1,0940 1,0780 1,0986 1,0646 1,0589 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SRN marka 1 DEM 0,9498 0,9620 0,9767 0,9785 0,9789 0,9717 0,9751 0,9830 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dánsko koruna 1 DKK 0,9481 0,9598 0,9751 0,9771 0,9769 0,9691 0,9726 0,9808 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Španělsko peseta 100 ESP 0,9498 0,9620 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9750 0,9830 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finsko marka 1 FIM 0,9498 0,9618 0,9768 0,9785 0,9790 0,9718 0,9751 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Francie frank 1 FRF 0,9497 0,9619 0,9767 0,9784 0,9791 0,9717 0,9750 0,9831 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Británie lstg 1 GBP 1,0446 1,0017 1,0314 1,0400 1,0238 1,0176 1,0091 1,0030 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řecko drachma 100 GRD 0,9169 0,9337 0,9489 0,9537 0,9450 0,9520 0,9533 0,9620 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maďarsko forint 100 HUF 0,9196 0,9279 0,9441 0,9562 0,9611 0,9634 0,9559 0,9596 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Švýcarsko frank 1 CHF 0,9676 0,9779 0,9998 1,0004 1,0029 0,9919 1,0035 1,0112 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Irsko punt 1 IEP 0,9498 0,9619 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9750 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Itálie lira 1000 ITL 0,9498 0,9620 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9750 0,9830 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonsko jen 100 JPY 1,1694 1,1464 1,1572 1,1369 1,0706 1,0818 1,0419 1,0066 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lucemburskofrank 100 LUF 0,9498 0,9619 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9750 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nizozemí gulden 1 NLG 0,9498 0,9619 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9751 0,9830 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Norsko koruna 1 NOK 1,0070 0,9642 0,9793 0,9921 0,9888 0,9899 0,9834 0,9734 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nový Zélanddolar 1 NZD 0,9667 0,9224 0,9433 0,9669 0,9633 0,9907 0,9668 0,9585 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polsko zloty 1 PLN 0,9936 0,9748 0,9699 1,0141 1,0391 1,0632 1,0721 1,0446 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portugalskoeskudo 100 PTE 0,9498 0,9620 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9751 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Švédsko koruna 1 SEK 0,9815 0,9894 0,9951 0,9994 0,9869 0,9916 0,9845 0,9875 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovensko koruna 100 SKK 0,9437 1,0131 1,0204 1,0156 0,9983 0,9894 0,9854 0,9780 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USA dolar 1 USD 1,1063 1,0416 1,0572 1,0909 1,0855 1,1084 1,0814 1,0713 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovinsko tolar 100 SIT 0,8808 0,9139 0,9398 0,9371 0,9356 0,9279 0,9282 0,9388 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Česká rep. koruna 1 CZK 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MMF SDR 1 XDR 1,0638 1,0328 1,0504 1,0623 1,0468 1,0561 1,0366 1,0280 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMS ECU 1 XEU 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMU EURO 1 EUR 0,9498 0,9619 0,9767 0,9785 0,9790 0,9717 0,9751 0,9829 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VUC stanovena v období: --------------------------------------------------------------------------- MĚNA 01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 --------------------------------------------------------------------------- Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rakousko šilink 1 ATS 0,9827 0,9903 0,9925 0,9726 0,9638 0,9747 0,9825 0,9886 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austrálie dolar 1 AUD 0,9389 0,9548 0,9669 0,9491 0,9251 0,9510 0,9534 0,9337 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Belgie frank 100 BEF 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kanada dolar 1 CAD 1,0498 1,0317 1,0239 0,9930 0,9594 1,0036 1,0062 0,9814 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SRN marka 1 DEM 0,9826 0,9901 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9828 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dánsko koruna 1 DKK 0,9810 0,9887 0,9914 0,8715 0,9637 0,9749 0,9826 0,9882 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Španělsko peseta 100 ESP 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9828 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finsko marka 1 FIM 0,9826 0,9901 0,9925 0,9726 0,9640 0,9748 0,9829 0,9885 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Francie frank 1 FRF 0,9827 0,9901 0,9928 0,9727 0,9640 0,9747 0,9829 0,9883 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Británie lstg 1 GBP 0,9915 0,9916 0,9895 0,9498 0,9408 0,9942 0,9958 0,9783 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řecko drachma 100 GRD 0,9640 0,9763 0,9801 0,9625 0,9573 0,9676 0,9754 0,9811 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maďarsko forint 100 HUF 0,9594 0,9695 0,9744 0,9580 0,9501 0,9621 0,9704 0,9768 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Švýcarsko frank 1 CHF 1,0184 1,0271 1,0314 0,9948 0,9768 0,9918 0,9955 1,0024 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Irsko punt 1 IEP 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Itálie lira 1000 ITL 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonsko jen 100 JPY 1,0348 1,0574 1,0204 0,9726 0,9453 0,9800 0,9945 0,9689 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lucemburskofrank 100 LUF 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nizozemí gulden 1 NLG 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Norsko koruna 1 NOK 0,9818 0,9863 0,9903 0,9743 0,9712 0,9898 0,9900 0,9880 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nový Zélanddolar 1 NZD 0,9469 0,9686 0,9529 0,9028 0,8949 0,9407 0,9527 0,9503 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polsko zloty 1 PLN 1,0334 1,0252 0,9968 0,9890 0,9983 1,0378 1,0268 1,0091 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portugalskoeskudo 100 PTE 0,9827 0,9901 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Švédsko koruna 1 SEK 0,9885 0,9875 0,9759 0,9400 0,9247 0,9402 0,9540 0,9551 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovensko koruna 100 SKK 0,9720 0,9772 0,9643 0,9405 0,9541 0,9579 0,9665 0,9698 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USA dolar 1 USD 1,0818 1,0636 1,0515 1,0181 0,9668 1,0230 1,0288 1,0022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovinsko tolar 100 SIT 0,9431 0,9541 0,9610 0,9442 0,9379 0,9552 0,9651 0,9719 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Česká rep. koruna 1 CZK 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MMF SDR 1 XDR 1,0355 1,0347 1,0240 0,9896 0,9599 0,9982 1,0063 0,9899 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMS ECU 1 XEU 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMU EURO 1 EUR 0,9826 0,9902 0,9927 0,9726 0,9639 0,9748 0,9829 0,9884 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- VUC stanovena v období: ----------------------------------------------------------------- MĚNA 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000 01/2001 02/2001 03/2001 ----------------------------------------------------------------- Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rakousko šilink 1 ATS 0,9848 0,9870 1,0027 0,9983 0,9889 0,9983 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Austrálie dolar 1 AUD 0,9265 0,9495 0,9673 0,9554 0,9621 0,9745 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Belgie frank 100 BEF 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Kanada dolar 1 CAD 0,9384 0,9355 0,9560 0,9735 0,9893 0,9925 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- SRN marka 1 DEM 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9982 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dánsko koruna 1 DKK 0,9853 0,9856 1,0022 0,9977 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Španělsko peseta 100 ESP 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Finsko marka 1 FIM 0,9848 0,9868 1,0030 0,9982 0,9891 0,9982 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Francie frank 1 FRF 0,9848 0,9867 1,0031 0,9983 0,9890 0,9982 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Británie lstg 1 GBP 0,9742 0,9453 0,9658 0,9744 0,9913 1,0014 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Řecko drachma 100 GRD 0,9798 0,9841 1,0016 0,9981 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Maďarsko forint 100 HUF 0,9761 0,9802 0,9983 0,9961 0,9864 0,9966 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Švýcarsko frank 1 CHF 0,9887 0,9799 0,9996 0,9882 0,9860 0,9978 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Irsko punt 1 IEP 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9982 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Itálie lira 1000 ITL 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonsko jen 100 JPY 0,9119 0,9022 0,9000 0,9349 0,9941 0,9834 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Lucemburskofrank 100 LUF 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nizozemí gulden 1 NLG 0,9849 0,9868 1,0030 0,983 0,9891 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Norsko koruna 1 NOK 0,9756 0,9738 0,9835 0,9910 0,9929 1,0004 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nový Zélanddolar 1 NZD 0,9645 0,9908 1,0105 0,9825 0,9790 0,9852 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polsko zloty 1 PLN 0,9977 1,0186 1,0249 1,0189 1,0112 1,0082 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Portugalskoeskudo 100 PTE 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Švédsko koruna 1 SEK 0,9471 0,9570 0,9761 0,9692 0,9785 0,9889 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovensko koruna 100 SKK 0,9736 0,9904 0,9900 0,9943 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- USA dolar 1 USD 0,9619 0,9452 0,9489 0,9731 1,0046 1,0044 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Slovinsko tolar 100 SIT 0,9683 0,9715 0,9899 0,9899 0,9846 0,9967 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Česká rep. koruna 1 CZK 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- MMF SDR 1 XDR 0,9596 0,9467 0,9545 0,9738 0,9968 0,9998 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EMS ECU 1 XEU 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EMU EURO 1 EUR 0,9848 0,9868 1,0030 0,9983 0,9890 0,9981 0,9987 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Ostatní výrobky a výkony ve zdravotnictví neuvedené v položce č. 6 části II. tohoto výměru 24.42 Výrobky farmaceutické a imunobiologické (12, 29, 30, 33) humánní (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik hromadně vyráběné nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu1) Výrobky