Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.07.2022

uveřejněno v: č. 26/2010 Sbírky zákonů na straně 870
schváleno:15.03.2010
účinnost od:01.06.2010
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze] [PDF verze (428 kB)]

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.: § 1 Tato vyhláška a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení^1) (dále jen "zařízení"), jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti, b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů^2), c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES. § 2 (1) Zařízeními jsou zařízení a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. (2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. § 3 Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 4 Zrušuje se: a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení. b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. § 5 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010. Ministr: JUDr. Šimerka v. r. Příloha 1 Zařazení zařízení do tříd a skupin (K § 2 odst. 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zařízení Skupina A Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu třídy I. Skupina B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudemzvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace Skupina C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních Skupina D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob Skupina E Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zařízení Skupina A Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické třídy II. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW Skupina B Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW Skupina C Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru Skupina D Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem Skupina E Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a vkempech Skupina F Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob Skupina G Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách,ve kterých jsou prováděny bourací práce Skupina H Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy Skupina I Zařízení v zemědělských stavbách Skupina J Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha 2 Bližší podmínky bezpečnosti zařízení (K § 3) 1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění^3) vydaného organizací státního odborného dozoru. 2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje: a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- DRUH ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- B Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ROZSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E1X Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E2X Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1, 5 kV stejnosměrného ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E3X Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E4X Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B ------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob. 3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci^4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu^5). 4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru. 5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska^6) organizace státního odborného dozoru. 6. Zpráva o revizi obsahuje zejména a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení, b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy, c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika, d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod, e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení, f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení. 7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu^7). 1) § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4) § 349 odst. 1 zákoníku práce. 5) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 6) § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

 
 
Reklama