Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

uveřejněno v: č. 28/2010 Sbírky zákonů na straně 946
schváleno:18.03.2010
účinnost od:01.04.2010
[Textová verze] [PDF verze (958 kB)]

80/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24, 25 a 54 energetického zákona: Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy § 1 (1) Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito způsoby: a) snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy podle plánu omezování spotřeby (dále jen "regulační plán"), jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky, b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny 1. podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky, 2. podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky, 3. operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy, nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, c) změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy. (2) Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této zahraniční elektrizační soustavy. (3) Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny a výrobu a dodávku tepla. § 2 (1) Postup a rozsah omezení odebíraného výkonu nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených na přenosovou soustavu (dále jen "regionální distribuční soustava"). Na postup provozovatelů distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě (dále jen "lokální distribuční soustava"), se vztahuje § 7. (2) Plán snížení odebíraného výkonu vypínáním vybraných spotřebičů zpracovaný pro účely regulačního plánu je samostatnou součástí programu vysílání signálu hromadného dálkového ovládání zpracovávaného provozovateli regionálních distribučních soustav. (3) Zvyšování odebíraného výkonu u zařízení, která byla odstavena z provozu nebo byla v provozu se sníženým odebíraným výkonem, není možné zahájit od vyhlášení a po dobu platnosti regulačních stupňů snižujících odebíraný výkon z elektrizační soustavy a po dobu jejich účinnosti, s výjimkou bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. (4) Vypínací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav stanoví postup vypínání a hodnoty vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových či lokálních poruch v elektrizační soustavě. Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 7. Přerušení dodávky elektřiny se provádí vypnutím vybraných částí přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. (5) Frekvenční plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav a výrobci elektřiny je postup pro předcházení a řešení stavu nouze spojeného s nevyrovnanou výkonovou bilancí v elektrizační soustavě a současnou změnou kmitočtu soustavy, který spočívá ve vytváření ostrovních provozů, v přerušení dodávek elektřiny odběratelům elektřiny a odpojování výroben elektřiny od elektrizační soustavy působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve výrobnách elektřiny, v přenosové soustavě, v distribuční soustavě nebo v odběrných místech zákazníků. § 3 (1) Výše vypínaného výkonu, výběr míst a osazení frekvenčních relé stanoví provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav. Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 7. (2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav předávají každoročně do 30. září provozovateli přenosové soustavy aktualizované hodnoty výkonu pro jednotlivé regulační stupně a stupně vypínacího plánu a frekvenčního plánu. Provozovatelé lokálních distribučních soustav předávají tyto údaje každoročně do 15. září provozovateli distribuční soustavy, k níž je jejich soustava připojena. Na základě těchto údajů technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav aktualizují své regulační, vypínací a frekvenční plány. § 4 Zařazení zákazníků do regulačních stupňů (1) Pro omezení spotřeby elektřiny při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se zákazníci zařazují do regulačních stupňů podle regulačního plánu. (2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 1 a č. 2 provádí provozovatel distribuční soustavy; toto zařazení se neuvádí ve smlouvách, jejichž předmětem je přenos nebo distribuce elektřiny. (3) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 3 až č. 7 provádí a) provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny, b) obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny; obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny předávají potřebné údaje provozovateli příslušné soustavy. § 5 Předcházení stavu nouze (1) V situacích, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze, může provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyhlásit výstražný stupeň, který je součástí regulačního plánu. (2) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny a) automaticky podle frekvenčního plánu, b) technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy 1. podle regulačního stupně č. 1, 2. podle vypínacího plánu, 3. operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, 4. použitím volných