transfúzních stanic Výrobky individuálně vyrobené nebo dovezené a výrobky používané jako vzorky pro účely vědecké, výzkumné, kontrolní nebo výukové Lučebniny farmaceutické Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky, tzv. "magistraliter", připravované v zařízeních lékárenské péče podle zvláštního právního předpisu 24.42.24 Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál) (30) 19.20.13 Výrobky galanterní drobné, z toho jen (4202) pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na lékařský předpis 17.52.12 Zdravotnické prostředky2) ke kompenzování 18.23.12 určité vady nebo nedostatečnosti včetně 18.23.14 dílů ortopedických a protetických, včetně 21.22.12 srdečních stimulátorů, na individuální 33.10.15 zakázku - z toho jen na lékařský 33.10.17 předpis (poukaz) 33.10.18 36.63.31 (30, 33, 39, 40, 42, 44, 48, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 90, 94, 95) 33.10.17 Náhrady protetické a ortodontické ve (90) stomatologii 24.52.19 Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, 33.40.11 čočky kontaktní na individuální zakázku (90) - z toho jen na lékařský předpis (poukaz) 33.40.13 Obruby brýlové na individuální zakázku - z toho jen na lékařský předpis (poukaz) 33.10.92 Opravy a údržba zdravotnických prostředků2) a ochranných pomůcek - z toho jen na lékařský předpis 33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle zvláštního právního předpisu lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen: - cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru, těsnící vložky a štítku pro informace o léčivu, - poměrnou část ceny technologického materiálu spotřebovaného při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně připravovanému množství léčiva předepsanému v lékařském předpisu a celkové použitelnosti technologického materiálu uvedené výrobcem, - čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje, - cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků, jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon a které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy, - sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v přehledu maximálních sazeb pro skupinu 12 - 17 v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky, ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb. Nařízení vlády č. 198/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. 8. Zdravotní péče (1) 85.11 Zdravotní péče, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění a) a není hrazena podle zvláštního právního předpisu4) z veřejného zdravotního pojištění, b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou (2) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených ve zvláštním právním předpisu4) (3) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče, hrazená ze zdravotního pojištění4) ------------------------------------------------------------------ 4) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9. 60.10 Doprava osobní železniční vnitrostátní 60.21.10 (jízdné) Pro účely regulace cen platí: 1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 4 tohoto výměru. 2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje a) ekonomicky oprávněné náklady na: aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob), ab) provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na: - řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty), - infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty), b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu, c) přiměřený zisk, který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy.23) 3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být provedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně. Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu: N + Z - D >= T, kde N = ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku, Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku, T = plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty, D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů okresních úřadů a obcí na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok. 4. Odpisy lze zahrnovat do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné.17) ------------------------------------------------------------------ 17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 23) § 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 231/1997 Sb. 10. 60.21.2 Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová 60.21.3 doprava (dále jen "linková doprava") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy Pro účely regulace cen platí: (1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 5 tohoto výměru. (2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 5 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce N + Z k = ----- x n, T + D kde N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 1999, Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 1999 upravený podle bodu (3) písm. a), přičemž sazba daně se použije v souladu se zvláštním právním předpisem,24) T = tržby bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 1999, D = neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu okresních úřadů a obcí v roce 1999, n = roční růst provozních nákladů do roku 2001 ve výši 1,08. (3) Přiměřený zisk zahrnuje a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 3,0 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy odsouhlasil odbor dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1999; b) prokazatelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby. Takto vypočtený přiměřený zisk se sníží o investiční dotaci do ostatních kapitálových fondů na kapitálové dovybavení. (4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1999, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce N + Z k = -----, t . S kde N = ekonomicky oprávněné náklady, Z = přiměřený zisk, t = 21,7 pro případy zahájení provozu v roce 2000, t = 23,2 pro případy zahájení provozu v roce 2001, S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách. Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu (3) se použije přiměřeně. (5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů (2) a (4) může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru). (6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem. ------------------------------------------------------------------ 24) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 11. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy, z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky: a) bezplatně se přepravují - děti do šesti let, - představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis,25) - držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa;26) b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se přepravují - děti od 6 do 15 let, - žáci základních a středních škol podle zvláštního právního předpisu27) a studenti vysokých škol podle zvláštního právního předpisu28) za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zvláštního právního předpisu29) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných podle § 10 zákona o státní sociální podpoře.29) Dopravce poskytne slevu podle písmene b) pouze na základě průkazu, který vystaví v souladu se zvláštním právním předpisem.30) ------------------------------------------------------------------ 25) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů. 26) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 28) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 29) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 30) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 12. Nájemné z bytu a služby poskytované s užíváním bytu, kromě nájemného podle položek č. 7 v části I. oddílu A a č. 7 v části I. oddílu B Věcně usměrňované nájemné a ceny služeb spojených s užíváním bytu se určí podle zvláštních právních předpisů.8),31) ------------------------------------------------------------------ 8) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky č. 86/1997 Sb. a vyhlášky č. 41/1999 Sb. 31) Vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. 13. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení32) (1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady a) na mzdy; b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;33) c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;33) d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního právního předpisu;24) e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 %, a polštářů a pokrývek, nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;33) f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd; g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku. (2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1). (3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce. (4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy. (5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4). (6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5). ------------------------------------------------------------------ 24) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 32) § 717 a § 718 občanského zákoníku. 33) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 14. Sběr, svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu34) ------------------------------------------------------------------ 34) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. Příloha č. 1 - skupina odpadů 20 00 00 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 334/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 15. Povinné technické prohlídky, kterými se kontroluje technický stav silničních vozidel ve stanici technické kontroly podle zvláštního právního předpisu35) ------------------------------------------------------------------ 35) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 335/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. 