Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2013

se změnami:303/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 175/2005 Sbírky zákonů na straně 9841
schváleno:08.12.2005
účinnost od:23.12.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]

502/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Změna: 303/2012 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) spoluspalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve stejném kotli, b) paralelním spalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, při kterém se oba druhy paliv spalují odděleně v samostatných kotlích dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny. Vykazování výroby elektřiny společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje § 3 Pro účely vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje jsou stanoveny parametry, jejichž označení, popis a způsob zjišťování jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. § 4 Pokud je elektřina z obnovitelných zdrojů vyráběná společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie a je vykazována za účelem poskytnutí podpory formou zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, vykazují se údaje o skutečném množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, kvalitě a skutečném využití množství energie obsažené v neobnovitelném zdroji energie a v biomase pro účely výroby elektřiny a souhrnná energetická bilance v měsíčním výkazu, jehož vzor je upraven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vzor měsíčního výkazu o výrobě elektřiny ze zdroje spalujícího společně biomasu a neobnovitelný zdroj je Energetickým regulačním úřadem rovněž poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 5 (1) Údaje v měsíčním výkazu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se vyplňují zvlášť pro každou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na společnou parní sběrnici, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. (2) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale po vykazované období prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují kotle spalující biomasu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. (3) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky jen během části vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samostatně za období s propojenými a za období s oddělenými sběrnicemi, pokud je možné věrohodně doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic i hodnoty sledovaných údajů během těchto období; jinak se údaje vykazují za celou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice. § 6 Údaje podle § 4 se vykazují na základě věrohodných a kontrolovatelných podkladů, kterými jsou a) doklady o měření množství a kvality biomasy skutečně využité pro účely výroby elektřiny společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje a množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, b) dodavatelské smlouvy a dodavatelské listy k uskutečněným dodávkám paliva, c) doklady o dodávkách a převzetí paliv s vyznačeným množstvím a kvalitou paliv, d) doklady prokazující obsah vody u jednotlivých dodávek biomasy a způsob jejího stanovení, e) doklady o druhu, parametrech a množství spalovaných paliv v jednotlivých kotlích, o výrobě tepla na kotlích a o množství vyráběné elektřiny ve výrobně, nebo f) výpočty podle § 7 a 8. § 7 Množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se vypočítá jako poměrná část celkově vyrobené elektřiny způsobem, který je upravený v příloze č. 3 k této vyhlášce. § 8 Množství energie obsažené v biomase a neobnovitelných zdrojích skutečně využitých pro výrobu elektřiny při jejich společném spalování se stanoví na základě spotřeby paliv využitých ve vykazovaném období a jejich výhřevnosti způsobem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro tuhou biomasu s hmotnostním podílem organických látek v sušině vyšším než 50 % a s obsahem vody nižším než 20 % se při výpočtu použije hodnota výhřevnosti paliva 5 MJ/kg. § 9 (1) Pokud se skutečné parametry biomasy podstatným způsobem odlišují od hodnot stanovených v § 8, postupuje výrobce při výpočtu výhřevnosti paliva obsažené v biomase podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a při výpočtu použije hodnotu obsahu vody v biomase zjištěnou na základě měření. (2) Výrobce při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením používá takové vzorkování biomasy, výběr a množství reprezentativních vzorků biomasy, sledování spotřeby biomasy a množství energie v palivech spotřebovaných v jednotlivých kotlích při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, aby výsledkem měření bylo zjištění hodnot, o jejichž správnosti nejsou důvodné pochybnosti. (3) O provedeném měření zpracuje výrobce protokol, ve kterém zaznamená všechny kroky, které při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením provedl, a označí doklady, ze kterých vycházel. Výrobce uchovává protokol o provedeném měření a doklady použité při vzorkování biomasy, výběru vzorků a sledování spotřeby po dobu 5 let. § 10 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů spalujících společně biomasu a neobnovitelný zdroj předává výrobce provozovateli přenosové nebo příslušné regionální distribuční soustavy