výrobních kapacit, 5. omezením dodávaného výkonu. (3) Provozovatel přenosové soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav. (4) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink. (5) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena. (6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oznamuje předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 6 Stav nouze (1) Veškerá omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávek elektřiny při stavu nouze řídí technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo technický dispečink provozovatele distribuční soustavy. (2) Stav nouze je zpravidla vyhlašován a odvoláván předem. V případě rychlého rozpadu elektrizační soustavy může být stav nouze vyhlášen dodatečně. (3) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu nouze jsou prováděny a) automaticky podle frekvenčního plánu, b) podle vypínacího plánu, c) podle regulačního plánu v rozsahu regulačních stupňů č. 1 až č. 7, d) operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, e) použitím volných výrobních kapacit, f) omezením dodávaného výkonu. (4) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav. (5) Provozovatel regionální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink. (6) Provozovatel lokální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena. (7) Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy a výrobce elektřiny podle svého havarijního plánu, jehož náležitosti a způsob zpracování jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. § 7 Postup provozovatelů lokálních distribučních soustav Provozovatelé lokálních distribučních soustav při předcházení stavu nouze a při stavu nouze v případě, že a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost provozovateli regionální distribuční soustavy, postupují jako provozovatelé regionálních distribučních soustav, b) nemají zřízen technický dispečink, se považují za zákazníky. § 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. 2. Vyhláška č. 221/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení. 3. Vyhláška č. 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. 4. Vyhláška č. 226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie. § 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010. Ministr: Ing. Tošovský v. r. Příloha 1 Použití a obsahové náležitosti regulačního plánu včetně způsobů oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů I. Zařazení zákazníků do regulačních stupňů (1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno, c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení. (2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů: a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby, b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A, c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší, d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší, e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci. II. Regulační stupně (1) Základní stupeň nesnižuje odebíraný výkon a vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí, potřebnou výkonovou rezervou, zajištěným požadovaným objemem a strukturou podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy a zajištěným přenosem elektřiny při dodržení bezpečnostních a spolehlivostních kritérií. (2) Výstražný stupeň nesnižuje odebíraný výkon a a) signalizuje neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodů bilančních, přenosových nebo jiných, b) upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních kapacit nebo poskytovaných služeb přenosové soustavy nebo distribučních soustav, c) upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících o energetické situaci a prostředků sloužících pro vyhlašování regulačních stupňů. (3) Regulační stupeň č. 1 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy vypínáním a blokováním zapnutí vybraných spotřebičů ovládaných pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby. (4) Regulační stupeň č. 2 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy použitím technických prostředků provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší. (5) Regulační stupeň č. 3 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 30 minut po vyhlášení regulačního stupně. (6) Regulační stupeň č. 4 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy, o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší. (7) Regulační stupeň č. 5 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně. (8) Regulační stupeň č. 6 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst. 3 této přílohy, a to do 2 hodin po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší. (9) Regulační stupeň č. 7 představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy u všech zákazníků na hodnotu bezpečnostního minima do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně. U odběrného zařízení, kde nelze do jedné hodiny snížit hodnotu odebíraného výkonu na bezpečnostní minimum, je stanoven časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru na hodnotu bezpečnostního minima. (10) Hodnotou výkonu odebíraného z elektrizační soustavy se rozumí průměrná hodnota výkonu odebíraného z elektrizační soustavy v obchodní hodině, předcházející okamžiku vyhlášení regulačního stupně. (11) Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně. (12) Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských děl a dodávkách pitné vody, obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech a zařízeních Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie České republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na složky Integrovaného záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny a na případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace v době krizových stavů1). III. Hodnoty snížení výkonu (1) Výběr a vypnutí skupin spotřebičů při vyhlášení regulačního stupně č. 1 je prováděno technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy. (2) Snížení výkonu pro každého jednotlivého zákazníka, zařazeného v regulačním stupni č. 2, je prováděno provozovatelem distribuční soustavy. (3) Hodnota snížení odebíraného výkonu v každém jednotlivém regulačním stupni č. 3 až 6 se stanoví jako a) 15 % z hodnoty výkonu, odebíraného z elektrizační soustavy podle bodu II. odst. 10 této přílohy, nebo b) 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, to je součet roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity v daném kalendářním měsíci. (4) Na snížení hodnoty výkonu odebíraného zákazníkem podle regulačních stupňů č. 3 a 4 ve výši 15 % navazují regulační stupně č. 5 a 6, které snižují hodnotu odebíraného výkonu o dalších 15 %, maximálně však do celkové výše 30 % snížení odebíraného výkonu při respektování bezpečnostního minima. (5) Hodnoty snížení výkonu pro stupeň č. 7 jsou stanoveny s ohledem na dodržování bezpečnostního minima pro odběratele elektřiny, dále jen "bezpečnostní minimum". (6) Hodnoty snížení výkonu pro regulační stupně č. 3 až 7 a hodnoty bezpečnostního minima s možností snížení do jedné hodiny, popř. časového posunu, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena, a kontaktní údaje zákazníka jsou součástí smlouvy o přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. IV. Stanovení hodnoty bezpečnostního minima (1) Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků. (2) Bezpečnostní minimum je stanoveno všem zákazníkům s hodnotou rezervovaného příkonu 100 kW a vyšším nebo v případě zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší. (3) Bezpečnostní minimum je stanoveno na základě soupisu jednotlivých spotřebičů a rozboru jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby bez nároku na výrobu. Soupis jednotlivých spotřebičů a rozbor jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby vypracovávají jednotliví zákazníci. (4) Bezpečnostní minimum u zákazníků zařazených do regulačního stupně č. 2 je stanoveno v pravidlech provozování distribuční soustavy. V. Způsob oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů (1) Stupeň základní, výstražný a informace o využití regulačního stupně č. 1 jsou oznamovány a odvolávány provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovateli distribučních soustav prostřednictvím technických dispečinků a v hromadných sdělovacích prostředcích v pravidelných časově vymezených nebo mimořádných relacích. (2) Regulační stupně č. 2 až 7 jsou vyhlašovány a odvolávány provozovatelem přenosové soustavy neboprovozovateli distribučních soustav prostřednictvím technických dispečinků a v hromadných sdělovacích prostředcích v pravidelných časově vymezených nebo mimořádných relacích. (3) U zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšším je navíc vyhlášení a odvolání regulačních stupňů č. 3, 5 a 7 uskutečňováno technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím technických dispečinků provozovatelů distribučních soustav, nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo dle zásad dispečerského řízení, a to telefonicky, SMS, elektronicky, faxem, případně jiným srovnatelným a se zákazníky oboustranně odsouhlaseným prostředkem. Příloha 2 Použití a obsahové náležitosti vypínacího plánu I. Použití vypínacího plánu (1) Vypnutí zařízení zákazníků podle vypínacího plánu a jeho opětné zapnutí provádí technický dispečink příslušného provozovatele soustavy v souladu se zásadami dispečerského řízení. (2) Vypínání se uskutečňuje po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30. (3) V jednotlivých vypínacích stupních je stanovena procentní velikost vypínaného výkonu vztažená k hodnotě ročního maxima zatížení distribuční soustavy za období posledních 12 měsíců. II. Vypínací stupně (1) Při vyhlášení vypínacího stupně č. 21 jsou vypínány vybrané vývody v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo 2,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací stupeň do vypínacího stupně č. 25 včetně zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 2,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 