16. Výkony metrologické podle zvláštního právního předpisu36) ------------------------------------------------------------------ 36) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb. 17. Výkony státního zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu37) ------------------------------------------------------------------ 37) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 18. Vnitrostátní poštovní služby,38) z toho jen 64.11 vnitrostátní poštovní služby, jejichž účelem je dodání poštovních zásilek a poukázané peněžní částky (1) 64.11.12 Vnitrostátní poštovní zásilky 64.11.13 64.11.14 obyčejná zásilka, standardní balík, obyčejná slepecká zásilka, doporučené psaní, doporučený balík, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, cenný balík, dodejka, dodání do vlastních rukou adresáta, dobírka, zkrácení odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky, reklamace; (2) 64.11.14 Poštovní poukazy 64.11.15 poštovní poukázka hotovost - účet (A), poštovní poukázka účet - hotovost (B), poštovní poukázka hotovost - hotovost (C), dodejka, dodání do vlastních rukou adresáta, termínovaná výplata, reklamace; Pro účely regulace cen platí: a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek; b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1) a (2) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby; c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky: Kč ------------------------------------------------------------------ Obyčejná zásilka (§ 27 odst. 3 vyhlášky č. 225/2000 Sb., dále jen "vyhlášky") psaní do 20 g včetně 5,40 Doporučené psaní (§ 30 vyhlášky) psaní do 20 g včetně 14,40 Standardní balík (§ 35 vyhlášky) obyčejný balík do 2 kg včetně 26,00 Doporučený balík (§ 31 vyhlášky) doporučený balík do 2 kg včetně 32,00 Poštovní poukázka C (§ 41 vyhlášky) poukázka do 200 Kč včetně 12,00 poukázka nad 200 Kč do 1 000 Kč včetně 22,00 poukázka nad 1 000 Kč do 5 000 Kč včetně 32,00 Dodejka (§ 45 vyhlášky) 5,00 Do vlastních rukou (§ 46 vyhlášky) 4,00 ------------------------------------------------------------------ d) bezplatně se poskytují tyto poštovní služby: Slepecké zásilky (§ 29, § 33 vyhlášky) Zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané; e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty. ------------------------------------------------------------------ 38) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách). Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 225/2000 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence). 19. 40.10.30 Výkony spojené s připojením odběrného 40.20.20 zařízení odběratele na rozvodné elektrické 40.30.11 zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné zařízení plynu ČÁST III. Obecná a zrušující ustanovení 1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 3 v části I. oddílu A a cen podle části I. oddílu C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.39) 2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce a celního sazebníku je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 3. Zrušují se výměry MF: č. 01/2000 (Cenový věstník částka 20/1999), č. 02/2000 (Cenový věstník částka 1/2000), č. 03/2000 (Cenový věstník částka 2/2000), č. 05/2000 (Cenový věstník částka 3/2000), č. 06/2000 (Cenový věstník částka 5/2000), č. 07/2000 (Cenový věstník částka 7/2000), č. 08/2000 (Cenový věstník částka 7/2000), č. 09/2000 (Cenový věstník částka 8/2000), č. 010/2000 (Cenový věstník částka 9/2000), č. 011/2000 (Cenový věstník částka 10/2000), č. 012/2000 (Cenový věstník částka 12/2000), č. 013/2000 (Cenový věstník částka 13/2000), č. 014/2000 (Cenový věstník částka 14/2000). ------------------------------------------------------------------ 39) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Místopředseda vlády a ministr financí: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r. Příloha 1 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE odběratelům ze sítí velmi vysokého napětí - kategorie A a vysokého napětí - kategorie B I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené ceny a určené podmínky jsou platné pro dodávky elektřiny odběratelům, odebírajícím elektřinu ze zařízení dodavatele o napětí velmi vysokém (dále jen "VVN") a o napětí vysokém (dále jen "VN"); neplatí pro dodávku elektřiny do sítí dodavatele. Dodavatelem se rozumí držitel autorizace na rozvod elektřiny. Pokud je v těchto určených podmínkách odvolávka na konkrétní skupinu sazeb (např. A1), rozumějí se tím všechny sazby této skupiny (např. A1a, A1b, A1c, A1d). 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií: a) odběratel kategorie A - jehož odběrné zařízení je připojeno na přenosovou soustavu dodavatele nebo distribuční soustavu dodavatele o napětí mezi fázemi nad 52 kV, b) odběratel kategorie B - jehož odběrné zařízení je připojeno na rozvodné zařízení dodavatele o napětí mezi fázemi od 1 kV do 52 kV. 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházející se na souvislém pozemku. 4. Elektřina je účtována na základě údajů měřicího zařízení dodavatele. Je-li dodávka elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie takto: a) činné ztráty (kWh) v transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběru ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou respektovány i ztráty na výkonu; b) jalová spotřeba (kVArh) transformátoru uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části IV. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, pokud je na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno, jestliže není tento kondenzátor pro poruchu vyřazen z provozu. Dodavatel je oprávněn vyžádat si doklad o ověření správné funkce kompenzačního kondenzátoru. 5. V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Tyto ceny nepodléhají regulaci. Za základní zajištění se považuje dodávka elektřiny ze sítě dodavatele jedním vedením. 6. Způsob měření, typ a umístění měřicího zařízení určuje dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a těchto určených podmínek. 7. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb (rozumí se i z podskupin), pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti o změnu sazby. 8. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek, b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle, c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle. Pásma platnosti špičkového tarifu: jsou stanovena v období - říjen až březen (sezona zima) v maximální délce trvání 7 hodin denně, - duben až září (sezona léto) v maximální délce trvání 4 hodiny denně. Pásma platnosti nízkého tarifu: jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně. Pásma platnosti vysokého tarifu: jsou stanovena ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. Platnost tarifních pásem stanoví dodavatel a oznámí v termínu dohodnutém ve smlouvě s odběratelem. 9. Elektrický výkon (čtvrthodinové maximum) se pro tarifní účely vyhodnocuje ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud pro konkrétní sazbu není uvedeno jinak. 10. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) je - u odběratelů se sazbou A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 čtvrtletí, - u odběratelů se sazbou B5 a B13 rok. Smluvním obdobím pro odběr elektrického výkonu (kW) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyhodnocení smluvních hodnot ve smluvním období a účely měsíčního účtování jsou podkladem odečty měřicí soupravy prováděné dodavatelem. Při nesjednání smluvních hodnot postupuje dodavatel při účtování tak, jako by odběratel sjednal nulové množství elektrické energie i elektrického výkonu. 11. Zásady pro vyúčtování odběru elektřiny: a) Technické maximum je hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena ve smlouvě o dodávce elektřiny a lze ji u téhož odběratele v témže odběrném místě měnit nejdříve po uplynutí 12 měsíců, pokud se odběratel a dodavatel ze závažných důvodů nedohodnou jinak. b) Maximální ceny elektrické energie uvedené v části II. platí pro dodávku elektrické energie (kWh) ve smluvním období podle bodu 10 včetně nejvýše přípustné tolerance +/- 3 % k hodnotě smluveného množství elektrické energie. c) Při odběru množství elektrické energie (kWh) vyšším, než je smluvené množství, platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v části II. a pro každou 1 kWh odebranou nad 103 % smluveného množství platí maximální přirážka ve výši: 0,35 Kč u odběratelů kategorie A, 0,38 Kč u odběratelů kategorie B. d) Při odběru elektrické energie nižším, než je 97 % smluveného množství elektrické energie (kWh), platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v části II. a za každou neodebranou kWh až do výše 97 % smluveného množství platí maximální cena: 0,35 Kč u odběratelů kategorie A, 0,38 Kč u odběratelů kategorie B. e) Pokud nebude smluvený elektrický výkon (kW) ve smluvním období podle bodu 10 odběratelem odebrán, zaplatí odběratel dodavateli hodnotu smluveného elektrického výkonu. Za každý 1 kW překročení smluveného čtvrthodinového maxima elektrického výkonu platí odběratel dodavateli maximální ceny za překročení smluveného výkonu příslušné sazby. f) Odběratel se sazbou za skutečně naměřený elektrický výkon zaplatí dodavateli skutečně naměřené čtvrthodinové maximum elektrického výkonu. 12. Přechodné ustanovení: Vyhodnocování odběru elektrické trakce Českých drah (A10, B10) Odběr jednotlivých trakčních napájecích stanic připojených v rámci jedné distribuční společnosti na stejnou hladinu napětí (VVN, VN) je hodnocen jako jedno odběrné místo se součtovým hodnocením jejich soudobého čtvrthodinového maxima. II. MAXIMÁLNÍ CENY A PODMÍNKY PRO ODBĚR ČINNÉ ELEKTŘINY A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ A 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum ----------------------------------------------------------------------------------- Sezona A1a A1b A1c A1d ----------------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 21,10 41,20 66,70 94,10 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 47,30 92,30 149,50 210,80 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 85,10 166,10 269,10 379,40 Odběr ve ŠT Kč/kWh 3,13 2,18 1,56 1,09 Odběr ve VT Kč/kWh 2,14 1,61 1,24 0,98 Odběr v NT Kč/kWh 1,52 1,23 1,03 0,88 ----------------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 21,10 41,20 66,70 94,10 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 37,10 72,50 117,40 165,50 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 85,10 166,10 269,10 379,40 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,64 1,31 1,08 0,91 Odběr ve VT Kč/kWh 1,48 1,20 1,00 0,85 Odběr v NT Kč/kWh 1,37 1,11 0,94 0,82 ----------------------------------------------------------------------------------- A 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum ----------------------------------------------------------------------------------- Sezona A2a A2b A2c A2d ----------------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 21,10 41,20 66,70 94,10 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 53,20 103,80 168,20 237,10 Odběr ve ŠT Kč/kWh 3,13 2,18 1,56 1,09 Odběr ve VT Kč/kWh 2,14 1,61 1,24 0,98 Odběr v NT Kč/kWh 1,52 1,23 1,03 0,88 ----------------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 21,10 41,20 66,70 94,10 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 41,80 81,50 132,00 186,20 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,64 1,31 1,08 0,91 Odběr ve VT Kč/kWh 1,48 1,20 1,00 0,85 Odběr v NT Kč/kWh 1,37 1,11 0,94 0,82 ----------------------------------------------------------------------------------- A 10 Speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD -------------------------------------------------------- Sezona A10 -------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 58,70 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 148,00 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,37 Odběr ve VT Kč/kWh 1,09 Odběr v NT Kč/kWh 0,90 -------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 58,70 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 116,20 Odběr ve ŠT Kč/kWh 0,95 Odběr ve VT Kč/kWh 0,88 Odběr v NT Kč/kWh 0,82 -------------------------------------------------------- B. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum ----------------------------------------------------------------------------------- Sezona B1a B1b B1c B1d ----------------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 24,00 48,50 77,00 105,70 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 53,60 108,60 172,50 236,80 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 96,50 195,50 310,50 426,20 Odběr ve ŠT Kč/kWh 3,41 2,24 1,54 1,06 Odběr ve VT Kč/kWh 2,31 1,63 1,22 0,95 Odběr v NT Kč/kWh 1,60 1,24 1,00 0,86 ----------------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 24,00 48,50 77,00 105,70 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 42,10 85,20 135,50 184,70 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 96,50 195,50 310,50 426,20 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,77 1,33 1,07 0,88 Odběr ve VT Kč/kWh 1,60 1,22 0,98 0,81 Odběr v NT Kč/kWh 1,46 1,12 0,92 0,78 ----------------------------------------------------------------------------------- B 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum ----------------------------------------------------------------------------------- Sezona B2a B2b B2c B2d ----------------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 24,00 48,50 77,00 105,70 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 60,30 122,20 194,10 266,40 Odběr ve ŠT Kč/kWh 3,41 2,24 1,54 1,06 Odběr ve VT Kč/kWh 2,31 1,63 1,22 0,95 Odběr v NT Kč/kWh 1,60 1,24 1,00 0,86 ----------------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 24,00 48,50 77,00 105,70 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 47,30 95,90 152,40 208,90 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,77 1,33 1,07 0,88 Odběr ve VT Kč/kWh 1,60 1,22 0,98 0,81 Odběr v NT Kč/kWh 1,46 1,12 0,92 0,78 ----------------------------------------------------------------------------------- b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum -------------------------------------------------------------------------- Sezona B3a B3b B3c -------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 26,20 70,80 111,20 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 58,70 158,50 249,20 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 105,70 285,30 448,60 Odběr ve VT Kč/kWh 2,52 1,53 1,07 Odběr v NT Kč/kWh 1,50 1,11 0,92 -------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 26,20 70,80 111,20 Za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 46,00 124,40 195,70 Za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného měsíčního maxima Kč/kW 105,70 285,30 448,60 Odběr ve VT Kč/kWh 1,52 1,10 0,90 Odběr v NT Kč/kWh 1,37 1,02 0,84 -------------------------------------------------------------------------- B 4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum -------------------------------------------------------------------------- Sezona B4a B4b B4c -------------------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 26,20 70,80 111,20 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 69,40 187,10 294,00 Odběr ve VT Kč/kWh 2,52 1,53 1,07 Odběr v NT Kč/kWh 1,50 1,11 0,92 -------------------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 26,20 70,80 111,20 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 54,30 146,70 230,70 Odběr ve VT Kč/kWh 1,52 1,10 0,90 Odběr v NT Kč/kWh 1,37 1,02 0,84 -------------------------------------------------------------------------- c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum ----------------------------------------------------------------- Sezona B5a B5b ----------------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 34,80 115,30 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 78,00 258,30 Odběr ve VT Kč/kWh 2,26 1,22 Odběr v NT Kč/kWh 1,44 0,98 ----------------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 34,80 115,30 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 61,20 202,90 Odběr ve VT Kč/kWh 1,42 0,97 Odběr v NT Kč/kWh 1,27 0,90 ----------------------------------------------------------------- d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 Speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD -------------------------------------------------------- Sezona B10 -------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 73,30 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 184,70 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,47 Odběr ve VT Kč/kWh 1,16 Odběr v NT Kč/kWh 0,96 -------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW technického maxima a měsíc Kč/kW 73,30 Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima Kč/kW 145,00 Odběr ve ŠT Kč/kWh 1,02 Odběr ve VT Kč/kWh 0,92 Odběr v NT Kč/kWh 0,88 -------------------------------------------------------- B 11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. -------------------------------------------------------- Sezona B11 -------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima v pásmu VT Kč/kW 126,80 Odběr ve VT (16 hodin denně) Kč/kWh 1,39 Odběr v NT (8 hodin denně) Kč/kWh 0,96 -------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima v pásmu VT Kč/kW 104,50 Odběr ve VT (16 hodin denně) Kč/kWh 1,39 Odběr v NT (8 hodin denně) Kč/kWh 0,96 -------------------------------------------------------- B 12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. -------------------------------------------------------- Sezona B12 -------------------------------------------------------- Zima Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima v pásmu VT Kč/kW 165,40 Odběr ve VT (4 hodiny denně) Kč/kWh 1,57 Odběr v NT (20 hodin denně) Kč/kWh 1,12 -------------------------------------------------------- Léto Za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měsíčního maxima v pásmu VT Kč/kW 134,80 Odběr ve VT (4 hodiny denně) Kč/kWh 1,57 Odběr v NT (20 hodin denně) Kč/kWh 1,12 -------------------------------------------------------- Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT, b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 Dvoutarifová sazba -------------------------------------------------------- Sezona B13 -------------------------------------------------------- Zima Odběr ve VT Kč/kWh 6,89 Odběr v NT Kč/kWh 3,10 -------------------------------------------------------- Léto Odběr ve VT Kč/kWh 4,20 Odběr v NT Kč/kWh 2,70 -------------------------------------------------------- III. MAXIMÁLNÍ CENY A PODMÍNKY PRO ODBĚR JALOVÉ ELEKTŘINY Ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00. Pokud nebude závazná hodnota účiníku odběratelem dodržena, účtuje dodavatel cenovou přirážku za zvýšení ztrát v elektrizační soustavě odběrem induktivní nebo kapacitní jalové energie. 1. MĚŘENÍ JALOVÉ ENERGIE PRO HODNOCENÍ ÚČINÍKU (cos fí) a) U odběratelů se sazbou B3, B4, B5, B11, B12 a B13 se vyhodnocuje odběr jalové induktivní energie pro tarifní účely v pásmu platnosti vysokého tarifu ve dnech pondělí až neděle stejně jako odběr energie činné. b) U odběratelů se sazbou A1, A2, A10, B1, B2 a B10 se vyhodnocuje odběr jalové induktivní energie pro tarifní účely v pásmech platnosti špičkového tarifu stejně jako odběr činné energie. c) Zpětná dodávka jalové energie se měří u všech odběratelů po dobu 24 hodin denně. d) Dodavatel může rozhodnout o jiném způsobu měření jalové induktivní energie pro hodnocení účiníku, přičemž musí být zachována podmínka stejného časového úseku, ve kterém je vyhodnocován odběr činné a jalové energie. Dodavatel se může kdykoli přesvědčit o dodržování hodnoty účiníku měřením okamžitých hodnot. 2. VYHODNOCENÍ ÚČINÍKU cos fí Z měsíčně naměřených hodnot jalové induktivní energie v kVArh případně zvýšených o jalové ztráty transformátoru a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ----- a tomuto poměru odpovídající cos fí. kWh 3. ZPŮSOB VÝPOČTU CENOVÝCH PŘIRÁŽEK Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích podle úvodní věty části III., platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník cos fí vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. této přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítí dodavatele účtuje dodavatel nejvýše maximální cenu ve výši 0,49 Kč/kVArh. IV. JALOVÉ TRANSFORMAČNÍ ZTRÁTY --------------------------------------------------------------- Jmenovitý výkon Měsíční hodnota jalových transformačních transformátoru ztrát v pásmu 16 hodin ---------------------------------------- kVA do 22 kV 35 kV 110 kV --------------------------------------------------------------- menší než 250 250 2 313 2 557 - 400 2 922 3 312 - 630 3 682 3 989 - 1 000 4 627 5 114 - 1 600 5 844 6 467 - 2 500 15 828 15 828 - 4 000 21 428 21 428 - 6 300 30 681 30 681 - 10 000 43 830 43 830 43 830 16 000 66 232 66 232 66 232 25 000 97 400 97 400 91 313 40 000 126 620 126 620 126 620 63 000 - - 184 086 --------------------------------------------------------------- V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 %. Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce, použije se hodnota jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším. V. CENOVÉ PŘIRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ ÚČINÍKU (cos fí) 0,95 V PROCENTECH SAZBY ZA VÝKON A ELEKTRICKOU ENERGII ------------------------------------- Rozsah Účiník Přirážka ------------------------------------- kVArh tg fí = ----- cos fí % kWh ------------------------------------- 0,311 - 0,346 0,95 - 0,347 - 0,379 0,94 1,12 0,380 - 0,410 0,93 2,26 0,411 - 0,440 0,92 3,43 0,441 - 0,470 0,91 4,63 0,471 - 0,498 0,90 5,85 0,499 - 0,526 0,89 7,10 0,527 - 0,553 0,88 8,37 0,554 - 0,580 0,87 9,68 0,581 - 0,606 0,86 11,02 0,607 - 0,632 0,85 12,38 0,633 - 0,659 0,84 13,79 0,660 - 0,685 0,83 15,22 0,686 - 0,710 0,82 16,69 0,711 - 0,736 0,81 18,19 0,737 - 0,763 0,80 19,74 0,764 - 0,789 0,79 21,32 0,790 - 0,815 0,78 22,94 0,816 - 0,841 0,77 24,61 0,842 - 0,868 0,76 26,32 0,869 - 0,895 0,75 28,07 0,896 - 0,922 0,74 29,87 0,923 - 0,949 0,73 31,72 0,950 - 0,977 0,72 33,63 0,978 - 1,007 0,71 35,58 1,008 - 1,034 0,70 37,59 1,035 - 1,063 0,69 39,66 1,064 - 1,092 0,68 41,80 1,093 - 1,123 0,67 43,99 1,124 - 1,153 0,66 46,25 1,154 - 1,185 0,65 48,58 1,186 - 1,216 0,64 50,99 1,217 - 1,249 0,63 53,47 1,250 - 1,281 0,62 56,03 1,282 - 1,316 0,61 58,67 1,317 - 1,350 0,60 61,40 1,351 - 1,386 0,59 64,23 1,387 - 1,423 0,58 67,15 1,424 - 1,460 0,57 70,18 1,461 - 1,494 0,56 73,31 1,495 - 1,532 0,55 76,56 1,533 - 1,579 0,54 79,92 1,580 - 1,620 0,53 83,42 1,621 - 1,663 0,52 87,05 1,664 - 1,709 0,51 90,82 1,710 - 1,755 0,50 94,70 vyšší než nižší než 1,755 0,50 100,00 ------------------------------------- Maximální ceny a určené podmínky pro dodávky elektrické energie odběratelům z hladiny nízkého napětí - kategorie C I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené ceny a určené podmínky jsou platné pro dodávky elektřiny odběratelům, odebírajícím elektřinu ze zařízení dodavatele o napětí mezi fázemi do 1 kV ("nízké napětí"). Dodavatelem se rozumí držitel autorizace na rozvod elektřiny. Neplatí pro dodávky odběratelům zařazeným do kategorie D - domácností, jejich příslušníků a ostatních uživatelů bytů. Neplatí pro dodávku elektřiny do sítí dodavatele. 2. Uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházející se na souvislém pozemku a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. 3. V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Tyto ceny nepodléhají regulaci. Za základní zajištění se považuje dodávka elektřiny ze sítě dodavatele jedním vedením. 4. Způsob měření, typ a umístění měřicího zařízení určuje dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a těchto určených podmínek. 5. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti o změnu sazby. 6. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle, b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle. Pásma platnosti nízkého tarifu: jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodinu. Pásma platnosti vysokého tarifu: jsou stanovena ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. Platnost tarifních pásem stanoví dodavatel. II. Maximální ceny C 1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 540 kWh/rok) - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 11,70 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 5,37 Kč C 2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ...... 90,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ............................ 3,63 Kč V případech samostatně měřených odběrů právnických, resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, eventuálně, pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické, resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.). Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel. C 3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ... 4 148,00 Kč - za odběr 1 kWh (VT) ......................... 2,50 Kč C 4 Nízký tarif pro maloodběratele - stálý měsíční plat za jedno odběrné místo ..... 122,00 Kč - za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT ........... 0,99 Kč Speciální tarify pro odběry z nn: C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů - za odběr 1 kWh 1,64 Kč C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá: - ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem) jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A) .............. 390,40 Kč jistič do 3 x 16 A ......................... 658,80 Kč jistič do 3 x 25 A ......................... 976,00 Kč jistič do 3 x 35 A ......................... 1 366,40 Kč jistič do 3 x 50 A ......................... 1 952,00 Kč jistič do 3 x 100 A ......................... 3 904,00 Kč jistič do 3 x 160 A ......................... 6 246,40 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu (NT) - 20 h/den ............................. 1,00 Kč - z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu (VT) - 4 h/den .............................. 3,60 Kč Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně elektrická energie. Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba elektrické energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby: do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) 7 000 kWh/rok do 3 x 16 A 13 000 kWh/rok do 3 x 25 A 20 000 kWh/rok do 3 x 35 A 28 000 kWh/rok do 3 x 50 A 40 000 kWh/rok do 3 x 100 A 80 000 kWh/rok do 3 x 160 A 128 000 kWh/rok Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem). Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek). Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES. Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina. Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT, b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu. C 12 Neměřené odběry Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod. se platí paušální pevný plat 13,93 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 13,28 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1 000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. Příloha 2 SEZNAM LÉČIVÝCH LÁTEK NEBO JEJICH KOMBINACÍ OBSAŽENÝCH V LÉČIVECH, KTERÁ V UVEDENÝCH ATC SKUPINÁCH A FORMÁCH PODÁNÍ PODLÉHAJÍ REGULACI MAXIMÁLNÍMI CENAMI Platí od 1. července 2001 Skupina je definována ATC označením, názvem a lékovou formou. Po regulaci maximální cenou je nezbytné, aby přípravek splňoval všechna tři kritéria: ATC skupiny, název skupiny i formu podání. Pokud všechna tři kritéria nejsou splněna, léčivý přípravek není do této cenové regulace zařazen. ATC klasifikace pro potřeby zařazování léčiv do seznamu léčiv regulovaných maximální cenou je stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pokud je uvedena ATC skupina s nižším počtem než 7 míst, pak v případě, že za řetězcem označujícím ATC skupinu je uvedena hvězdička "*", platí toto označení i pro vícemístné ATC skupiny. Příklad: A02DA - do skupiny nepatří A02DA01, A02DA02 atd. Naopak do skupiny označené A10A* patří A10AA01, A10AB04 atd. Kombinace hlavních účinných látek do skupiny nepatří, pokud nejsou zmíněny v názvu skupiny. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ATC Název skupiny léčiv Forma ----------------------------------------------------------------------------------------------- A01AA01 fluorid sodný p.o. A01AB03 chlorhexidin lok. A01AB10 natamycin lok. A01AC* kortikoidy pro lokální léčbu v dutině ústní lok. A02AD kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku p.o. A02AD01 kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku, kombinace normálních solí p.o. A02AD04 hydrotalcit, pevné i tekuté lékové formy p.o. A02BA* antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů, pro perorální formy ranitidinu pouze nad 100 mg účinné látky v jedné tabletě p.o., parent. A02BB* antiulceróza ze skupiny prostaglandinů p.o. A02BC* inhibitory protonové pumpy p.o., parent. A02BX* jiná léčiva peptického vředu p.o., parent. A02DA* antiflatulencia p.o. A03AA* synt. anticholinergika, estery s terc. aminoskupinou p.o. A03AB* syntetická anticholinergika, kvarterní amoniové báze p.o. A03AD* muskulotropní spasmolytika p.o., parent. A03AE02 tegaserod p.o. A03AX58 alverin p.o. A03B* alkaloidy rulíku - terciární aminy p.o., parent., p. rect. A03DA* syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky p.o., parent., p. rect. A03EA* antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p. rect. A03FA* prokinetika p.o., parent., p. rect. A04AA* antagonisté 5HT3 receptorů ("setrony") p.o., parent., p. rect. A04AD theoklát embraminu p.o. A04AD theoklát moxastinu p.o., p. rect. A05AA* hepatika obsahující žlučové kyseliny p.o. A05AX fenipentol p.o. A05AX02 hymekromon p.o. A05BA silymarin v kombinaci p.o. A05BA fosfolipidy p.o., parent. A05BA03 silymarin p.o., parent. A06AD10 kombinace minerálních solí k přípravě Golytelyho roztoku p.o. A06AD11 laktulóza p.o. A06AD12 laktitol p.o. A06AD15 makrogol p.o. A06AG10 sorbitol v kombinaci s kont. laxativem p. rect. A07AA01 neomycin p.o. A07AA02 nystatin p.o. A07AA03 natamycin p.o. A07AA11 rifaximin p.o. A07BC diosmectin p.o. A07EA* střevní protizánětlivá léčiva: kortikoidy pro místní působení p.o., p. rect. A07EB* střevní antialergická léčiva kromě kortikoidů p.o. A07EC* aminosalicylová kyselina a podobné látky p.o., p. rect. A07FA protiprůjmové mikroorganismy včetně Escherichia coli p.o. A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou p.o. A09AA enzymové přípravky, s pankreatinem, dle lipázy p.o. A09AA multienzymy, Wobenzym p.o. A09AA02 multienzymy p.o. A09AC01 pepsin a kyselinotvorné látky p.o. A10A* insuliny a analoga parent. A10BA* biguanidy p.o. A10BB* deriváty sulfonylmočoviny p.o. A10BD* biguanidy a deriváty sulfonylmočoviny v kombinaci p.o. A10BF01 akarboza p.o. A10BG02 rosiglitason p.o. A10BX02 repaglinid p.o. A10BX03 nateglinid p.o. A11CA* vitamin A, samotný p.o., parent. A11CC* vitamin D a analoga p.o., parent. A11DA* thiamin parent. A11DB* kombinace vitaminů, vitamin B1, B6, B12 parent. A11GA* askorbová kyselina (vitamin C) samotná parent. A11HA* vitamin B2, B6 a E parent. A11JA* kombinace vitaminů parent. A12AA* vápník p.o., parent. A12AX vápník v kombinaci s fluorem nebo s cholekalciferolem p.o. A12BA* draslík včetně kombinace s hořčíkem p.o., parent. A12CC* hořčík p.o., parent. A12CD01 fluorid sodný p.o. A14A* anabolika pro systémové použití - deriváty androstanu parent. A16AA01 levokarnitin parent. A16AA02 ademetionin p.o., parent. A16AB02 imigluceráza parent. A16AX01 tioktová kyselina parent. B01AA* antikoagulancia ze skupiny antagonistů vitaminu K p.o. B01AB* antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů p.o, parent. B01AC* antiagregancia kromě heparinu, včetně kombinací léčivých látek p.o., parent. B01AD* trombolytika - enzymy parent. B01AX* jiná antithrombotika parent. B02AA* antifibrinolytika - aminokyseliny p.o., parent. B02AB* inhibitory proteáz parent. B02B* vitamin K a jiná hemostatika p.o., parent. B03AA* perorální přípravky s dvojmocným železem p.o. B03AB* perorální přípravky s trojmocným železem p.o. B03AC* železo trojmocné, parenterální přípravky parent. B03AD* železo v kombinaci s kyselinou listovou p.o. B03AE* železo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou p.o. B03AE02 železo, multivitaminy a listová kyselina p.o. B03BA* vitamin B12 a jeho deriváty parent. B03BB* kyselina listová a její deriváty p.o. B03XA* jiná antianemika parent. B05AA* krevní náhrady a frakce plazmatických proteinů parent. B05B* intravenózní roztoky parent. B05C* roztoky k irigaci lok. B05D* roztoky k peritoneální dialýze parent. B05X* přídavky k intravenózním roztokům parent. B05Z* hemodialyzační roztoky a hemofiltráty lok. C01A* srdeční glykosidy p.o., parent. C01B* antiarytmika, třída I a II p.o., parent. C01C* srdeční stimulancia, kromě srdečních glykosidů parent. C01DA02 glycerol trinitrát sublng., p.o., spr., parent. C01DA08 isosorbid dinitrát sublng., p.o., spr., parent. C01DA14 isosorbid mononitrát p.o. C01DX03 oxifedrin parent. C01DX03 oxifedrin p.o. C01DX12 molsidomin p.o., parent. C01EA* prostaglandiny parent. C01EB10 adenosin parent. C01EB15 trimetazidin p.o. C02* antihypertenziva p.o., parent. C03* diuretika p.o., parent. C04A* periferní vazodilatancia p.o., parent. C05AD* přípravky obsahující lokální anestetika, lékové formy mastí a čípků lok. C05AX jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití, lékové formy mastí a čípků lok. C05BA hepariny nebo heparinoidy k zevnímu použití lok. C05BA01 organo-heparinoidy lok. C05BA03 heparin, k zevnímu použití lok. C05BB02 polidokanol parent. C05BB04 natrium myristilsulfat parent. C05CA* bioflavonoidy p.o. C05CX* jiná kapiláry stabilizující léčiva p.o., parent. C07* beta-blokátory (včetně ATC skupiny C07AG* - alfa i betablokátory a včetně kombinací betablokátorů s dalšími léčivými látkami) p.o., parent. C08* blokátory vápníkového kanálu, včetně kombinací s jinými léčivými