do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Na vyžádání předá výrobce kopii měsíčního výkazu rovněž Energetickému regulačnímu úřadu. § 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příl.1 Použité parametry, jejich zkratky a významy ---------------------------------------------------------------------------------------------- Značka Jednotka Název Význam ---------------------------------------------------------------------------------------------- Eoze (MWh) Elektřina vyrobená Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů z obnovitelných zdrojů ve výrobně naměřená v předávacímmístě výrobny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo svorková výroba elektřiny snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, v případě společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje poměrnáčást celkově vyrobené elektřiny pocházející zobnovitelných zdrojů. Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Eoze-spolu (MWh) Elektřina Elektřina z obnovitelných zdrojůnebo její ze spoluspalování poměrná část, vyrobená spoluspalováním obnovitelných zdrojů obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie ve stejném kotli. Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Eoze-paralel(MWh) Elektřina Elektřina z obnovitelných zdrojůnebo její z paralelního spalování poměrná část, vyrobená při paralelním obnovitelných zdrojů spalování z obnovitelných zdrojůvyužitých pouze v kotli, ve kterém se spaluje samostatně výhradně biomasa. Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Esv (MWh) Svorková výroba Celková výroba elektřiny měřená na svorkách elektřiny generátorů instalovaných ve výrobně. Stanovuje se měřením. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Evl (MWh) Technologická vlastní Spotřeba elektrické energie na výrobu spotřeba elektřiny elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které jsou na výrobě přímo zúčastněné, včetně ztrát vrozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do přenosové nebo nadřazené distribuční soustavy, je-li fakturační měření instalováno najejich primární straně. Stanovuje se měřením nebo jiným kontrolovatelným způsobem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- (%) Obsah vodíku Obsah vodíku vztažený k hmotnosti paliva Hdt v bezvodém stavu. Použije se hodnota 5,5%, pokud tím nedojde ke zkreslení skutečnosti. Jinak se obsah vodíku stanoví normalizovaným postupem měření laboratoří akreditovanou podle zvláštního právního předpisu^1) na reprezentativních vzorcích každého použitého druhupaliva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Soze (t, tis. Spotřeba paliva - Spotřebované množství biomasy v kotli m3) obnovitelného zdroje při společném spalování s neobnovitelným energie zdrojem energie pro výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla za dané období. Stanovuje se normalizovaným postupem měření. Pokud měření spotřeby paliva zahrnuje i sklad paliva, zohlední se při stanovení spotřeby paliva v daném období i změna zásob paliva na skladě. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sfos (t, tis. Spotřeba fosilního Spotřebované množství neobnovitelného zdroje m3) paliva - energie v kotli při společném spalování neobnovitelného s biomasou pro výrobu elektřiny nebo zdroje energie elektřiny a tepla za dané období. Stanovuje se normalizovaným postupem měření. Pokud měření spotřeby paliva zahrnuje i sklad paliva, zohlední se při stanovení spotřeby paliva v daném období i změna zásob paliva na skladě. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Moze (GJ) Množství energie Množství energie obsažené ve všech obsažené v biomase podporovaných druzích biomasy spotřebovaných spotřebované v kotli v kotli spalujícím biomasu nebo spoluspalujícím biomasu a neobnovitelný zdroj energie pro výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla. Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze č. 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Mfos (GJ) Množství energie Množství energie obsažené ve všech druzích obsažené ve fosilním fosilních paliv spotřebovaných vkotli. palivu spotřebovaném v kotli Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze č. 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Qvyr (GJ) Vyrobené teplo Celkové množství tepelné energievyrobené na výstupu z kotle v kotli za vykazované časové období. Stanovuje se na základě měření nebo postupem podle zvláštního právního předpisu.^2) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Qvyr,oze (GJ) Teplo vyrobené Poměrné množství tepla vyrobeného z biomasy spalováním biomasy. Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Qvyr,oze-paralel (GJ) Teplo vyrobené Množství tepla vyrobeného z biomasy z biomasy při paralelním spalování v kotli, ve kterém při paralelním se spaluje výhradně biomasa. spalování v kotli spalujícím pouze Stanovuje se na základě měření nebo postupem biomasu podle zvláštního právního předpisu.^2) ---------------------------------------------------------------------------------------------- (GJ) Teplo vyrobené Celkové množství tepla vyrobeného spalováním Qelvyr,fos z fosilních paliv fosilních paliv, jež je spotřebováno spotřebované na výrobu elektřiny. pro výrobu elektřiny Stanovuje se výpočtem způsobem uvedeným v příloze č. 