12,5 %). (2) Při vyhlášení vypínacího stupně č. 26 jsou vypínány vybrané vývody v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby elektřiny nepřekročilo 17,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací stupeň do vypínacího stupně č. 30 včetně zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 37,5 %). (3) Výkonové náplně jednotlivých vypínacích stupňů jsou vzájemně odsouhlaseny mezi technickými dispečinky provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. (4) Při vyhlašování vypínacích stupňů se uvede oblast, na kterou se vypnutí vztahuje, a upřesní se doba trvání omezení výkonu. V případech, kdy není možné současně při vydání příkazu k vypnutí zařízení určit dobu omezení, bude tato doba určena dodatečně, nejpozději však do dvou hodin od vydání příkazu k vypnutí zařízení zákazníků. (5) Vypínací stupně č. 21 až 30 nelze vyhlašovat současně. Příloha 3 Použití, zpracování, vydávání a aktualizace frekvenčního plánu I. Použití frekvenčního plánu (1) Cílem použití frekvenčního plánu je včasnými, automatickými zásahy do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet elektrizační soustavy po vzniku poruchy v hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců elektřiny a zákazníků a vytvořit podmínky pro rychlý návrat kmitočtu elektrizační soustavy do rozmezí hodnoty 49,8 - 50,2 Hz. (2) V případech, kdy po vyčerpání opatření na straně výrobců elektřiny a omezování spotřeby na straně zákazníků pro udržení kmitočtu elektrizační soustavy se jeho hodnota dále odchyluje, je cílem frekvenčního plánu zachovat rozhodující bloky výroben elektřiny v provozu pro vlastní spotřebu, a tím vytvořit podmínky pro urychlení obnovy napětí a normálního provozu elektrizační soustavy. II. Využití frekvenčního plánu při snížení kmitočtu (1) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,8 Hz do hodnoty 49,0 Hz jsou přijímána opatření na straně výroben elektřiny připojených k postižené části elektrizační soustavy. Regulace frekvence je zajišťována podle pokynu technického dispečinku příslušného provozovatele soustavy nebo automatickou změnou výkonu provozovaných bloků výroben elektřiny, přifázováním a zatěžováním připravených bloků výroben elektřiny a odepínáním bloků přečerpávacích vodních elektráren z čerpadlového provozu. (2) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,8 Hz mohou být vytvářeny ostrovní provozy částí elektrizační soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu je určena technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v regionální distribuční soustavě je vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v lokální distribuční soustavě je vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele lokální distribuční soustavy, technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. (3) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,0 Hz jsou přijímána opatření v oblasti zatížení elektrizační soustavy. Předem stanovené výše výkonu jsou ve frekvenčních stupních automaticky odpojovány pomocí frekvenčních relé. Počet stupňů, jejich nastavení a výše odpojovaného výkonu jsou stanovovány provozovatelem přenosové soustavy na základě systémových výpočtů poruchových režimů a v souladu s dohodami se sousedními elektrizačními soustavami, s nimiž je elektrizační soustava České republiky synchronně propojena. (4) Pro řešení poruch systémového charakteru se použije systémové automatické frekvenční odpojování výkonu se stupňovitým působením v kmitočtovém pásmu 49,0 Hz až 48,1 Hz. Pro řešení poruch lokálního rozsahu může provozovatel distribuční soustavy k systémovému automatickému frekvenčnímu odpojování výkonu dále realizovat lokální automatické frekvenční odpojování výkonu i pod hodnotou 48,1 Hz. (5) V pásmu poklesu kmitočtu na 48,0 Hz a níže jsou vybrané rozhodující bloky výroben elektřiny automaticky odpojeny od elektrizační soustavy a převedeny na provoz pro vlastní spotřebu. Odpojování bloků výroben elektřiny probíhá při takových hodnotách kmitočtu, aby nebyla překročena technická omezení bloků výroben elektřiny a přechod na provoz pro vlastní spotřebu byl spolehlivý. III. Využití frekvenčního plánu při zvýšeném kmitočtu (1) V pásmu zvýšení kmitočtu nad 50,2 Hz jsou přijímána opatření na straně výrobců elektřiny. Regulace frekvence je zajišťována podle pokynu technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy nebo automatickou změnou výkonu provozovaných bloků výroben elektřiny a odpojováním bloků výroben elektřiny od postižené části elektrizační soustavy a jejich převádění na provoz pro vlastní spotřebu nebo připojení bloků přečerpávacích vodních elektráren do režimu čerpadlového provozu buď automatického nebo podle pokynů technického dispečinku příslušného provozovatele soustavy. (2) V pásmu zvýšení kmitočtu nad 50,2 Hz mohou být vytvářeny ostrovní provozy částí elektrizační soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu je určena technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v regionální