látkami p.o., parent. C09* látky působící na renin-angiotensionový systém, včetně kombinací s jinými léčivými látkami p.o., parent. C10AA* inhibitory HMG Co-A reduktázy ("statiny") p.o. C10AB* fibráty p.o. C10AC* adsorbenty žlučových kyselin p.o. D01AA* antibiotika pro lokální užití lok. D01AC* antimykotika pro lokální použití - imidazolové a triazolové deriváty, včetně kombinací, nikoliv šampóny lok. D01AE nitroethanoldodecylsulfonat lok. D01AE naftifinhydrochlorid lok. D01AE04 kyselina undecylenová lok. D01AE14 ciclopirox lok. D01AE15 terbinafin lok. D01AE16 amorolfin lok. D01AE18 tolnaftat lok. D01AE19 tolciklát lok. D01AE20 kombinace antimykotik lok. D01BA* antibiotika p.o. D02AB přípravky obsahující oxid zinečnatý, do 120 g v jednom balení včetně lok. D02AC91 měkký parafin a tukové produkty, včetně kombinací lok. D02AX jiná emolliencia a protektiva lok. D03AX jiná léčiva podporující zajizvení: zinci hyaluronas, lékové formy gelu a roztoku lok. D03AX02 dextranomer lok. D03AX91 jiná léčiva podporující zajizvení: kombinace celulóza a karboxycelulóza lok. D03AX92 jiná léčiva podporující tvorbu jizev: chlorofyl lok. D03BA proteolytické enzymy: plasmin/deoxiribonukleáza lok. D03BA proteolytické enzymy: trypsin/chymotrypsin lok. D03BA proteolytické enzymy: kolagenáza lok. D03BA proteolytické enzymy: chymotrypsin lok. D04AB01 lidokain, lékové formy spreje, koncentrace 10 % lok. D05AA dehty včetně odbarvených dehtů lok. D05AC01 dithranol lok. D05AD02 methoxalen, 0,15% koncentrace lok. D05AX02 kalcipotriol lok. D05AX04 tacalcitol lok. D05B* antipsoriatika k celkovému použití p.o. D06AA tetracyklin a deriváty lok. D06AX kombinace neomycin/bacitracin: mast, zásyp, plv. k přípravě roztoku lok. D06AX02 chloramfenikol lok. D06AX09 mupirocin lok. D06BA* sulfonamidy včetně kombinací lok. D07AA* kortikoidy slabě účinné (skupina I) lok. D07AB* kortikoidy, mírně účinné (skupina II) lok. D07AC* kortikoidy, silně účinné (skupina III) lok. D07AD* kortikosteroidy, velmi silně účinné (skupina IV) lok. D07BA* kortikoidy, slabě účinné, kombinace s antiseptiky lok. D07BB* kortikoidy, mírně účinné, kombinace s antiseptiky lok. D07C* kortikoidy, kombinace s antibiotiky lok. D07XA* kortikoidy, slabě účinné, jiné kombinace lok. D07XB* kortikosteroidy, mírně účinné, jiné kombinace lok. D07XC* kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace lok. D07XD* kortikosteroidy, velmi silně účinné, jiné kombinace lok. D08AC02 chlorhexidin lok. D08AD kyselina boritá, lékové formy roztoků a mastí lok. D08AG02 polyvidon-jód, lékové formy roztoku a masti lok. D08AZ kloroxin lok. D08AJ bromid benzododecinia ve formě tinktury a vodného roztoku lok. D10AD01 tretinoin, lékové formy roztoků, krémů a gelů lok. D10AE01 benzoyl peroxid, lékové formy roztoků, lotií, krémů a gelů lok. D10AF01 klindamycin lok. D10AF02 erythromycin, lékové formy roztoků, krémů a mastí lok. D10AF52 erythromycin, kombinace lok. D10AX03 kyselina azelaová lok. D10BA01 isotretinoin p.o. D11AX jiná dermatologika: fluorouracil, lékové formy mastí a roztoků lok. G01AA* vaginálně podávaná antibiotika a antimykotika vag. G01AF* vaginálně podávané deriváty imidazolu vag. G01AG* deriváty triazolu vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: nitrofurantoin vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: sulfathiazol vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: polykresol vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: kombinace nifuratel/nystatin: lékové formy vaginálních čípků a krémů vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: laktobacillus vag. G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika: tetraboritan sodný vag. G01AX05 nifuratel p.o. G01AX11 polyvidon-jód, vaginální čípky a vaginální gel vag. G01AX12 ciklopirox: vaginální roztok, krém a čípky vag. G01AX14 laktobacillus a estriol v kombinaci vag. G02A* oxytocika (látky zvyšující tonus dělohy) p.o., parent., vag. G02CA* sympatomimetika - tokolytika p.o., parent. G02CB* inhibitory prolaktinu p.o. G02CC03 benzydamin hydrochlorid vag. G02XC01 atosiban parent. G03B* androgeny p.o., parent. G03CA přirozené a semisyntetické estrogeny, samotné p.o. G03CA03 estradiol p.o., parent., vag., transd. G03CA04 estriol p.o., parent., vag. G03CA57 přírodní konjugované estrogeny p.o. G03DA* gestageny - deriváty pregnenu p.o., parent. G03DB01 dydrogesteron p.o. G03DC02 norethisteron p.o. G03DC03 lynestrenol p.o. G03DC05 tibolon p.o. G03E* androgeny a ženské pohlavní hormony v kombinaci parent. G03F* gestageny a estrogeny v kombinaci p.o., transd. G03GA* gonodotropiny parent. G03GB* syntetické látky stimulující ovulaci p.o. G03HA01 cyproteron p.o., parent. G03HB01 kombinace cyproteron s estradiolem (nikoliv však s etinylestradiolem) p.o. G03XA* antigonadotropiny a podobné látky p.o. G03XC01 raloxifen p.o. G04A* močová antiseptika a antiinfektiva p.o. G04BC rozpouštědla močových kamenů, ve formě prášku a effervescentních tablet p.o. G04BD02 flavoxat p.o. G04BD04 oxybutynin p.o. G04BD06 propiverin p.o. G04BD07 tolterodin p.o. G04C* léky užívané při benigní hypertrofii prostaty p.o. H01* hypofyzární a hypotalamické hormony a jejich analoga, kromě antagonistů gonadotropin-releasing hormonů p.o., parent., lok. H02* kortikosteroidy pr celkové použití p.o., parent., p. rect. H03AA* hormony štítné žlázy p.o. H03B* antithyreoidální přípravky p.o., parent. H03CA* jódová terapie p.o. H04AA* glukagon a jeho deriváty, včetně formy hypokit parent. H05BA* kalcitonin parent., inhal. J01A* tetracykliny p.o., parent. J01B* amfenikoly p.o., parent. J01C* betalaktamová antibiotika - peniciliny, včetně kombinací p.o., parent. J01D* betalaktamová antibiotika - jiná než peniciliny, včetně kombinací p.o., parent. J01E* sulfonamidy a trimetoprim, včetně kombinací p.o., parent. J01F* makrolidy a linkosamidy p.o., parent. J01G* aminoglykosidová antibiotika parent., lok. J01M* chinolony p.o., parent. J01R* kombinace antibakteriálních léčiv p.o. J01X* jiné antibakteriální látky p.o., parent. J02A* antimykotika pro systémové použití p.o., parent. J04A* tuberkulostatika p.o., parent. J04B* látky pro léčení lepry p.o. J05A* přímo působící antivirotika a jejich kombinace p.o., parent. J06A* hyperimunní séra parent. J06B* imunoglobuliny parent. J07AM* očkovací látky proti tetanu parent. J07AN* očkovací látky proti tuberkulóze parent. J07AX* jiné bakteriální očkovací látky parent. J07BG* očkovací látky proti vzteklině parent. L01A* alkylační látky p.o., parent. L01B* antimetabolity p.o., parent. L01C* rostlinné alkaloidy a jiné přírodní látky p.o., parent. L01D* cytotoxická antibiotika a podobné látky p.o., parent. L01X* jiná antineoplastika p.o., parent., lok. L02A* hormony a příbuzné látky p.o., parent., inhal. L02B* antagonisté hormonů a příbuzné látky p.o., parent. L03AA* cytokiny a imunomodulátory: kolonie stimulující faktory parent. L03AB* interferony parent. L03AC* interleukiny parent. L03AX* jiné cytokiny a imunomodulátory p.o., parent., lok. L04AA* selektivní imunosupresivní látky p.o., parent. L04AX* jiné imunosupresivní látky p.o., parent. M01AA* protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů p.o., parent., p. rect. M01AB* protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové p.o., parent., p. rect. M01AB55 kombinace diklofenak/misoprostol p.o. M01AC* protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů p.o., parent., p. rect. M01AE* protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové (nikoliv kombinace) p.o., parent., p. rect. M01AG* protizánětlivá léčiva ze skupiny fenamátů p.o., parent. M01AH* protizánětlivá léčiva ze skupiny koxibů p.o. M01AX01 nabumeton p.o. M01AX04 azapropazon p.o. M01AX05 glukosamin sulfát p.o. M01AX13 proquazon p.o. M01AX17 nimesulid p.o., p. rect. M01AX21 diacertin p.o. M01CB* přípravky obsahující zlato parent. M01CC* penicilamin a příbuzné látky p.o. M01CX* ostatní specifická antirevmatika p.o. M02AA protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití lok. M02AA ibuprofen v kombinaci s heparinoidem lok. M02AA05 benzydamin lok. M02AA06 etofenamát lok. M02AA07 piroxikam lok. M02AA10 ketoprofen mast i spray lok. M02AA13 ibuprofen lok. M02AA15 diklofenak lok. M02AA17 kyselina niflumová lok. M02AA21 tolectin lok. M02AA23 indomethacin lok. M02AC přípravky s deriváty kyseliny salicylové lok. M02AX jiné lokální přípravky k léčení kloubů a svalů k zevnímu použití lok. M02AX10 různé lokální přípravky k léčení kloubů a svalů k zevnímu použití lok. M03A* myorelaxancia, periferně účinné látky parent. M03BC51 orfenadrin, kombinace parent. M03BX* jiná centrálně působící myorelaxancia p.o., parent. M03CA* dantrolen a jeho deriváty parent. M04A* antiuratika p.o. M05BA* difosfonáty (bisfostonáty) p.o., parent. M09AX* jiná léčiva poruch muskuloskeletální soustavy p.o., parent. N01A* anestetika celková parent., inhal. N01B* anestetika lokální parent., lok. N02AA* přírodní opiové alkaloidy, s následujícími výjimkami: nehrazena skupina N02AA58 (dihydrokodein v kombinaci) a skupina N02AA59 (kodein v kombinaci) p.o., parent., p. rect. N02AB analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů p.o., parent., transd. N02AC* analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů p.o., parent. N02AD* analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů p.o., parent. N02AE* analgetika ze skupiny derivátů oripavinu parent., sublng. N02AF* deriváty morfinanu parent. N02AX* analgetika ze skupiny ostatních opioidů p.o., parent., p. rect. N02BA* lysein salicylát parent. N02BA01 kyselina acetylosalicylová p.o. N02BA02 aloxiprin p.o. N02BA03 cholin salicylát p.o. N02BA04 salicylát sodný parent. N02BA11 diflunisal p.o. N02BA91 lysin acetylsalicylát p.o., parent. N02BA92 lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem p.o. N02BB* pyrazolony, aminophenazon v kombinacích parent. N02BB02 metamizol sodný parent. N02BE01 paracetamol p.o., p. rect. N02BE05 propacetamol parent. N02CA01 dihydroergotamin p.o., parent., inhal. N02CA07 lisurid p.o. N02CA52 ergotamin, kombinace p.o. N02CC* selektivní agonisté 5HT1 receptorů p.o., parent., inhal. N02CX* jiná antimigrenika p.o. N03A* antiepileptika p.o., parent. N04* antiparkinsonika p.o., parent. N05A* antipsychotika, neuroleptika p.o., parent. N05B* anxiolytika p.o., parent., p. rect. N05C* hypnotika a sedativa parent. N06A* antidepresiva p.o., parent. N06BA* centrálně působící sympatomimetika p.o. N06BX01 meklofenoxat parent. N06BX02 pyritinol p.o., parent. N06BX03 piracetam p.o., parent. N06BX18 vinpocetin p.o., parent. N06BX19 extrakty z Ginkgo biloba p.o. N06DA* anticholinesterázy p.o. N07A* parasympatomimetika p.o., parent. N07CA* antivertiginóza p.o. N07XX* jiná léčiva nervové soustavy p.o., parent. P01* antiprotozoální přípravky - léčiva proti amebiáze a jiným protozoím p.o., parent., p. rect. P02* anthelmintika p.o. P03AB02 lindan, lékové formy spreje, gelu a lotia lok. P03AC esdepallethrin lok. P03AC04 permerthrin lok. R01AC* nosní přípravky - antialergika, kromě kortikosteroidů lok. R01AD* nosní přípravky - kortikosteroidy lok. R01AX03 ipratropium bromid lok. R01AX06 mupirocin lok. R03A* sympatomimetika inhalační včetně kombinací inhal. R03B* jiná inhalační antiastmatika inhal. R03C* sympatomimetika pro celkové podání p.o., parent. R03D* jiná antiastmatika pro celkové podání p.o., parent., p. rect. R05CA03 guaifenesin parent. R05CB* mukolytika p.o., parent., inhal. R05D* antitusika, kromě kombinací s expektorancii p.o., parent., p. rect. R06AA* antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletheru p.o., parent., p. rect. R06AB03 dimetinden p.o. R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace p.o. R06AD* antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu p.o., parent., p. rect. R06AE* antihistaminika ze skupiny derivátů piperazinu p.o., parent., p. rect. R06AK kombinace antihistaminik p.o. R06AX* jiná antihistaminika pro celkové použití p.o., parent. R07AA* plicní surfaktanty parent. S01AA* oftalmologika - antibiotika lok. S01AB* oftalmologika - sulfonamidy lok. S01AD* oftalmologika - virostatika lok. S01AX jiná antiinfektiva, lékové formy očních kapek a očních mastí lok. S01AX11 ofloxacin lok. S01AX17 lomefloxacin lok. S01AX13 ciprofloxacin lok. S01B* oftalmologika - protizánětlivé látky lok. S01C* oftalmologika - protizánětlivé látky a antiinfektiva v kombinaci lok. S01E* antiglaukomatika a miotika p.o.,. lok. S01FA* mydriatika a cykloplegika: anticholinergika lok. S01FB01 fenylefrin, koncentrace 10 % nebo více lok. S01GA52 tetryzlin/antihistaminikum lok. S01GX antazlin/tetryzolin lok. S01GX01 kyselina kromoglyková lok. S01GX02 levokabastin lok. S01GX03 kyselina spaglumová lok. S01GX05 lodoxamid lok. S01GX06 emedastin lok. S01GX07 azelastin lok. S01HA* místní anestetika lok. S01KA* pomocné přípravky při chirurgii: viskoelastické substance lok. S01XA umělé slzy a jiné indiferentní přípravky, lékové formy gelu lok. S01XA jodid draselný a sodný lok. S01XA tolazolin, koncentrace 10 % lok. S01XA02 retinol lok. S01CA04 jodid draselný lok. S01XA11 nandrolon lok. S01XA20 umělé slzy a jiné indiferentní přípravky lok. S02AA11 polymyxin B lok. S02BA kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. S02CA kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci lok. V01AA* extrakty alergenů, diagnostické i terapeutické p.o., parent., intrader., PRICK test, sublng. V03A antistafylokokový fág. lyzát lok. V03AB* antidota p.o., parent. V03AF* detoxikující látky pro antineoplastickou léčbu p.o., parent. V03AK tkáňová lepidla lok. V04CD01 metyrapon p.o. V04CE01 galaktóza parent. V04CF01 tuberkulin parent. V04CG03 histamin parent. V04CG30 kofein a benzoát sodný parent. V04CJ02 protirelin parent. V04CK01 sekretin parent. V04CL testy pro alergické choroby, diagnostické alergeny intrader., PRICK test V04CM01 gonadorelin parent. V04CX jiná diagnostika: urea p.o. V04CX jiná diagnostika: sulfanum ceruleum subkut. V04CX jiná diagnostika: fluorescein parent. V04CX jiná diagnostika: diagnostika buněčné imunity intrader. V04CX jiná diagnostika: přípravky uvolňující CO2 p.o. V04CH01 inulin parent. V06CA výživa bez fenylalaninu p.o. V06 kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy p.o. V06DA sacharidy/proteiny/minerály/vitaminy, komb. p.o. V06DB tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitaminy, komb. p.o. V06DC kombinace sacharidů p.o. V06DD aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy p.o. V06DE kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy, obsahující mléčné bílkoviny kravského mléka p.o. V06DE aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy, kombinace, mléčné proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy p.o. V06DE aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy, kombinace, mléčné bílkoviny kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy p.o. V06DE aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminy, kombinace, mléčné proteinové hydrolyzáty p.o. V06DF náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu p.o. V06DX kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia p.o. V06DX MCT olej p.o. V07AB voda pro injekci parent. V08* kontrastní látky p.o., parent." ----------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha 3 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ SKP 60.10.1 60.10.2 60.21.10 I. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro nákladní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm 75,36 34,37 130,32 B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro osobní vlak Řízení provozu Infrastruktura dopravní cesty (S1) (S2) (S3) Kč/vlkm Kč/1 000 hrtkm Kč/vlkm 16,70 18,01 17,05 Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro železniční nákladní nebo osobní dopravu se vypočte podle vzorce Q Cm = (S1 x L) + [(---- x S2 + S3) x L] x d 1000 kde: Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu S1 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny řízení provozu na jeden vlakový kilometr L = vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouhlená na celé km nahoru Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách - pro osobní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti cestujících (počet míst k sezení x 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru - pro nákladní vlak součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru S2 = cena za 1 000 hrtkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za tisíc hrubých tunových kilometrů S3 = cena za 1 vlkm pro příslušný druh vlaku jako podíl ceny za infrastrukturu dopravní cesty za jeden vlakový kilometr d = diferenciační koeficient C. Diferenciační koeficienty položka č. 1. doprava vlaků pevných paliv 1,18 2. doprava vlaků tekutých a plynných paliv 1,08 3. doprava vlaků stavebnin 1,05 4. doprava vlaků nerostných surovin 1,05 5. doprava vlaků železného šrotu 1,05 6. doprava vlaků se zásilkami nebezpečného zboží (RID) 1,50 7. doprava vlaků s mimořádnými zásilkami 1,50 8. doprava ostatních vlaků (nákladních i osobních) 1,00 II. Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční osobní a nákladní dopravě 1. Železniční dopravní cestou celostátních a regionálních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém). 2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodu 1. a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků. 3. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty nejsou zahrnuty náklady na: - dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu dopravce, - nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - vypracování jízdních řádů pro oprávněné dopravce, - vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních nebo regionálních drah, - jiné výkony vyžádané externími dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), technické a komerční prohlídky vlaků (vozů), čištění, dezinfekce a jiné. 4. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty celostátních nebo regionálních drah uzavírá provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních nebo regionálních drah. 5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav, motorových vozů včetně elektrických a jiných samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech, která jsou v majetku nebo nájmu oprávněného dopravce. 6. Maximální cena se určí: - pro nákladní a smíšené vlaky podle maximálních cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C, - pro osobní vlaky podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro samostatné elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v části I. písmenu B a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v části I. písmenu A a diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C v položce č. 8, - pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v části I. písmenu A a příslušného diferenciačního koeficientu stanoveného v části I. písmenu C. 7. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah je druh vlaku, druh substrátu a délka dohodnutých vlakových úseků dle tabulky 9 Dodatku k služebnímu předpisu ČD D2, a to i v případě, že jízda vlaku bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních nebo regionálních drah po jiné než dohodnuté trati. Při konání plánovaných výluk dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem tak, aby mohlo být oprávněnému dopravci uděleno povolení k provozu na odklonové trase podle platných předpisů. Provozovatel celostátních nebo regionálních drah sjedná pro tyto případy s oprávněným dopravcem odklonovou trasu. Pouze v tomto případě může provozovatel drah počítat maximální cenu podle délky dohodnuté odklonové trasy. 8. V případě vlaku vezoucího více substrátů se pro určení maximální ceny použije z části I. písmene C ten diferenciační koeficient, který odpovídá substrátu v převažujícím počtu vozů. Jsou-li do vlaku zařazeny vozy se zásilkami nebezpečného zboží nebo mimořádné zásilky, použijí se diferenciační koeficienty uvedené v písmenu C v položce č. 6 nebo 7. 9. Provozovatelé celostátních nebo regionálních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku z tabulky 9 Dodatku k služebnímu předpisu ČD D2. 10. Průběh dopravních tras dohodne provozovatel celostátních nebo regionálních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy. 11. Maximální ceny jsou stanoveny včetně 5 % DPH. Příloha 4 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) v 1. a 2. vozové třídě všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, SuperCity atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši. 2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy. 3. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka. 5. Jízdné se sjedná v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného. II. Druhy jízdného 1. Obyčejné jízdné bez komerčních slev je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné. 2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodech 3 a 4 a bezplatná přeprava. 3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu a) dětí od 6 do 15 let v 1. a 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. článek 2.1 bod 2., b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. čl. 2.3 bod 1., c) důchodců ve 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. čl. 2.5. 4. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P ve 2. vozové třídě,2) b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.3 bod 2. ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. III. Bezplatná přeprava Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let v 1. a 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. článek 2.1 bod 1., b) důchodci - držitelé průkazů uvedených v části IV. článku 2.4 ve 2. vozové třídě, c) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, podle zvláštního právního předpisu3) v 1. a 2. vozové třídě, d) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu2) ve 2. vozové třídě. ------------------------------------------------------------------ 3) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů. IV. Určené podmínky Článek 1 Jízdenky 1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě. 2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejnou kategorií vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším. 3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána. 6. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. 7. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. 8. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí. 9. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou. Je-li jízda konána po více úsecích (tratích) obsluhovaných různými dopravci, vypočte se celkové jízdné (z nástupní do cílové stanice) součtem jízdného za jednotlivé úseky (lomené jízdné) příslušných dopravců. Tarifní kilometrová vzdálenost jednotlivých úseků (tratí) příslušných dopravců se uvede na jízdence. 10. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu. 11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu. 12. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě. 13. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. Článek 2 Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného 1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce. 2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců. 3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle článku 2.1 a 2.6. 4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 2.2.2. 5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle ceníku nebo zvláštní jízdné. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná. 6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné. 2.1. Zvláštní jízdné pro děti 1. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné v 1. a 2. vozové třídě ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. V tomto případě se zvláštní jízdné nevztahuje na ceny (příplatky) za vlaky vyšší kvality. 2. Děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok na přepravu v 1. a 2. vozové třídě za zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. 2.2. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštního předpisu2) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. 2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 2.2.1. nárok i na: - bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě; - bezplatnou přepravu invalidního vozíku; - bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 3. Průvodcem nevidomého může být i vodicí pes, který se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodicího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné. 4. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem. 5. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 2.3. Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky 1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. 2. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. 3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno. 2.4. Zvláštní jízdné pro důchodce - účastníky odboje 1. Důchodci, kteří jsou držiteli platného průkazu vydaného - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, - Konfederací politických vězňů České republiky, - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, - Sdružením bývalých politických vězňů České republiky, mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Průkazy vydané Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP musí být nejpozději do 31. března 2001 opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok. 2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách. 3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje obyčejné jízdné 1. vozové třídy. 2.5. Zvláštní jízdné pro důchodce 1. Osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky pobírající důchod - starobní - vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr) - sociální - plný invalidní důchod na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr, mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. 2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20 Kč. 2.6. Přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 1. Představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis,3) mají nárok na bezplatnou přepravu v 1. a 2. vozové třídě všech vlaků osobní přepravy. VYSVĚTLIVKY: POJMY: Dopravce1) - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci Stanice - místo s výpravním oprávněním pro osobní dopravu Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo dovozného, t.j. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy Vlak vyšší kvality - vlak kategorie Expres, IC, EC, SC ZKRATKY: EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů) SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z vozů pouze 1. vozové třídy, s možností telefonního spojení a nabídkou dalších služeb) ZTP - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví ZTP/P - průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Příloha 5 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného --------------------------------------------- Tarifní vzdálenost Plné (obyčejné) jízdné (km) (Kč) --------------------------------------------- 1 - 2 3,00 3 - 4 5,00 5 - 7 7,00 8 - 10 10,00 11 - 13 13,00 14 - 17 15,00 18 - 20 18,00 21 - 25 21,00 26 - 30 25,00 31 - 35 28,00 36 - 40 32,00 41 - 45 35,00 46 - 50 38,00 51 - 55 42,00 56 - 60 45,00 61 - 70 50,00 71 - 80 56,00 81 - 90 62,00 91 - 100 69,00 101 - 110 76,00 111 - 120 83,00 121 - 130 90,00 131 - 140 96,00 141 - 150 103,00 151 - 160 109,00 161 - 170 115,00 171 - 180 122,00 181 - 190 129,00 191 - 200 137,00 201 - 210 143,00 211 - 220 151,00 221 - 230 161,00 231 - 240 167,00 241 - 250 176,00 251 - 260 184,00 261 - 270 191,00 271 - 280 197,00 281 - 290 205,00 291 - 300 212,00 301 - 320 224,00 321 - 340 237,00 341 - 360 253,00 361 - 380 266,00 381 - 400 277,00 401 - 420 290,00 421 - 440 302,00 --------------------------------------------- a dále každých 20 km 13,00 --------------------------------------------- URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky. 2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv. 3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje: - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., - zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 48/1998 Sb. a vyhlášky č. 49/1998 Sb., - vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 322/1997 Sb., - vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. a vyhlášky č. 355/2000 Sb., - vyhláška č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, - vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu osob. 4. V cenách uvedených v tabulce pro přepočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. 5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Čl. 1 Základní druhy jízdného 1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro přepočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy. 2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu. 2.1. Za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (50% sleva), se přepravují - děti podle čl. 8 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2, - rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 15 až 18. 2.2. Za zlevněné jízdné, maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem (62% sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle čl. 11 a 12. 3. Bezplatně se přepravují - děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c), - představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis,1) - důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu podle čl. 19 písm. a), - důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP podle čl. 19 písm. c), - průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes podle čl. 12. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 2 Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou. Čl. 3 Zavazadla, za která se neplatí dovozné 1. Bezplatně se přepravují: a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, b) ruční zavazadlo podle zvláštního právního předpisu,2) c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. ------------------------------------------------------------------ 2) § 20 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční přepravu osob. Čl. 4 Přeplatky a nedoplatky 1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje. 2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce.3) O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad. 3. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy. ------------------------------------------------------------------ 3) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb. Čl. 5 Tarifní vzdálenost 1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak. 3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. 4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost. 5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací. Čl. 6 Přímé vypravení Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje. Čl. 7 Platnost jízdenky 1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu. 2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího.3) ------------------------------------------------------------------ 3) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb. Čl. 8 Přeprava dětí 1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení. 2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Čl. 9 Nárok na zlevněné jízdné Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Čl. 10 Sdružování nároků 1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka. 2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok. 3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem. ČÁST III. JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ Čl. 11 Rozsah nároku Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 12 Bezplatná přeprava Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně. Čl. 13 Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP/P. Čl. 14 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST IV. JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čl. 15 Rozsah nároku 1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Čl. 16 Průkaz 1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. 3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. 4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Čl. 17 Odbavení držitele průkazu Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Čl. 18 Přerušení jízdy O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2. ČÁST V. BEZPLATNÁ PŘEPRAVA Čl. 19 Nárok na bezplatnou přepravu Bezplatně se přepravují: a) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách; b) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis;1) c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 20 Prokázání nároku na bezplatnou přepravu Osoby uvedené v čl. 19 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným průkazem. Průkazy vydané Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP musí být nejpozději do 31. března 2001 opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok.

 
 
Reklama