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- (GJ) Teplárenské teplo U kombinované výroby elektřiny atepla Qtepvyr část z celkového množství tepla vyrobeného v kotlích dané skupiny kotlů určená pro spotřebu mimo výrobnu elektřiny a tepla. Stanovuje se měřením nebo výpočtem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------- (%) Obsah vody Celkový hmotnostní obsah vody v palivu Wrt v původním stavu. Stanovuje se normalizovaným postupem měření reprezentativních vzorků paliva. Množství reprezentativních vzorků paliva a jejich konkrétní výběr pro měření se provádí tak, aby naměřené hodnoty obsahu vody vzorků způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti odrážely skutečnost. ---------------------------------------------------------------------------------------------- (MJ/kg, Výhřevnost paliva Průměrná výhřevnost paliva v původním stavu qrnet MJ/m3) spotřebovaného na výrobu elektřiny za vykazované období. Stanovuje se výpočtem pro každý druh paliva způsobem uvedeným v příloze č. 4na základě zjištěných hodnot obsahu vody, spalného tepla a obsahu vodíku. ---------------------------------------------------------------------------------------------- (MJ/kg, Spalné teplo Spalné teplo paliva v bezvodém stavu. qdspal MJ/m3) Stanovuje se normalizovaným postupem měření laboratoří akreditovanou podle zvláštního právního předpisu^1) na reprezentativních vzorcích každého použitého druhupaliva. Pokud tím nedojde ke zkreslení skutečnosti, je možné pro standardizovaná paliva využít hodnot stanovených obdobným způsobem dodavatelem paliva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Příl.2 VZOR Měsíční výkaz o výrobě elektřiny ze zdroje spalujícího společně biomasu a neobnovitelný zdroj za měsíc/rok: název výrobny: ------------------- ------------------------------- ------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce: Identifikační číslo: ------------------------------------------------------------------ Adresa výrobny: ------------------------------------------------------------------ Číslo licence na výrobu elektřiny: ------------------------------------------------------------------ Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny. V měsíčním výkazu se údaje vyplňují postupem podle § 5 vyhlášky, a to zvlášť pro každou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na společnou parní sběrnici a využitých pro společné spalování. ------------------------------------------------------------------ Název skupiny kotlů: ------------------------------------------------------------------ Počet a označení kotlů a turbogenerátorů ve skupině: ------------------------------------------------------------------ I. Spotřeba biomasy a paliv z neobnovitelných zdrojů Níže uvedené tabulky se vyplňují v rámci jedné skupiny kotlů pro každý kotel zvlášť; jsou-li ve skupině kotle stejných parametrů, pokud jde o účinnost vyráběného tepla, je možné tabulky vyplnit za tyto kotle společně: I.a - Spotřeba paliv z biomasy Spotřeba tuhých či kapalných paliv z biomasy ------------------------------------------------------------------------------------------ qdspal Wrt qrnet,oze Soze Moze ------------------------------------------------------------------------------------------ Č. Specifikace Spalné teplo Obsah vody Výhřevnost Spotřeba Množství paliva v biomase paliva paliva - energie a druh biomasy v biomase biomasy (GJ/t) (%) (GJ/t) (t) (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4. ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem spotřeba tuhých a kapalných paliv z biomasy (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------------ Druh biomasy se stanoví podle vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. Spotřeba plynných paliv z biomasy ------------------------------------------------------------------------------------------ qdspal Wrt qrnet,oze Soze Moze ------------------------------------------------------------------------------------------ Č. Specifikace Spalné teplo Obsah vody Výhřevnost Spotřeba Množství paliva v biomase paliva paliva - energie a druh biomasy v biomase biomasy (GJ/t) (%) (GJ/t) (t) (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4. ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem spotřeba plynných paliv z biomasy (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------------ Druh biomasy se stanoví podle vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. I.b - Spotřeba paliv z neobnovitelných zdrojů Spotřeba tuhých či kapalných paliv z neobnovitelných zdrojů ------------------------------------------------------------------------------------ Č. qrnet,fos Sfos Mfos ------------------------------------------------------------------------------------ Druh paliva Výhřevnost paliva Spotřeba paliva Množství energie ve fosilním palivu ------------------------------------------------------------------------------------ 1. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. ------------------------------------------------------------------------------------ 3. ------------------------------------------------------------------------------------ 4. ------------------------------------------------------------------------------------ Celkem spotřeba tuhých a kapalných paliv z neobnovitelných zdrojů (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------ Spotřeba plynných paliv z neobnovitelných zdrojů ------------------------------------------------------------------------------------ Č. qrnet,fos Sfos Mfos ------------------------------------------------------------------------------------ Druh paliva Výhřevnost paliva Spotřeba paliva Množství energie ve fosilním palivu ------------------------------------------------------------------------------------ 1. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. ------------------------------------------------------------------------------------ 3. ------------------------------------------------------------------------------------ 4. ------------------------------------------------------------------------------------ Celkem spotřeba plynných paliv z neobnovitelných zdrojů (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------ II. Souhrnná energetická bilance skupiny Výroba tepla na kotlích ------------------------------------------------------------------------------------ Název skupiny kotlů a turbogenerátorů ... Jednotka ------------------------------------- Kotel 1 Kotel 2 ... Celkem ------------------------------------------------------------------------------------ Moze Množství energie (GJ) v biomase ------------------------------------------------------------------------------------ Mfos Množství energie (GJ) ve fosilním palivu ------------------------------------------------------------------------------------ Qvyr Vyrobené teplo (GJ) na kotlích ------------------------------------------------------------------------------------ Qvyr,oze Teplo vyrobené (GJ) z biomasy ------------------------------------------------------------------------------------ Qelvyr-fos Teplo vyrobené (GJ) z fosilních paliv spotřebované pro výrobu elektřiny ------------------------------------------------------------------------------------ Qtepvyr Teplárenské teplo (GJ) ------------------------------------------------------------------------------------ Výroba elektřiny v turbogenerátorech ------------------------------------------------------------------------------------ Název skupiny kotlů a turbogenerátorů ... Jednotka ------------------------------------- TG1 TG2 ... Celkem ------------------------------------------------------------------------------------ Esv Svorková výroba (MWh) elektřiny ------------------------------------------------------------------------------------ Evl Technologická (MWh) vlastní spotřeba elektřiny ------------------------------------------------------------------------------------ Eoze Elektřina vyrobená (MWh) z obnovitelných zdrojů ------------------------------------------------------------------------------------ Eoze-spolu Elektřina (MWh) ze spoluspalování obnovitelných zdrojů ------------------------------------------------------------------------------------ Eoze-paralel Elektřina (MWh) z paralelního spalování obnovitelných zdrojů ------------------------------------------------------------------------------------ Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé. V .............. dne .......... ................................ Jméno a příjmení výrobce/ Jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat za výrobce ................................ Podpis Příl.3 Způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie (1) Při výrobě elektrické energie současným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se množství elektřiny z obnovitelného zdroje stanovuje podle vzorce kde i pořadové číslo kotle ve skupině n počet kotlů ve skupině. (2) V případě, že do společné parní sběrnice pracují jak kotle spoluspalující biomasu a neobnovitelné zdroje současně v jednom kotli, tak i kotle s paralelním spalováním obnovitelných zdrojů, tedy kotle spalující pouze biomasu, stanoví se množství elektřiny z paralelního spalování obnovitelných zdrojů a množství elektřiny ze spoluspalování podle vzorce kde i pořadové číslo kotle ve skupině n počet kotlů ve skupině j pořadové číslo kotle s paralelním spalováním, tj. kotle ve skupině spalujícího výhradně biomasu m počet kotlů s paralelním spalováním, tj. počet kotlů ve skupině spalujících výhradně biomasu. Příl.4 Postup při výpočtu množství energie obsažené v neobnovitelném zdroji energie a v biomase (1) Množství energie obsažené v palivu pro výpočet podílu biomasy na celkové spotřebě paliv pro výrobu elektřiny za dané období se stanoví podle vzorce (2) Výhřevnost qrnet se přitom vypočte podle vzorce uvedeného v příloze 5 k této vyhlášce. Příl.5 Způsob výpočtu výhřevnosti paliva (1) Výhřevnost qrnet pro tuhá paliva se stanoví podle vzorce (2) Pro plynná a kapalná paliva se výhřevnost stanovuje v souladu s technickou normou.^1) Nelze-li stanovit pro plynná nebo kapalná paliva výhřevnost podle technické normy, může být stanovena jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné pochybnosti. Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 330/2012 Sb. Přechodné ustanovení Pro vykazování množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve výrobnách uvedených do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se použije způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 1) Například ČSN 38 5521, ČSN 65 6169.

 
 
Reklama