Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 486/2008 Sb. kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 19.05.2018

se změnami:348/2014 Sb., 442/2016 Sb., zrušeno 73/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 155/2008 Sbírky zákonů na straně 8261
schváleno:19.12.2008
účinnost od:01.01.2009
zrušeno:19.05.2018
[Textová verze]


486/2008 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2008,

kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Změna: 348/2014 Sb.
Změna: 442/2016 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. , zákona č. 226/2003 Sb. , zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb. :

§ 1

Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, a výše úplaty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:

Ing. Říman v. r.

Příloha

ODBORNÉ ČINNOSTI A VÝŠE ÚPLATY


--------------------------------------------------------------------------
A. Poskytnutí technické normy nebo       částka v Kč
  jiné související publikace částka      
--------------------------------------------------------------------------
I.  České technické normy nebo jiné
   související publikace tištěné,
   autorizovaný tisk á 1 strana výtisku
   české technické normy
1. do 12 stran včetně             18,-
2. do 28 stran včetně             13,-
3. do 60 stran včetně             10,-
4. do 148 stran včetně             7,-
5. nad 148 stran                3,-
 
II. Poskytnutí datového obsahu českých     5 ,-
   technických norem k rozmnožování a
   rozšiřování na základě souhlasu dle
   § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb.,
   ve znění pozdějších předpisů,
   á 1 strana A4               
 
III. Další technické normy a jiné       podle licenčních podmínek,
   související publikace          katalogu nebo ceníku
                       dodavatele, přepočteno
                       dle aktuálního kurzu
                       České národní banky k
                       datu objednávky
--------------------------------------------------------------------------
B. Poskytnutí přístupových práv         částka v Kč
--------------------------------------------------------------------------
I.  K individuálnímu čtení elektronické    1000,-
   formy českých technických norem
   a jiných souvisejících publikací,
   bez možnosti tisku, jeden přístup
   platný 6 měsíců
 
II. K individuálnímu čtení elektronické
   formy českých technických norem a
   jiných souvisejících publikací a k
   jejich tisku, jeden přístup platný
   6 měsíců:
   1. tisk do 50 stran včetně         1500,-
   2. tisk do 200 stran včetně        2500,-
   3. tisk do 1000 stran včetně        3500,-
   možnost dokoupení tiskových stran:
   1. 50 stran                500,-
   2. 200 stran                1500,-
   3. 1000 stran               2500,-
 
III. K individuálnímu čtení elektronické    2000,-
   formy českých technických norem a
   jiných souvisejících publikací, bez
   možnosti tisku, jeden přístup platný
   12 měsíců
 
IV. K individuálnímu čtení elektronické
   formy českých technických norem a
   jiných souvisejících publikací a
   k jejich tisku, jeden přístup platný
   12 měsíců:
   1. tisk do 150 stran včetně        3000,-
   2. tisk do 600 stran včetně        5000,-
   3. tisk do 3000 stan včetně        7000,-
   možnost dokoupení tiskových stran:
   1. 50 stran                500,-
   2. 200 stran                1500,-
   3. 1000 stran               2500,-
 
V.  Pro knihovny1) k hromadnému čtení     10000,-
   elektronické formy českých
   technických norem a jiných
   souvisejících publikací, bez
   možnosti tisku, jeden přístup platný
   12 měsíců
--------------------------------------------------------------------------
C. Poskytnutí rešeršní služby a         částka v Kč
  studium textů v Informačním
  centru Úřadu pro technickou
  normalizaci, metrologii a státní
  zkušebnictví
--------------------------------------------------------------------------
I.  Rešerše z databází - podle počtu       50,-
   stran, á 1 strana výpisu
 
II. Prezenční výpůjčky, á 1 dokument       20,-
 
III. Studium textů v elektronické
   podobě, á 15 minut              20,-
--------------------------------------------------------------------------


Vybraná ustanovení novel

Čl. II vyhlášky č. 348/2014 Sb.

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Čl.II vyhlášky č. 442/2016 Sb.

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.
1) Zákon č. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama