Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

se změnami:304/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 4/2003 Sbírky zákonů na straně 121
schváleno:16.12.2002
účinnost od:01.07.2003
[Textová verze]


6/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Změna: 304/2022 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 1 zákona:

§ 1

Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností1) staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání,2) vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,3) staveb pro obchod4) a staveb pro shromažďování většího počtu osob.5)

§ 2

Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) biologickými ukazateli ovlivňujícími lidské zdraví ve vnitřním prostředí staveb - mikroorganismy a alergeny roztočů,
b) alergenem roztočů - trávicí enzymy roztočů z čeledi Pyroglyphidae, obsažené v jejich zažívacím traktu a vylučované společně s exkrementy do prostředí,
c) guaninem - látka obsažená v exkrementech roztočů, jejíž přítomnost v prostředí detekuje výskyt roztočů,
d) mikroklimatickými podmínkami - podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí staveb,
e) mikroorganismy - jen bakterie a plísně (mikroskopické vláknité houby) vyrostlé za podmínek zkoušení stanovených českými technickými normami,
f) teplotními podmínkami - teplota vzduchu ti (°C) a výsledná teplota kulového teploměru tg (°C),
g) vnitřní průměrnou teplotou - aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po dobu pobytu,
h) klimatizací - větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do místnosti,
i) standardními podmínkami - teplota vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,32 kPa,
j) potenciální expozicí - délka předpokládaného pobytu osob daná účelem využití prostoru,
k) variabilitou koncentrací zjišťované látky - změny koncentrace v závislosti na čase a prostoru.

§ 3

Mikroklimatické podmínky
(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.
(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 °C se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1.
(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2 .
(4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání.
(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu.
(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru.
(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.
(8) Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace.

§ 4

Chemické faktory a prach
(1) Limitní koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb jsou stanoveny jako jednohodinové a jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za splněné, nepřekročí-li střední hodnota hodinové koncentrace zjišťované látky v měřeném intervalu za standardních podmínek limitní koncentrace uvedené v příloze č. 2. Měřeným intervalem se postihuje potenciální expozice a variabilita koncentrací zjišťované látky.

§ 5

Limity výskytu mikroorganismů
(1) Nepřípustný je viditelný nárůst plísní na zdech a povrchu pobytových místností. Ve sporných případech se za prokázaný růst plísní na povrchu považuje nález potvrzený odběrem a kultivací na živné půdě provedeným v souladu s "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C."
(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb s výjimkou prostorů vyžadujících zvýšené nároky na jeho čistotu se pokládají za splněné, nepřekročí-li koncentrace bakterií 500 kolonie tvořících jednotek na 1 m3 vzduchu (dále jen "KTJ.m-3 vzduchu") a koncentrace plísní vyšší než 500 KTJ.m-3 vzduchu při stanovení koncentrace mikroorganismů aktivním nasáváním vzduchu aeroskopem standardním operačním postupem podle přílohy č. 3 a kultivací na živné půdě provedené v souladu s "ČSN ISO 4833 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C." a "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C."

§ 6

Limity výskytu roztočů
Horní limitní hodnotou pro jeden gram prachu vysátého z lůžek, čalouněného nábytku a koberců ve vnitřním prostředí staveb jsou 2 mg alergenů roztočů nebo 0,6 mg guaninu.

§ 7

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s tou výjimkou, že pro stavby zřízené přede dnem 1. července 2003 nabudou ustanovení § 1 až 4 účinnosti 1. ledna 2005.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Příl.1

Mikroklimatické podmínky
Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru

Typ pobytové místnosti 1)Minimální teplota tg (°C)
Učebny 2)19
Zařízení sociální péče20
Zařízení sociální péče - pokoj klienta20
Zařízení sociální péče - prostory sloužící k pobytu klienta20
Objekty Vězeňské služby České republiky19
Objekty Vězeňské služby České republiky - zdravotnická zařízení19
Objekty Vězeňské služby České republiky - pokoj pacienta v nemocnici20
Zdravotnická zařízení 3)20
Zdravotnická zařízení - pokoj pacienta20
Zdravotnická zařízení - prostory sloužící k pobytu pacienta20
Zdravotnická zařízení - prostory sloužící pro neonatologické pacienty22
Zdravotnická zařízení - prostory sloužící pro pacienty s onkologickým onemocněním22
Tabulka č. 2: Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech3)

teplé období roku0,16-0,25 m·s-1
chladné období roku0,13-0,20 m·s-1


Tabulka č. 3: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech3)

teplé období rokunejvýše 65 %
chladné období rokunejméně 30 %


Tabulka č. 4: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností

Minimální teplota vzduchu ti (°C)Množství odváděného vzduchu za hodinu
Umývárny1930 m3 na 1 umyvadlo
Sprchy1935 - 110 m3 na 1 sprchu
WC1550 m3 na 1 mísu
25 m3 na 1 pisoár


Vysvětlivky:
1) Není-li typ prostoru uveden v tab. č. 1, vychází se z požadavku typu prostoru s obdobným charakterem činnosti.
2) Učebny ve stavbách, které nejsou zařízením pro výchovu a vzdělávání.
3) Nejsou-li jiné požadavky na pobytové místnosti ve zdravotnických zařízeních dané prováděným výkonem nebo léčebným procesem.

Příl.2

Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb
Tabulka č. 5: Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a
prachu

Ukazateléjednotkalimit 4)
oxid dusičitýμg·m-3100
frakce prachu PM10 1)μg·m-3150
frakce prachu PM2,5 2)μg·m-380
oxid uhelnatýμg·m-35000
ozónμg·m-3100
azbestová a minerální vlákna 3)počet vláken·m-31000
amoniakμg·m-3200
benzenμg·m-37
toluenμg·m-3300
suma xylenůμg·m-3200
styrenμg·m-340
etylbenzenμg·m-3200
formaldehydμg·m-360
trichloretylenμg·m-3150
tetrachloretylenμg·m-3150


Vysvětlivky:
1) Frakce prachu PM10 - prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 10 μm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50% účinností.
2) Frakce prachu PM2,5 - prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 2,5 μm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50% účinností.
3) Průměr vlákna < 3 μm, délka vlákna ≥ 5 μm, poměr délky a průměru vlákna je > 3:1.
4) Limity jsou stanoveny pro koncentrace látek vztažené na standardní podmínky.

Příl.3

Standardní operační postup nasávání vzduchu aeroskopem

Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního prostředí se provádí ve vnitřním prostředí po 20 minutách důkladného vyvětrání a po další jedné hodině uzavření oken. V případě prostorů s klimatizací bez možnosti větrání jsou nutné odběry v prostředí bez provozu, nejdříve za 20 minut od ukončení činnosti. Odběr provádí pověřená osoba, přítomnost a pohyb dalších osob ve sledovaném interiéru je vyloučen, pokud není stanovení koncentrace bakterií a plísní prováděno v souvislosti s určitou činností nebo nelze přítomnost lidí z uvedeného prostředí vyloučit.

Ve středu místnosti v inhalační zóně ve výšce 160 cm nad zemí se provedou dva odběry ovzduší. Doba mezi jednotlivými odběry je minimálně 10, maximálně 30 minut. Pro odběry je možno zvolit i jiné místo (umístění přístroje, nadzemní výška) podle účelu vyšetření. Tuto skutečnost je nutné zaznamenat do protokolu o měření.

Mezi jednotlivými odběry je odběrová horní část přístroje očištěna ubrouskem napuštěným dezinfekčním přípravkem nebo tamponem smočeným v roztoku dezinfekčního přípravku. Mezi odběry vzduchu v odlišných interiérech je odběrová hlava přístroje sterilizována autoklávováním (15 minut při 121 °C).

Řádně označené Petriho misky jsou uloženy v co nejkratší době do termostatu, ve kterém se inkubují dnem vzhůru. Pro přenos misek mezi odběrovým místem a laboratoří se užívají chladící přenosné kabely.1) § 3 písm. n) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
2) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
3) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
4) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
5) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

 
 
Reklama