distribuční soustavě je vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v lokální distribuční soustavě je vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele lokální distribuční soustavy, technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. IV. Zpracování, vydávání a aktualizace frekvenčního plánu (1) Frekvenční plán je zpracován a vydáván ve spolupráci technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy a technických dispečinků provozovatelů distribučních soustav a výrobců elektřiny s respektováním pravidel mezinárodních propojení. (2) Dojde-li v elektrizační soustavě České republiky v rámci propojení se zahraničními soustavami ke změnám, které mají na frekvenční plán vliv, je provozovatelem přenosové soustavy tento plán aktualizován, a to ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav a výrobci elektřiny. Pokud k uvedeným změnám nedojde, je vždy k 30. září provedena provozovatelem přenosové soustavy kontrola aktuálnosti frekvenčního plánu a jeho případná aktualizace. (3) K řešení poruch lokálního rozsahu pomocí lokálního automatického frekvenčního odlehčování přijímají technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav konkrétní řešení, která koordinují s technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a vydávají ve formě dispečerského pokynu. Příloha 4 Obsahové náležitosti havarijního plánu I. Náležitosti havarijního plánu (1) Havarijní plán obsahuje údaje o držiteli licence, o zařízeních, kterých se týká, datum zpracování, datum schválení, datum nabytí účinnosti, dobu platnosti, údaje o osobě zpracovatele, údaje o osobě schvalujícího a jejich podpisy. (2) Havarijní plán obsahuje seznam dokumentů, které ho tvoří s udáním místa jejich uložení. Jednotlivé dokumenty jsou označeny, číslovány a osoby v nich uvedené jsou zapsány jménem, příjmením a funkcí. (3) Informace obsažené v havarijním plánu jsou stručné, srozumitelné a přehledně uspořádané. Všechna řešení uvedená v havarijním plánu respektují místní situaci, zvyklosti a organizační strukturu. II. Havarijní plán provozovatele přenosové soustavy a havarijní plán provozovatele distribuční soustavy Havarijní plán provozovatele přenosové soustavy a havarijní plán provozovatele distribuční soustavy obsahuje 1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění následků stavu nouze, 2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími subjekty, 3. plán svolání zaměstnanců, 4. popis organizace materiálního zabezpečení (například materiály, náhradní díly, dopravní a mechanizační prostředky), 5. plán evakuace, 6. přehled smluv, uzavřených mezi držitelem licence a jinými subjekty pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci, 7. směrnici pro vyhlášení stavu nouze, předcházení stavu nouze a pro činnosti k odstranění následků stavu nouze, 8. stručný popis soustavy včetně vnějších vazeb (rozsah vymezeného území, stav z hlediska spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z prostředků na vlastním vymezeném území, možnosti výpomoci z propojených soustav), 9. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností, 10. přehled a charakteristiku hlavních dodavatelů elektřiny a zákazníků, 11. použití regulačního a vypínacího plánu a využití frekvenčního plánu, 12. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, 13. plán obrany k předcházení stavu nouze a plán obnovy k obnově provozu zařízení elektrizační soustavy. III. Havarijní plán výrobce elektřiny Havarijní plán výrobce elektřiny obsahuje 1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění následků stavu nouze, 2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími subjekty, 3. plán svolání zaměstnanců, 4. popis organizace materiálního zabezpečení (například materiály, náhradní díly, dopravní a mechanizační prostředky), 5. plán evakuace, 6. přehled smluv, uzavřených mezi držitelem licence a jinými subjekty pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci, 7. stručný popis výrobny včetně vnějších vazeb (například stav zařízení z hlediska spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z vlastních prostředků, účast ve frekvenčním plánu, způsob vyvedení výkonu, systém zásobování palivem, výše zásob paliva, elektrické schéma), 8. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností, 9. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy výrobny elektřiny, 10. údaje týkající se mimořádných provozních situací (například havarijní stav zásob paliva, mezní hodnoty hladiny vody, kritické množství provozních hmot, technická minima výkonu bloků, frekvenční omezení, zajištění vlastní spotřeby při rozpadu elektrizační soustavy), 11. zhodnocení možností provozu výrobny v ostrovním režimu, 12. vymezení možných příčin vzniku havárie na výrobním zařízení, 13. povodňový plán odkališť, 14. činnost při krizové situaci, 15. instrukce pro havarijní vypouštění vodní nádrže, 16. pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných látek, 17. plán obnovy provozu výrobního zařízení.

 
 
Reklama